Haku

VKL 189/03

Tulosta

Asianumero: VKL 189/03 (2003)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.08.2003

Kiinteistönomistajan vastuu Piha-alueen puhtaanapito Tuottamus

Lausunnonpyytäjä Kirsti A. kaatui 8.10.2002 noin klo 20,00 aikoihin vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiön omistaman rakennuksen D-portaan kohdalla. Vahinkoilmoituksen mukaan alueella oli heikko valaistus sekä epäsäännöllisestä puhtaanapidosta johtuen usein runsaasti kiviä, tammenterhoja ja muuta irtotavaraa. Kirsti A. oli kertonut astuneensa jonkin tällaisen päälle seurauksin, että hän oli kaatunut ja saanut luunmurtumia oikeaan käteensä. 

Korvausta haettiin asunto-osakeyhtiön ottamasta kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Korvausta asunto-osakeyhtiön vastuuvakuutuksesta ei makseta. Alueen valaistus on ollut tavanomainen. Huoltoyhtiö on käynyt alueet läpi viimeksi vahinkoa edeltävänä päivänä 7.10.2002. Kaatumisen aiheuttanutta tekijää ei ole yksilöity. Näyttöä kiinteistönomistajan huolimattomuudesta ei ole esitetty.
 
Lausuntopyyntö

Kirsti A on ilmoittanut tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen. 11 henkilön allekirjoittaman kirjelmän mukaan alue on ollut epäsäännöllisesti hoidettu ja siellä on ollut jopa tammenterhomatoksi asti kertynyttä rojua. Vakuutusyhtiö ei ole esittänyt tarkempaa selvitystä hoitotoimenpiteiden sisällöstä. Huoltoyhtiöstä saadun selvityksen mukaan huoltotoimenpiteisiin kuuluu lähinnä pihan läpi ajaminen autolla. Kirsti A. on pari kertaa nähnyt, kun huoltomiehet ajavat autollaan alueen läpi. Tapahtumalle ei ole silminnäkijää, eikä Kirsti A. pysty muistamaan, mihin irtaimeen esineeseen hän oli kaatunut. Tällaisia seikkoja hänen ei tarvitsekaan muistaa.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Pihatie, jossa Kirsti A kaatui, oli asfaltoitu ja puiden reunustama. Huoltosopimuksen mukaan huoltoyhtiö päivittäisiin toimenpiteisiin kuuluu roskien keräys ja tarvittaessa lakaisu. Ulkoalueet oli käyty läpi 7.10.2002 huoltosopimuksen mukaisella tavalla. Kaatumisen aiheuttanutta tekijää ei ole yksilöity eikä tapahtumalle ole silminnäkijöitä. 11 henkilön allekirjoittama kertomus on yksilöimätön eikä sen voida katsoa todistavan pihan kunnossapidosta kaatumispaikan ja ajankohdan osalta. Kiinteistön valaistus on rakennettu 1970-luvulla ja se on rakenteeltaan tavanomainen. Vaikka tietä reunustaneet puut ovatkin kasvaneet sitten valaistuksen asettamishetken, ei kiinteistöstä huolehtimista myöskään valaistuksen osalta voida pitää yleisesti hyväksytystä poikkeavana ja vahingon vaaraa aiheuttavana.
 
Vakuutuksenottajan vastine
 
Vakuutuksenottajalle on varattu tilaisuus antaa asiassa lausuma.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Sovellettavat sopimusehdot
Ehdon 1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistajana toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Ratkaisu
                                           Voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää tuottamusta eli tässä tapauksessa kiinteistön omistajan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä kiinteistön kunnossapidosta tai sen alueella liikkuvan yleisön turvallisuudesta huolehtimisessa. Oikeuskäytännössä kiinteistön omistajan sanotun huolellisuusvelvollisuuden on katsottu olevan korostunut. Vastuusta vapautuakseen kiinteistön omistajan on näytettävä menetelleensä huolellisesti.
 
27.11.2002 päivätyn 11 henkilön allekirjoittaman kertomuksen mukaan pihateiden puhtaanapito on ollut sattumanvaraista ”viime keväästä alkaen”. Varsinkin D-portaan edusta oli lokakuun alusta lähtien vähitellen kertyneen roskan peitossa. Lopulta tien peitti tammenterhomatto, minkä lisäksi oli irtokiviä, keppejä ja muuta vaaratilanteita aiheuttavaa roskaa. Huonon valaistuksen vuoksi tien käyttö oli vaikeaa kyseisenä aikana pimeällä.
 
Kirsti A. on vahinkoilmoituksessaan kertonut kaatuneensa johonkin tammenterhoon tai kiveen, muttei ole kuitenkaan kyennyt tarkemmin yksilöimään, mihin hän on kaatunut. Tapauksella ei ole silminnäkijöitä. Huoltoyhtiön puolelta on esitetty selvitystä vain siitä, että kaatumista edeltävänä päivänä 7.10.2002 oli tehty ”normaali roskakierros”. Muuta selvitystä kyseisen kierroksen havainnoista ja toimenpiteistä ei ole esitetty. Huoltosopimuksen mukaan päivittäisiin tehtäviin ovat kuuluneet: roskien keräys, tarvittaessa lakaisu, sulakautena tarpeen mukainen lakaisu tai imurointi joko koneella tai käsin, sisäänkäyntialueiden edustojen pesu tarpeen mukaan, koko puhtaanapitoalueen pesu tarpeen mukaan, syys- ja kevätsiivous.
 
Kirsti A:n kertomus on yhdensuuntainen 11 henkilön allekirjoittamaan selvitykseen huoltotoimenpiteiden epäsäännöllisyydestä. Lautakunnalla ei ole syytä epäillä 11 henkilön allekirjoittaman selvityksen uskottavuutta. Huoltoyhtiön puolelta on toistettu huoltosopimuksen sisältö ja kerrottu, että 7.10.2002 oli tehty ”normaali roskakierros”. Selvityksiä vertailtuaan lautakunta katsoo, ettei ole pidettävä todennäköisenä sitä, että jos huoltotoimenpiteet olisi tehty kaatumista edeltävänä päivänä 7.10.2002 tai lokakuun aikana ylipäänsä asianmukaisesti, alueella olisi ollut kuvattu tammenterhomatto, erikokoisia irtokiviä, keppejä ja muuta vahingon vaaraa aiheuttavaa roskaa.
 
Kertynyt selvitys ei osoita, että alueen kunnossapidosta olisi huolehdittu niin, että siellä olisi ollut turvallista kulkea 8.10.2002.
 
Lautakunta katsoo vakuutuksenottajan olevan asiassa korvausvelvollinen ja suosittaa vakuutusyhtiötä maksamaan ehtojensa mukaisen korvauksen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas, jäsenet Rusanen ja Savonen sekä varajäsenet Kivikoski ja Maso. Sihteerinä toimi Saarikoski.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia