Haku

VKL 173/06

Tulosta

Asianumero: VKL 173/06 (2006)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 31.08.2006

Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma Kanootin kaatuminen koskessa

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan vahinkoilmoituksen mukaan hän oli 14.5.2005 lähtenyt vaimonsa kanssa laskemaan jokea runsaan 20 kilometrin päässä olevalle mökilleen. Vene oli viisi metriä pitkä vanerinen uistinvene. Puolisoilla oli päällään pelastusliivit ja muut mukana olevat varusteet olivat pakattuina vesitiiviiseen reppuun. Vakuutuksenottajan mukaan joki oli tulva-aikaan hyvin vuolas, mutta kosket olivat kuitenkin hyvin laskettavia. Hänen vaimonsa souti ja hän itse piti perää. Heidän laskettuaan jokea noin 20 kilometriä soutajalla irtosivat yhtäkkiä airot hankaimista reitin kovimmassa pitkässä koskessa. Soutaja ei saanut airoja välittömästi asetettua paikalleen, jolloin vene menetti ohjattavuutensa. Tämän jälkeen vene iskeytyi voimakkaasti kiveen, kallistui, täyttyi vedellä ja kaatui. Kuljettuaan noin 300 metriä virran viemänä he pääsivät matalampaan veteen, jossa jalat ylsivät pohjaan. Yhdessä toisistaan kiinni pitäen he joutuivat vielä ponnistelemaan koskessa virtaa vastaan noin 20 minuuttia ennen kuin pääsivät rantaan. Sillä välin vene ja varusteet olivat kadonneet vuolaan kosken viemänä. Vene löytyi myöhemmin korjauskelvottomaksi rikkoutuneena.

Vakuutuksenottaja haki korvausta veneestä sekä kadonneesta tai vaurioituneesta irtaimistosta omaisuusvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö totesi päätöksessään, että vakuutusehtojen mukaan korvataan vakuutetulle omaisuudelle aiheutunut äkillinen ja ennalta arvaamaton omaisuusvahinko. Päätöksen mukaan riski veneen kaatumiseen vuolaassa vedessä on niin suuri, ettei veneen kaatumisesta syntynyttä vahinkoa voida pitää ennalta arvaamattomana. Tämän perusteella vakuutusyhtiö ei maksanut korvausta vahingosta.

Edellä mainitun päätöksen jälkeen vakuutuksenottaja haki muutosta korvauspäätökseen sillä perusteella, että mikäli kaatuminen olisi ollut ennalta arvattavissa, he eivät ylipäänsä olisi lähteneet joelle. Riskien vuoksihan vakuutuksia otetaan. Vakuutusehdoissa ei myöskään missään kohdassa ole mainittu, että virtaavassa vedessä veneellä liikkuminen olisi suljettu korvauspiirin ulkopuolelle. Toisessa muutoshakemuksessaan vakuutuksenottaja kertoi lisäksi, että airojen pettämisen syytä selvitettyään he totesivat, että veneen airon hankaimessa ollut muoviholkki oli pettänyt ja lähtenyt irti pidikkeestä. Tämän vuoksi airo ei ollut pysynyt paikallaan, vaan oli irronnut.

Vakuutusyhtiö katsoi uudessa päätöksessään, että tulvavesien aikana vuolaassa jokivirrassa, jossa on koskia ja pintaan ulottuvia kiviä, liittyy jo etukäteen miellettävissä oleva riski veneen kaatumisesta sekä veneen ja varusteiden katoamisesta tai rikkoutumisesta. Vahinkotapahtuma oli kyllä äkillinen, mutta ei ennalta arvaamaton.

Lausuntopyyntö

Vakuutuksenottajan mielestä vakuutusyhtiön päätöksessä on jätetty huomiotta olennainen seikka, eli vahingon aiheuttanut airon hankaimen rikkoutuminen. Tätä hän ei voinut vahinkoilmoituksessaan mainita, koska sitä ei voitu todeta ennen veneen löytymistä 20.5.2005. Jos tärkeä veneen ohjattavuuteen vaikuttava osa yllättäen rikkoontuu, on tapahtuma ennalta arvaamaton. Mikäli airon hankainosa ei olisi pettänyt, vahinkoa ei olisi syntynyt.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Omaisuusvakuutuksen ehtojen 211.3 –kohdan mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman omaisuusvahingon.

Vakuutuksenottajan vahinkoilmoituksen mukaan hän on vaimonsa kanssa harrastanut jonkin verran jokien laskua veneellä tulvavesien aikaan. Hänen mukaansa joki, jolla kaatuminen tapahtui, on tulva-aikaan hyvin vuolas, mutta kosket kuitenkin ovat hyvin laskettavia. Joen kovimmassa koskessa soutajalta irtosivat yhtäkkiä airot hankaimista, eikä soutaja saanut niitä välittömästi asetettua paikalleen. Vakuutuksenottaja on myöhemmin veneen löydyttyä todennut, että veneen airon hankaimessa oleva muoviholkki oli pettänyt ja lähtenyt irti pidikkeestään, minkä seurauksena airo oli irronnut.

Lautakunta on aiemmissa ratkaisuissaan katsonut, että melontaan, erityisesti joki- tai koskimelontaan liittyy jo etukäteen miellettävissä oleva riski kanootin kaatumisesta ja veden varaan joutumisesta. Vaikka nyt kyseessä olevassa tapauksessa vuolaana virrannutta jokea on laskettu uistinveneellä, liittyy lautakunnan mielestä tällaiseenkin toimintaan vastaavanlainen miellettävissä oleva riski veneen kaatumisesta. Vahingon riskiä voidaan tällaisessa tapauksessa lautakunnan mielestä pitää niin suurena, ettei vahinkoa voi pitää ennalta arvaamattomana.

Vakuutuksenottaja on lisäksi vedonnut siihen, että veneen löydyttyä todettiin airon hankaimessa olleen muoviholkin pettäneen ja irronneen pidikkeestä, minkä seurauksena airo oli irronnut. Lautakunnan mielestä tämä on ristiriidassa alkuperäisen vahinkoilmoituksen kanssa, jossa todettiin soutajalta irronneen yhtäkkiä kummatkin airot hankaimistaan, eikä soutaja saanut niitä välittömästi asetettua paikalleen. Lautakunnan mielestä tällaistakin hankaimen rikkoutumista kovassa rasituksessa ei näissä olosuhteissa voida pitää korvausvastuun perustavana ennalta arvaamattomana tapahtumana. Muutoinkin on lautakunnan mielestä selvittämättä jäänyt, että veneen kaatuminen ja uppoaminen olisi johtunut ennalta arvaamattomana pidettävästä hankaimen rikkoutumisesta.

Edellä mainituin perustein lautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Laapotti ja Uimonen sekä varajäsen Heikkinen. Sihteerinä toimi Mikkola.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia