Haku

VKL 184/15

Tulosta

Asianumero: VKL 184/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 18.01.2016

Korvakorun menettäminen. Korun äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen vai sen katoaminen.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli menettänyt toisen kultaisista korvakoruistaan 13.5.2014 niin, että hän ei tiedä tapahtuman tarkkaa paikkaa tai kellonaikaa.

Asiakas on vaatinut uuden korvakorun teettämisestä aiheutuvista kustannuksista 348 euron korvauksen. Asiakkaan mielestä kysymyksessä ei ole korvakorun katoaminen vaan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta syystä tapahtunut korun irtoaminen korvasta.

Vakuutusyhtiö on 13.10.2014 asiakkaan korvausvaatimuksen hylkäävässä korvauspäätöksessä todennut, että vakuutussopimuksen rajoitusehtokohdan 6.10 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden katoamisesta.

Asiakkaan valitus

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen. Asiakkaan mielestä kysymyksessä on korvakorun äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen, ei katoaminen kuten vakuutusyhtiö on tapahtumaa tarkoitushakuisesti käsitellyt.

Kyseinen korvakoru ei ole voinut irrota ja pudota asiakkaan korvasta ellei sen rakenne ole äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti pettänyt. Näin ollen kyseessä ei siis ole korun katoaminen vaan korun äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen ja vasta sen seurauksena korun putoaminen ja joutuminen asiakkaasta eroon. Asiakas käyttää kyseistä korua harvoin ja silloinkin aivan erityisen huolellisesti kiinnittää ja lukitsee korut korvaansa.

Asiakas on myös pystynyt rajaamaan ajallisesti (13.5.2014) sekä paikallisesti (todennäköisesti kaupungin City Market) äkillisen tapahtuman, milloin ja missä koru on todennäköisesti yllättäen rikkoutunut, irronnut korvasta ja sen seurauksena joutunut eroon asiakkaasta.

Korvakorun todennäköistä äkillistä, ennalta arvaamatonta ja yllättävää rikkoutumista tukee kellosepänliikkeestä annettu todistus 7.4.2015 korun arvosta ja rakenteesta. Todistuksesta ilmenee sekä kirjallisesti että kuvien avulla, miten mainittu keltakullasta valmistettu korvakoru on varustettu saranalla korvaan kiinnittämisen helpottamiseksi. Todistuksesta lisäksi ilmenee, että korun heikoin kohta on edellä mainittu sarana, jota on jouduttu korjaamaan eräiden toisten asiakkaiden samanlaisten korujen osalta saranarakenteen vahvistamiseksi. Asiakkaan saaman tiedon mukaan vahvistamistoimenpide on tehty niiden asiakkaiden pyynnöstä, joilla saranarakenne on pettänyt tilanteessa, jossa korun äkillinen rikkoutuminen on huomattu eikä koru ole siten joutunut eroon omistajastaan.

Vakuutusyhtiön väite korun katoamisesta tai unohtamisesta viittaa huolimattomuuteen ja on suorastaa asiakasta loukkaava. Asiakas on laittanut arvokkaat juhlakäyttöön omistamansa korvakorut korviinsa huolellisesti lukot kiinnittäen. Korun katoaminen tai unohtaminen voisi tulla kysymykseen ainoastaan silloin, jos molemmat korvakorut olisivat hukassa samanaikaisesti.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa 13.10.2014 antamaansa korvauspäätökseen ja uudistaa siinä lausutun kantansa.

Vakuutusyhtiön mielestä katoamisella tai unohtamisella tarkoitetaan vahinkoa, jossa vakuutettu ei ole pystynyt osoittamaan mitään tiettyä äkillistä tapahtumaa, joka olisi ollut esineen menettämisen syynä. Katoamisen määritelmän mukaisesti sillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ei pystytä yksilöimään mitään tiettyä äkillistä tapahtumaa, jolloin vahinko on tapahtunut. Katoaminen tapahtuu sillä hetkellä, kun omaisuus ja omistaja joutuvat toisistaan erilleen vakuutuksenottajan sitä havaitsematta. Näyttövelvollisuus siitä, että vahinko on aiheutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, on korvauksen hakijalla. Pelkkää oletusta tapahtumankulusta ei ole pidetty riittävänä selvityksenä asiasta. Ellei vakuutettu pysty osoittamaan, että vahinko on todennäköisesti aiheutunut korvattavaksi määritellystä tapahtumasta, esineen katsotaan kadonneen.

Vakuutusyhtiö toteaa, että asiakas ei ole esittänyt mitään selvitystä siitä missä ja miksi kyseinen korvakoru on 13.5.2014 kadonnut. Tästä on vain asiakkaan jälkikäteispäättely / oletus. Kyseinen korvakoru oli jo useamman vuoden vanha ja  sen lukitus on voinut usean käyttökerran jälkeen olla huonontunut. Asiakas on  todennut  korvaushakemuksessaan ja asiakasasiamiehelle tehdyssä oikaisupyynnössään, että miten, miksi, missä ja mihin aikaan katoaminen on tapahtunut, on hänelle täysi arvoitus. Korun katoamisaikaa ei siis ole pystytty tarkasti esittämään, joten asiakas ei voi olla varma onko koru kadonnut esimerkiksi kauppaan esitetyn vahinkokuvauksen mukaisesti vai muualle ja jollain muulla tavalla.

Asiakas ei ole pystynyt osoittamaan mitään tiettyä äkillistä tapahtumaa, joka olisi ollut esineen menettämisen syynä. Kysymyksessä on vakuutusehtojen tarkoittama katoaminen, joten korvausta ei voida maksaa asiakkaan kotivakuutuksesta

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko asiakkaan korvakorun menetystä pidettävä äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta johtuvana korvattavana vakuutustapahtumana vai vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle jäävänä katoamisvahinkona.

Sovellettavat vakuutusehdot

Kotivakuutuksen ehtojen kohdan 5.1 Korvattavat vakuutustapahtumat mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun omaisuuden suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut jäljempänä selostetusta tapahtumasta, jos tämä tapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton ja jos turva, jonka perusteella vahinko on korvattavissa, on ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa.

Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Kotivakuutuksen ehtojen kohdan 6.10 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta, ei myöskään siinä tapauksessa, että omaisuus myöhemmin löydettäisiin rikkoutuneena tai todettaisiin menetetyksi.

Asian arviointi

Menettämisvahinkoja koskevassa ratkaisukäytännössään Vakuutuslautakunta on pitänyt merkityksellisenä menettämisen ensisijaista syytä. Katoamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa vakuutettu ei pysty määrittelemään koska, missä ja miten omaisuus on hävinnyt. Silloin, kun korvauksenhakija voi osoittaa vahingon ensisijaisena syynä olleen vakuutuksesta korvattava äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma, ei katoamista koskevaan rajoitukseen ole voitu vedota tehokkaasti, vaikka menetetty esine sittemmin olisikin jäänyt kadoksiin. Jos taas menettämiseen ensisijaisena syynä voidaan pitää katoamista tai unohtamista, ei menettämisestä ole tehnyt korvattavaa se, että esine myöhemmin on voinut joutua esimerkiksi epärehellisen löytäjän haltuun.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että häntä on kohdannut vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma. Menettämisvahinkoja koskevan Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännön mukaan korvauksen hakijan on voitava osoittaa, millä tavalla hän on menettänyt omaisuuden. Korvauksen hakijan jälkikäteinen oletus tai päättelyketju siitä, mitä esineelle on täytynyt tapahtua, ei itsessään riitä osoitukseksi siitä, millä tavalla esine on menetetty.

Asiakas on 11.9.2014 korvaushakemuksessaan kertonut, että 13.5.2014 kesken päivää hän oli yhtäkkiä huomannut toisen korvakorunsa hävinneen. Asiakkaan mielestä korun on täytynyt irrota äkillisesti ja jostain täysin ennalta arvaamattomasta syystä. Miten, miksi ja mihin täsmälliseen kellonaikaan häviäminen oli tapahtunut, on ollut asiakkaalle täysi arvoitus. Kyseiset korvakorut ovat olleet ainoastaan juhlakäytössä, joten asiakas on jokaisella käyttökerralla huolella varmistanut lukkojen sulkemiset. Vastaavalla tavalla asiakas oli nytkin ko. päivänä toiminut.

Vakuutuslautakunta toteaa, että nyt kysymyksessä olevassa yksittäisessä tapauksessa asiakas ei ole voinut osoittaa sellaista äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa kuten vaikkapa väittämäänsä korvakorun salvan / lukkomekanismin rikkoutumista. Käsitys korun menettämisestä lukon rikkoutumisen johdosta perustuu ainoastaan asiakkaan jälkikäteiseen päättelyyn. Korun menettämisen ensisijainen syy jää epäselväksi.

Asiakas ei siten ole näyttänyt, että kysymys olisi korvattavasta vakuutustapahtumasta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä asianmukaisena eikä suosita korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Ylitapio

 

Jäsenet:

Sario

Uimonen

Vaitomaa

Vuori

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia