Haku

VKL 18/14

Tulosta

Asianumero: VKL 18/14 (2014)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 17.04.2014

Maataloustraktorivakuutus. Oliko korvattavaa vakuutustapahtumaa sattunut? Oikosulun aiheuttama vahinko. Traktorin mittaritaulun rikkoutuminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja oli vakuutusyhtiölle tekemänsä ilmoituksen mukaan epäillyt paloa traktorinsa elektroniikassa 13.10.2013. Traktori oli otettu käyttöön vuonna 2001.

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastuksessa ei todettu jälkiä palosta tai oikosulusta traktorin sähköjärjestelmässä. Vahinkotarkastajan 17.10.2013 päiväämän lausunnon mukaan vahinko oli syntynyt suljetussa komponentissa eli tässä tapauksessa mittaritaulussa. Luultavasti virtapiiri oli rikkoutunut ja mittaristo oli lakannut toimimasta. Mittaristossa tai siihen kuuluvissa johtimissa ei havaittu mitään ulkoisia vahinkoja.

Korjaamon 1.11.2013 päiväämän laskun mukaan traktoriin oli vaihdettu diodi, rele ja mittaristo. Laskun selitteen mukaan polttoaineensyöttöpumpun johtimissa oli tapahtunut oikosulku, joka oli aiheuttanut pumppureleen diodin vikaantumisen, joka taas oli aiheuttanut oikosulun mittaristossa.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on päätöksessään 17.10.2013 toistanut vahinkotarkastajansa lausunnon. Vakuutusehtojen kohdan 4.1.3 mukaista korvattavaa vahinkotapahtumaa ei ollut sattunut.

Valitus

Vakuutuksenottaja on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja on pyytänyt asiasta lautakunnan ratkaisusuositusta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on toistanut päätöksessään 17.10.2013 esittämänsä. Vakuutuksenottaja ei ole esittänyt uusia seikkoja, joiden perusteella päätöstä olisi ollut syytä muuttaa. Kysymyksessä ei ole ollut vakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lautakunnalle annettujen asiakirjojen mukaan vakuutuksenottajan traktori on ollut vakuutettuna maataloustraktorivakuutuksen suppealla turvatasolla.

Vakuutusehtojen kohdan 4.1.3 mukaan suppea turvataso korvaa vahingon, joka välittömästi aiheutuu vakuutetulle traktorille irtipäässeestä tulesta, salamaniskusta, räjähdyksestä tai oikosulusta vakuutetun kohteen sähkölaitteissa. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vahinkoa, joka on aiheutunut oikosulusta generaattorille, sähkömoottorille, akulle tai muulle sähkölaitteelle itselleen.

Näyttövelvollisuus siitä, että kysymyksessä on ollut vakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma, kuuluu lähtökohtaisesti korvauksen hakijalle. Mikäli hän on tämän riittävän vakuuttavasti näyttänyt, on vakuutuksenantajan velvollisuutena puolestaan osoittaa, että vahinko kuitenkin jää vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle, mikäli vakuutuksenantaja haluaa vapautua korvausvelvollisuudestaan.

Lautakunnalle on annettu 13.10.2013 sattuneesta vahingosta kaksi sen syytä selvittävää asiakirjaa: vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan 17.10.2013 antama lausunto ja traktorin korjauksen suorittaneen korjaamon 1.11.2013 päivätty lasku selitteineen. Asiakirjoissa annetut selvitykset vahingon syystä ovat toisistaan poikkeavat.

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan lausunnon mukaan vahinko on syntynyt mittaristossa itsessään eikä mitään ulkoisia vahinkoja tai merkkejä oikosulusta tai palosta ole ollut todettavissa.

Korjaamon laskun selitteen mukaan vahingon syynä on ollut traktorin polttoaineensyöttöpumpun johtimissa tapahtunut oikosulku, joka oli aiheuttanut pumppureleen diodin vikaantumisen ja edelleen oikosulun mittaristossa. Laskun mukaan traktori oli jätetty korjattavaksi 18.10.2013, osat oli saatu 24.10.2013 ja työ on valmistunut 1.11.2013. Korjaamo on vaihtanut traktoriin mainitut diodin, releen ja mittariston.

Lautakunta toteaa, että korjaamon laskun selitteen perusteella vahinko on ollut seurausta vakuutusehtojen kohdan 4.1.3 mukaisesta oikosulusta traktorin sähkölaitteissa eli polttoaineensyöttöpumpun johtimissa. Vian vuoksi myös pumpun rele ja diodi on jouduttu vaihtamaan. Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan lausunnossa sen sijaan on vian syystä esitetty vain arvailuja eikä lausunnossa ole lainkaan tarkasteltu korjaamon ilmoittamaa syytä vialle. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei yksin vahinkotarkastajan lausunnosta ole ilmennyt sellaisia seikkoja, jotka olisivat riittävästi horjuttaneet korjaamon selitteessä esitettyä käsitystä vian aiheuttajasta.

Näin ollen lautakunta katsoo, että vikaantumista on pidettävä maataloustraktorivakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 4.1.3 mukaan korvattavana oikosulusta aiheutuneena vahinkona, joka tulee korvata vakuutuksesta vakuutusehtojen muutoin asettamissa rajoissa.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren. Sihteerinä toimi Isokoski.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia