Haku

VKL 190/13

Tulosta

Asianumero: VKL 190/13 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.08.2013

Ansvarsförsäkring. Tolkning av försäkringsvillkoren. Vattenskada som förorsakats den försäkrades egen fastighet.

Uppgifter om händelseförloppet

 I det småhus som A äger tillsammans med sin maka konstaterades den 2 januari 2013 en vattenskada. Skadeorsaken var att rören frös på grund av ett elavbrott vilket ledde till att rören sprack. A hade köpt småhusfastigheten tillsammans med sin maka den 9 november 2012. I köpebrevet avtalades om överföring av fastighetens elanslutning till köparna vilket köparna skulle meddela elbolaget. Köparna lämnade dock inte denna anmälan och ingick inget elavtal. Säljarnas elavtal upphörde den 30 november 2012. Eftersom inget nytt elavtal ingicks för fastigheten bröts elen den 18 december 2012.

A sökte om ersättning för vattenskada för småhus ur sin hemförsäkring.

 

Behandling av ärendet i försäkringsbolaget

Försäkringsbolaget lämnade sitt beslut den 8 februari 2013 i ärendet utgående från hemförsäkringens egendomsförsäkring. Bolaget konstaterade att skadan för att vara ersättningsbar ska vara plötslig och oförutsebar. Om rören fryser på grund av brist i uppvärmningen och att vattnet inte stängts av är en skada som uppstår av detta inte plötslig och oförutsebar. Därför förkastades ersättningsansökan.

A bad med ett brev daterat den 27 februari 2013 att bolaget skulle behandla ärendet utgående från den ansvarsförsäkring som ingår i hemförsäkringen. Försäkringsbolaget gav sitt beslut i ärendet den 12 mars 2013. Bolaget konstaterade att försäkringen ersätter person- och sakskador som den försäkrade i egenskap av privatperson förorsakar någon annan och för vilka den försäkrade enligt gällande rätt är ersättningsansvarig. Skador som förorsakas den försäkrade ersätts inte. Eftersom det var fråga om skada som förorsakats den försäkrade förkastade försäkringsbolaget ersättningsansökan.

 

Besvär

I sitt besvär till Försäkringsnämnden kräver A att skadan ersätts ur familjens ansvarsförsäkring som ingår i hemförsäkringen. A hänvisar till punkt 3.5 i försäkringsvillkoren enligt vilken försäkringen ersätter en ansvarsskada baserad på ägande eller innehav av en fastighet, om den försäkrade är bosatt i en byggnad som hör till fastigheten eller om det är fråga om en annan med [hemförsäkring] försäkrad bostadsfastighet som den försäkrade äger eller innehar. A anser att det är fråga om en skada enligt denna villkorspunkt och att ersättning ska betalas ur ansvarsförsäkringen. A anser att det är fråga om ett oklart försäkringsvillkor som ska tolkas till nackdel för den som gjort upp det.

 

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget hänvisar till sitt beslut av den 12 mars 2013 och konstaterar att skador som ersätts ur försäkringen fastställs i punkt 3.1 i försäkringsvillkoren. Enligt denna villkorspunkt ersätter ansvarsförsäkringen skador som den försäkrade förorsakar någon annan och för vilka han enligt gällande rätt är ersättningsansvarig. Enligt de utredningar som bolaget fått äger A det skadade småhuset. Elen har brutits eftersom elavtal inte har ingåtts. Det är inte fråga om en sådan ersättningsbar skada som avses i villkoren eftersom A inte har förorsakat skada någon annan skada. Dessutom ersätter försäkringen enligt punkt 4.1 inte skador som förorsakats den försäkrade.

Bolaget anser dessutom att A:s skyldighet att ingå elavtal enbart baseras på enbestämmelse i fastighetens köpebrev enligt vilken köparen ska meddela elbolaget om överföring av fastighetens elanslutningsavtal. Det är enbart fråga om avtalsenligt ersättningsansvar som enligt punkt 4.3 inte ska ersättas ur ansvarsförsäkringen. Vad gäller punkt 3.5 i villkoren som A hänvisar till är det fråga om ett undantag från begränsningsvillkoret 4.4. Enligt detta begränsningsvillkor ersätter försäkringen inte skador för vilka den försäkrade är ansvarig i egenskap av ägare eller innehavare av en fastighet. Ersättning av skadan enligt villkorspunkt 3.5 förutsätter att de allmänna ersättningsförutsättningarna i punkt 3.1 uppfylls och att inget annat begränsningsvillkor kan tillämpas på fallet. I vattenskadan i A:s småhus är det inte heller fråga om en ansvarsskada som avses i villkorspunkt 3.5 om ägande eller innehav av en fastighet.

Enligt bolaget uppfyller skadan inte kännetecknen för skada som enligt villkorspunkt 3.1 ska ersättas vartill på fallet kan tillämpas begränsningsvillkoren 4.1, 4.2 och 4.3. Med dessa motiveringar ska skadan inte ersättas ur ansvarsförsäkringen.

 

Utredningar

Försäkringsnämnden har till sitt förfogande haft följande utredningar:

  • A:s besvär till Försäkringsnämnden 10.4.2013
  • utdrag ur fastighetens köpebrev 9.11.2012
  • fuktkartläggningsrapport 10.1.2013
  • elbolagets utredning om orsaken till skadan 16.1.2013
  • försäkringsbolagets ersättningsbeslut 8.2.2013
  • A:s begäran till försäkringsbolaget om ny behandling 27.2.2013
  • försäkringsbolagets ersättningsbeslut 12.3.2013
  • försäkringsbolagets bemötande 28.5.2013
  • försäkringsbrev
  • försäkringsvillkor

 

Försäkringsnämndens rekommendation till avgörande                           

Lagstiftning och försäkringsvillkor

Skadeståndslag (31.5.1974/412)

2 kap 1.1 §

Den som uppsåtligen eller av vållande förorsakar annan skada skall ersätta den, såvida icke annat följer av vad i denna lag stadgas.

Konsumentskyddslag (20.1.1978/38)

4 kap 3 § (16.12.1994/1259)

Uppstår det en meningsskiljaktighet om det är fråga om ett sådant i förväg utarbetat villkor som avses i 2 och 3 §§, skall näringsidkaren bevisa sitt påstående.

Familjens ansvarsförsäkring, försäkringsvillkor 1.1.2012

1 Försäkrade

Försäkrade är försäkringstagaren och de personer som stadigvarande bor i samma hushåll som han. (…)

3 Försäkringsfall som ersätts

3.1 Försäkringen ersätter person- och sakskador som den försäkrade i egenskap av privatperson förorsakar någon annan och för vilka han enligt gällande rätt är ersättningsansvarig, då ersättningsansvaret grundar sig på en handling eller försummelse under försäkringsperioden.

3.5 Till skillnad från vad som sägs i punkt 4.4 ersätter försäkringen en ansvarsskada baserad på ägande eller innehav av en fastighet, om den försäkrade är bosatt i en byggnad som hör till fastigheten eller om det är fråga om en annan med [hemförsäkring] försäkrad bostadsfastighet som den försäkrade äger eller innehar.

4 Skador som inte omfattas av ersättningsområdet

Försäkringen ersätter inte

4.1 skador som förorsakas

- den försäkrade

(…)

4.2 skador på egendom som den försäkrade eller en person som stadigvarande bor i samma hushåll som han, vid tidpunkten för den handling eller försummelse som har lett till skadan, har eller hade sin besittning, till låns eller annars till sin disposition, för uppbevaring eller annars för behandling eller tillsyn

4.3 skador för vilka ersättningsansvaret enbart grundar sig på ett avtal, en förbindelse, ett löfte eller en garanti

4.4 skador för vilka den försäkrade är ansvarig i egenskap av innehavare eller ägare av en fastighet

Rekommendation till avgörande 

Enligt gällande rätt i Finland har den som söker försäkringsersättning bevisbördan för att en skada som ersätts ur försäkringen har uppstått. Om detta har visats och försäkringsbolaget vill åberopa ett begränsningsvillkor, ska försäkringsbolaget påvisa att begränsningsvillkoret kan tillämpas på fallet.

A har i sitt besvär ansett att den vattenskada som förorsakats hans egen fastighet på grund av elavbrott är en ansvarsskada baserad på ägande eller innehav av en fastighet som avses i punkt 3.5 i försäkringsvillkoren. A anser dessutom att det är fråga om ett oklart avtalsvillkor som ska tolkas till nackdel för den som gjort upp villkoret.

Enligt försäkringsvillkor 3.5 ersätter försäkringen till skillnad från vad som sägs i punkt 4.4 vissa ansvarsskador som baseras på ägande eller innehav av fastighet. Försäkringsnämnden anser att skadan för att ersättas enligt detta försäkringsvillkor ska uppfylla kännetecknen för en skada som ska ersättas enligt villkoren för ansvarsförsäkringen vartill skadan inte får ingå i försäkringens begränsningsvillkor. Enligt nämnden är villkoret inte oklart till denna del. Bevisbördan för att en skada uppstått som ska ersättas enligt försäkringsvillkoren hör till den som söker ersättning, dvs. A.

Enligt punkt 3.1 i försäkringsvillkoren ersätter försäkringen person- och sakskador som den försäkrade i egenskap av privatperson förorsakar någon annan och för vilka han enligt gällande rätt är ersättningsansvarig. Försäkringsnämnden konstaterar att skadan gäller ett småhus som den försäkrade A äger och som han sålunda förorsakat sig själv, varför det inte är fråga om en skada som förorsakats någon annan, så som villkorspunkt 3.1 förutsätter. Nämnden konstaterar dessutom att ingen enligt gällande rätt i Finland kan bli skadeersättningsansvarig mot sig själv. Sålunda är det inte heller fråga om en skada för vilken A på sätt som avses i försäkringsvillkoren enligt gällande rätt är ersättningsansvarig. A har inte påvisat att det i fallet skulle vara fråga om en ansvarsskada som ska ersättas enligt villkorspunkt 3.1. Nämnden anser att försäkringsbolagets nekande ersättningsbeslut är enligt försäkringsvillkoren.

I denna rekommendation till avgörande deltog enhälligt ordförande Norros samt ledamöterna Eskuri, Karimäki, Korpiola och Rusanen. Sekreterare var Laine.

 

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia