Haku

VKL 178/14

Tulosta

Asianumero: VKL 178/14 (2015)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 27.05.2015

Syy-yhteys eturauhassyövän hoitoon käytetyn Firmagon-lääkkeen ja hengitystoiminnan vajauksen välillä.

Tapahtumatiedot

A:lle (s. 1945) määrättiin 29.9.2011 Firmagon-pistoshoito eturauhassyövän hoitoon. 18.7.2013 A hakeutui terveyskeskuksen päivystykseen parin viikon ajan jatkuneiden yskän ja hengenahdistuksen vuoksi. A:lla diagnosoitiin sydämen vajaatoiminta ja keuhkokuume, joiden vuoksi A oli aluesairaalassa osastohoidossa 19.–23.7.2013, minkä jälkeen hänet siirrettiin yliopistolliseen sairaalaan vaikean hengitysvajauksen vuoksi ja sieltä 31.7.2013 takaisin aluesairaalaan, josta kotiutui 6.8.2013. A:lla todettiin keuhkojen fibroosityyppinen reaktio. Keuhkoreaktion syyksi epäiltiin eturauhassyövän hoitoon käytettyä Firmagon-lääkettä, jonka käyttö lopetettiin.

A haki keuhkoreaktiosta korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen 20.12.2013. Yhtiö viittasi vakuutusehtoihin, joiden mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Akuutti hengitysvaikeusoireyhtymä (ARDS) on multietiologinen oireyhtymä, jonka laukaisevat tekijät vaihtelevat suuresti. Firmagon-lääkkeen ei tiedetä aiheuttavan ARDS-tyyppistä keuhkoreaktiota. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei henkilövahingon syy-yhteys A:n käyttämään lääkkeeseen ollut niin todennäköinen, että kyseessä olisi vakuutuksen ehdoissa tarkoitettu korvattava vahinko. Näin ollen haettua korvausta ei maksettu.

Valitus

A kuoli 18.12.2013. Vakuutuslautakunnalle toimittamassaan valituksessa A:n omaiset vaativat vahingon korvaamista lääkevahinkovakuutuksesta. A:lla ei ennen kesällä 2013 aiheutuneita hengitysvaikeuksia ollut mitään keuhko-ongelmia, hän oli vireä ja eturauhassyöpää lukuun ottamatta hyvävointinen. Hän teki töitä toiminimellä (toimeksiantoja mm. paikallislehteen) ja oli muutenkin aktiivinen toimija. Kesällä 2013 alkaneet hengitysvaikeudet johtivat uudelleen sairaalahoitoon lokakuussa 2013 ja lopulta A:n kuolemaan. Mitään selitystä A:n akuutille hengitysvaikeusoireyhtymälle ei ole löytynyt. A:lla ei ollut aiempia keuhkosairauksia eikä hän tupakoinut. Vaikka Firmagon-lääkkeen ei tiedetäkään aiheuttavan ARDS-tyyppistä keuhkoreaktiota, A:n omaiset katsovat, että kyseessä on lääkkeen aiheuttama kohtuuton haitta, kun A kuoli kyseiseen oireyhtymään eikä mitään muuta selittävää tekijää ole tiedossa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo vastineessaan, ettei A:n omaisten valituksessa ole esitetty mitään uutta asiaan vaikuttavaa selitystä. Vastauksenaan vakuutusyhtiö viittaa 20.12.2013 antamaansa korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Yleisten lääkevahinkovakuutusehtojen kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahinkona tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut.

Ratkaisusuositus

Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan näyttötaakka vakuutuksesta korvattavan vahingon syntymisestä on vakuutuskorvausta hakevalla. Lääkevahinkovakuutuksesta korvausta hakevan on osoitettava, että hänen henkilövahinkonsa on todennäköistä seurausta lääkkeen käytöstä. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella.

Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevien, A:ta koskevien lääketieteellisten selvitysten mukaan A on heinäkuussa 2013 hakeutunut hoitoon parin viikon ajan jatkuneiden yskän ja hengitysvaikeuksien vuoksi. A on kotiutunut sairaalasta 6.8.2013 ja toipunut kotona 6 litran happirikastimen turvin pärjääväksi. 2.10.2013 A on uudelleen hakeutunut sairaalaan pahentuneen hengenahdistuksen vuoksi, jossa on ensin ollut aluesairaalassa tehohoidossa 2.–5.10. ja sitten osastohoidossa 24.10.2013 saakka. 30.10. A on hakeutunut yliopistolliseen sairaalaan, jossa hän on ollut hoidossa 25.11.2013 saakka ja tämän jälkeen jatkohoidossa aluesairaalassa 29.11.2013 saakka. A:n omaisten Vakuutuslautakunnalle toimittaman valituksen mukaan A on tämän jälkeen ollut hoidettavana terveyskeskuksen vuodeosastolla ja uudelleen aluesairaalassa, kunnes on menehtynyt 18.12.2013. Kuolintodistuksen 20.12.2013 mukaan A on 15.12.2013 tullut hengenahdistuksen vuoksi sairaalaan ja hänellä on todettu sydämen vajaatoiminnan paheneminen ja keuhkokuume. A on tarvinnut ympärivuorokautista hengitystukihoitoa. Hoidosta huolimatta elintoiminnot ovat heikentyneet; A:lle on kehittynyt munuaisten vajaatoiminta ja virtsantulo on lakannut. A on kuollut 18.12.2013. Kuolintodistukseen on välittömäksi kuolinsyyksi merkitty keuhkokuume, peruskuolemansyyksi aikuisen hengitysvaikeusoireyhtymä ja muiksi kuolemaan myötävaikuttaneiksi tiloiksi luustoon levinnyt eturauhassyöpä ja kongestiivinen sydämen vajaatoiminta.

Lääketieteellisten selvitysten mukaan A:n keuhkoreaktiota on pidetty DAD/ARDS/AIP-tyyppisenä.  Nämä reaktiot johtavat fibroosityyppisiin muutoksiin eli keuhkokudoksen korvautumiseen sidekudoksella. Fibroosimuutosten etiologinen kirjo on erittäin laaja; niiden taustalla voivat olla mm. erilaiset keuhkosairaudet, muut sidekudossairaudet, lääkeainereaktiot ja ulkoiset tekijät (kvartsipöly ja asbesti). Yleensä keuhkofibroosille ja sen kaltaisille tiloille ei ole osoitettavissa selkeää syytä. Vakuutuslautakunta toteaa, ettei Firmagon-lääkkeen ja A:lla todetun kaltaisen keuhkoreaktion välillä tunneta kirjallisuudessa yhteyttä. A on sairastanut laajalle levinnyttä eturauhassyöpää ja sydämen vajaatoimintaa. Lisäksi A on ikänsä ja sukupuolensa puolesta kuulunut ryhmään, jolla keuhkojen fibroosimuutoksia esiintyy muuta väestöä useammin. Vakuutuslautakunta pitää edellä kerrotut seikat huomioiden epätodennäköisenä, että A:lla todettu keuhkoreaktio olisi ollut todennäköisessä syy-yhteydessä Firmagon-lääkkeen käyttöön. Näin ollen kyseessä ei ole lääkevahinkovakuutusehtojen mukainen, korvattava lääkevahinko. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita muutosta päätökseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norio-Timonen sekä jäsenet Jokelainen, Järvinen, Paakkari ja Soinila. Sihteerinä toimi Laine.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta