Haku

VKL 189/15

Tulosta

Asianumero: VKL 189/15 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 27.11.2015

Vakuutuksen korvauspiiri. Rajoitusehdon soveltaminen. Suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alainen omaisuus. Tavarankuljetustelin pyöriin tarttuneen hiekan aiheuttama lattian naarmuuntuminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan tavarankuljetusyritys L Oy:n 10.2.2015 päivätyn vahinkoilmoituksen mukaan yrityksen edustaja A oli toimittanut 5.2.2015 tavaraa tilaajalle eräälle lääkäriasemalle. A oli vetänyt kuormalavan asiakkaan näyttämään tuttuun paikkaan, jolloin kuljettimen telipyörään tarttunut lumi ja hiekka olivat naarmuttaneet lattiaa. Korvausta lattian vahingoittumisesta haettiin L Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on 26.2.2015 päivätyllä päätöksellään kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa vedoten vastuuvakuutusehtojen rajoitukseen, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvattu vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutuksenottajan suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena. Vakuutusyhtiön mielestä lattia olisi tullut suojata ennen lavan perille viemistä.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on pyytänyt asiasta Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta lausuen, ettei vakuutusyhtiön päätös ollut vakuutusehtojen mukainen ja että lattiapinnan vaurioituminen tuli korvata vakuutuksesta. Vahinkopaikka oli ennestään tuttu eikä vastaavia vahinkoja ollut aiemmin sattunut. Tila oli vilkkaasti käytetty, joten lattiamateriaalin herkkyys naarmuuntumiselle ei ollut odotettavissa.

Lattian suojaaminen ei ollut vastaavissa tavarantoimituksissa normaalisti tarpeen tai päivittäisissä kuljetuksissa edes mahdollista eikä tavaran vastaanottaja ollut antanut siitä ohjetta. Suojaaminen ei kuulunut kuljetusalan normaaleihin käytäntöihin tavanomaisia pientavaroita kuljetettaessa ja tuli käytännössä kyseeseen vain toimitettaessa tavaraa yksityisasuntoihin. Kuorman paino oli ollut vain 161 kilogrammaa, kun käytetylle lavalle sai standardin mukaan kuormata 740 kilogrammaa. Tämänkään vuoksi vahingon aiheutumista ei voitu ennakoida. Vakuutuksenottajan näkemyksen mukaan rajoitusehto oli tarkoitettu sovellettavaksi lähinnä tilanteisiin, joissa suojaus jätettiin tekemättä, vaikka vahingon aiheutuminen oli ilmeistä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on viitannut L Oy:n vahinkoilmoitukseen ja vedonnut vakuutusehtojen kohdan 5.3 rajoitukseen. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan lattia olisi tullut suojata ennen lavan viemistä eli lattia oli ollut toiminnan luonne huomioon ottaen vakuutuksenottajan suojausvelvoitteen alaisena. Tämän vuoksi vahinkoa ei korvattu vakuutuksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko L Oy:n asiakkaalleen aiheuttama lattian naarmuuntuminen L Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta korvattava vahinko, vai onko asiaan sovellettava vakuutusehtojen suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaista omasuutta koskevaa rajoitusta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien 1.8.2010 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 4 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu äkillinen ja ennalta arvaamaton henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahinkoa pidetään äkillisenä, kun se on aiheutettu äkillisesti ja vahinko (vaurio) todetaan kuuden (6) kuukauden sisällä vahingon aiheuttamisesta.

Vakuutusehtojen kohdan 5.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun

- valmistettavana, asennettavana, korjattavana, taikka muulla tavoin käsiteltävänä,

- säilytettävänä,

- suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri tai

- muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana.

Asian arviointi

L Oy oli naarmuttanut asiakkaansa toimitilojen lattiapintaa 5.2.2015 tuodessaan asiakkaalle tavaraa kuormalavalla, jonka kuljettimen pyörät olivat olleet lumiset ja hiekkaiset.

Lautakunta toteaa, että vastuuvakuutusehtojen suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaista omaisuutta koskeva rajoitus tulee sovellettavaksi tilanteissa, joissa vahinkoa aiheuttaneen toiminnan tai työsuorituksen luonne eli valittu työtapa on edellyttänyt ympäristöön tyypillisesti aiheuttamiensa vaikutusten vuoksi ympäröivän omaisuuden suojaamista näiltä vaikutuksilta. Työn suorittajalla on velvollisuus huolehtia sekä työn kohteesta että sen vaikutuspiiristä. Tällaiseen omaisuuteen työn vuoksi kohdistuvan normaalia suuremman vahingonvaaran takia työsuorituksesta mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja ei voida järkevin kustannuksin kattaa vastuuvakuutuksella.

Sanotusta syystä kyseistä omaisuutta kohtaavat vahingot on rajoitusehdolla rajattu vastuuvakuutuksen ulkopuolelle. Rajoitusehdon soveltamisen kannalta ei ole merkityksellistä, olisiko suojaustoimenpiteistä huolehtiminen kuulunut vakuutuksenottajalle itselleen vai jollekin muulle taholle tai oliko vahinko mahdollisesti aiheutunut jostakin vakuutuksenottajan kannalta odottamattomastakin seikasta. Koska vahinko tässä tapauksessa oli aiheutunut L Oy:n tavaran toimitusta koskeneen työsuorituksen välittömään vaikutuspiiriin kuuluneelle lattialle, joka tämän vuoksi oli ollut L Oy:n suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, lautakunta katsoo vakuutusyhtiön kielteisen päätöksen vakuutukseen sovellettavien ehtojen mukaiseksi.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Isokoski

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia