Haku

VKL 188/12

Tulosta

Asianumero: VKL 188/12 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 27.02.2013

Savupiipun kallistumisen syy Lattialle tulvinut vesi Pintavedet Anturan routiminen

Tapahtumatiedot

A ilmoitti vakuutusyhtiölle, että hän oli 17.4.2010 havainnut veden tulvineen saunaan lattiakaivon kautta. Sauna sijaitsee vapaa-ajan kiinteistöllä erillisessä saunarakennuksessa (vakuutuskirjaan merkitty rakennusvuosi 1968). Saunatila oli saneerattu vuonna 2008 ja samassa yhteydessä oli asennettu jätevesikaivo, jonne saunan jätevedet ohjataan. Rakennuksessa oli saunatilan kohdalla maanvarainen betonilaatta. Muilta osin rakennus oli rossipohjainen. A oli vakuuttanut saunarakennuksen laajalla kotivakuutuksella.

Kartoitus 20.4.2010

K Oy teki kohteessa kartoituksen 20.4.2010. Kartoitusraportin mukaan veden pinta oli noussut saunarakennuksen ulkopuolella sijaitsevassa kaivossa ja vettä oli tulvinut lattiakaivon kautta saunaan. Raportin merkinnän mukaan A oli kertonut vettä olleen 3–5 cm. Saunakaivon imeytysrei’istä oli virrannut kaivoon maaperän sulamisvesiä. Kaivoon on asennettu uppopumppu, jonka avulla veden tulviminen saunaan estyi.

Kartoitusraportin mukaan saunan lattiassa oli laattapinnoite eikä vesieristyksestä ollut varmuutta. Lattian reunoilla kosteusarvot ylittivät raja-arvon. Laatoitus oli nostettu seinälle yhdellä kaakelirivillä noin 10 cm:n korkeuteen. Silmämääräisesti tarkasteltuna lattia ja seinän rajan silikonitiivistykset olivat kunnossa.

Seinällä alimman paneelin kosteusarvot viittasivat siihen, että vedenpinta ei olisi noussut paneeleihin saakka. Raportin mukaan seinäpaneelin taustan tuuletusrako oli puutteellinen ainakin seinän alaosasta. Seinärakenteen höyrynsulkua ei ollut asennettu seinälle laatoituksen päälle. Seinän rakenne mahdollisti sen, että veden noustessa seinälle nostetun laatoituksen yli vesi pääsi rakenteisiin. Kynnyksen kohdalla lista oli kastunut. Puisessa kynnyksessä ei havaittu nousseita kosteusarvoja. Saunatilan lattia oli raportin mukaan noin 18 cm viereisen pukuhuoneen lattiaa alempana. Alhaalta päin tutkittaessa pukuhuoneessa ei havaittu vaurioita.

Toimenpide-ehdotuksena raportissa oli lattian reuna-alueen seuraaminen siltä varalta, että laatoitus irtoaisi alustasta. Raportissa suositeltiin myös yhden tai kahden paneelin avaamista seinän alaosasta sekä rakenteiden tarkistamista ja tarvittaessa korjaamista. Lisäksi ehdotettiin pintavesien ohjaamista pois saunarakennuksen ja kaivon luota.

Kartoitus 2.6.2010

Saunan takana ulkoseinän paneeleissa havaittiin myöhemmin kosteuden aiheuttamia jälkiä. K Oy teki kohteessa uuden kartoituksen 2.6.2010. Raportin mukaan ulkoseinän paneelien kosteusarvot eivät olleet koholla. Saunan sisällä paneeleissa ei havaittu poikkeamia kosteusarvoissa eikä vaurioita. Suihkunurk­kauksen ulkoseinässä kahden laatan kohdalla havaittiin poikkeamaa kosteus­arvoissa. Samalla kohdalla oli vanha tuloilmaputken paikka. Raportin mukaan kylmä ilma aiheuttaa kondenssikosteutta laattojen alle.

Kartoituksen yhteydessä avattiin ulkoseinän panelointia. Alajuoksussa kosteusarvot olivat osin lievästi koholla. Raportin mukaan alajuoksun alla ei ollut kapillaarikosteutta ehkäisevää katkoa eikä paneeleiden alla ollut tuuletusrakoa.

Kosteus ulkoseinä paneeleissa on K Oy:n raportin mukaan aiheutunut kevään aikana, ulkoilman kosteuden sekä lumien sulamisvesien vaikutuksesta. Kosteus ei ole tullut sisäpuolelta rakennusta. Raportin mukaan rakenteet olivat rakennustapa huomioon ottaen normaalitilassa. Seuraavan julkisivukorjauksen yhteydessä tulisi alajuoksun alapuolelle asentaa pikikermi sekä jättää paneloinnin ja tuulensuojan väliin tuuletusrako. K Oy:n raportin valokuvaosion mukaan saunatilan sokkeli oli märkä, mutta sisäpuolen rakenteissa ei ollut vaurioita.

Vahinkoilmoitus piipun vahingosta

A havaitsi myöhemmin saunan piipun kallistuneen ja ilmoitti asiasta vakuutusyhtiölle. Vahinkoilmoituksen (26.10.2010) mukaan saunan lattialla oli keväällä ollut vettä reilu 10 cm. Kun piippu ja sen sivupalomuurit purettiin pois, näytti siltä, että vesi oli päässyt kiukaan puoleiselle seinälle, joka on saunan ja pukuhuoneen välillä. Purettaessa löytyi vaurioitunutta ainesta. Piipun antura oli haljennut veden ja pakkasen yhteisvaikutuksesta. Tämän takia piippu oli päässyt kallistumaan. A haki korvausta piipun uusimiskuluista.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneita vahinkoja. Vakuutusehdoissa on rakennus- ja perustamisvirheitä sekä mm. sateesta ja routimisesta aiheutuneita vahinkoja koskevat rajoitukset. Tässä tapauksessa ei ole osoitettu mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka olisi aiheuttanut vahingon. Vahinko on aiheutunut sade- ja sulamisvesien pääsystä rakennuksen alle ja se on aiheuttanut piipun perustusten routimisen.

Saunarakennuksen lattia oli saneerattu 2008. Rakennusmääräyskokoelman mukaan tuolloin märkätilojen lattioihin tuli tehdä vesieristys siten, että lattialla oleva vesi ei pääse tunkeutumaan rakenteisiin. Jos vesi on päässyt valumaan lattian läpi piipun juuresta perustuksiin, on lattia tehty virheellisesti. Piipun rikkoutumista ei korvata.

Asian käsittely vakuutusyhtiön sisäisissä muutoksenhakuelimissä

A totesi kirjelmissään, että saunakaivo oli asennettu ohjeiden mukaisesti ja rakennustarkastaja on tarkastanut sen. On mahdollista, että saunakaivoon voi virrata sulamisvettä. Todennäköisin ja suurin vesimäärä ovat kuitenkin harmaat talousvedet, joita varten kyseinen kaivo on asennettu.

Vesi on päässyt rakenteisiin piipun puoleiselta seinältä, ei lattialta. Lattia on vesieristetty vuonna 2008 ja se on rakennustarkastajan hyväksymä. Viemärivesi ei ole läpäissyt vesieristettä, vaan se on mennyt vesieristeen yli. K Oy:n raportissa mainittu 3–5 senttimetrin veden korkeus on A:n arvio vahingon havaitsemishetkeltä. Veden pinta on ollut tätä korkeampi, kun viemäriä on käytetty esimerkiksi suihkussa oltaessa. Sulamisvedet eivät ole ohjautuneet kohti rakennusta, vaan sen ohi. Piippu on kestänyt paikallaan kallistumatta yli 60 vuotta.

Asiaa käsiteltiin A:n kirjelmien perusteella vakuutusyhtiön sisäisissä muutoksenhakumenettelyissä. Vakuutusyhtiö ei muuttanut korvausratkaisuaan.

 

Valitus

A:n valituksen mukaan piipun perustuksien rikkoutuminen sai alkunsa 17.4.2010 havaitusta viemärivesivahingosta. K Oy:n toisessa raportissa väitetään, että kosteus ulkoseinän paneeleissa on aiheutunut kevään aikana ulkopuolisesta vedestä ja kosteudesta. Kyseisen raportin kansilehdeltä kuitenkin ilmenee, että sade- ja sulamisvedet ohjautuvat ohi rakennuksen. Myös K Oy:n ensimmäisen kartoitusraportin valokuvista ilmenee, ettei sulamisvesien ja sadevesien virtausuoma ole ollut rakennukseen päin, vaan siitä ohi. Sade- ja sulamisvesivahingon olisi pitänyt tapahtua jo aikoja sitten, mikäli ne olisivat aiheuttaneet vahingon.

Saunakaivo on ohjeiden mukaisesti asennettu ja se on toiminut ennen kyseistä vahinkoa kaksi vuotta moitteetta. Kaivon on oltava alempana kuin saunan, jotta vesi menisi viemärikaivoon. A:n mukaan hän käytti keväällä mökillä ollessaan vettä normaalisti, esimerkiksi suihkuun ja astianpesuun. Hän huomasi veden tulvimisen mennessään lämmittämään saunaa. Lattialla oli vettä reippaasti. Kysymyksessä oli A:lle äkillinen, ennalta arvaamaton tapahtuma.

A:n mukaan hän havaitsi kesä-heinäkuussa 2010 saunan piipun kallistuneen kohtisuorasta linjasta 20 cm. Vakuutusyhtiön toimihenkilö kehotti purkamaan piipun, jotta vahinko voitaisiin kartoittaa. Piippu purettiin elokuussa 2010, ja vakuutusyhtiöön tehtiin vahinkoilmoitus toimihenkilön antamien ohjeiden mukaisesti. Vauriot rajoittuivat piipun alueelle, joten koko seinää ei tarvinnut purkaa. Syy-yhteys viemäriveden tulvimisen ja piipun rikkoutumisen välillä on todennäköisintä, sillä kyseinen piippu on ollut olemassa useita kymmeniä vuosia kallistelematta mihinkään suuntaan. Rakennuksessa ei ole todettu rakennusvirhettä tai perustamisvirhettä. Rakennustarkastaja on tarkastanut kohteen vuonna 2008. Vakuutusyhtiö on korvannut K Oy:n kartoituksen, mutta myöhemmin vahinko muuttui ei-korvattavaksi.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön vastineen mukaan se on maksanut kosteuskartoituksen sekä uusintamittauksen vahingon selvittelykuluna. Sen toimihenkilö ei ole kehottanut A:ta purkamaan piippua. Tapauksessa ei ole osoitettu äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka olisi aiheuttanut vahingon. Vahinko rajautuu korvauspiirin ulkopuolelle jo tällä perusteella. Lisäksi useat rajoitusehdot soveltuvat vahinkoon. Saunarakennuksen piipun antura on haljennut sinne päässeen kosteuden ja pakkasen yhteisvaikutuksesta. Routimisesta aiheutuneet vahingot on rajattu korvauspiirin ulkopuolelle.

Tapauksessa on jäänyt selvittämättä, miten kosteus on päässyt anturaan. Todennäköisin syy on se, että sadevedet ja sulamisvedet ovat valuneet rakennuksen alle, mikä on aiheuttanut piipun perustusten routimisen ja murtumisen. Saunarakennus sijaitsee rinteen alaosassa, sade- ja sulamisvesien valumissuunnassa. Tontin sade- ja sulamisvesien poisohjaus rakennusten ja kaivon lähettyviltä on ollut puutteellinen. K Oy:n raporttien mukaan sulamisvedet ovat virranneet saunakaivoon ja kastelleet saunan ulkopuolen panelointia. Kyse on rakennusvirheestä, jonka seurauksena sade- ja sulamisvedet ovat päässeet rakennuksen alle ja vahingoittanee piipun anturaa.

Saunarakennuksen lattia on saneerattu 2008. Rakennusmääräys­kokoelman mukaan märkätilojen lattiat on tuolloin tullut vesieristää siten, ettei lattialla oleva vesi pääse tunkeutumaan rakenteisiin. Mikäli viemäristä noussut vesi on päässyt tunkeutumaan rakenteisiin vedeneristeen läpi tai ylitse ja sitä kautta vaurioittamaan anturaa, on kyseessä tällöinkin rakennusvirheestä aiheutunut vahinko. Vesi ei ole kuitenkaan voinut päästä valumaan vesieristeen yli, sillä lattialla on ollut A:n mukaan vettä ainoastaan 3–5 cm ja lattian vesieriste ulottuu myös alaseinään. Vesi on noussut viemäristä keväällä ja piipun vaurio on todettu kesällä. On epätodennäköistä, että tulvinut vesi olisi valunut piipun perustuksiin, aiheuttanut anturan kostumisen ja routimisvaurion, sillä välissä ei ole talvea, jolloin routiminen tapahtuisi. K Oy:n 2.6.2010 tekemän raportin mukaan saunan rakenteet ovat kuivat ja vauriottomat. Todennäköisin vaihtoehto on, että antura on kostunut sade- ja sulamisvesien vaikutuksesta.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

3.1 Turva äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman varalta

Vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on

  • äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma

4.1 Vakuutusturvien yleiset rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

  1. omaisuudelle tai esineelle
  • suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö- tai työvirheestä
  • rakenne-, valmistus- tai aineviasta
  • korjaamiseen tai rakentamiseen käytetyistä sopimattomista tai laadultaan ilmeisen heikoista osista tai materiaaleista
  • rakennusvirheestä
  • perustamisvirheestä.

Vakuutuksesta ei korvata esimerkiksi vahinkoja, joissa vesi on päässyt rakenteeseen lattiakaivon tai rakenteiden liittymiskohdista tai läpäissyt vesieristeen tai vesieriste on puuttunut tai läpäissyt vesieristeen tai vesieriste on puuttunut kokonaan taikka sulamis- tai sadevesi on läpäissyt ulkoapäin perustuksen, ulkoseinän tai vesikaton.

  1. pakkasesta, jäästä, jäätymisestä, lumesta, sateesta, kuivuudesta, kuumuudesta, kosteudesta, routimisesta tai maan liikkumisesta.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys siitä, johtuuko saunarakennuksen piipun kallistuminen vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta syystä. A:n saunarakennukselle ottamasta kotivakuutuksesta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneita vahinkoja. Korvattavan vakuutustapahtuman määritelmän lisäksi vakuutusehtoihin on lisäksi otettu korvauspiiriä tarkentavia ja rajoittavia ehtoja.

Vakuutusyhtiön korvausvastuuta arvioidaan vakuutusehtojen sisällön perusteella. Vakuutusyhtiö ei ole vahingosta korvausvastuussa sillä perusteella, että se tilaa vahingon selvittämiseksi kartoituksen ja vastaa kartoituksesta aiheutuvista kustannuksista.

A:n vahinkoilmoituksen mukaan piipun antura oli haljennut veden ja pakkasen yhteisvaikutuksesta. Hänen mukaansa syynä tähän ja seuranneeseen piipun kallistumiseen on ollut saunan lattialle tulvinut vesi. Vakuutusyhtiö katsoo, että piipun rikkoutuminen ei ole aiheutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Yhtiön mukaan kysymyksessä on routimisesta ja rakennusvirheestä aiheutunut vahinko. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan saunan lattialle tulvinut viemärivesi ei ole aiheuttanut piipun kallistumista.

Rakentamismääräykset ja hyvä rakentamistapa huomioiden lattiakaivollisten tilojen korjausrakentamisessa lattian yhtenäinen vesieristys on vuonna 2008 tullut ulottaa ja nostaa ainakin seinän alaosaan. Tässä tapauksessa veden nouseminen saunaan on havaittu 17.4.2010. A on asian käsittelyn yhteydessä kertonut, että vettä oli lattialla 3–5 senttimetriä havaintohetkellä, mutta veden pinta on A:n mukaan ollut tätä korkeampi, kun viemäriä on käytetty. K Oy:n ensimmäisen kartoitusraportin 20.4.2010 havainnot viittaavat siihen, että vesi ei ole noussut seinälle noin 10 cm:n korkeudelle nostetun kaakelirivin yläpuolelle alimman paneelin tasolle. Ensimmäisen kartoituksen yhteydessä on käyty rakennuksen alla. Saunan laattaperustuksen ja pukuhuoneen rossipohjan välillä ei ole havaittu vaurioita. Kesäkuussa 2.6.2010 saunatilan sokkeli on ollut märkä ja saunarakennuksen takana ulkoseinäpaneeleissa on ollut kosteusjälkiä. Raportin mukaan kosteus ei ollut tullut sisäpuolelta rakennusta.

Vakuutuslautakunnalle ei ole esitetty tarkempaa selvitystä tai esimerkiksi valokuvia piippua ja palomuureja purettaessa rakenteissa havaituista vaurioista. Huomioon ottaen tämä ja K Oy:n raporteissa esitetty lautakunta katsoo jäävän näyttämättä, että lattialle tulvinut viemärivesi olisi joutunut seinän kautta rakenteisiin ja sieltä edelleen piipun anturaan. Siinä tapauksessa, että lattialla ollut vesi olisi joutunut rakenteisiin lattian ja seinän rajasta, kysymyksessä olisi puutteellisesta vesieristyksestä ja rakennusvirheestä aiheutunut vahinko, joka rajautuu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Koska viemärikaivon ja piipun vaurioiden välinen syy-yhteys jää selvittämättä, lautakunta ei ota kantaa siihen, voidaanko veden tulvimista lattialle pitää tapauksessa äkillisenä ja ennalta arvaamattomana tapahtumana.

A:n mukaan piipun antura oli haljennut veden ja pakkasen yhteisvaikutuksesta. Vakuutusehdoissa on routimista koskeva rajoitus. Käytettävissä olevan selvityksen perusteella rakennuksen vaurioiden taustalla on todennäköisimmin pinta- ja sulamisvesien joutuminen saunarakennuksen alueelle. Ulkopuolisten vesien joutumiselle rakennuksen alueelle ei ole esitetty äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutunutta syytä. Tapauksessa on jäänyt selvittämättä, että rakennusta olisi kohdannut vakuutuksen korvauspiiriin kuuluva vakuutustapahtuma. Vakuutuslautakunta ei tämän takia suosita asiassa korvausta.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale sekä jäsenet Laapotti, Uimonen, Sario ja varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia