Haku

VKL 185/14

Tulosta

Asianumero: VKL 185/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 18.06.2015

Konsulttivastuuvakuutus. Omavastuuosuuden vähentäminen. Oliko kysymyksessä yksi vai useita vahinkoja? Vakuutuksen korvauspiiri. Sopimuksen mukaisen työn tuloksen korjaaminen. Laitesarjan suunnittelutyössä havaitut virheet.

Tapahtumatiedot

X Oy oli sopinut kesällä 2011 vakuutuksenottajana olevan C Oy:n kanssa C Oy:n 10.5.2011 antaman tarjouksen perusteella metsänhakkuukoneissa käytettävien niin sanottujen harvesteripäiden uuden tuotesarjan tuotekehityssuunnittelusta. C Oy:n tuli toimia ulkoistettuna pääsuunnittelijana ja vastata harvesteripäiden 3d-suunnittelusta ja -mallinnuksesta. Suunnittelun toteutusaikataulu ajoittui vuoden 2011 elokuun ja joulukuun väliselle ajanjaksolle ja X Oy:n mukaan uuden harvesteripään koekäytön oli ollut määrä alkaa tammikuussa 2012.

Marraskuussa 2011 oli selvinnyt, ettei C Oy kyennyt pysymään sovitussa aikataulussa. C Oy:n laatimissa suunnitelmissa oli havaittu myös virheitä, joiden vuoksi X Oy oli kieltäytynyt maksamasta C Oy:n laskuja tammi- ja helmikuulta 2012. C Oy oli ilmoittanut 16.2.2012 X Oy:lle sopimuksen purkamisesta.

X Oy vaati käräjäoikeudessa 31.12.2012 vireille tulleella kanteella C Oy:ltä vahingonkorvausta suunnitelmissa olleiden virheiden aiheuttamista lisätöistä, suunnitelmien uudelleenlaatimis- ja korjaamiskustannuksista sekä ylimääräisiä materiaali- ja tarvikekustannuksista. X Oy:n korvausvaatimus vastasi sen C Oy:lle suorittamien palkkioiden määrää eli 54 143,18 euroa lisättynä viivästyskorolla. Osapuolet olivat oikeudenkäynnissä erimielisiä muun muassa siitä, oliko C Oy:n saaman toimeksiannon sisältönä ollut ainoastaan laitteen esisuunnittelu vai myös toteutussuunnittelu laitteen varsinaiseksi rakentamiseksi. C Oy oli puolestaan nostanut vastakanteen, jolla se oli vaatinut X Oy:ltä sen tammi- ja helmikuulta 2012 maksamatta jättämien laskujen määrää viivästyskorkoineen.

Käräjäoikeus oli katsonut asiasta 13.12.2013 antamassaan lainvoiman saaneessa tuomiossa, että osapuolten kesken oli sovittu harvesteripäiden toteutussuunnittelusta. Käräjäoikeus oli niin ikään katsonut, että C Oy:n laatimissa suunnitelmissa oli X Oy:n esittämät seitsemän eri komponenttikohtaista virhettä. Käräjäoikeus oli arvioinut X Oy:lle aiheutuneen vahingon määräksi suunnittelutyössä olleiden virheiden korjaamisen osalta 40 000 euroa ja ylimääräisten materiaali- ja tarvikekulujen sekä hyödyntämiskelvottomien prototyyppien osalta 10 000 euroa. C Oy on hakenut korvausta tästä vahingosta konsulttivastuuvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on 17.12.2013 päivätyllä korvauspäätöksellä hylännyt korvaushakemuksen virheiden korjaamisen eli 40 000 eron osuudelta vedoten vakuutusehtojen kohdan 3.2.3 rajoitukseen, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvattu toimeksiantosopimukseen perustuvan työn tuloksen korjaamiseksi suoritettua työtä tai työn uudelleen suorittamista. Muilta osin vakuutusyhtiö on katsonut vahingon kuuluvan vakuutuksen piiriin. Koska suunnittelutyössä oli ollut käräjäoikeuden selostamat seitsemän eri virhettä, joista jokaisesta tuli vakuutussopimuksen mukaan vähentää 2 000 euron omavastuuosuus, loppuosa vahingosta eli 10 000 euron osuus jäi alle 14 000 euron omavastuun.

Helmikuussa 2014 vakuutusyhtiö on kuitenkin ilmoittanut, että vastuuvakuutuksesta voitiin korvata myös oikeudenkäyntikuluja siltä osin kuin oikeudenkäynnissä oli ollut kyse perusteiltaan vakuutuksen korvauspiiriin kuuluneesta vahingosta. Vakuutusyhtiö on suorittanut 14.2.2014 korvattaviksi hyväksymiensä erien ja edellä mainitun omavastuun erotuksena 1 796,96 euron korvauksen.

Asiakkaan valitus

C Oy on ensisijaisesti vaatinut vakuutusyhtiötä korvaamaan 50 000 euron vastuuvahingosta 2 000 euron omavastuun ja jo maksetun 1 796,96 euron korvauksen vähentämisen jälkeen jäljelle jääneet 46 203,04 euroa. Toissijaisesti C Oy on vaatinut vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingosta 10 000 euron materiaalikulujen osuuden oikeudenkäyntikulujen osuudella 2 531,40 ja 1 197,88 euroa lisättynä sekä 2 000 euron omavastuulla ja maksetulla 1 796,96 euron korvauksella vähennettynä eli yhteensä 9 932,32 euroa.

C Oy on lausunut hakeneensa korvausta käräjäoikeuden riita-asiassa 13.12.2013 antaman tuomion pohjalta. Asiassa käydyissä neuvotteluissa vakuutusyhtiö oli ilmoittanut, ettei se hoida vahingosta vireillä ollutta oikeudenkäyntiä. C Oy:n mukaan vakuutusyhtiö oli vakuutusehtojen perusteella velvollinen korvaamaan koko vahingon. Suunnittelutyön laajuuden perusteella kyse oli yhdestä virheestä, josta vakuutusehtojen mukainen omavastuu oli 2 000 euroa ja korvattava määrä siten 48 000 euroa. Joka tapauksessa vakuutuksesta tuli korvata ylimääräistä materiaali - ja tarvikekuluista aiheutunut 10 000 euron vahinko eli 8 000 euroa.

Vakuutusyhtiö oli maksanut konsulttivastuuvakuutuksesta 1 796,96 euroa, joka oli muodostunut 15 prosentin osuudesta C Oy:n omia asianajokuluja (3 398,55 euroa - omavastuu 2 000 euroa) ja 15 prosentin osuudesta vastapuolen oikeudenkäyntikuluja (2 398,41 euroa - omavastuu 2.000 euroa) sekä vahingonkorvauksesta. C Oy:n mielestä vakuutusyhtiö oli laskenut korvauksen virheellisesti 15 prosentin mukaan. Korvaus olisi pitänyt laskea 20 prosentin mukaan eli vahingon 10 000 euron materiaalikulujen osuuden perusteella 50 000 euron kokonaisvahingosta. Siten vakuutusyhtiön tuli korvata 20 prosenttia C Oy:n omista 22 657 euron asianajokuluista omavastuulla vähennettynä eli 2 531,40 euroa ja samoin laskettuna vastapuolen asianajokuluista 1 197,88 euroa. Lisäkorvauksena tulisi siten suorittaa yhteensä ainakin 9 932,32 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on toistanut korvauspäätöksissään esittämänsä ja katsonut, ettei asiassa ollut esitetty sellaista uutta selvitystä tai muita seikkoja, joiden nojalla korvausratkaisua tulisi suosittaa muutettavaksi.

X:Oylle oli käräjäoikeuden näkemyksen mukaan aiheutunut 40 000 euron vahinko C Oy:n suunnittelutyön korjaamisesta. Rajoitusehdon 3.2.3 perusteella vakuutuksesta ei korvata toimeksiantosopimukseen perustuvan työn tuloksen korjaamiseksi suoritettua työtä tai työn uudelleen suorittamista siinäkään tapauksessa, että tuollaisen työn suorittaa joku muu kuin vakuutuksenottaja. Käräjäoikeuden tuomion ja C Oy:n valituksen mukaan kyseinen suunnittelutyö oli suoritettu virheellisesti ja kyse oli ollut virheiden korjaamisesta. Näin ollen 40 000 euron osalta kysymys oli ollut rajoitusehdon 3.2.3 piiriin kuuluneista suunnittelutyön korjaamisesta aiheutuneista kustannuksista, joita ei voitu korvata konsulttivastuuvakuutuksen perusteella.

Käräjäoikeuden tuomion mukaan C Oy oli korvausvelvollinen myös X Oy:lle aiheutuneista ylimääräisistä materiaali- ja tarvikekuluista sekä hyödyntämiskelvottomista prototyypeistä. Vahingon määrä oli tältä osin 10 000 euroa, mikä oli perusteeltaan vastuuvakuutuksen piiriin kuuluvaa.

Vakuutusehtojen kohdan 8 mukaan vakuutuksenottajalla on jokaisessa vahingossa vakuutuskirjaan merkitty omavastuu. Yhdeksi vahingoksi katsotaan jokainen virhe, puute tai laiminlyönti tutkimus- tai mittaustuloksissa, laskelmissa, piirustuksissa, työselosteissa, selvityksissä, neuvoissa tai ohjeissa. Omavastuu vähennetään ehtojen mukaan laskettujen vahingonkorvauksen, torjuntakustannusten sekä selvitys-, neuvottelu-, korko- ja oikeudenkäyntikulujen yhteismäärästä.

Konsulttivastuuvakuutus oli virhekohtainen eli kustakin yksittäisestä virheestä aiheutunut vahinko katsottiin erilliseksi vahingoksi, esimerkiksi ehtokohdan 8 mukaisesti yhdeksi vahingoksi katsotaan jokainen virhe, puute tai laiminlyönti. Tässä tapauksessa virheitä oli käräjäoikeuden mukaan ollut seitsemän: päärunko-, kaatolaite-, veitsi-, rulla-, ja sahamoduulin, pituusmittalaitemekanismin sekä hydrauliikan virheet. Koska C Oy:n konsulttivastuuvakuutuksen omavastuu oli 2 000 euroa vahinkoa kohti, omavastuuvähennys oli yhteensä 14 000 euroa.

Vakuutusyhtiö on vedonnut myös vakuutusehtojen kohtaan 6.3 selvitys- ja oikeudenkäyntikuluista. Ehtokohdassa on muun muassa määrätty, että jos vahingonkorvauskysymys joutuu oikeuden käsiteltäväksi ja vaatimus perusteiltaan ilmeisesti koskee vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa, hoitaa vakuutusyhtiö vakuutuksenottajan puolesta oikeudenkäynnin ja maksaa tästä johtuvat oikeudenkäyntikulut.  Jos oikeudenkäynnin kohteena on myös muita asioita, vakuutuksesta korvataan ainoastaan vakuutuksen piiriin kuuluvan korvausvaatimuksen osuus kustannuksista.

Vakuutusyhtiön mukaan oikeudenkäyntikuluja voitiin siis korvata vastuuvakuutuksesta vain siltä osin kuin oikeudenkäynnissä oli kyse perusteiltaan vakuutuksen korvauspiiriin kuuluneesta vahingosta. Tässä tapauksessa oikeudenkäynnissä oli ollut suurelta osin (40 000 euroa) kyse vaatimuksesta, joka ei kuulunut perusteeltaan vakuutuksen korvauspiiriin (rajoitusehto 3.2.3). Lisäksi oikeudenkäyntikuluja ei vastuuvakuutuksen perusteella voitu korvata siltä osin kuin vakuutuksenottaja oli asiassa kantajana eli velkomuksen osalta.

Oikeudenkäynnissä oli osittain kysymys vakuutuksen korvauspiiriin kuuluneesta asiasta. Vahinko kuului vakuutuksen korvauspiiriin siltä osin kuin vahingonkorvausta vaadittiin ylimääräisistä materiaali- ja tarvikekuluista sekä hyödyntämiskelvottomista prototyypeistä. Suhteuttamalla vaatimusten määrät:
a) X Oy:n vaatimus suunnittelutyön korjaamisesta ja loppuun saattamisesta (ei kuulu vakuutuksen korvauspiiriin),
b) X Oy:n vaatimus ylimääräisistä materiaali- ja tarvikekuluista sekä hyödyntämiskelvottomista prototyypeistä (kuuluu perusteeltaan vakuutuksen piiriin) sekä
c) C Oy:n velkomuskanne,

oli b-kohdan mukainen vaatimus noin 15 prosenttia osapuolten kokonaisintressin määrästä. Vakuutusyhtiö on katsonut, että myös c-kohdassa mainittu C Oy:n velkomuskanne tuli huomioida laskettaessa yllämainittua prosenttimäärää, koska myös tämän asian ajamisesta oli aiheutunut laskutettuja kustannuksia ja oikeudenkäyntikuluja ei vastuuvakuutuksen perusteella korvattu siltä osin kuin vakuutuksenottaja oli velkomusasiassa kantajana.

Laskelma vaatimuksen määrien suhteuttamiseen muodostui siten seuraavaksi:

40 000 + 10 000 + 18 504,61 euroa = 68 504,61 euroa

10 000 / 68 504,61 = 0,15 eli 15 prosenttia.

Näin ollen vakuutusyhtiö on katsonut, että 15 prosenttia C Oy:n omista asianajokuluista sekä C Oy:n maksettavaksi tuomituista vastapuolen oikeudenkäyntikuluista kuului perusteeltaan vastuuvakuutuksen piiriin. Siten vakuutuksen korvauspiiriin kuuluivat: tuomittu vahingonkorvaus 10 000 euroa, C Oy:n 22 657 euron asianajokuluista 15 prosenttia eli 3 398,55 euroa sekä 15 prosenttia vastapuolen oikeudenkäyntikuluista 15 989,41 euroa eli 2 398,41 euroa. Yhteensä vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvat osuudet olivat 15 796,96 euroa, josta oli ehtokohdan 8 mukaisesti vähennettävä edellä mainittu 14 000 euron omavastuu, jolloin vakuutuksen perusteella jäi korvattavaksi 1 796,96 euroa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, miltä osin C Oy:lla on oikeus korvaukseen konsulttivastuuvakuutuksestaan käräjäoikeuden 13.12.2013 antamalla tuomiolla C Oy:n vastattavaksi katsomien vahingonkorvauksen ja oikeudenkäyntikulujen määrästä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan konsulttivastuuvakuutukseen sovellettavien 1.1.2011 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa toiselle aiheutettu henkilö-, esine- ja varallisuusvahinko,

- joka todetaan vakuutuskauden aikana,

- josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvaus-vastuussa,

- joka johtuu enintään 10 vuotta ennen korvausvaatimuksen esittämistä tehdystä virheestä, puutteesta tai laiminlyönnistä ja

- korvausvastuu perustuu virheeseen, puutteeseen tai laiminlyöntiin suunnitelmissa, tutkimus- tai mittaustuloksissa, laskelmissa, piirustuksissa, työselosteissa, selvityksissä, neuvoissa tai ohjeissa.

Vakuutuksesta korvataan vahingot siltä osin kuin vakuutuksenottaja olisi niistä korvausvastuussa kulloinkin voimassa olevien Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE) korvausvastuuta koskevien määräysten perusteella, vaikka näitä sopimusehtoja ei olisi käytettykään.

Vakuutusehtojen kohdan 3.2.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata toimeksiantosopimukseen perustuvan työn tuloksen korjaamiseksi suoritettua työtä tai työn uudelleen suorittamista siinäkään tapauksessa, että tuollaisen työn suorittaa joku muu kuin vakuutuksenottaja.

Vakuutusehtojen kohdan 6.3 mukaan vakuutuksesta korvataan vahingon selvittelystä aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kustannukset, ei kuitenkaan sellaisia vakuutuksenottajalle syntyviä selvityskustannuksia, jotka vakuutuksenottaja on vakuutusehtojen mukaan velvollinen itse maksamaan tai joista ei ole vakuutusyhtiön kanssa erikseen sovittu. Jos vahingonkorvauskysymys joutuu oikeuden käsiteltäväksi ja vaatimus perusteiltaan ilmeisesti koskee vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa, hoitaa vakuutusyhtiö vakuutuksenottajan puolesta oikeudenkäynnin ja maksaa tästä johtuvat oikeudenkäyntikulut. Jos oikeudenkäynnin kohteena on myös muita asioita, vakuutuksesta korvataan ainoastaan vakuutuksen piiriin kuuluvan korvausvaatimuksen osuus kustannuksista.

Vakuutusehtojen kohdan 7.2 mukaan samasta virheestä, puutteesta tai laiminlyönnistä aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vahingoksi (sarjavahinko) siitä riippumatta, milloin vahingot on todettu. Jos tällaiset vahingot todetaan eri vakuutuskausien aikana, katsotaan ne kohdistuneiksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäinen vahinko on todettu.

Vakuutusehtojen kohdan 8 mukaan vakuutuksenottajalla on jokaisessa vahingossa vakuutuskirjaan merkitty omavastuu. Yhdeksi vahingoksi katsotaan jokainen virhe, puute tai laiminlyönti tutkimus- tai mittaustuloksissa, laskelmissa, piirustuksissa, työselosteissa, selvityksissä, neuvoissa tai ohjeissa. Omavastuu vähennetään ehtojen mukaan laskettujen vahingonkorvauksen, torjuntakustannusten sekä selvitys-, neuvottelu-, korko- ja oikeudenkäyntikulujen yhteismäärästä.

Asian arviointi

Lautakunta toteaa, että käräjäoikeuden lainvoiman saaneella tuomiolla 13.12.2013 vahvistaman vahingon 50 000 euron kokonaismäärästä on tuomiossa arvioitu 40 000 euron osuuden aiheutuneen C Oy:n X Oy:lle laatimissa harvesteripäitä koskeneissa suunnitelmissa olleiden virheiden korjaamiseen vaadituista työkustannuksista. Koska C Oy:n ja X Oy:n välisen sopimuksen sisältönä oli ollut nimenomaan mainittu harvesteripäiden suunnittelutyö, lautakunta katsoo, että kyseinen 40 000 euron osuus vahingoista on ollut konsulttivastuuvakuutuksen ehtojen kohdassa 3.2.3 vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajattua toimeksiantosopimukseen perustuneen työn tuloksen korjaamisesta aiheutunutta kustannusta. C Oy:llä ei siten ole ollut oikeutta saada vakuutuskorvausta tästä osuudesta vahinkoa.

Vakuutusyhtiö on sinänsä hyväksynyt C Oy:n vastuuvakuutuksen piiriin kuuluvaksi vahingoista 10 000 euron osuuden, jonka käräjäoikeus oli katsonut aiheutuneen suunnitelmissa olleiden virheiden aiheuttamista ylimääräisistä materiaali- ja tarvikekustannuksista sekä hyödyntämiskelvottomiksi osoittautuneista prototyyppilaitteista. Käräjäoikeuden tuomiosta tarkemmin ilmenevin tavoin C Oy:n tekemässä suunnittelutyössä oli ollut seitsemän eri komponenttikohtaista virhettä. Virheiden lukumäärän perusteella vakuutusyhtiö on vähentänyt vakuutusehtojen kohdan 8 nojalla korvauksen määrästä vakuutussopimuksessa sovitun 2 000 euron omavastuun seitsenkertaisen määrän, minkä johdosta vakuuskorvausta ei ole jäänyt tältäkään osin suoritettavaksi.

Tältä osin lautakunta toteaa, että vakuutusehtojen omavastuuta koskevan kohdan 8 mukaan omavastuun vähentäminen on vahinkokohtaista eli jokaisesta eri vahinkotapahtumasta vähennetään vakuutussopimuksessa sovitun omavastuun määrä. Ehtokohdan mukaan yhdeksi vahingoksi katsotaan jokainen virhe, puute tai laiminlyönti tutkimus- tai mittaustuloksissa, laskelmissa, piirustuksissa, työselosteissa, selvityksissä, neuvoissa tai ohjeissa.

Vaikka C Oy:n ja X Oy:n välinen riita olikin tässä tapauksessa asiakirjojen mukaan koskenut olennaisesti yritysten välisen suunnittelusopimuksen luonnetta, käräjäoikeus on 13.12.2013 antamassaan tuomiossa katsonut myös, että C Oy:n X Oy:lle luovuttamissa suunnitelmissa oli ollut seitsemän eri komponenttikohtaista virhettä. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiöllä on ollut oikeus vakuutusehtojen kohdan 8 perusteella vähentää vahingon määrästä seitsemän eri omavastuuosuutta.

Vakuutusyhtiön oikeudenkäyntikuluista suorittaman korvauksen osalta lautakunta toteaa, että sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 6.3 mukaan, mikäli oikeudenkäynnin kohteena on ollut myös muita kuin vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvia vaatimuksia, vakuutuksesta korvataan vain vakuutuksen piiriin kuuluvan korvausvaatimuksen osuus kustannuksista.

Vakuutusehdossa ei ole tarkemmin määritelty, millä perusteilla korvattavaksi tuleva osuus oikeudenkäyntikuluista on laskettava. Tarkemman selvityksen puuttuessa lautakunta pitää asianmukaisena vakuutusyhtiön ratkaisua korvata C Oy:n omista ja sen maksettavaksi tuomituista asianajokuluista 15 prosentin osuus, jonka vakuutusyhtiö on laskenut vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvien vaatimusten ja kaikkien oikeudenkäynnin kohteena olleiden vaatimusten välisen suhteen perusteella.

Edellä lausumillaan perusteilla lautakunta pitää vakuutusyhtiön maksamaa 1 796,96 euron korvausta vakuutussopimukseen sovellettavien ehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Isokoski

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Mannonen

Pesonen

Sjögren

Vainio

Tulosta