Haku

VKL 188/10

Tulosta

Asianumero: VKL 188/10 (2011)

Vakuutuslaji: Yksityistapaturmavakuutus

Ratkaisu annettu: 26.01.2011

Matkakustannusten korvaaminen Matkakulut vakuutusyhtiön hyväksymään hoitopaikkaan Kilometrikorvaus oman auton käytöstä
Tapahtumatiedot
 
Vakuutettu (syntynyt 1981) oli saanut vakuutusyhtiöstä maksusitoumuksen polvileikkaukseen 11.9.2009 Helsingissä. Vakuutettu itse asuu Vaasassa ja leikkaus suoritettiin Helsingin Dextrassa. Vakuutusyhtiö on maksanut korvauksia polven leikkauksesta. Kiista koskee vakuutetun matkakustannuksia välillä Vaasa – Helsinki sekä Helsingin sisällä. Korvausta matkakuluista haettiin yksityistapaturmavakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätökset
 
Vakuutusyhtiö on antanut 28.4.2010 maksusitoumuksen polven tähystysleikkaukseen. Yhtiö on katsonut, että kohtuullisena korvauksena aiheutuneista matkakuluista on vakuutusyhtiön korvauspäätösten 8.12.2009 ja 8.2.2010 mukaisesti maksettava 80 kilometrin matka Vaasasta Seinäjoelle, jossa leikkaus olisi voitu myös tehdä. Matka on näin 160 kilometrin pituinen ja kilometrikorvaus oman auton käytöstä vuonna 2009 tehdyistä matkoista on 0,45 euroa/km (korvauspäätös 8.2.2010). Päätöksessä 28.4.2010 yhtiö on todennut, että korvaus oman auton käytöstä on 0,25 euroa/km.
 
Lausuntopyyntö
 
Vakuutettu on tyytymätön vakuutusyhtiön 8.2.2010 antamaan päätökseen. Matkakorvauksia tulee maksaa matkasta 16.–17.12.2009 välillä Vaasa – Helsinki – Vaasa 840 kilometriä sekä Helsingin sisällä Dextran hoitolaitokseen välillä Mesenaatinkuja – Dextra – Mesenaatinkuja 10 kilometriä. Kyseinen matka on ollut polven Helsingin Dextrassa tapahtuneen tähystysleikkauksen jälkeen hoitosuunnitelmaan kuulunut kontrollikäynti leikanneen kirurgin vastaanotolla 17.12.2009. Vuoden 2009 kilometrikorvauksen 0,45 euroa/km mukaan korvattavaa tulee 310,50 euroa sen jälkeen, kun vähennetään vakuutusyhtiön maksama korvaus. Lisäksi yhtiön tulee maksaa viivästyskorkoa. Vakuutusyhtiö on antanut maksusitoumuksen polven tähystysleikkaukseen Helsingin Dextrassa. Koska myös leikkauksen kontrolli on tehtävä saman lääkärin toimesta, ovat myös Helsinkiin aiheutuneet matkustuskulut korvattavaa vahinkoa.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vakuutusyhtiö ilmoittaa myöntäneensä maksusitoumuksen ehdotettuun oikean polven toimenpiteeseen, joka suoritettiin 11.11.2009 Helsingissä Dextrassa. Vakuutusyhtiö on myöntänyt maksusitoumuksen oikean polven uusintatoimenpiteeseen, johon vakuutettu on hakeutunut Helsinkiin ja se on suoritettu 14.4.2010.
 
Tapaturmasta aiheutuneen oikean polven sisänivelkierukkavamman hoito mukaan lukien uusintaleikkaushoito olisi voitu antaa myös vakuutetun kotipaikkakunnalla tai kotipaikkakuntaa lähellä olevilla paikkakunnilla, esimerkiksi Seinäjoella, johon on matkaa Vaasasta noin 80 kilometriä. Seinäjoella on yksityisiä hoitolaitoksia, jotka tarjoavat ortopedian tai kirurgian erikoislääkärien palveluja ja joista olisi voinut ostaa palvelun, jos sitä ei jostain syystä olisi vakuutetun kotipaikkakunnalta saanut suunniteltuna ajankohtana. Tällä perusteella vakuutusyhtiö on katsonut kohtuulliseksi matkaksi kontrollikäynnistä ja uusintaleikkauksesta 160 kilometrin matkan.
 
Kulukorvaus on maksettu oman auton käytön mukaan verottajan verovapaan kilometrikorvauksen mukaisesti 0,45 euroa/km ja uusintaleikkauksen matkakulukorvaus oman auton käytön käyttökustannusten mukaisesti 0,25 euroa/km. Myös jatkossa korvataan enintään 160 kilometrin matkat. 0,25 euron kilometrikorvaus perustuu liikennevahinkolautakunnan soveltamisohjeeseen 1/2010, jossa on todettu, että 0,25 euroa/km on riittävä korvattava määrä oman auton käytöstä aiheutuneiden käyttökulujen kattamiseksi. Samoin on katsottu myös Vakuutuslautakunnan ratkaisussa 74/05.
 
Lausunnonpyytäjän lisäkirjelmä
 
Lausunnonpyytäjä on lisäkirjelmässään 17.5.2010 pyytänyt lausuntoa myös vakuutusyhtiön korvauspäätöksestä 28.4.2010, joka koskee uusintaleikkauksesta 14.4.2010 aiheutuneita samanlaisia matkakustannuksia kuin mitkä aiheutuivat aikaisemmasta 11.11.2009 tehdystä leikkauksesta. Vakuutusyhtiön tulee korvata myös uusintaleikkauksen johdosta aiheutuneet matkakustannukset 0,45 euroa/km laskentaperusteena käyttäen.
 
Vakuutusyhtiön lisävastine
 
Vakuutusyhtiö on todennut, ettei sillä ole asiassa lisättävää.
 
Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys
 
Lautakunnalla on ollut käytettävissä:
-         korvauspäätökset 8.12.2009, 8.2.2010, 28.4.2010
-         vahinkoilmoitus
-         maksusitoumus
-         matkalasku 5.11.2009
-         B-lausunnot 6.11.2009, 7.4.2010
-         sairauskertomukset 5.11.2009–14.4.2010
-         liikennevahinkolautakunnan soveltamisohje 1/2010
-         vakuutusehdot.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehto
Ehdon 5.2 mukaan korvataan kohtuulliset matkakulut korvattaviin hoitoihin ja tutkimuksiin.
Kysymyksenasettelu
Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutetulle maksettava matkakorvauksia 11.11.2009 tehtyyn leikkaukseen liittyvästä kontrollikäynnistä Helsingissä 17.12.2009 sekä lisäksi uusintaleikkauksesta Helsingissä 14.4.2010 aiheutuneista matkakustannuksista oman auton käytön perusteella.
 
Tapauksen arviointi
Vakuutusyhtiö on myöntänyt maksusitoumuksen Helsingissä tapahtuvaan leikkaukseen 11.11.2009. Hoito Helsingissä on katsottu korvattavaksi, joten ehdon 5.2 mukaan myös sinne matkustamisesta aiheutuvat kulut tulee korvata.
 
Leikkaushoitoon liittyvä kontrollikäynti on perusteltua tehdä leikkaushoidon antaneessa hoitopaikassa. Näin ollen myös leikkauksen kontrollikäynti 17.12.2009 Helsingissä tulee korvattavaksi vakuutuksesta. Vakuutetulle tulee maksaa korvaus matkakustannuksista Helsinkiin 17.12.2009. Samalla tavoin on arvioitava myös kontrollikäynnin perusteella tarpeelliseksi katsotun uusintaleikkauksen 14.4.2010 korvattavuutta. Yhtiö on antanut maksusitoumuksen tähän leikkaukseen. Tältäkin osin tulee siten maksaa korvaus matkustamisesta Helsinkiin ehdon 5.2 perusteella.
 
Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksessään 8.2.2010 katsonut, että korvaus kontrollikäynnistä 17.12.2009 aiheutuneista matkakuluista on määrättävä vuoden 2009 verovapaiden kilometrikorvausten laskentaperusteen 0,45 euroa/km perusteella. Asianmukaista ei ole, että yhtiö suorittaisi tuota matkaa koskevat lisäkorvaukset jotakin muuta kuin asianomaisessa korvauspäätöksessä hyväksymäänsä laskentaperustetta käyttäen. Yhtiön tuo korvausratkaisu ei kuitenkaan ole ollut sillä tavoin sitova, että yhtiö olisi sen perusteella velvollinen maksamaan myös 14.4.2010 tehdyistä matkoista korvausta samaa kilometrikorvauksen laskentaperustetta käyttäen.
 
Työnantajan maksettavia verovapaita kilometrikorvauksia koskeva laskentaperuste 0,45 euroa/km sisältää auton hankinnasta aiheutuneet laskennalliset pääomakustannukset, koska ajatellaan, että työntekijä hankkii auton työmatkojaan varten, mikä puolestaan on työnantajan kompensoitava. Liikennevahinkolautakunnan soveltamisohjeessa 1/2010, kuten myös Vakuutuslautakunnan aikaisemmassa, lähinnä vastuuvahinkotilanteita koskevissa ratkaisuissa, on tausta-ajatuksena puolestaan ollut, ettei vakuutustapahtuman perusteella maksettaviin kilometrikorvauksiin voida sisällyttää auton hankinnasta aiheutuneita pääomakustannuksia. Myöskään nyt esillä olevassa asiassa autoa ei ole hankittu puheena olevia 17.12.2009 ja 14.4.2010 tehtyjä matkoja varten. Tästä syystä 14.4.2010 aiheutuneet matkakustannukset on korvattava käyttäen laskentaperusteena 0,25 euroa/km.
 
Lopputulos
Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa lausunnonpyytäjälle lisäkorvausta 17.12.2009 ja 14.4.2010 aiheutuneista matkakustannuksista väliltä Vaasa – Helsinki – Vaasa sekä Helsingin sisällä. 17.12.2009 aiheutuneiden kustannusten osalta laskentaperusteena on käytettävä vakuutusyhtiön tuota matkaa koskevassa korvauspäätöksessä käyttämää perustetta, 0,45 euroa/km. 14.4.2010 aiheutuneet matkakustannukset on korvattava käyttäen laskentaperusteena 0,25 euroa/km.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Rissanen sekä jäsenet Helle, Kauppila, Korpiola ja Lehti. Sihteerinä toimi Saarikoski.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia