Haku

VKL 178/13

Tulosta

Asianumero: VKL 178/13 (2014)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.02.2014

Vakuutusehtojen tulkinta. Kaivinkoneen polttoainejärjestelmän rikkoutumisesta tai likaantumisesta aiheutunut vahinko. Ilkivaltavahinko. Näyttö.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajayrityksen kaivinkoneesta varastettiin 21.12.2012 ja 27.12.2012 välisenä aikana 200 litraa polttoainetta ja polttoainesäiliöön lisättiin tilalle noin 50 litraa vettä. Polttoainesäiliön korkki oli ilmoituksen mukaan murrettu. 28.12.2012 tehdyn tutkintailmoituksen mukaan vesi oli jäätynyt ja polttoainesäiliön kansi oli murrettu. Teko huomattiin 27.12.2012, kun kaivinkonetta yritettiin tuloksetta käynnistää. Korvausta polttoainepumpun vaihtamisesta sekä polttoainesuodattimien (6 kpl) ja polttoainekorkin uusimisesta haettiin yrityksen työkonevakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on 11.2.2013 päivätyssä päätöksessään lausunut, että vahinko oli aiheutunut kaivinkoneen polttoainejärjestelmän likaantumisesta ja jäätymisestä, joita ei vakuutusehtojen mukaan korvattu. Polttoainesäiliön kannen uusiminen voitiin korvata, jos uusimisen kustannukset ylittivät vakuutuksen omavastuun 500 euroa.

Valitus

Vakuutuksenottajan mukaan vahinko oli aiheutunut moottorikulkuneuvon käyttövarkauden tai varkauden yrityksestä taikka ilkivallasta. Vakuutuksenottajan mukaan ehtoja ei voitu tulkita tai soveltaa niin, että ehtojen kohdassa 15 lueteltuja vahinkoja ei korvattaisi varkaus- ja ilkivaltatapauksissa. Rikoksella aiheutetut vahingot korvataan ehtojen 14.2 ja 14.3 mukaisesti omine rajoitusehtoineen. Varkaus- ja ilkivaltavahingot olivat erityistapauksia kohdassa 15 tarkoitettuihin tapauksiin nähden.

Vakuutuksenantajan esittämä tulkinta siitä, että kohdan 15 ehdot voisivat rajoittaa myös varkaus- ja ilkivaltavahinkojen korvattavuutta, oli perusteeton ja ennalta arvaamaton. Tämä ilmeni erityisesti silloin, kun tarkasteltiin kohdan15 ehtoja kokonaisuutena. Tällöin esimerkiksi varkaus- tai käyttövarkausrikoksella aiheutetun vahingon korvattavuus voisi sulkeutua pois esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa vakuutuskohdetta on rikoksen yhteydessä rasitettu liikaa tai käsitelty taitamattomasti tai varomattomasti. Samoin ehdon 15.3 johdosta korvaus jäisi saamatta, jos vakuutuksen kohdetta on rikoksen yhteydessä kuljetettu veden peittämällä tiellä tai alueella.

Vakuutuksenottajan näkökulmasta varkaus- ja ilkivaltateoilla aiheutetun vahingon korvaamisen rajoittaminen vakuutusyhtiön esittämällä tavalla oli hyvin yllättävää, eikä vakuutuksenottajalla ollut ehtojen perusteella mahdollisuutta ennakoida tällaista vakuutusturvan kaventumista. Ehdon 15.8 osalta lopputuloksessa ei sen sijaan ollut huomauttamista. Kyseisellä ehdolla on vakuutuksenottajan näkökulmasta selkeästi rajoitettu rikoksella aiheutetun vahingon korvauspiirin ulkopuolelle anastettu polttoaine.

Sekä vakioehtoluonteisiin, että yksilöllisesti sovittuihin vastuunrajoitusehtoihin on yhdistetty suppean tulkinnan periaate, jonka mukaan ehtoa tulkitaan epäselviltä osin mahdollisimman vähän vastuuta supistavasti. Tässä yhteydessä vakuutuksenottaja on maininnut ratkaisun KKO 1992:178. Lisäksi oli huomattava, että vastuuta rajoittava ehto on voinut olla kohtuuton.

Vastuunrajoitukset ovat tavallisesti ankaria ja yllättäviä ehtoja, joten vakioehtoihin sisältyvä vastuun rajoitus on tullut sopimuksen osaksi vain, kun sitä on asianmukaisesti korostettu sopimuksentekovaiheessa tai vastapuolen on muuten tullut tietää siitä. Vakuutuksenottaja on viitannut Korkeimman oikeuden ratkaisuihin KKO 1994:13ja KKO 1984 II 57. Jos vastuunrajoitukseen vetoava on laatinut kyseisen ehdon, epäselvyyssäännön mukainen tulkinta on vaikuttanut ehdon vaikutuksia rajoittavasti. Kohtuuton ehto voi tulla syrjäytetyksi myös oikeustoimilain 36 §:n perusteella. Ehto voi tulla sivuutetuksi myös sillä perusteella, että se on ristiriidassa sopimuksen muun sisällön kanssa.

Yllättävien ja ankarien ehtojen sitomattomuuden periaatteella on pyritty suojaamaan vastapuolen normaaliodotusta. Vakioehtojen epäselvyyssäännön mukaan vakioehtoja tulkitaan laatijansa vahingoksi. Laatija olisi voinut poistaa epäselvyyden käyttämällä selkeämpiä muotoiluja. Kun vakuutuksenantaja on yksin muotoillut ehdot, riski niiden epäselvyydestä on vakuutuksenantajalla eikä tämä ole voinut menestyksekkäästi vaatia niiden laajentavaa tulkintaa omaksi edukseen. Vakuutuksenantajalla ei ollut mainittujen rajoitusehtojen perusteella hyväksyttävää perustetta evätä vakuutuskorvausta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan mukaan epäpuhtaudet järjestelmässä, tässä tapauksessa todennäköisesti vesi, olivat aiheuttaneet polttoainejärjestelmän korjaustoimenpiteet, joita olivat polttoainepumpun vaihtaminen sekä polttoainesuodattimien (6 kpl) ja polttoainekorkin uusiminen.

Ilmoitettuun tapahtuma-aikaan oli kova pakkanen ja mahdollinen vesi oli jäätynyt putkiin ja suodattimiin sekä polttoainepumppuun. Vesi oli raskaampaa kuin dieselpolttoaine ja laskeutui tankissa alas, sinne missä sijaitsivat imuputki ja imusuodatin. Jäätynyt vesi ei vahinkotarkastajan mukaan ollut päässyt pidemmälle järjestelmään ennen kuin kone oli saatu sulamaan ja sitä oli sen jälkeen yritetty käynnistää. Pienikin vesimäärä aiheutti polttoainejärjestelmälle ilmenneet vauriot.

Rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat polttoaine- tai hydraulijärjestelmän rikkoutumisesta tai likaantumisesta tai tällaisen tapahtuman seurauksena vahinkoa muulle vakuutuksen kohteen osalle esimerkiksi moottorille. Nyt oli kyse juuri tällaisesta rikkoutumisesta tai likaantumisesta aiheutuneesta vahingosta. Virkkeen jatkumisen sivulauseella ”tai tällaisen tapahtuman seurauksena vahinkoa muulle vakuutuksen kohteen osalle esimerkiksi moottorille” ei perustellusti voitu katsoa johtavan sellaiseen tulkintaan, että rajoitus koskisi vain muita vakuutuksen kohteen osia, mutta ei polttoaine- tai hydrauliikkajärjestelmää itseään. Korvaus tuli evätä jo silloin, kun jokin luetelluista perusteista oli käsillä. Näin ollen jo se, että vahinko aiheutui polttoainejärjestelmän rikkoutumisesta tai likaantumisesta, riitti korvauksen epäämiseen. Rajoitusehto koski myös varkaustapauksia.

Vakuutuksenottajalle oli lisäksi luovutettu tuoteseloste, jossa oli esitetty nyt käsillä olevan kaltainen tilanne, ja todettu, että korvausta ei likaantumista koskevan ehtokohdan perusteella voitu suorittaa.

Ilkivaltaturvasta korvataan vahingot, joiden osoitetaan aiheutuneen tahallisesta vahingonteosta. Tahallisesta vahingonteosta oli kyse silloin, kun vakuutuksen kohdetta vaurioitetaan nimenomaisessa vahingoittamistarkoituksessa. Vakuutuksenottajan tulee näyttää, että vahinko olisi aiheutunut hänen esittämällään tavalla, eli tässä tapauksessa siten, että vettä olisi ilkivaltaisesti laitettu työkoneen polttoainetankkiin.

Pelkästään se, että tankkiin oli epäilty laitetun vettä, ei tehnyt vahingosta ilkivaltavahinkoa. Vakuutuksenottajan tuli pystyä osoittamaan, että tämä on ollut todennäköistä. Oli erittäin epätodennäköistä, että pakkassäällä syrjäseudulla syvällä metsässä liikkuvalla varkaalla olisi mukana vesiastia, josta hän kaataisi vettä polttoaineen joukkoon. Samoin oli kyseenalaista, että vieraan aineen joutuminen polttoainesäiliöön olisi seurausta ilmoitetusta varkausvahingosta. Varkausvahingon perusteella korvattiin vain polttoainesäiliön rikottu korkki. Oli epäselvää, mistä voitiin päätellä, että polttoainesäiliöön olisi kaadettu 50 litraa vettä. Ainoa näyttö, joka tuki vakuutuksenottajan käsitystä ilkivaltavahingon sattumisesta, perustui vakuutuksenottajan omaan kertomukseen. Poliisin tutkintailmoitus ei tuonut lisätukea vakuutuksenottajan väitteelle, ja osa siitä oli vakuutuksenottajan oman kertomuksen referointia. Vakuutusyhtiön mukaan pelkkä vakuutuksenottajan oma kertomus ei riittänyt osoittamaan, että ilkivaltaa olisi tehty.

Vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle oli rajattu lähtökohtaisesti kaikki polttoainejärjestelmän rikkoutumisesta tai likaantumisesta aiheutuneet vauriot. Kyse ei ollut vakuutuksenottajan kannalta yllättävästä tai ennalta arvaamattomasta rajoituksesta, ja lisäksi rajoitusehdot oli vakuutusehdoissa esitetty kirjoitusteknisesti korostetusti. Lisäksi vakuutusehtojen kohdan 15.6 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat pakkasesta, joten tämänkin rajoitusehdon perusteella vahinko jäi korvaamatta.

Selvitykset

Korjauslaskun mukaan polttoainejärjestelmään vaihdettiin polttoainepumppu, polttoainesuodattimet sekä polttoainetankin korkki. Tarkastajan lausunnon mukaan epäpuhtaudet järjestelmässä, tässä tapauksessa vesi, olivat aiheuttaneet polttoainejärjestelmän vahingot. Ilmoitettuun tapahtuma-aikaan oli huomattavan kova pakkanen ja mahdollinen vesi oli jäätynyt putkistoihin, suodattimiin ja polttoainepumppuun. Epäselvää oli se, miten vesi oli päässyt etenemään putkistossa pumppuun ja suodattimiin asti. Vesi oli raskaampaa kuin dieselpolttoaine ja laskeutui tankissa alas, juuri sinne missä sijaitsivat imuputki ja imusuodatin. Jäätynyt vesi ei vahinkotarkastajan mukaan ollut kuitenkaan päässyt pidemmälle järjestelmään ennen kuin kone oli saatu sulamaan, ja sitä oli sen jälkeen yritetty käynnistää. Pienikin vesimäärä aiheuttaa polttoainejärjestelmälle laskussa ilmenevät vauriot.

Tutkintailmoituksen mukaan kaivinkone sijaitsi vahinkohetkellä turvetyömaalla, jonne oli matkaa päätieltä 3,5 kilometriä. Vakuutuksenottajan ilmoituksen mukaan lunta oli satanut noin 20 senttimetriä eikä tapahtumapaikalla ollut minkäänlaisia jälkiä havaittavissa.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Työkonevakuutusehtojen kohdan 14.2 mukaan varkausvakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteen menettämisestä tai vahingoittumisesta aiheutunut vahinko vain, jos

- syynä on ollut koneeseen, sen vakiovarusteeseen tai lisälaitteeseen kohdistunut varkaus, rikoslain 28 luvussa tarkoitettu varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus taikka näiden yritys ja

- teon kohde on ollut teon tapahtuessa lukittu (sen koritila on suljettu ja lukittu) tai vakuutuksen kohde ollut lukitussa säilytyssuojassa ja

- vakuutuksenottaja tai muu vakuutettu on vaatinut rangaistusta tehdystä rikoksesta.

Säilytyssuojan tulee olla lukittu ja katettu tila tai paikka, johon ilman avaimia ei voi murtautumatta päästä. Murtautumisella tarkoitetaan sitä, että lukittuun tilaan päästään väkivaltaa käyttäen lukkoja tai rakenteita rikkoen siten, että siitä jää murtojäljet.

Kohdan 14.3 mukaan ilkivaltavakuutuksesta korvataan tahallisesta vahingonteosta vakuutuksen kohteella aiheutunut vahinko, jonka tapahtuma-aika ja -paikka voidaan tarkoin määritellä. Tahallista vahingontekoa on nimenomaisessa vahingoittamistarkoituksessa suoritettu vakuutuksen kohteen vaurioittaminen.

Työkonevakuutusehtojen kohdan 15.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat polttoaine- tai hydraulijärjestelmän rikkoutumisesta tai likaantumisesta tai tällaisen tapahtuman seurauksena vahinkoa muulle vakuutuksen kohteen osalle esimerkiksi moottorille.

Kohdan 15.6 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat jään tai lumen painosta, pakkasesta, sateesta, ruostumisesta, syöpymisestä tai hitaasti tapahtuvasta kostumisesta.

Kohdan 15.8 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinko, jotka aiheutuvat vakuutuksen kohteen käyttämisestä johtuneesta kulumisesta eikä myöskään kulutetusta tai anastetusta polttoaineesta.

Ratkaisu

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajayrityksen kaivinkoneesta varastettiin turvetyömaalla 21.12. ja 27.12.2012 välisenä aikana 200 litraa polttoainetta ja polttoainesäiliöön lisättiin noin 50 litraa vettä. Polttoainesäiliön korkki oli ilmoituksen mukaan murrettu. 28.12.2012 tehdyn tutkintailmoituksen mukaan vesi oli jäätynyt ja polttoainesäiliön kansi oli murrettu. Teko huomattiin 27.12.2012, kun konetta yritettiin käynnistää tuloksetta.

Asiassa on kysymys siitä, oliko vesi joutunut tankkiin ilkivallan seurauksena, ja onko tällainen vahinko korvattava polttoainejärjestelmän rikkoutumista tai likaantumista taikka pakkasesta aiheutuneita vahinkoja koskevista rajoitusehdoista huolimatta.

Vakuutuslautakunta katsoo, että rajoitusehdot, joiden mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat polttoainejärjestelmän rikkoutumisesta tai likaantumisesta, rajaavat sanamuotonsa mukaisesti korvauspiiristä sellaisen normaalin rikkoutumisen ja likaantumisen, jota pitkähkön ajan kuluessa eri syistä voi ilmaantua polttoainejärjestelmään. Niitä ei kuitenkaan voida soveltaa sellaisiin tilanteisiin, joissa polttoaineen joukkoon lisätään vahingoittamistarkoituksessa vierasta ainetta. Vakuutuslautakunta katsoo, että tällaiset vahingot on korvattava ilkivaltaa koskevan ehtokohdan perusteella, jos korvattavuuden muut edellytykset täyttyvät.

Korvauksen hakijan on näytettävä, että kyseessä on vakuutusehtojen mukainen korvattava vahinko. Jos korvauksen hakija näyttää korvattavan vahingon sattuneen, on rajoitusehtoon vetoavalla vakuutusyhtiöllä näyttövelvollisuus rajoitusehdon mukaisen seikan olemassaolosta.

Vakuutuksenottajan mukaan joku oli tahallaan lisännyt kaivinkoneen polttoainejärjestelmään 50 litraa vettä. Tästä ei ole kuitenkaan esitetty luotettavaa selvitystä eikä Vakuutuslautakunta pidä todennäköisenä, että keskellä metsää sijainneeseen kaivinkoneeseen olisi lisätty 50 litraa vettä, kun paikalla ei näkynyt jälkiä. Näin ollen asiassa on jäänyt näyttämättä, että kaivinkoneen polttoainejärjestelmän vahingot johtuivat ilkivallasta. Edellä mainituin perustein Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä, Pesonen ja Sjögren. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia