Haku

VKL 186/14

Tulosta

Asianumero: VKL 186/14 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 21.11.2014

Yhteistyösopimukseen perustunut riita-asia. Saneerausmenettelyn vaikutus vakuutusyhtiön kuittausoikeuteen. Oikeusturvavakuutuksen korvauksensaaja.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja N Oy oli hakenut 6.5.2013 oikeusturvaetua 13.8.2012 allekirjoitettuun yhteistyösopimukseen perustuneeseen riita-asiaan. Oikeusturvavahinko oli syntynyt 13.3.2013. Vakuutusyhtiö on myöntänyt asiaan oikeusturvaedun 16.5.2013 päivätyllä korvauspäätöksellään. Päätöksen mukaan vakuutuksesta maksettavasta korvauksesta vähennettäisiin maksuhetkellä mahdollisesti avoinna olevat, erääntyneet vakuutusmaksut ja muut saatavat.

Vakuutusyhtiö on 30.10.2013 ja 17.1.2014 päivätyillä päätöksillään korvannut asiassa asiamiehen käytöstä aiheutuneet kulut, mutta kuitannut maksamastaan korvauksesta sen maksuhetkellä avoinna olleet vakuutusmaksut ja muut saatavat korkoineen. Vakuutusyhtiö on katsonut asiassa korvattaviksi kuluiksi yhteensä 12 369,14 euroa ja se on käyttänyt kuittaukseen maksamattomia vakuutusmaksuja yhteensä 11 406,58 euroa.

Vakuutuksenottajan mukaan oikeutta kuittaukseen ei ollut. Käräjäoikeus oli päättänyt 12.9.2013 N Oy:n asettamisesta yrityssaneeraukseen. Maksamattomat vakuutusmaksut olivat olleet saneerausvelkaa, minkä vuoksi saatavien olisi tullut olla vastakkaisia saneerausmenettelyn alussa, jotta kuittausedellytykset olisivat täyttyneet.

Asiakkaan valitus

Vakuutusyhtiön tuli korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2000:103 ilmenevällä tavalla suorittaa korvaus oikeusturvaedun myöntämisestä lähtien suoraan asiamiehelle. Asiamiehen yhtiöllä A Oy:llä oli siten ollut oikeus oikeusturvavakuutuksen mukaiseen korvaukseen oikeusturvaedun myöntämisestä 16.5.2013 lähtien. Vakuutusyhtiön korvauspäätöksissä maksunsaajaksi oli merkitty A Oy, mikä osoitti vakuutusyhtiön ymmärtäneen, että korvaus tuli maksaa suoraan A Oy:lle.

Velkojalla on oikeus käyttää saneerausmenettelyn aikana saatavaansa kuittaukseen velalliselle menettelyn alkaessa olevaa velkaansa vastaan vastaavin perustein kuin konkurssissa. Konkurssissa kuittauksen edellytyksenä on saamisten vastakkaisuus konkurssin alkaessa. Yrityssaneerauksessa saamisten tulee olla vastakkaisia yrityssaneerausmenettelyn aloittamishetkellä. Tässä tapauksessa saatavat eivät olleet vastakkaisia, koska korvauksen saajana oli A Oy eikä N Oy.

N Oy:n maksamattomat vakuutusmaksut olivat syntyneet ennen saneerausmenettelyn alkamista, joten ne olivat saneerausvelkaa. Osa riita-asiassa syntyneistä kustannuksista oli syntynyt vasta saneerausmenettelyn aloittamisen jälkeen, jolloin saatavien vastakkaisuus saneerausmenettelyn alkaessa ei täyttynyt. Vakuutusyhtiöllä ei ollut oikeutta kuittaukseen. Vakuutusmaksut tuli valvoa saneerausmenettelyssä. Kuittauksesta oli myös aiheutunut vahinkoa N Oy:lle, koska se oli joutunut itse korvaamaan A Oy:n toimenpiteitä asiassa, johon oikeusturvaetu oli myönnetty.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusehtojen ja finanssialan keskusliiton suosituksen mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus kuitata vakuutuksenottajalta olevat avoimet saatavansa vakuutuskorvauksesta kuittauksen yleisten edellytysten mukaisesti.

Oikeusturvavahinko oli syntynyt ennen kuin saneerausmenettely oli alkanut eli 13.3.2013. Saneerausmenettely oli alkanut 12.9.2013. Myönteinen korvauspäätös ei ole laskutuslupa, vaan asianajajan tulee kantaa liiketoimintariski asiakkaidensa mahdollisista maksuhäiriöistä. Vakuutusyhtiö korvaa asiamiehille suoraan heidän laskunsa, jos vakuutuksenottaja on esimerkiksi konkurssissa. Vakuutusyhtiöllä on kuitenkin oikeus kuitata avoimet vakuutussaatavat korvauksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiön tullut maksaa oikeusturvavakuutukseen perustuva korvaus suoraan asiamiehelle vai onko se voinut käyttää korvausta oman saamisensa suorittamiseen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Yleisten sopimusehtojen kohdan 13 mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus vähentää kaikki maksamattomat vakuutusmaksut ja muut saatavat korvauksesta, ellei voimassa olevassa laissa ole muuta sanottu.

Yrityssaneerauslain 19 §:n 3 momentin mukaan velkojalla on saneerausmenettelyn aikana oikeus käyttää saatavaansa kuittaukseen velalliselle menettelyn alkaessa olevaa velkaansa vastaan vastaavin perustein kuin konkurssissa.

Konkurssilain 6 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan velkojalla on 2 ja 5 §:ssä säädetyin poikkeuksin oikeus käyttää konkurssisaatavaansa kuittaukseen velalliselle konkurssin alkaessa olevaa velkaansa vastaan. Velkojalla on oikeus kuittaukseen, vaikka velkojan velka tai saatava ei olisi erääntynyt kuittausilmoitusta tehtäessä.

Asian arviointi

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2000:103 oli kysymys samankaltaisesta tilanteesta, jossa oikeusturvaetua oli haettu ja se oli myönnetty ennen saneerausmenettelyn alkamista ja jossa korvaus oli maksettu saneerausmenettelyn aloittamisen jälkeen. Korkein oikeus katsoi tuossa ratkaisussaan, että asiamiehellä oli oikeusturvaedun myöntämisestä lähtien oikeus saada korvaus toimenpiteistään suoraan vakuutusyhtiöltä eikä vakuutuksenottajan myöhemmin tehdyllä yrityssaneeraushakemuksella ja sen johdosta annetuilla maksukielloilla ollut merkitystä. Korkein oikeus katsoi, ettei asianajotoimiston saatava ollut yrityssaneerauksessa huomioon otettavaa saneerausvelkaa, minkä vuoksi vakuutuksenottajan tuli suorittaa vakuutusyhtiön sille maksama vakuutuskorvaus asiamiehelleen.

Nyt käsillä oleva tapaus poikkeaa mainitusta korkeimman oikeuden ratkaisusta siten, että vakuutusyhtiö on käyttänyt vakuutuskorvausta kuittaukseen eikä se ole suorittanut vakuutuskorvausta vakuutuksenottajalle. Korkeimman oikeuden ratkaisussa ei kuitenkaan ole katsottu, että asiamiehen ja vakuutusyhtiön välille syntyisi velkasuhde, vaikka asiamiehellä olisikin oikeus saada korvaus toimenpiteistään suoraan vakuutusyhtiöltä. Tämän vuoksi mainitusta korkeimman oikeuden ratkaisusta ei voida päätellä, että asiamiehen ja yhtiön välille syntyisi oikeussuhde, joka estäisi kuittauksen vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön välisessä suhteessa.

Asianajajaliiton asianajotoimintaa koskevien säädösten ja ohjeiden mukaan vakuutusyhtiön ja asiamiehen välillä ei ole oikeussuhdetta. Samassa ohjeessa on myös lausuttu, että vakuusyhtiöllä on oikeus kuitata oikeusturvavakuutuksen perusteella maksettavasta korvauksesta asiakkaalta avoimena olevat saatavansa kuittauksen yleisten edellytysten mukaisesti. Koska edellä mainitulla tavalla asiamiehen ja vakuutusyhtiön välille ei ole syntynyt kuittauksen estävää oikeussuhdetta, on vakuutusyhtiöllä ollut mahdollisuus kuitata vakuutuksenottajan maksamattomat vakuutusmaksut maksetusta korvauksesta.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on asianmukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Raulos, puheenjohtaja
Mäenpää, sihteeri

Jäsenet:
Löppönen
Makkula
Nyyssölä
Pesonen
Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia