Haku

VKL 186/09

Tulosta

Asianumero: VKL 186/09 (2010)

Vakuutuslaji: Vapaaehtoinen eläkevakuutus

Ratkaisu annettu: 01.12.2010

Vakuutussopimuksen ehtojen tulkinta Eläkkeen määräytymisperusteena olevat vuosipalkat Eläketapahtuman sattumishetki
Tapahtumatiedot
 
Lausunnonpyytäjä (synt. 1948) oli jäänyt eläkkeelle 31.12.2008. Vakuutusehdon mukaan eläke määräytyi ottaen huomioon ”vakuutetun eläketapahtumahetkellä säännölliseltä työajalta saama kuukausipalkka, johon on lisätty luontoisedut, lomarahan 1/12 ja vakuutuksenottajan tuloksen perusteella kolmelle eläketapahtuman sattumista edeltäneelle kalenterivuodelle kohdistuvien bonusten ja tulospalkkioiden 1/36.” Lausunnonpyytäjä sai tulospalkkioita vuosilta 2005-2008.
 
Kiista koskee sitä, miltä vuosilta saadut tulospalkkiot on otettava huomioon eläkettä määrättäessä.
 
Vakuutusyhtiön päätökset
 
Vakuutusyhtiö on maksanut lausunnonpyytäjälle eläkettä vuosien 2008, 2007 ja 2006 tulospalkkioiden perusteella. Yhtiö on kirjeessään 3.2.2009 selostanut, että jos työsuhde päättyy 30. tai 31.12., niin viimeinen kokonainen vuosi on otettu huomioon lakisääteisen eläkkeen perusteena olevaa palkkaa laskettaessa. Jos työsuhde päättyy kesken vuotta, vajaata vuotta ei oteta huomioon. Eläkekassa on soveltanut vuodesta 1997 sääntöä, jonka mukaan kolmen viimeisen vuoden tulospalkkioiksi otetaan kolmeen viimeiseen täyteen vuoteen kohdistuvat tulospalkkiot. Näin on toimittu vakuutuksen alusta asti myös vakuutusyhtiössä.
 
Lausuntopyyntö
 
Lausunnonpyytäjä on tyytymätön vakuutusyhtiön ratkaisuun käyttää tulospalkkioina vuosien 2008, 2007 ja 2006 tulospalkkioita. Tulospalkkiot pitäisi kohdistaa vuosiin 2007, 2006 ja 2005.
 
Vaatimus perustuu siihen, että vakuutussopimuksen mukaan huomioon otetaan kolmelle eläketapahtuman sattumista edeltäneelle kalenterivuodelle kohdistuvien tulospalkkioiden 1/36. Eläke alkoi 1.1.2009 ja eläketapahtuma on näin ollen 31.12.2008. Tätä edeltävät kolme kalenterivuotta ovat 2007, 2006 ja 2005. Eläketapahtumalla ei voida tarkoittaa eläkkeelle jääntipäivää, koska vakuutussopimuksessa puhutaan eläketapahtuman säännöllisen työajan palkasta. Jos henkilön jäädessä vuodenvaihteessa eläkkeelle vaikkapa 1.1.2009 jo vuosi 2008 otettaisiin mukaan tulospalkkioiden laskentaan, se olisi sopimuksessa mainittu, koska 10 vuoden ansioihin perustuvassa eläkepalkassa vuodenvaihteen tilanne on erikseen määritelty.
 
Jos tulospalkkiot otetaan lausunnonpyytäjän tapauksessa huomioon vuosilta 2006–2008, eläke on noin 30 euroa pienempi kuin jos tulospalkkiot otettaisiin vuosilta 2005–2007.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vakuutusyhtiö kiistää vaatimuksen. Vakuutus perustuu eläkekassan purkuun 1.3.2001. Vuonna 2001 käytiin useita kertoja läpi eläkekassan sääntöjä ja tulkintoja sekä työnantajan henkilöstöhallinnon että entisen eläkekassan työntekijöiden kanssa. Vakuutussopimukset allekirjoitettiin 24.10.2001. Työnantajan oman eläkepalkan laskentaa ei ollut tarkoitus muuttaa.
 
Sopimusmuutos on tehty 1.1.2005 alkaen, koska työeläkelait muuttuivat. Tuolloin on eläkepalkkakohdan aikaisempi viittaus TEL-palkkaan määritelty uudestaan, mutta työnantajan oman palkan määritelmää ei ole muutettu eikä sitä ole tarkoitettukaan muuttaa. Eläkekassan purkamisen yhteydessä on saatu selvä ohje siitä, miten tulospalkkiot otetaan huomioon työsuhteen päättyessä 31.12. Tämä ohje on tarkistettu tammikuussa 2002 eläkekassan entiseltä toimihenkilöltä.
 
Vuonna 2002 eläkekassan käytännöt olivat varmasti paremmin muistissa kuin vuonna 2009, kun eläkekassan purkamisesta on kulunut jo yli seitsemän vuotta. Tulkinta on kuitenkin varmuuden vuoksi vielä nyt tarkistettu vakuutuksen­ottajalta.
 
Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys
 
Lautakunnalla on ollut käytettävissä:
-        ilmoitus eläkkeestä 16.1.2009
-        eläkelaskelma 16.1.2009
-        päätös ja eläkelaskelman oikaisu 20.1.2009
-        vakuutusyhtiön kirje 3.2.2009
-        eläkehakemus 8.12.2008
-        vakuutusyhtiön ja eläkekassan välisiä sähköpostiviestejä 14.1.2002 liittyen vuoden 2001 tulospalkkioiden huomioon ottamiseen
-        vuonna 2009 käytyä sähköpostikirjeenvaihtoa tulospalkkioiden huo­mioonottamiskäytännöistä
-        8.1.2008 päivitetty ja 5.2.2003 päivätty ohje liittyen eläkekassan vastuunsiirtoon 1.3.2001
-        24.10.2001 päivätty allekirjoittamaton vakuutussopimus
-        13.6.2006 tehty vakuutussopimus
-        vakuutusehdot 1.1.2009
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Kysymyksenasettelu
Asiassa on kysymys siitä, onko lausunnonpyytäjälle maksettava eläke laskettava ottaen huomioon hänen tulospalkkionsa vuosilta 2008, 2007 ja 2006, kuten vakuutusyhtiö on laskenut, vai lausunnonpyytäjän esittämin tavoin vuosilta 2007, 2006 ja 2005.
 
Tapauksen arviointi
Asiassa sovellettavan vakuutusehdon mukaan tulospalkkioista otetaan huo­mioon ”vakuutuksenottajan tuloksen perusteella kolmelle eläketapahtuman sattumista edeltäneelle kalenterivuodelle kohdistuvien bonusten ja tulospalkkioiden 1/36”. Vakuutusehdoissa ei ole määritelty, mitä eläketapahtumalla tarkoitetaan.
 
Eläkkeen maksaminen ei voi alkaa ennen kuin eläketapahtuma on sattunut. Esillä olevassa tapauksessa eläkkeen maksaminen on alkanut 1.1.2009, mikä tarkoittaa, että eläketapahtuman on oltava sattunut sitä ennen, eli tässä tapauksessa 31.12.2008. Ottaen huomioon, että vakuutusehdoissa ei ole määritelty, miten vuodenvaihteen viimeiseen päivään päättyvän työsuhteen osalta eläketapahtuman ajankohta olisi määritelty, samaan johtopäätökseen olisi päädyttävä myös yleisen sopimusoikeudellisen epäselvyyssäännön nojalla. Tästä seuraa, että vakuutusehdon nojalla tulospalkkiot on otettava huomioon vuosilta 2007, 2006 ja 2005 lausuntopyynnössä esitetyin tavoin.
 
Asian ratkaisemisen kannalta ei ole merkitystä sillä, millaisia sisäisiä ohjeita vakuutusyhtiö ja eläke­kassa ovat kulloisinakin aikoina vuosina 2001, 2002 ja 2009 noudattaneet. Kysymys on sopimusehdon tulkinnasta yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden valossa. Yhtiön sisäisillä ohjeilla ei ole merkitystä vakuutusehtoja tulkittaessa.
 
Johtopäätös
Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö laskee lausunnonpyytäjän eläkkeen ottaen huomioon tulospalkkiot vuosilta 2007, 2006 ja 2005.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Rissanen, jäsenet Helle, Korpiola ja Lehti sekä varajäsen Sibakov. Sihteerinä toimi Saarikoski.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta