Haku

VKL 185/12

Tulosta

Asianumero: VKL 185/12 (2013)

Vakuutuslaji: Sairausvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.03.2013

Lakipykälät: 6, 20, 20 a

Vakuutusmaksun korottaminen Kysymys siitä, oliko vakuutusyhtiöllä vakuutusehdoissa yksilöity peruste maksun korottamiselle ja vaikuttavatko vakuutetun henkilökohtaiset olosuhteet korotusoikeuteen

Tapahtumatiedot

A:lle (synt. 1986) oli myönnetty sairauskuluvakuutus 6.5.2004. Vakuutusyhtiö on korottanut vakuutuksen maksua 13 %:lla 15.3.2012 A:lle lähettämänsä ilmoituksen perusteella seuraavan vakuutuskauden alusta lukien. Vakuutusmaksussa oli huomioitu lisäksi normaalit ikä- ja indeksikorotukset.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiöllä ollut oikeutta korottaa A:n henkilövakuutuksen vakuutusmaksuja esittämillään perusteilla.

Tapauksen arviointi

Vakuutussopimuslain 20a.1 §:n mukaan henkilövakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenantajalla on oikeus muuttaa vakuutusehdoissa yksilöidyllä perusteella vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja.

6.2 §:n mukaan, jos vakuutuksenantajalla on vakuutusehtojen mukaan oikeus vakuutuksen sovitun voimassaoloajan (vakuutuskausi) aikana muuttaa henkilövakuutuksen vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja, tästä on oltava merkintä vakuutuskirjassa.

20a.5 §:n mukaan vakuutuksenantajan on lähetettävä vakuutuksenottajalle ilmoitus siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa on mainittava, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutusmaksukauden tai, jos vakuutusmaksukausi on lyhyempi kuin yksi vuosi tai siitä ei ole sovittu, sen kalenterivuoden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutuksenantaja on lähettänyt vakuutuksenottajalle tämän momentin mukaisen ilmoituksen sopimusehtojen muuttumisesta.

Vakuutusehtojen kohdassa 7.1 on todettu, että vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksuja, vakuutusehtoja ja muita sopimusehtoja, jos muutoksen syynä on mm. vakuutuksen korvausmenon muutos.

Vakuutusyhtiön aktuaarijohtajan selvityksestä ilmenee, että kyseisen sairauskuluvakuutuksen korvausmenossa on tapahtunut huomattava yhtiölle epäedullinen muutos vuosien 2005 – 2008 aikana. Yhtiön korvausmenot ovat ylittäneet merkittävästi vakuutuksesta saadun maksutulon. Lautakunnan käsityksen mukaan vakuutusyhtiöllä on siten ehdon 7.1 perusteella ollut peruste tehdä vakuutukseen maksunkorotuksia. Korotukset on käytettävissä olevan selvityksen mukaan toteutettu vakuutusmaksukausittain 1.6.2011 alkaen. Yhtiön oikeudesta muuttaa vakuutusmaksuja ehdoissa määritellyin perustein on mainittu vakuutuskirjassa.

A:n valituksessaan esittämät näkökohdat siitä, että vähäosaisten tulisi saada vakuutusmaksuista alennusta tai että maksunkorotus on liian suuri etenkin pienituloiselle väestönosalle, eivät ole sellaisia, että niillä olisi merkitystä nyt käsillä olevan A:n ja vakuutusyhtiön välisen vakuutussopimusoikeudellisen kysymyksen ratkaisemisen kannalta.

Johtopäätös

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön menettelyä vakuutussopimuslain mukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Rissanen, jäsenet Ahlroth, Kauppila ja Kummoinen sekä varajäsen Sibakov. Sihteerinä toimi Saarikoski.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia