Haku

VKL 176/14

Tulosta

Asianumero: VKL 176/14 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 15.08.2014

Yhdistyksen kokouksen päätöksen moitekanne. Korvattavien oikeudenkäyntikustannusten määrä.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu M.T. on moittinut P Ry:n 2.9.2012 pidetyn kokouksen päätöstä käräjäoikeudessa. Oikeusturvaetua haetaan tähän riitaan.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö myönsi asiaan oikeusturvaedun 5.10.2012 annetulla päätöksellä. Vakuutusyhtiö korvasi 29.7.2013 tehdyn korvauspäätöksen nojalla asianajokuluja 1 568,00 euroa vähennettynä omavastuuosuudella 235,20 euroa eli yhteensä 1 332,80 euroa. Asiamiehen lasku oli kokonaisuudessaan 4 980,00 lisättynä arvonlisäverolla 1 195,20 euroa eli yhteensä 6 175,20 euroa.

Vakuutusyhtiö on hyväksynyt korvattaviksi kustannuksiksi tuomioistuimen kohtuullisiksi kustannuksiksi arvioiman ja vastapuolen korvattavaksi velvoittaman summan 1 200,00 euroa lisättynä arvonlisäverolla 288,00 euroa eli yhteensä 1 568, 00 euroa. Loppuosa laskusta on jätetty korvaamatta.

Valitus

M.T. vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan kaikki asianajolaskussa mainitut toimenpiteet 3.5.2012 alkaen ja katsoo niiden olevan moitekanteen hoitamiseksi välttämättömiä ja kustannuksiltaan kohtuullisia kuluja. Vakuutusyhtiö ei olisi saanut alkuperäisessä korvauspäätöksessään 5.10.2012 rajoittaa kulujen korvaamista alkamaan vasta 2.9.2012, sillä M.T. on tarvinnut yhdistyksen syyskokoukseen mukaansa asiaan perehtyneen avustajan.

M.T. vaatii ja pitää oikeutettuna, että vakuutusyhtiö korvaa oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti, vaikka käräjäoikeus ei ole tuominnut täyttä korvausta hänen oikeudenkäyntikuluistaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Oikeusturvavakuutuksen 1.1.2011 ehtojen ja korvauspäätöksen mukaan korvattaviksi kustannuksiksi luetaan enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole ratkaisussaan ilmenevin perustein nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan. Korvattavien kustannusten määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

Ehdolla tarkoitetaan sitä, että käräjäoikeuden kohtuullistaessa vakuutetun omia oikeudenkäyntikuluja muulla perusteella kuin osittaisen voiton tai häviön ollessa kyseessä, suorittaa vakuutusyhtiö korvauksen asianajokuluista sen suuruisena kuin tuomioistuin on arvioinut kohtuulliseksi. Tällöin korvattaviksi kustannuksiksi luetaan enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä, jonka tuomioistuin on siis arvioinut kohtuulliseksi. Mikäli vakuutettu osittain voittaa ja osittain häviää juttunsa ja tuomioistuin tästä syystä katsoo, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan, ei edellä mainittua ehtoa sovelleta.

Tässä tapauksessa käräjäoikeus on nimenomaisesti kohtuullistanut laskua ja harkinnut kohtuullisiksi oikeudenkäyntikuluiksi 1 568,00 euroa ja siten velvoittanut vastapuolen korvaamaan tämän summan. Edellä selostettua ehtoa soveltaen vakuutusyhtiö on korvannut asiamiehen laskusta poiketen tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittaman kulumäärän eli 1 568,00 euroa omavastuuosuudella vähennettynä. Koska tuomioistuin on velvoittanut vastapuolen korvaamaan asianajokuluista 1 568,00 euroa ja siten arvioinut sen kohtuulliseksi määräksi, ei vakuutusyhtiö voi ehdon nojalla korvata asianajolaskusta enempää kuin 1 568,00 euroa.

Vakuutuksen ehtojen mukaan vakuutettu voi käyttää vakuutusta vain asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa. Jos edellytyksenä riidan saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka jossakin elimessä tai toimituksessa tehty päätös, kustannukset korvataan siitä lukien, kun sanottu edellytys on täyttynyt. Tässä tapauksessa M.T. on voinut saattaa yhdistyksen päätöksen moitetta koskevan asiansa tuomioistuimen tutkittavaksi vasta 2.9.2012 tehdyn päätöksen tekemisen jälkeen. Riidan saattaminen tuomioistuimen tutkittavaksi on siis edellyttänyt yhdistyksen syyskokouksessa tehtyä päätöstä. Siten kustannukset on luvattu korvata siitä lähtien kun asia on ollut välittömästi saatettavissa käräjäoikeuteen syyskokouksen 2.9.2012 pitämisen jälkeen.

Vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Tässä tapauksessa vakuutustapahtuma on syntynyt 2.9.2012 pidetyn syyskokouksen jälkeen nostetulla moitekanteella, jolla päätös on riitautettu. Asiaa ei ole voinut ennen 2.9.2012 pidettyä yhdistyksen kokousta saattaa välittömästi käräjäoikeuteen, joten ennen kokousta syntyneet kulut ovat vakuutustapahtumaa edeltäviä kuluja. Koska vain vakuutustapahtumasta aiheutuneet eli sen jälkeen syntyneet vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajokulut voivat olla vakuutusehtojen mukaan korvattavia, ei 5.10.2012 annettua korvauspäätöstä ole aihetta muuttaa lausunnonpyytäjän vaatimalla tavalla. Kaikki kulut ennen 2.9.2012 pidettyä yhdistyksen kokousta ovat syntyneet ennen vakuutustapahtumaa eikä niitä siten tule korvata oikeusturvavakuutuksesta. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan asia on riitautunut yhdistyksen päätöksen moitekanteella ja siten vain siitä aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset kulut voivat olla korvattavia.

Koska tuomioistuin on arvioinut vakuutuksenottajan kohtuullisiksi oikeudenkäyntikuluiksi 1 568,00 euroa ja velvoittanut vastapuolen korvaamaan tämän summan vakuutuksenottajalle, ei asiassa tule korvata tuomioistuimen tuomiosta poiketen enempää. Kuluja ei tule korvata enempää myöskään siksi ettei osa kuluista ole aiheutunut sellaisesta vakuutustapahtumasta, joka on ollut välittömästi käräjäoikeuteen saatettavissa.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on näiden ehtojen ja Yleisten sopimusehtojen mukaisesti korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Kohdan 3 mukaan vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa.

Kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Kohdan 7.3.1 mukaan jos edellytyksenä riidan saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka jossakin elimessä tai toimituksessa tehty päätös, kustannukset korvataan siitä lukien, kun sanottu edellytys on täyttynyt.

Kohdan 7.4 mukaan korvattaviksi kustannuksiksi luetaan enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole ratkaisussaan ilmenevin perustein nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan. Korvattavien kustannusten määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys oikeusturvavakuutuksesta korvattavien oikeudenkäyntikulujen määrästä.

Vakuutusyhtiö on myöntänyt vakuutetulle oikeusturvaedun yhdistyksen kokouksen päätöstä koskevaan riitaan. Vakuutusyhtiö on korvannut vakuutetulle oikeudenkäyntikuluista summan, jonka käräjäoikeus on velvoittanut vastapuolen maksamaan.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä. Nyt käsillä olevassa tapauksessa käräjäoikeus on katsonut kohtuullisiksi oikeudenkäyntikuluiksi 1 558 euroa, jonka summan vakuutusyhtiö on omavastuuosuudella vähennettynä korvannut vakuutetulle. Vakuutusehtojen mukaan tämä on tässä tapauksessa vakuutuskorvauksen enimmäismäärä.

Lautakunta toteaa lisäksi, että vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset. Lisäksi asiassa, jossa edellytyksenä riidan saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin jossakin elimessä tehty päätös, kustannukset korvataan siitä lukien, kun sanottu edellytys on täyttynyt. Tämän vuoksi ennen moitteen kohteena olevaa, 2.9.2012 tehtyä yhdistyksen kokouksen päätöstä, syntyneet kustannukset eivät tulisi korvattaviksi vakuutuksesta tälläkään perusteella.

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsen Rantala. Sihteerinä toimi Mäenpää.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia