Haku

VKL 182/10

Tulosta

Asianumero: VKL 182/10 (2010)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 15.12.2010

Lakipykälät: 5, 9, 31, 34

Saunan palovahinko Vaatteiden ja palavien materiaalien kuivattamista ja säilyttämistä koskeva suojeluohje Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus

Tapahtumatiedot
Lausunnonpyytäjä ja hänen kaverinsa laittoivat kerrostalossa sijaitsevan vuokra-asunnon saunan lämpenemään. He olivat välillä ulkona noin 10 minuuttia. Kun he tulivat sisälle, he havaitsivat asunnossa savunhajua. Saunassa paloi. He soittivat hätänumeroon ja poistuivat huoneistosta opastamaan pelastuslaitoksen yksiköitä. 

Pelastuslaitoksen onnettomuusselosteen mukaan palon syttymiskohtana olivat saunan lauteiden suojakaiteella olleet vaatteet.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö viittasi korvauspäätöksessään L Oy:n vahinkoraporttiin ja pelastuslaitoksen onnettomuusselosteen. Niiden perusteella palo oli saanut alkunsa kiukaan suojakaiteella kuivumassa olleiden vaatteiden sytyttyä palamaan. Suojeluohjeiden mukaan vaatteiden ja muun palavan materiaalin kuivattaminen ja säilyttäminen kiukaan yläpuolella ja sen välittömässä läheisyydessä on kiellettyä. Aiheutunut vahinko on suojeluohjeiden laiminlyönnin suora seuraus. Tämän takia kotivakuutuksesta maksettavista korvauksista vähennetään neljäsosa.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnön mukaan saunan suojakaiteelle oli jäänyt kaksi istuinalustaa ja lauteilla oli ollut yhdet uimahousut. Lausunnonpyytäjä kertoo luottaneensa siihen, että saunan rakenne mahdollistaisi istuinalustojen turvallisen laittamisen suojakaiteelle. Kyseessä on suhteelli­sen uusi, vuonna 2004 rakennettu, talo.
 
Suojeluohjeen mukaan vaatteiden tai muun palavien materiaalin kuivattaminen ja säilyttäminen kiukaan yläpuolella tai sen välittömässä läheisyydessä on kielletty. Lausunnonpyytäjän mukaan hän ei ole laittanut kiukaan päälle mitään, eikä kiukaalle ole pudonnut myöskään vaatteita tai muuta. Istuinaluset lausunnonpyytäjä on laittanut suojakaiteelle luottaen siihen, että ne ovat tarpeeksi kaukana kiukaasta. Kyseessä on ollut täysin tahaton vahinko ja siten vahinko tulisi korvata kokonaan. Lisäksi lausunnonpyytäjän mainitsee, ettei hänellä ole ollut tietoa suojeluohjeista.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiön vastineen mukaan pelastuslaitoksen onnettomuusselosteessa todetaan palon syttymiskohdaksi saunan lauteiden suojakaiteella olleet vaatteet. Tulipalon syttymissyyksi on arvioitu riittämätön suojaetäisyys. Lauteiden suojakaiteella olleet vaatteet ja istuinaluset olivat jääneet saunaa lämmitettäessä kaiteelle, jolloin ne olivat syttyneet palamaan kiukaan lämpösäteilyn vaikutuksesta.
 
Vastineen mukaan asiassa ei ole merkitystä sillä, että vahinko on lausunnonpyytäjän kertoman mukaan ollut tahaton. Oleellista on, että saunaa käytettäessä ja lämmitettäessä on jätetty noudattamatta vakuutusehtojen suojeluohjeita. Saunan kiukaan suojakaiteita ei ole tarkoitettu vaatteiden säilyttämiseen tai kuivattamiseen, vaan suojaamaan saunan käyttäjiä palovammoilta.
       
Vakuutusyhtiön mukaan lausunnonpyytäjälle on vakuutussopimuksen tekemisen yhteydessä toimitettu vakuutusehdot, joissa on kerrottu myös suojeluohjeet. Vakuutuksenottajan olisi tullut tutustua saamiinsa suojeluohjeisiin. Suojeluohjeessa todetaan, että vaatteiden tai muun palavan materiaalin kuivattaminen ja säilyttäminen kiukaan yläpuolella ja sen välittömässä läheisyydessä sekä sähköpattereilla on kielletty. Näin ollen vaatteita ja tekstiilejä on kuivatettu ja säilytetty suojeluohjeen vastaisesti. Suojeluohjetta noudattamalla vahingolta olisi vältytty. Noudattamatta jättämisellä on ollut selkeä syy-yhteys vahingon syntymiseen ja vahingon määrään. Laiminlyönnin takia korvaus on maksettu neljäsosalla alennettuna.
 
Vakuutusyhtiön lisävastine
Vakuutuslautakunta on pyytänyt vakuutusyhtiöltä lisävastinetta lausunnonpyytäjälle ennen vakuutussopimuksen tekemistä suojeluohjeista annetuista tiedoista. 
 
Vakuutusyhtiön antaman lisävastineen mukaan lausunnonpyytäjä on tehnyt vakuutushakemuksen verkkopalvelun kautta. Kun vakuutusta haetaan tai ostetaan vakuutusyhtiön verkkokaupasta, tulee vakuutuksenottajan ennen hakemuksen hyväksymistä vastattava myönteisesti kohtaan "Olen lukenut tuoteselosteen ja vakuutusehdot ja hyväksyn tarjouksen". Tämän jälkeen hakemus lähtee eteenpäin vakuutusyhtiöön. Jollei tähän kohtaan vastaa myönteisesti, hakemus ei lähde eteenpäin. Vakuutusyhtiö viittaa toimittamaansa tulosteeseen verkkosivuistaan sekä tuoteselosteeseen. Yhtiö katsoo täyttäneensä tiedonantovelvollisuutensa.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot
 
Vahinkohetkellä voimassa olleen vakuutussopimuslain 5 §:n (Tiedot ennen sopimuksen päättämistä) mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.
 
Vakuutussopimuslain 9 §:n (Vastuu puutteellisista tai virheellisistä tiedoista) mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.
 
Vakuutussopimuslain 31.1-3 §:n (Suojeluohjeiden noudattaminen vahinkovakuutuksessa) mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).
 
Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.
       
Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.
       
Vakuutussopimuslain 34 §:n (Korvauksen alentaminen tai epääminen vahinkovakuutuksessa) mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai se evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.                     
 
Kuluttajansuojalain 6a luvun (Rahoituspalveluiden ja rahoitusvälineiden etämyynti) 11 §:n (Ennakkotietojen ja sopimusehtojen toimittaminen kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla) mukaan ennakkotiedot ja sopimusehdot on hyvissä ajoissa ennen sopimuksen tekemistä toimitettava kuluttajalle henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa ja toisintaa ne muuttumattomina. Sama koskee tietoja, jotka elinkeinonharjoittajan on muun lainsäädännön mukaisesti annettava kuluttajalle ennen rahoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä.
 
Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 5.1.1 Yleinen paloturvallisuus mukaan vaatteiden tai muun palavien materiaalin kuivattaminen ja säilyttäminen kiukaan yläpuolella tai sen välittömässä läheisyydessä sekä sähköpatterilla on kielletty.
 
Asian arviointi
 
Lausunnonpyytäjän mukaan hänellä ei ole ollut tietoa vakuutussopimuksen suojeluohjeista. Vakuutussopimuslain mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusehdoistaan. Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti voi lain säännösten perusteella vaikuttaa vakuutussopimuksen sisältöön. 
 
Vakuutusyhtiön asiassa antaman lisävastineen mukaan vakuutushakemus on tehty yhtiön verkkosivujen välityksellä. Lisävastineessaan vakuutusyhtiö on selvittänyt verkkosivujen toimintaa sekä lähettänyt Vakuutuslautakunnalle tulosteen verkkosivujensa hakukaavakkeesta. Lautakunta huomioi, että verkkosivujen hakukaavakkeessa on linkki vakuutuksen tuoteselosteeseen, joka on lautakunnan käsityksen mukaan tallennettavissa. Hakemuksen lähettäminen vakuutusyhtiölle edellyttää vakuutusyhtiön selvityksen mukaan vakuutuksen hakijan merkitsevän kaavakkeeseen lukeneensa tuoteselosteen.
 
Vakuutuslautakunnasta käytiin 2.12.2010 katselmuksella vakuutusyhtiön verkkosivuilla. Katselmuksen yhteydessä todettiin, että vakuutusyhtiön toimittaman tulosteen mukaisessa näkymässä ovat suorat linkit pdf-muodossa oleviin tuoteselosteeseen ja vakuutusehtoihin. Kyseiset tiedostot ovat tallennettavissa.
 
Vakuutuskirjan mukaan vakuutussopimus on alkanut 31.12.2008. Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan vakuutusyhtiön toimittama verkkosivujen hakukaavakkeesta otettu tuloste on lokakuulta 2010. Lautakunta pitää kuitenkin uskottavana, että vakuutusyhtiön verkkosivujen perusrakenne on vakuutuksen tekohetkellä vastannut tuoteselosteeseen tutustumisen osalta vakuutusyhtiön vastineessaan esittämää. Vakuutuslautakunta katsoo tapauksessa selvitetyn, että vakuutusyhtiö on antanut lausunnonpyytäjälle vakuutuksen tuoteselosteen ennen vakuutussopimuksen tekemistä.
 
Tuoteselosteeseen tutustumisen osalta Vakuutuslautakunta huomauttaa, että vakuutussopimuslain mukainen vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus ei poista vakuutuksen hakijan velvollisuutta perehtyä tekeillä olevan vakuutussopimuksen sisältöön hänelle annetun tuoteselosteen avulla. Mikäli vakuutuksen hakija ei näin tee, hän on lain mukaan lähtökohtaisesti itse vastuussa tästä mahdollisesti aiheutuvista oikeudenmenetyksistä tai väärinkäsityksistä.
 
Vakuutusyhtiö on toimittanut Vakuutuslautakunnalle kotivakuutuksen tuoteselosteen, joka on päivätty 1.1.2009. Tässä tuoteselosteessa suojeluohjeita käsitellään sivulla yhdeksän. Lautakunnalle on jäänyt epäselväksi, onko kyseinen tuoteseloste ollut saatavissa vakuutusyhtiön verkkosivuilta jo silloin, kun lausunnonpyytäjä on jättänyt vakuutushakemuksen. Vakuutuslautakunta huomioi tässä tapauksessa sen, että vakuutusyhtiön aikaisempi tuoteseloste vastaa suojeluohjeita käsitteleviltä osin vakuutusyhtiön toimittamaa tuoteselostetta.
 
Tuoteselosteessa (1.1.2009 ja 1.1.2008) on kerrottu yleisesti suojeluohjeiden tarkoituksesta sekä siitä, että niiden laiminlyönnillä voi olla vaikutusta maksettavaan korvaukseen. Selosteessa on viitattu muun muassa kodinkoneiden käyttämiseen ja kuvattu paloturvallisuutta koskevia suojeluohjeita. Suojeluohjeiden täydellisen listan osalta viitataan vakuutusehtoihin.
 
Yllä esitetyn perusteella Vakuutuslautakunta katsoo selvitetyn, että lausunnonpyytäjää on informoitu riittävällä tavalla vakuutussopimukseen liittyvistä suojeluohjeista. Vakuutussopimus on suojeluohjeita koskevien velvoitteiden osalta voimassa vakioehtojen mukaisesti. Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuutta koskevan kysymyksen ratketessa näin asiassa on kysymys siitä, onko tapauksessa laiminlyöty vakuutusehtojen kohdan 5.11 mukaista yleistä paloturvallisuutta koskevaa suojeluohjetta sekä laiminlyönnin ollessa käsillä myös siitä, onko vakuutusyhtiöllä oikeus vähentää mainitulla perusteella kotivakuutuksesta suoritettavaa korvausta.
 
Pelastuslaitoksen onnettomuusselosteen mukaan tulipalon tarkempi syttymiskohta on ollut lauteiden suojakaiteella olleet vaatteet. Syttymissyyksi selosteessa on arvioitu riittämätön suojaetäisyys. Vahinkoraportin mukaan suojakaiteella olleet vaatteet ovat syttyneet palamaan. Raportin valokuvista ilmenee, että suojakaide on pienehkössä saunassa ollut hyvin lähellä sähkökiuasta.  
 
Vakuutuksen suojeluohjeiden mukaan vaatteiden tai muun palavien materiaalin kuivattaminen ja säilyttäminen kiukaan yläpuolella tai sen välittömässä läheisyydessä on kielletty. Tämän suojeluohjeen voidaan katsoa velvoittavan vakuutettua huolehtimaan esimerkiksi siitä, että kiukaan välittömässä läheisyydessä ei ole palavia tekstiilejä, kuten istuinalustoja. On yleisesti tunnettua, että pääosa tekstiileistä voi syttyä kiukaan välittömässä läheisyydessä, kun kiuasta lämmitetään.
 
Asiassa esitetyn selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo osoitetun, että lausunnonpyytäjä on laiminlyönyt edellä mainittua paloturvallisuutta koskevaa suojeluohjetta. Suojeluohjeen laiminlyönti on vaikuttanut vahingon syntymiseen, eikä lausunnonpyytäjän huolimattomuutta voida tässä tapauksessa pitää vähäisenä. Huomioon ottaen asiassa esitetyn selvityksen lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön tekemää 25 prosentin suojeluohjevähennystä voidaan pitää asianmukaisena. Lautakunta ei suosita asiassa muutosta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Sario, Uimonen ja Vaitomaa sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Korkeamäki.
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia