Haku

VKL 175/10

Tulosta

Asianumero: VKL 175/10 (2010)

Vakuutuslaji: Kuljetusvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.11.2010

Ehtojen tulkinta. Vartioinnin laiminlyönti.

Vakuutuksenottajana oleva kuljetusliike otti 26.10.2009 kuljetettavaksi 22 palettia hygieniatuotteita sisältäneen lähetyksen Italiasta Vantaalle. Lähetys lastattiin lähettäjän toimesta puoliperävaunuun, joka vedettiin vakuutuksenottajan kuljettajan toimesta seuraavaan lastauspaikkaan Sittamin terminaalille Cornaredoon. Lähetys ei ollut vielä valmiina, joten kuljettaja jätti puoliperävaunun ja siinä olleen lastin terminaalin edustalla sijainneelle aitaamattomalle ja vartioimattomalle parkkipaikalle 26.10.2009 noin klo 16–17 välisenä aikana ja lähti suorittamaan vetoautolla toista kuljetustehtävää. Kuljettajalle soitettiin 27.10.2009 terminaalilta ja tiedusteltiin, missä puoliperävaunu oli. Kuljettajan mentyä takaisin terminaalille selvisi, että perävaunu lasteineen oli anastettu.

 
Vakuutuksenottajan mukaan terminaalin toimistosta oli näköyhteys pysäköintialueelle, johon kuljettaja perävaunun jätti, mutta erillistä vartiointia perävaunulle ei ollut järjestetty.
 
Korvausta anastetusta lastista haettiin tiekuljetusvakuutuksen perusteella.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö viittasi ehtojen kohtaan 4.2.4, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että kuljetusväline, kontti, kuljetusyksikkö tai tavara on jätetty vartioimatta. Vartioinnilla tarkoitetaan sitä, että alue, jolle kuljetusväline, kontti, kuljetusyksikkö tai tavara on jätetty, on suljettu ja ympäri vuorokauden vartioitu. Vartioinnilla tarkoitetaan myös sitä, ettei ajoneuvoa jätetä ilman keskeytymätöntä silmälläpitoa muuta kuin kuljetustehtävän täyttämiseksi välttämätöntä asiointia tai kuljettajan välttämättömien henkilökohtaisten tarpeiden edellyttämää asiointia varten. Tällöin kuitenkin ajoneuvon ja kuormatilan tulee olla lukitut ja ajonestolaitteet kytkettyinä toimintaan.
 
Vakuutusyhtiö totesi, että pysäköintialue, jolle perävaunu ja siinä ollut lasti jätettiin 26.–27.10.2009 väliseksi ajaksi, ei ollut aidattu ja vartioitu vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla. Tästä syystä johtuen vahinko ei kuulu tiekuljetusvakuutuksen korvauspiiriin.
 
Uusintakäsittely
Vakuutuksenottaja pyysi asian uusintakäsittelyä katsoen, että kielteinen korvauspäätös on kohtuuton, koska vartiointi on ollut riittävä, perävaunu oli terminaalin ovien edessä parkissa. Vakuutuksenottaja ihmetteli, miten olisi menetelty, jos toinen lastissa oleva traileri olisi viety Novaran juna-asemalta. Kuljettaja oli menossa purkamaan kyseistä traileria, joka oli tullut junalla Italiaan. Trailerin lähettäminen junalla Saksasta Italiaan on tällä hetkellä jokapäiväistä toimintaa. Mikäli kuljetusyritykset noudattaisivat vakuutusyhtiön edellyttämää mallia, pitäisi jokaisen trailerin mukana lähettää vartija. Tällainen tuntuu kuitenkin aika mahdottomalta ajatukselta.
 
Asia käsiteltiin vakuutusyhtiön sisäisessä oikaisumenettelyssä. Uudessa päätöksessä todettiin, että vahingon tapahtuessa tavarat ovat olleet vakuutuksenottajan kuljetettavana. Perävaunu, jossa oli kuormaa, jätettiin kadun varteen Sittamin terminaalin ulkopuolelle odottamaan toisen lähettäjän kuorman lastausta. Alue, jolle perävaunu jätettiin, ei ollut suljettu eikä myöskään ympäri vuorokauden vartioitu. Vakuutusehtojen kohdassa 4.2.4 todetaan, että vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että kuljetusväline on jätetty vartioimatta. Ehdossa vielä tarkemmin määritellään, mitä tarkoitetaan vartioinnilla. Ehdossa selvästi todetaan, että vartioinnilla tarkoitetaan sitä, että alue, jolle kuljetusväline jätetään, on suljettu ja ympäri vuorokauden vartioitu. Lisäksi todetaan, että ajoneuvoa ei saa jättää ilman keskeytyksetöntä silmälläpitoa muutoin kuin esimerkiksi wc:ssä asioinnin ajaksi ja tuolloinkin ajoneuvon ja kuormatilan tulee olla lukitut ja ajonestolaitteet kytkettynä toimintaan.
 
Vakuutusyhtiö totesi, että tässä tapauksessa perävaunu lasteineen oli jätetty kadun varteen eli alueelle, joka ei ollut suljettu eikä siis myöskään ympäri vuorokauden vartioitu. Kuljettaja oli jättänyt perävaunun lasteineen kadulle mennessään suorittamaan toista kuljetustehtävää. Tällaisen toisen kuljetustehtävän suorittaminen ei ole myöskään ehtojen sallima ”kuljetustehtävän täyttämiseksi välttämätön asiointi” eikä kuljettajan välttämättömien henkilökohtaisten tarpeiden edellyttämä asiointi. Näin ollen ajoneuvo oli siis jätetty myös ilman ehtojen edellyttämää keskeytymätöntä silmälläpitoa.
 
Yhtiö totesi, että se on sitoutunut korvaamaan vakuutussopimukseen liittyvien ehtojen mukaisesti vahinkoja. Ehdoissa on myös rajoituksia, joiden perusteella osa aiheutuvista vahingoista jää vakuutuksenottajan kannettaviksi. Kaikkia Euroopan liikenteen riskejä ei siis kateta vakuutuksesta. Vakuutuksesta korvataan varkausvahinkoja, mutta vain ehdoissa määritellyin perustein.
 
Yhtiö totesi vielä, että on varmasti totta, että asianmukaisen vartioinnin järjestämisestä aiheutuu lisävaivaa ja -kuluja. Vakuutuskorvauksen saaminen edellyttää kuitenkin vartioinnin järjestämistä siten, että ehtokohdan 4.2.4 edellytykset täyttyvät.
 
Käytettävissä olevan selvityksen perusteella vaikuttaisi kiistattomalta, että vahinko on tässä tapauksessa aiheutunut siitä, että kuljetusväline oli jätetty vartioi­matta tai vartiointi ei ole ollut sellaista mitä ehtokohdassa 4.2.4 kerrotaan var­tioinnilla tarkoitettavan.
 
Vakuutusyhtiö ei muuttanut hylkäävää päätöstään.
 
Lausuntopyyntö
Vakuutuksenottajayritys on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiasta.
 
Vakuutuksenottaja toteaa, että puoliperävaunu anastettiin Sittamin terminaalin parkkipaikalta. Kuljettaja jätti vaunun terminaalin toimiston eteen, paikkaan jonka hän oli toimistosta kysynyt ja johon oli suora näköyhteys toimistosta.
Lisäksi paikalla on ympärivuorokautinen kameravalvonta. Kuljettaja jätti vaunun terminaalin toimiston eteen, koska kyseisen vaunun lastaus keskeytyi ja lastausta tultaisiin jatkamaan vasta seuraavana päivänä. Kuljettajalla oli toinen ajotehtävä, kuparilastissa ollut puoliperävaunu, joka saapui junalla Novaran juna-asemalle noin 50 kilometrin päähän Cornaredosta. Varmistaakseen myös tuon lastin turvallisen perillepääsyn kuljettaja teki parhaan mahdollisen ratkaisun,
joka kyseisissä olosuhteissa oli mahdollinen. Hän varmisti terminaalin toimistosta, mihin vaunun voi jättää ja missä se olisi parhaan mahdollisen silmällä­pidon alaisena hänen hoitaessaan toista kuljetustehtävää. Kuljettajalle osoitettiin paikka toimiston edestä parkkipaikalta, missä oli runsaasti myös muita puoli­perävaunuja. Näin tehtyään kuljettaja lähti hakemaan toista kuljetusta Novaran juna-asemalta taatakseen myös sen turvallisen perillepääsyn. Kuljettajan toimenpiteistä huolimatta puoliperävaunu anastettiin.
 
Yhtiön korvauspäätöksessä sanotaan, että vaunu ei ollut riittävän silmälläpidon alainen eikä kyseistä parkkipaikkaa ollut vartioitu. Lisäksi päätöksessä todetaan, että vaunu oli jätetty kadulle tai kadunvarteen.
 
Vakuutuksenottaja katsoo, että päätöksen perustelut ovat väärät. Vaunua ei jätetty kadulle tai kadunvarteen, vaan se jätettiin Sittamin terminaalin pihaan, toimistorakennuksen eteen, sille osoitetulle parkkipaikalle. On totta, että kyseinen parkkipaikka ei ollut aidattu, mutta oli kuitenkin selkeästi erillään kadusta ja yleisestä liikenteestä. Lisäksi paikalla oli säilytyksessä useita vaunuja odottamassa lastausta, aivan kuten vakuutuksenottajankin vaunu. Kyseiselle parkkipaikalle on matkaa toimistorakennuksesta noin 30 metriä ja parkkipaikka sijaitsee suoraan vastapäätä toimistorakennusta. Toimistossa työskentelee kymmeniä henkilöitä, joilla on suora näköyhteys parkkipaikalle. Lisäksi paikalla on jatkuva nauhoittava kameravalvonta. Jos kyseessä ei ole riittävä silmälläpito, niin minkälainen tilanne katsotaan riittävän silmälläpidon alaiseksi.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö viittaa antamiinsa ratkaisuihin ja toteaa, että vakuutusehdoissa on määritelty se, mitä vartioinnilla tarkoitetaan. Yhtiön saaman selvityksen mukaan anastettu puoliperävaunu ei ole ollut ehtojen määrittämällä tavalla vartioituna. Alue, jolle puoliperävaunu oli jätetty, ei ole ollut suljettu eikä ympäri vuorokauden vartioitu. Perävaunu jätettiin keskeytymätöntä silmälläpitoa vaille, vaikka kyse ei ollut kuljetustehtävän täyttämiseksi välttämättömästä asioinnista tai kuljettajan välttämättömien henkilökohtaisten tarpeiden edellyttämästä asioinnista. Selvitystä siitä, että puoliperävaunu olisi ollut lukittu ja ajonestolaite kytkettynä, ei ole, vaan kuljettaja on nimenomaisesti kertonut toisin.
 
Vakuutusyhtiö katsoo, ettei korvauspäätöstä tule muuttaa.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tiekuljetusvakuutuksen ehtojen kohdan 4.2 ”Korvausrajoitukset” kohdan 4.2.4 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että kuljetusväline, kontti, kuljetusyksikkö tai tavara on jätetty vartioimatta.
 
Vartioinnilla tarkoitetaan sitä, että alue, jolle kuljetusväline, kontti, kuljetus­yksikkö tai tavara on jätetty, on suljettu ja ympäri vuorokauden vartioitu. Var­tioinnilla tarkoitetaan myös sitä, ettei ajoneuvoa jätetä ilman keskeytymätöntä silmälläpitoa muuta kuin kuljetustehtävän täyttämiseksi välttämätöntä asiointia tai kuljettajan välttämättömien henkilökohtaisten tarpeiden edellyttämää asiointia varten. Tällöin kuitenkin ajoneuvon ja kuormatilan tulee olla lukitut ja ajonestolaitteet kytkettyinä toimintaan.
 
Tiekuljetusvakuutuksen ehtojen kohdassa 10 todetaan: Poiketen vakuutussopimuslain (543/94) 31 §:n säännöksistä ehtokohdat 4.2.4 ja 4.2.7 ovat korvaus­rajoituksia, eivät suojeluohjeita.
 
Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan vakuutuksenottajana olevan kuljetusliikkeen omistama, hygieniatuotelastissa ollut puoliperävaunu varastettiin Italiassa 26.–27.10.2009 välisenä aikana Sittamin terminaalin edustalta. Selvitysten mukaan vakuutuksenottajayrityksen palveluksessa oleva kuljettaja oli tullut hakemaan lähetystä Sittamin terminaalilta. Koska lähetys ei ollut vielä valmis, kuljettaja jätti puoliperävaunun ja siinä olleen lastin terminaalin edustalla sijainneelle aitaamattomalle ja vartioimattomalle parkkipaikalle ja lähti vetoautolla suorittamaan toista ajotehtävää, noutamaan kuparilastissa ollutta puoliperävaunua noin 50 kilometrin päässä olevalta juna-asemalta.
 
Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ilmenee, että parkkialue, johon kuljettaja jätti puoliperävaunun, sijaitsee noin 30 metrin etäisyydellä terminaalin konttorirakennuksen pääoven edustalta. Kyseistä aluetta käytetään rekkaparkkina, mutta se ei ole aidattu eikä sitä vartioida. Lausunnonpyytäjän mukaan
alueella on jatkuva tallentava kameravalvonta. Kuljettaja oli ilmoittanut terminaaliin jättävänsä perävaunun kyseiseen paikkaan parkkiin.
 
Vakuutuksesta ei ehtojen mukaan korvata vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että kuljetusväline on jätetty vartioimatta. Vakuutusehdoissa määritellään tarkem­min, mitä ehtokohdan mukaisella vartioinnilla tarkoitetaan. Kuljetusväline voidaan jättää alueelle, joka on suljettu ja ympäri vuorokauden vartioitu. Toinen vakuutusehtojen hyväksymä vartioimistapa on huolehtia siitä, ettei kuljetus­välinettä jätetä ilman keskeytymätöntä silmälläpitoa. Tällä tarkoitetaan sitä, että kuljettajalla tai muulla henkilöllä on jatkuva näköyhteys ajoneuvoon. Tallentava kameravalvonta ei ole vakuutusehtojen tarkoittamaa keskeytymätöntä silmälläpitoa. Ilman keskeytymätöntä silmälläpitoa ajoneuvo voidaan jättää vain kuljetustehtävän täyttämiseksi välttämätöntä asiointia tai kuljettajan välttämättömien henkilökohtaisten tarpeiden edellyttämää asiointia varten. Tällöin kuitenkin ajoneuvon ja kuormatilan tulee olla lukittuina ja ajonestolaitteiden kytkettyinä toimintaan.
 
Tässä tapauksessa on kiistatonta, että alue, jonne puoliperävaunu oli jätetty, ei ollut suljettu eikä ympäri vuorokauden vartioitu. Tällaisessa paikassa ajoneuvoa ei vakuutusehtojen mukaan saisi jättää ilman keskeytymätöntä silmälläpitoa muuta kuin kuljetustehtävän täyttämiseksi välttämätöntä asiointia tai kuljettajan välttämättömien henkilökohtaisten tarpeiden edellyttämää asiointia varten. Tässä tapauksessa kuljettaja ilmoitti terminaalin konttoriin jättävänsä puoliperävaunun terminaalin konttorin pääoven edessä olevalle parkkipaikalle. Terminaalin henkilökunta ei kuitenkaan pidä parkkipaikalle jätettyä ajoneuvoa jatkuvasti silmällä, koska se ei kuulu heidän työtehtäviinsä. Parhaimmillaankin silmällä­pito tällaisessa tilanteessa on tilanteen ajoittaista tarkistamista. Perävaunun keskeytymättömän silmälläpidon laiminlyönti ei tässä tapauksessa johtunut kuljetustehtävän täyttämiseksi välttämättömästä asioinnista tai kuljettajan välttämättömien henkilökohtaisten tarpeiden edellyttämän asioinnin vuoksi. Asiakirjoista ei myöskään ilmene, millä tavoin perävaunu ja kuormatila olivat lukittuina ja olivatko ajonestolaitteet kytkettyinä toimintaan.
 
Lautakunta toteaa, että anastettua perävaunua ei tässä tapauksessa ole vartioitu vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla. Vakuutuksesta ei ehtojen mukaan korvata vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että kuljetusväline on jätetty vartioimatta. Lautakunta toteaa, että vakuutusyhtiön hylkäävä päätös on ollut ehtojen mukainen eikä lautakunta suosita muutosta asiaan.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Norio-Timonen ja Rusanen.
Sihteerinä toimi Haapasaari.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia