Haku

VKL 174/15

Tulosta

Asianumero: VKL 174/15 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.09.2015

Auton naarmuuntuminen. Näyttö vahingosta.

Tapahtumatiedot

Lausunnonpyytäjän J.L:n autoon oli tullut naarmu 29.9.2014. Lausunnonpyytäjän mukaan naarmun on aiheuttanut puumiekalla vakuutetun M.E:n 5-vuotias poika A.E. Korvausta haetaan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö ei ole korvannut vahinkoa, koska autossa näkyvää vauriota sen mukaan ei voi yleisen elämänkokemuksen mukaan saada aikaiseksi puumiekalla etenkään 5-vuotiaan lapsen toimesta. Vauriot näyttävät siltä, että auton kylkeen on kaatunut jokin esine, esimerkiksi polkupyörä. Vahingon ei ole näytetty aiheutuneen vakuutuksenottajan tai muun vakuutetun tuottamuksesta, joten vakuutuksenottajalle ei ole syntynyt lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta. Tämän vuoksi vahinkoa ei korvata myöskään vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

Valituksen mukaan poliisin 16.10.2014 antamassa päätöksessä on todettu , että on todennäköistä, että auton vauriot ovat syntyneet A.E:n miekasta. Päätöksen mukaan M.E. on kertonut A.E:n kertoneen hänen ”ehkä osuneen autoon”. Lausunnonpyytäjän 7-vuotias tytär on kertonut A.E:n osuneen miekallaan autoon. J.L. on nähnyt A.E:n juosseen pois autojen luota miekka kädessään.

Vakuutusyhtiön vastine

Poliisi on tehnyt johtopäätöksensä asiassa J:L:n antamien tietojen perusteella, eikä poliisilla ole ollut käytössään muuta materiaalia eikä esimerkiksi valokuvia auton vaurioista tai lapsen puumiekasta.

Vakuutuksenottajan kertoman mukaan lapsilta asiaa kysyttäessä lapset eivät aluksi osanneet sanoa, oliko autoon osunut jotain vai ei. Vasta J.L:n moneen kertaan toistaman kysymyksen ”onko A osunut autoon” jälkeen Laakkosen oma tytär oli sanonut, että on se voinut osua. A.E. ei ollut huomannut mitään, eikä osannut sanoa, oliko miekka osunut autoon vai ei. Pihalla oli leikkinyt muitakin lapsia ja osalla lapsista oli ollut leluja käsissään, esimerkiksi metallinen harava. On epäselvää, onko jonkun pihalla leikkineen lapsen kädessä ollut leikkikalu osunut J:N:n autoon vai ei, vai ovatko auton maalipinnan naarmut aiheutuneet jostakin ihan muusta ja kenties jo joskus aiemmin.

Valokuvista nähdään, että henkilöauton oikeassa kyljessä on etuoven kohdalla pitkä ja lähes yhtenäinen naarmu sekä muita pienempiä samansuuntaisia naarmuja. Tämän lisäksi ovessa on lommo. Valokuvien perusteella voidaan todeta, ettei kyseisiä vaurioita ole voitu aiheuttaa esitetyllä tavalla, koska puumiekka ei riko auton maalipintaa. Vakuutusyhtiön autovahinkotarkastajan mukaan auton oven maalipinnan naarmua ei ole voitu aiheuttaa lapsella mukana olleella puumiekalla, vaan vaurio on aiheutettu jollakin terävällä esineellä. Todennäköisesti auton kylkeen on kaatunut jokin esine kuten polkupyörä.

Vakuutuksenottajan lausuma

Vakuutuksenottaja M.E. kiistää J.L:n vaatimuksen ja yhtyy vakuutusyhtiön lausumaan.

M.E:n mukaan tapahtuma-aikana pihalla on ollut useita pääsääntöisesti alle kouluikäisiä lapsia leikkimässä erinäisten lelujen kanssa. On epäselvään, ovatko J.L:n auton vauriot syntyneet lainkaan kyseisenä päivänä piha-alueella. Auton maalipinnan rikkominen 159 gramman painoisella pyöreäreunaisella puumiekalla ei ole edes teoreettisesti mahdollista 5-vuotiaan toimesta. Auton kyljessä näkyvä naarmu jatkuu yhtenäisenä auton ovesta koholla olevan kylkilistan ylä- ja alapuolella. Miekalla lyödessä miekka pomppaisi listasta eikä jälki voisi jatkua yhtenäisenä listan molemmin puolin.

J.L:n tytär sanoi A.E:n mahdollisesti osuneen autoon. A.E. ei ole missään yhteydessä itse sanonut osuneensa autoon. Asiassa on jäänyt epäselväksi, missä, miten ja kenen toimesta J.L:n auton naarmut ovat syntyneet. Poliisin J.L:n puheiden varassa tekemään päätelmä siitä, että A.E. on aiheuttanut vahingon, on perusteeton. Vahingonkorvausoikeuden lähtökohtana on se, että jokainen kärsii itse vahinkonsa, jos ei pysty osoittamaan, että joku muu on aiheuttanut vahingon tuottamuksellaan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko 5-vuotias A.E. naarmuttanut naapurinsa autoa puumiekalla.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vastuuvakuutusehdon 500.7 mukaan vakuutuksesta korvataan sellainen vakuutuksen voimassaoloaikana todettu äkillinen ja ennalta arvaamaton toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Asian arviointi

J.L:n mukaan A.E. on naarmuttanut hänen autoaan puumiekalla. J.L. ei ole nähnyt A.E:n naarmuttaneen autoa, mutta on nähnyt A.E:n pyörivän ympäriinsä ja huitovan miekallaan ja juoksevan pois auton luota miekka kädessään.  J.L:n mukaan hänen 7-vuotias tyttärensä on sanonut A.E:n osuneen miekallaan autoon. M.E:n mukaan A.E. ei ole sanonut osuneensa miekalla autoon.

Auton naarmusta otetusta kuvasta näkyy, että se on auton ovessa, noin 30 senttimetriä pitkä ja pystysuuntainen. Auton ovi on myös hieman lommolla naarmun kohdalta. Vakuutuslautakunta ei pidä mahdollisena, että naarmun olisi saanut aikaan 5-vuotias 159 gramman painoisella, tylppäkärkisellä puumiekalla ympäriinsä huitoen. Naarmun voisi mahdollisesti saada aikaan kyseisellä puumiekalla, jos tarkoituksena olisi aiheuttaa autoon naarmu miekalla lyöden. Asiassa ei ole esitetty, että A.E. olisi tarkoituksellisesti lyönyt autoa miekalla. Koska A.E:n ei ole näytetty aiheuttaneen vahinkoa, ei sitä voida vakuutusehtojen mukaan korvata vastuuvakuutuksesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia