Haku

VKL 190/07

Tulosta

Asianumero: VKL 190/07 (2007)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 25.05.2007

Palovahinko. Suoranainen esinevahinko. Pelastamisvelvollisuus.

Tapahtumatiedot

Lausuntoa pyytävän asunto-osakeyhtiön rivitalorakennuksen huoneistossa C5 oli tulipalo 7.1.2006. Huoneisto tuhoutui sisätiloiltaan täysin. Palo oli levinnyt huoneistojen C3 ja C4 väliseinä- ja yläpohjarakenteeseen. Huoneistoon C6 oli tullut savu-, noki- ja sammutusvesivahinkoja.

Vakuutusyhtiö katsoi, että kyseessä on kiinteistövakuutuksen perusteella korvattava palovahinko. Asunto-osakeyhtiön ja vakuutusyhtiön välillä riitaiseksi jäi kysymys isännöitsijän asunto-osakeyhtiölle lähettämän 1.500 euron suuruisen laskun korvaamisesta.

Lausunnonpyytäjän kanta

Asunto-osakeyhtiö katsoo, että isännöitsijän lasku tulee korvata. Lasku koskee sattuneen tulipalon asioiden hoitamista. Isännöintitoimisto laskutti taloyhtiöltä 1.500 euroa eli ei läheskään kaikkia kustannuksia. Laskutetut kulut ovat todellisia korjaukseen liittyviä kustannuksia ja ne pitäisi korvata esinevahinkona.

Laskusta pitäisi korvata vähintään osa, koska esim. lisävahinkojen estäminen kuuluu korvata vakuutuksesta. Isännöitsijä on välittömästi tilannut tai valvonut jälkivartioinnit, korjaustyömiehet lämmityksen järjestämiseen jäätymisvahinkojen estämiseksi ja muutenkin järjestänyt asioita siihen asti kunnes insinööritoimisto valittiin suunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontatehtäviin.

Isännöitsijän laskustaan laatimassa erittelyssä on todettu seuraavaa:

 • 7.1. Paikanpäällä olo: jälkivartioinnin järjestäminen, lämmityksen järjestäminen jäätymisen estämiseksi, soitot naapuriosakkaille sähkön ottamisesta, kierrot palopäällikön kanssa, ilmoitus vakuutusyhtiöön, puhelinkeskustelut osakkaiden kanssa ym. (9 h, matkakuluineen 438 eur)
 • 8.1. Kuivausyhtiön kanssa lisäkeskusteluja lämmityksen ja puhaltimien osalta (2 h, 90 eur)
 • 9.1. Vahinkoilmoitukset, soitot vahinkotarkastajalle, tulipalossa kärsineiden huoneistojen osakkaiden kanssa keskustelut (2 h, 90 eur)
 • 10.1. Paikanpäällä: vahinkotarkastajien kanssa vahinkojen laajuuden ja seuraavien toimenpiteiden keskustelut (2,5 h, matkakuluineen 145,50 eur)
 • 12.1. Paikanpäällä: palaveri insinööritoimiston kanssa (2 h, matkakuluineen 123 eur)
 • 17.2. Paikanpäällä: valvontaa: lämmitys, otsonointi, purkutyöt ym. (2 h, matkakuluineen 123 eur)
 • 8.3. Paikanpäällä: seurantakäynti (1,5 h, matkakuluineen 100,50 eur)
 • 5.4. Paikanpäällä: korjaustöiden aloitus, urakoitsija, insinööritoimisto (2 h, matkakuluineen 123 eur)
 • toukokesäkuu Paikanpäällä 3 kertaa, korjaustöiden seurantaa osakkaita varten (5 h, matkakuluineen 324 eur)
 • 17.7. Paikanpäällä: vastaanottotarkastus, tiedotteet osakkaille ym. (4 h, 180 eur)
 • 8.8. Paikanpäällä: korjaustöiden jälkitarkastus (2,5 h, matkakuluineen 145,50 eur)
 • 9.8. Paikanpäällä: savuhajujen tarkastus (1,5 h, matkakuluineen 100,50 eur)
 • 6.9. Paikanpäällä: loppuselvitys vakuutusyhtiö, insinööritoimisto (2,5 h, matkakuluineen 145,50 eur)
 • 13.–21.9. Paikanpäällä: 2 kertaa otsonoinnin ja sumutuksen jälkeen (3 h, matkakuluineen 168 eur)
 • elokuu Reklamaatioiden vastaanotot osakkailta ja välittäminen eteenpäin (1,5 h, 67,50 eur)
 • elokuu Laskujen maksu, kirjanpidon hoitaminen, raportit vakuutusyhtiöön ym. (5 h, 225 eur)
   

Laskuerittelyn loppusumma on 2.589 eur.

Vakuutusyhtiön kanta

Kiinteistövakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan

 • omaisuudelle aiheutunut suoranainen esinevahinko
 • välttämättömät rakennuksen rakenteiden avaamis ja sulkemiskustannukset ja maan kaivu- ja täyttökustannukset
 • viranomaismääräyksistä johtuvat lisäkustannukset
 • vuokratulon menetykset
 • uhkaavan vahingon torjuntakustannukset
 • lukkojen sarjoitus ja uusimiskulut
 • maaperälle aiheutuneen vahingon kustannukset
   

Vakuutusyhtiö katsoo, että isännöitsijän laskusta ilmenevät toimenpiteet kuuluvat luonteeltaan normaaliin kiinteistön vahinkoasioiden hoitoon. Koska tällaiset kustannukset eivät sisälly ehdoissa mainittuihin vakuutuksesta korvattaviin kustannuksiin, laskua ei korvata.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Tapaukseen sovellettavien kiinteistövakuutusehtojen kohdan 5.2.1 (”Esinevahinko”) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetulle omai­suudelle aiheutunut suoranainen esinevahin­ko. Korvaus on enintään omaisuuden, kun­kin esineen tai omaisuuserän sovittu vakuu­tusmäärä vahinkohetken mukaisesti indeksillä tarkistettuna.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan suoranaisen esinevahingon korjaamiseksi tai jälleenhankin­nan suorittamiseksi välttämättömät vakuutuk­sen kohteena olevan rakennuksen rakentei­den avaamis- ja sulkemiskustannukset ja maan kaivu- ja täyttökustannukset.

Ehtojen kohdassa 5.2.2 (”Muut korvattavat kustannukset”) todetaan mm. seuraavaa:

Uhkaavan vahingon torjuntakulut
Suoranaisen esinevahingon lisäksi vakuutuk­sesta korvataan Yleisten sopimusehtojen kohdan 6.2 (YL) mukaisesti kohtuulliset kus­tannukset, jotka ovat aiheutuneet sattuneen tai välittömästi uhkaavan, vakuutuksesta kor­vattavan vahingon rajoittamisesta tai torju­misesta.

Vakuutuksen yleisten sopimusehtojen kohdan 6.2 (”Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus”) mukaan vahingon sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuute­tun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutusyhtiön oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheutta­jaa kohtaan. Vakuutetun on pyrittävä esimer­kiksi selvittämään vahingon aiheuttajan hen­kilöllisyys. Jos vahinko on aiheutettu rangais­tavalla teolla, vakuutetun tulee viivytyksettä ilmoittaa asiasta poliisiviranomaiselle ja vaatia oikeudessa rikoksen tekijöille rangaistusta, jos vakuutusyhtiön etu sitä vaatii. Vakuutetun tulee muu­toinkin noudattaa vakuutusyhtiön vahingon torjumi­seksi ja rajoittamiseksi antamia ohjeita.

Vakuutusyhtiö korvaa vahingon torjumis- ja rajoitta­misvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutus­määrä siten ylitettäisiinkin.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimat­tomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt edellä tarkoitetun velvollisuu­tensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. Harkittaessa onko kor­vausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ot­taa huomioon vakuutetun tahallisuus tai huo­limattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

Tapauksessa on riitaa isännöitsijän taloyhtiölle lähettämän 1.500 euron suuruisen laskun korvaamisesta kiinteistövakuutuksen perusteella.

Lautakunta toteaa, että isännöitsijän laskuerittelyn perusteella lasku koostuu valtaosin korjaustöiden järjestämisestä, yleisestä valvonnasta ja seurannasta sekä muusta vastaavasta yleisestä vahinkoasian hoitamisesta. Tällainen työ ei Vakuutuslautakunnan tulkinnan mukaan ole vakuutuksesta korvattavaksi tulevaa tulipalon aiheuttamaa suoranaista esinevahinkoa.

Vakuutuslautakunta toteaa kuitenkin, että erittelyn perusteella isännöitsijä on heti vahinkopäivänä tehnyt myös sellaisia vahinkoa rajoittavia toimia, joita voidaan pitää vakuutusehdoissa edellytetyn pelastamisvelvollisuuden täyttämisenä (jälkivartioinnin ja lämmityksen järjestäminen tähän liittyvine töineen). Tästä vakuutuksenottajana olevalle taloyhtiölle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset tulee ehtojen mukaan korvata kiinteistövakuutuksesta.

Isännöitsijän toimittama erittely ei ole niin tarkka, että pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kustannukset voisi siitä laskea täsmällisesti. Vakuutuslautakunta harkitsee kohtuulliseksi suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa taloyhtiölle pelastamiskustannusten osalta 250 eur suuruisen korvauksen.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Sario, Vaitomaa ja Uimonen sekä varajäsen Ilveskoski. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Taipale
Sihteeri Raulos

Jäsenet:
Ilveskoski
Sario
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia