Haku

VKL 17/15

Tulosta

Asianumero: VKL 17/15 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 22.05.2015

Kaadetuista puista aiheutuneen vahingon määrä.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu T Oy kaatoi tienvarsipuustoa O.M:n tilalle johtavan tien varrelta. Puiden kaato oli tapahtunut ilman maanomistajan lupaa. Puita oli kaadettu sekä O.M:n omistamalta tieosuudelta että Metsähallituksen omistamalta tieosuudelta, johon O.M:llä on rasiteoikeus.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että T Oy on vastuussa vahingosta ja korvannut O.M:lle yhteensä 9000 euroa aiheutuneesta vahingosta. Korvaus on muodostunut seuraavista eristä:

Uudet taimet, kaadetut puut ja haitta                                    4232 euroa

Uusien taimien istutus                                                            417,73 euroa

Oma työ: istutustyön valvonta 8 h x 8 euroa                              64 euroa

Oma työ: puiden pohjan tasaus 8 h x 8 euroa                            64 euroa

Muu oma työ 11 pv x 8 h x 8 euroa                                         704 euroa

Kilometrit 0,25 euroa/km                                                      1738,50 euroa

Arviointikeskuksen lasku                                                        948,64 euroa

- lausunto aiheutuneesta vahingosta

H Oy:n lasku                                                                          500 euroa

- lausunto tien pituudesta

Metsolan putken lasku                                                            378 euroa

- kaadettujen puiden poiskeräily

Lisäkorvaus / korvauspäätös 31.12.2014                                  453,13 euroa

- uudet taimet, kaadetut puut ja haitta

Yhteensä                                                                              9500 euroa

Vakuutuksenottajan omavastuuosuus                                       500 euroa

Maksettu                                                                              9000 euroa

H Oy:n lausunnon mukaan tien, jonka varrelta puut on kaadettu, pituus on kokonaisuudessaan yhteensä 490 metriä. Tästä matkasta 400 metriä on O.M:n omistamaa tietä ja loput 90 metriä Metsähallituksen omistamaa tietä, johon O.M:llä on rasiteoikeus. Tiedusteltaessa Metsähallituksen mahdollisia vaatimuksia asiassa se on ilmoittanut, ettei se tule vaatimaan asiassa lainkaan korvauksia. Vastauksessaan Metsähallitus on todennut, että "poistettu puusto on vähäarvoista noin 5 metrin pituista, jonka poistamisesta on pikemminkin hyötyä kuin haittaa tien hoidon kannalta."

Arviointikeskus on antanut asiassa asiantuntijalausunnon O.M:lle aiheutuneesta vahingosta. Lausunnon on tilannut O.M. itse. Lausunnon mukaan sen tarkoituksena on arvioida vahinko, joka on aiheutunut kiinteistölle johtavan tien varressa olleiden puiden kaatamisesta. Lausunnon mukaan kaadetun puuston ikä on ollut noin 15 vuotta ja se on ollut osittain luonnontilaista, osittain istutettua. Istutetut taimet on tuotu tienvarteen lähimetsästä. Puusto on ollut hoidettua, jokseenkin tasavälistä ja sitä on ollut koko tien pituudelta. Vahingon määrää arvioitaessa lausunnossa on käytetty lähtökohtana puutarhakoivun hintaa (98 euroa kappale), vaikka kaadettu puusto on ollut huomattavasti vähäarvoisempaa luonnonkoivua. Hintaa on kuitenkin alennettu 55 prosentilla nyt kysymyksessä olevan puuston vähemmän merkityksellisen sijainnin vuoksi, koska kysymyksessä on mökkitie eikä hoidettu pihapiiri. Näin laskettuna vahingon määräksi on lausunnossa saatu 4410 euroa. Tähän määrään on kuitenkin virheellisesti sisältynyt myös Metsähallituksen omistaman tien osuus 882 euroa, joten O.M:lle aiheutuneen vahingon määräksi jää lausunnon perusteella siten 3528 euroa. Lausunnon lopussa on vielä erikseen mainittu, että kaadettu puusto jää omistajalle ja että kun uudet taimet on istutettu, tulee koivukuja kuntoon seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Asiakkaan valitus

O.M. on vaatinut 2051 euron lisäkorvausta puiden poiskuljetuksesta ja jälkien siivouksesta sekä uudelle puustolle 2014 tehdystä perusraivauksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan O.M:n mahdollinen saatava vuoden 2011 keväällä tehdystä virheellisesti kaadettujen puiden poiskuljetuksesta ja jälkien siivouksesta on vanhentunut. Vakuutusyhtiön mukaan korvauspäätös on sisältänyt korvauksen kaadettujen puiden poisraivauksesta ja –kuljetuksesta.

O.M. on lausuntopyynnössään todennut, että täysi näyttö vahingon määrästä on olemassa, koska näyttö on todettu ja korvaukset on suoritettu. Vakuutusyhtiön mukaan vahingosta on jo maksettu oikea ja riittävä, kohtuullinen korvaus, joka käsittää hänelle virheellisestä puunkaadosta aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan, mukaan lukien taimille joulukuussa 2014 tehdyn perusraivauksen. Jo yksinään korvaus kaadettujen puiden metsätaloudellisesta ja maisemallisesta arvosta, tilalle istutetuista uusista taimista sekä vahingosta O.M:lle aiheutuvasta muusta haitasta on ollut yhteensä 4685,13 euroa, mikä on 1157,13 euroa enemmän kuin Arviointikeskuksen lausunnon mukainen vahingon määrä 3528 euroa.

Kun lisäksi otetaan huomioon, että Arviointikeskuksen lausunnon pohjana ovat olleet puutarhapuuhinnat (98 euroa kappale), vaikka kaadetut puut ovat olleet tätä huomattavasti edullisempia luonnonpuita (noin 1 euro kappale), on korvaus kokonaisuudessaan ollut varsin merkittävä ja vähintäänkin kohtuullinen. Mikäli lausunnon pohjana olisi käytetty kaadettuja puita vastaavien luonnonpuiden hintoja, olisi lausunnon mukainen vahingon määrä ollut huomattavasti vähemmän.

Kuten edellä on todettu, on O.M. korvausvaatimuksessaan 12.12.2014 vaatinut korvausta uudelle, istutetulle puustolle joulukuussa 2014 tehdystä perusraivauksesta yhteensä 1361 euroa sekä ilmoittanut, että tulee jatkossakin tekemään tai teettämään puustolle vastaavia raivauksia aina noin neljän vuoden välein ja vaatimaan korvausta myös näistä.

O.M. olisi joka tapauksessa tullut aika ajoin tekemään tai teettämään puustolle vastaavia hoito- ja kunnossapitotöitä, vaikka nyt kysymyksessä olevaa vahinkotapahtumaa ei olisi sattunutkaan. Tämä lienee selvää, koska istutetut alueet vaativat käytännössä aina jonkinlaista hoitoa ja huolenpitoa, kuten epätoivottujen luonnonkasvien poiskitkemistä. Arviointikeskuksen lausunnosta käy ilmi, että myös kaadettu puusto oli selvästi ollut hoidettua. Näin ollen, koska vahingonkorvauksen tarkoituksena on saattaa vahingonkärsinyt siihen asemaan, jossa tämä olisi ollut, ellei vahinkotapahtumaa olisi sattunut, eivät mahdolliset tulevat raivaukset tai muut hoito- ja kunnossapitotyöt mukaan kuulu enää vakuutuksenottajan korvausvastuun piiriin eivätkä siten myöskään vastuuvakuutuksesta korvattaviksi.

Sen sijaan joulukuussa 2014 taimille tehdyn perusraivauksen vakuutusyhtiö on sinänsä katsonut kuuluvan nyt kysymyksessä olevan vahingon korvattaviin ennallistamistöihin, mutta samalla katsonut, että O.M:n jo saama kokonaiskorvaus 9500 euroa kattaa korvauksen myös tästä työstä eikä aihetta lisäkorvausten suorittamiselle siten enää ole.

O.M. on siis saanut vahingostaan korvausta yhteensä 9500 euroa, joka käsittää paitsi Arviointikeskuksen lausunnon mukaista korvausta huomattavasti suuremman korvauksen kaadettujen puiden metsätaloudellisesta ja maisemallisesta arvosta, istutetuista uusista taimista sekä vahingosta aiheutuvasta muusta haitasta, myös huomattavan suuren määrän O.M:n omaa, osittain täysin yksilöimätöntä, työtä sekä hänen mökille tekemiään matkoja. Näin siitäkin huolimatta, ettei O.M:n omaa työtä voida kaikilta osin edes katsoa vahinkotapahtuman vuoksi välttämättömäksi eikä hänen tekemiään mökkimatkoja yksinomaan vahinkotapahtumasta johtuviksi. Koska esimerkiksi puiden istutustyön ovat hoitaneet metsänhoitoalan ammattilaiset, ei tämä työ siten olisi välttämättä edes edellyttänyt O.M:n omaa läsnäoloa.

O.M. on lausuntopyynnössään nostanut esille myös kaadettuihin puihin liittyneen maisema-arvon. Hänen mukaansa tie, jonka varrelta puut oli vahingossa kaadettu, on muuttunut järkyttävän näköiseksi. Lisäksi hän mainitsee, että kestää 15-17 vuotta saada uusi puistotie. Korvaus maisemahaitasta määritellään tapauskohtaisesti ottaen huomioon kulloinkin vallitsevat olosuhteet sekä haitan arvioitu kesto. Oikeuskäytännössä korvaukset maisemahaitasta ovat hyvin maltillisia. O.M:lle aiheutuva maisemahaitta on jo huomioitu hänelle maksetussa 9500 euron korvauksessa. Määrittäessä korvausta tilapäisestä maisemahaitasta on otettu huomioon ensinnäkin se, että Arviointikeskuksen lausunnon mukaan tilanne korjautuu ennalleen vahinkoa seuraavien 10 vuoden aikana. Lisäksi huomioon on otettu se, että kysymys on ollut nimenomaan tienvarsipuustosta eikä pihapiirin puustosta ja että kysymyksessä on ollut nimenomaan mökkitie eikä jatkuvassa käytössä oleva kotitie. Tien käyttö on O.M:n oman kertoman mukaan hyvin vähäistä (vain 1-2 kertaa vuodessa). Koska kaadetulla puustolla ei juuri ole ollut metsätaloudellista arvoa, on korvaus pääasiallisesti ollutkin juuri korvausta puiden maisemallisen arvon menetyksestä.

O.M. on vedonnut siihen, että tulevien perusraivauksien korvattavuudesta olisi sovittu yhtiön korvauskäsittelijän kanssa. Tällaista dokumentaatiota ei yhtiöstä löydy. Asia on myös tarkistettu korvauskäsittelijältä. Vakuutusyhtiö ei missään tilanteessa anna korvauslupausta tulevista korvauksista muutoin kuin kirjallisesti, varsinkin kun tässä on kyse korvauksista, jotka selkeästi eivät kuulu korvattaviin vahinkoihin.

Vakuutusyhtiön mukaan O.M. on saanut riittävän korvauksen aiheutuneesta vahingosta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiö suorittanut metsän kaatamisesta aiheutuneesta vahingosta riittävän korvauksen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Vahingonkorvauksessa lähtökohtana on se, että vahingonkärsijä saatetaan vahingonkorvauksella siihen asemaan, joka hänellä olisi ollut, jos vahinkoa ei olisi tapahtunut. Vahingonkärsijän velvollisuutena on näyttää toteen aiheutuneen vahingon määrä.

Lautakunta pitää Maanomistajien Arviointikeskus Oy:n arviolausuntoa luotettavana arviona puiden kaatamisesta aiheutuneesta vahingosta. Arviointikeskus on käyttänyt arviossaan maanmittauslaitoksen arviointi- ja korvaustietoja vuodelta 2010. Arvion mukaan vahinko on ollut kokonaisuudessaan 4410 euroa. Arvioon sisältyy myös Metsähallituksen omistama osuus tiestä. Arvion mukaan vahingonaiheuttaja kuljettaa puuston pois ja istuttaa alueelle uudet taimet. Tilanne ennallistetaan siten, että vahingonaiheuttaja istuttaa kaadettujen puiden sijaan hyvät taimet ensi sijassa.

Lautakunnan käytettävissä olevan metsänhoitoyhdistyksen kustannusarvion mukaan uuden taimikon istutuksen, joka sisältää ennakkoraivauksen, hinta on 1088 euroa. Puiden keräämisestä on aiheutunut arvonlisäveroineen 464,94 euron kulut. Näillä toimilla tilanne on Arviointikeskuksen lausunnon mukaisesti ennallistettu.

O.M:lle on lisäksi aiheutunut kustannuksia tien pituudesta ja aiheutuneen vahingon määrästä hankituista lausunnoista yhteensä 1448,64 euroa. Yllä mainitut vahinkoerät yhteen laskettuna puiden kaatamisesta aiheutunut vahinko on yhteensä 7401,59 euroa, joka määrä sisältää myös Metsähallituksen omistaman tieosuuden puille aiheutuneen vahingon. Vakuutusyhtiö on katsonut vahingon määräksi 9500 euroa, joka määrä sisältää myös matkakorvauksia vahingonkärsijälle sekä korvausta hänen omasta ajankäytöstään.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön korvauspäätös on asianmukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia