Haku

VKL 177/13

Tulosta

Asianumero: VKL 177/13 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 16.05.2014

Hemförsäkring. Ersättningsbeloppets storlek. Reparationsarbetet: kvalitet och brister. Det egna arbetets ersättningsberättigande. Hur stor del av lösöret skulle ersättas? Vem ansvarade för kvaliteten på reparationsarbetet? Till vilken del bör försäkringstagarens eget arbete ersättas från försäkringen?

Uppgifter om händelseförloppet

Försäkringstagarens hus och lösöret i det skadades vid en eldsvåda 12.1.2010. Ersättning för skadorna söktes ur försäkringstagarens hemförsäkring.

Försäkringsbolagets beslut

Försäkringsbolaget ersatte den brandskadereparation av byggnaden som B Ab utförde. Engångsersättningen för lösöret var 52 020 euro. Det skadade lösöret förblev i försäkringstagarnas besittning. Ersättningsbeloppet var 85 % av försäkringsbeloppet 61 200 euro.

Besvär

Försäkringsbolaget föreslog för försäkringstagaren en engångsersättning för lösöret, men försäkringstagaren godkände inte förslaget. Allt lösöre förstördes i branden. Skillnaden mellan försäkringstagarens ersättning och lösörets gängse värde är 9 180 euro. Försäkringsbolaget ersatte bara 85 % av lösörets gängse värde. Försäkringsbolaget bör ersätta lösöret till hela dess gängse värde, 61 200 euro.

Försäkringsbolaget beslöt att ombyggnaden av huset efter branden skulle utföras av B Ab. Försäkringsbolaget beställde arbetet och B Ab utförde det. Bristerna i arbetet var många. Försäkringstagaren sammanställde en lista över felen och bristerna och kontaktade också B Ab. Entreprenören B Ab har dock inte slutfört arbetet. B Ab har inte haft kontakt med försäkringstagaren sedan juni 2011. Trots försäkringstagarens många försök med B Ab och försäkringsbolaget kvarstår en del brister. Det är svårt att uppge ett exakt ersättningsbelopp, men t.ex. att måla plåttaket kostar ca 3 500 euro, reparationerna i badrummet kostar ca 10 000 euro och ventilationsanlägget kostar ca 8 000 euro. En utomstående bör inspektera huset och gå igenom listan på fel och brister och ge ett utlåtande om saken. För närvarande uppskattas kostnaderna för att avhjälpa bristerna till ca 21 500 euro, vilket försäkringsbolaget bör ersätta.

Försäkringstagaren har använt mycket tid till att sköta saker som B Ab och försäkringsbolaget borde ha åtgärdat. Dessutom har försäkringstagaren slipat och behandlat alla golv i huset, målat taken på övre våningen samt köpt extra ventil till vardagsrummet och monterat den. Kostnaderna för det egna arbetet är ca 4 000 euro. Försäkringsbolaget bör ersätta dem.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget ber Försäkringsnämnden förkasta ersättningskravet.

För lösörets del konstaterar försäkringsbolaget att försäkringsbeloppet för lösöret var 61 200 euro. Ersättningen betalas antingen som en engångs­ersättning enligt dagsvärde eller som nyanskaffning mot kvitto för mot­svarande lösöre. Försäkringstagaren meddelade tidigt att de inte hade för avsikt att återanskaffa lösöret, därför utgick ersättning enligt dagsvärdet. För att ett dagsvärde skulle kunna räknas ut behövdes uppgifter om lösörets ålder (anskaffningsår) och pris. Försäkringstagaren kompletterade de listor som det företag som utförde saneringsarbetet hade gjort och gjorde upp egna listor över sådant som saknades. Utgående från listorna uppskattades lösöret vara relativt nytt. Därför uppgick ersättningen till 85 % av försäkrings­beloppet, dvs. 52 020 euro.

Vad beträffar valet av entreprenör har det i försäkringsbolagets bemötande konstaterats att försäkringstagaren valde entreprenör och ingick avtal om reparationsarbetena. Försäkringsbolaget kan ge förslag på olika entreprenörer för att utföra byggnadsarbeten, men det är försäkringstagaren som gör det slutgiltiga valet och undertecknar avtalet med entreprenören.

I fråga om målningen av plåttaket har det konstaterats att takytan först måste oxideras i cirka två år innan den kan bestrykas med färg. Försäkringsbolaget har medgett att målningen av taket bör ersättas och konstaterat att en engångsersättning om 3 500 euro kommer att betalas för målandet av taket, när försäkringstagaren har gett sitt godkännande och undertecknat ett avtal om saken. I fråga om anspråket på 10 000 euro i ersättning för badrums­reparationerna har det konstaterats att om brister förekom i reparations­arbetet bör försäkringstagaren vända sig till entreprenören för att framföra krav/göra en reklamation. När det gäller ventilationsanlägget (anspråket 8 000 euro) har det konstaterats att tilläggsluftventil inte hör till skadan och därför inte är ersättningsgill. Kakelugnen omfattades inte av de reparations­arbeten som orsakades av branden. Enligt sotaren har kakelugnen inga skador. Att eldstaden drog dåligt var en följd av att huset vid reparationen blev avsevärt tätare än före branden.

Angående ersättningen för eget arbete har försäkringsbolaget konstaterat att det inte ersätter de försäkrades tidsspillan, eget arbete, förlorad inkomst eller förtjänst eller resekostnader. Försäkringsbolaget anser att det inte finns någon grund för försäkringstagarens krav på ersättning för det arbete som försäkringstagaren själv har utfört.

Försäkringsnämndens rekommendation till avgörande

Ersättning för lösöre

Försäkringsvillkor

27.1.1 Återanskaffningsvärde

Med egendomens återanskaffningsvärde avses det penningbelopp som krävs för anskaffning av en ny likadan eller till bruksegenskaperna närmast motsvarande egendom.

27.1.2 Dagsvärde

Med dagsvärde avses det penningsbelopp som erhålls, då från återanskaffningsvärdet avdras vad egendomen förlorat i värde genom ålder, bruk, nedsatt användbarhet eller annan liknande orsak.

27.4.2 Ersättning enligt återanskaffningsvärdet

Skadebeloppet enligt återanskaffningsvärdet fås då restvärdet avdras från egendomens återanskaffningsvärde.

Ersättning enligt återanskaffningsvärdet förutsätter att den skadade egendomen inom två år från skadehändelsen antingen repareras eller att på samma tomt eller lägenhet uppförs eller i lösegendomens ställe anskaffas ny egendom av samma slag och för samma ändamål. Ifall byggandet fördröjs på grund av myndighets åtgärd förlängs den tidigare nämnda tiden med dröjsmålstiden.

Ersättning enligt återanskaffningsvärdet utbetalas i två rater. Först utbetalas ersättning enligt dagsvärdet, vid vars uträkning egendomens dagsvärde används som försäkringsvärde. Tilläggsersättningen, som utgörs av skillnaden mellan ersättningen enligt återanskaffningsvärdet och ersättningen enligt dagsvärdet, utbetalas då försäkringsbolaget erhållit utredning över ovan nämnda återanskaffningsåtgärder.

27.4.3 Ersättning enligt dagsvärdet

Skadebeloppet enligt dagsvärdet får man genom att räkna ut en så stor del av skadan enligt återanskaffningsvärdet som förhållandet mellan dagsvärdet och återanskaffningsvärdet utvisar. Ersättningsbeloppet enligt dagsvärdet är skadebeloppet minskat med självrisken.

Avgörande

I ärendet är det fråga om hur mycket försäkringsbolaget bör betala för skador på lösöret.

Enligt försäkringsbrevet var försäkringsbeloppet för lösöret 61 200 euro vid skadetidpunkten. Av försäkringsvillkoren framgår att ersättning betalas antingen enligt återanskaffningsvärdet eller enligt dagsvärdet. Med åter­anskaffningsvärde avses det penningbelopp som krävs för anskaffning av en ny likadan eller till bruksegenskaperna närmast motsvarande egendom. Enligt villkoren avses åter med dagsvärde det penningbelopp som erhålls då man från återanskaffningsvärdet drar av vad egendomen förlorat i värde genom ålder, bruk, nedsatt användbarhet eller annan liknande orsak. Enligt försäkringsvillkoren betalas först en ersättning enligt dagsvärdet. Om försäkringstagaren anskaffar ett nytt föremål inom två år från skadefallet, betalas ersättningen utgående från återanskaffningsvärdet, om förut­sättningarna för ersättning enligt återanskaffningsvärdet uppfylls i övrigt.

I det aktuella fallet har försäkringsbolaget betalat 85 % av lösörets försäkringsbelopp, och försäkringsbolaget meddelar att det för lösöret har betalat ett ersättningsbelopp som motsvarar dagsvärdet. Försäkringstagaren har inte lagt fram utredning om i vilken utsträckning lösöre som ersatt brandskadat lösöre har köpts efter skadan, och inte heller utredning om att det av försäkringsbolaget utbetalda ersättningsbeloppet skulle vara mindre än den skadade egendomens dagsvärde vid skadetidpunkten. Försäkrings­nämnden anser att det belopp som försäkringsbolaget betalat i ersättning för lösöret har varit adekvat.

Kvaliteten på reparationsarbetet

I ärendet är det också fråga om vem som svarar för kvaliteten på reparationen av skadad egendom.

Den vedertagna utgångspunkten i ersättningspraxis är att försäkringstagaren, som äger den skadade egendomen, beställer reparationsarbetet och att försäkringsbolaget ersätter räkningarna för reparationsarbetet i enlighet med försäkringsvillkoren. Eftersom försäkringsbolaget på detta sätt har rollen av betalare är det inte ansvarigt för kvaliteten på det arbete som den själv­ständigt agerande reparationsentreprenören utför, och försäkrings­bolaget har inte heller någon skyldighet att övervaka utförandet av reparationsarbetet. Försäkringsbolagets ansvar begränsar sig till att betala en ersättning som är förenlig med försäkringsvillkoren.

Enligt Försäkringsnämndens uppfattning kan försäkringsbolaget bli ansvarigt för reparationsarbetets slutresultat om försäkringsbolaget t.ex. bestämmer vilken entreprenör som ska anlitas för objektet eller på annat sätt utövar bestämmande inflytande när det gäller hur försäkringsersättningen ska användas. Den som yrkar på ersättning bör visa att försäkringsbolaget har avvikit från rollen som betalare.

Kunden har meddelat att försäkringsbolaget beslöt vilken entreprenör som skulle utföra ombyggnaden efter branden. För Försäkringsnämnden har det inte lagts fram vare sig entreprenaddokument eller fakturor angående reparationsarbetet. Försäkringstagaren har inte lagt fram någon dokumentation till stöd för påståendet att försäkringsbolaget skulle ha valt reparationsentreprenören eller ingått reparationsavtalet med entreprenören, och inte heller har försäkringstagaren visat att försäkringsbolaget på något annat sätt skulle ha skött utförandet av reparationsarbetet och övervakat dess framskridande.

Försäkringstagaren ska framföra sina krav angående reparationsarbetets kvalitet till reparationsentreprenören, som ansvarar för kvaliteten på reparationen.

Försäkringsnämnden konstaterar i fråga om målningen av plåttaket att försäkringsbolaget i sitt bemötande till Försäkringsnämnden har meddelat att målningen av taket kommer att ersättas. Därför är ärendet inte längre stridigt till denna del.

I fråga om ventilationsanläggningen och tilläggsventilen konstaterar Försäkringsnämnden att dessa anskaffningar har hört samman med att kakelugnen inte drog efter att byggnaden hade reparerats. Enligt ett e-post­meddelande som Försäkringsnämnden haft tillgång till och som en sotar­mästare har daterat 1.3.2011 konstaterades inga fel i vare sig eldstaden eller rökkanalen vid en undersökning med hjälp av videokamera. Att draget i rökkanalen minskat har bedömts bero på att byggnaden blivit tätare efter reparationen. Därför har maskinell ventilation rekommenderats. I en situation av detta slag är installeringen av maskinell ventilation inte en följd av att eldstaden och rökkanalen skadats vid en brand och reparerats, i stället är det fråga om att förbättra byggnadens grundläggande skick (dvs. fråga om grundlig ombyggnad).

Försäkringsnämnden anser därmed att försäkringsbolagets ersättningsbeslut är adekvat när det gäller reparationsarbetets kvalitet och de kompletterande reparationerna.

Det egna arbetets ersättningsberättigande

Försäkringsvillkor

27.3.1 Försäkringen ersätter direkt sakskada som under försäkringsperioden uppstått på det försäkrade föremålet till följd av en plötslig och oförutsedd yttre händelse.

27.3.3 Försäkringen ersätter inte den försäkrades tidsspillan, eget arbete, förlorad inkomst eller förtjänst eller resekostnader.

Avgörande

Försäkringstagaren har ytterligare yrkat på ersättning för kostnader för att sköta saker, och i besvärsskriften uppges dessutom att kunden själv har utfört reparationsarbeten efter skadan.

Enligt villkoren ersätter hemförsäkringen direkt sakskada som uppstått på det försäkrade föremålet till följd av en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Som sakskada ersätts bl.a. kostnader för reparation av skadade försäkringsobjekt. Dessa reparationskostnader kan bestå av kostnader för arbete som en utomstående person har utfört eller kostnaderna för sådan reparation av skadad egendom som försäkringstagaren har utfört i form av eget arbete. Hemförsäkringen ersätter däremot inte kostnader för skötsel av skadeärendet eller tidsspillan.

Av försäkringstagarens anspråk på ersättning för egen tid framgår inte till vilken del det i anspråket är fråga om kostnaderna för normal skötsel av ett skadeärende, till vilken del det är fråga om kostnader för reparation av den ersättningsgilla skadan och till vilken del det är fråga om kostnader som saknar samband med skadan (grundlig ombyggnad av huset eller andra kostnader som saknar samband med skadan).

Försäkringsnämnden konstaterar att försäkringstagaren bör visa till vilken del de kostnader som anspråket gäller är kostnader för reparation av den ersättningsgilla skadan eller andra motsvarande kostnader. Dessutom bör försäkringstagaren visa att försäkringsbolaget inte har ersatt dessa reparationskostnader redan tidigare, t.ex. i samband med att kostnaderna för reparationer som en entreprenör utfört har betalats. På basis av den dokumentation som Försäkringsnämnden haft tillgång till kan nämnden inte ge någon mera detaljerad rekommendation till avgörande om huruvida och till vilken del försäkringstagaren har rätt till ersättning för eget arbete.

I denna rekommendation till avgörande deltog enhälligt ordförande Melander samt ledamöterna Laapotti, Sario, Uimonen och Vaitomaa. Sekreterare var Snellman.

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia