Haku

VKL 171/12

Tulosta

Asianumero: VKL 171/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 22.04.2013

Ansvarsförsäkring. Tolkning av försäkringsvillkor. Bedömning av vållande. Läckageskada orsakad av felkopplad vattenburen handdukstork.

Uppgifter om händelseförloppet

Den skadelidande S.W. hade år 2008 själv köpt en Hafa Ellips handdukstork i samband med att badrummet renoverades. D Oy hade monterat upp handdukstorken på badrumsväggen. I det sammanhanget hade D Oy avlägsnat skyddsplasten med tillhörande monteringsanvisning, varvid också monteringsanvisningen uppenbarligen slängdes bland soporna.  

På uppdrag av D Oy installerades handdukstorken senare av PJ Oy, som utförde också andra installationsuppdrag i sammanhanget. PJ Oy hade emellertid inte längre någon monteringsanvisning till sitt förfogande. Inte heller hade D Oy lämnat några anvisningar om hur apparaten skulle installeras/kopplas. Därför anslöt PJ Oy handdukstorken till cirkulationssystemet för tappvarmvatten (bruksvattensystemet).

Handdukstorken gav 18.10.2011 upphov till en läckageskada i bostaden. Skadan orsakades av att handdukstorken borde ha kopplats till uppvärmningssystemet i stället för till cirkulationssystemet för tappvarmvatten. Den felaktiga installeringen medförde att handdukstorken gick sönder, varvid vatten sprutade ut ur handdukstorken och rann ner på golvet.

S.W. sökte ersättning för den läckageskada som den felkopplade handdukstorken hade orsakat ur den ansvarsförsäkring som PJ Oy hade tecknat för sin verksamhet.

 

Försäkringsbolagets beslut

Försäkringsbolaget gav ett ersättningsbeslut i ärendet. I beslutet hänvisar bolaget till punkt 4.1 i de tillämpliga försäkringsvillkoren. Enligt punkten ersätter försäkringen person- och sakskada som orsakats någon annan inom försäkringens giltighetsområde i den verksamhet som nämns i försäkringsbrevet, och för vilken den försäkrade enligt i Finland gällande rätt står i ersättningsansvar och som konstateras under försäkringsperioden.

I beslutet konstaterar bolaget att ersättandet av skada från ansvarsförsäkringen förutsätter att ersättningsansvaret grundar sig på den försäkrades vållande, varmed anses att skadan uppkommit till följd av klandervärt förfarande, fel, försummelse eller vårdslöshet (oaktsamhet). Aktsamhetskravet ställs utifrån vad personen i fråga vet eller borde ha vetat om de rådande förhållandena.

Enligt beslutet har PJ Oy i detta fall inte vare sig köpt eller sålt den handdukstork som gett upphov till skadan, bara kopplat den till cirkulationssystemet för tappvarmvatten. Bolaget konstaterar att eftersom handdukstorken hade monterats upp färdigt på väggen av D Oy litade PJ Oy:s rörmontör på att apparaten var av rätt slag. Enligt beslutet är den anslutningsmetod som rörmontören använde det normala sättet att ansluta handdukstorkar till cirkulationssystemet för tappvarmvatten i duschrum. Rörmontören hade inte heller några monteringsanvisningar till sitt förfogande när kopplingen gjordes. Enligt beslutet hade inget arbetsfel heller konstaterats i den anslutning till vattenledningen som rörmontören gjorde eller i fogarna.

Eftersom kunden själv hade köpt handdukstorken och eftersom det inte av handdukstorkens utseende är möjligt att sluta sig till vilket ändamål en handdukstork är avsedd för kan det alltså inte anses att PJ Oy vållat skadan, och det är därmed inte fråga om ett ersättningsgillt försäkringsfall.

 

Besvär

S.W. var missnöjd med försäkringsbolagets beslut och bad Försäkringsnämnden ge en rekommendation till avgörande i ärendet.

I besvärsskriften upprepar S.W. händelseförloppet och preciserar att handdukstorken förorsakade en läckageskada i bostaden 18.10.2011, när den felaktigt installerade torken hade gått sönder därför att det syrerika vattnet i bruksvattensystemet hade fått stålmaterialet i torken att rosta sönder.

S.W. berättar också att hon själv köpt den handdukstork som orsakat skadan. I besvärsskriften konstaterar S.W. emellertid att hon vid köpet inte visste att det finns olika vattenburna handdukstorkar som passar till olika vattensystem. 

Avslutningsvis konstaterar S.W. att ersättning för läckageskadan har sökts också från D Oy:s ansvarsförsäkring, hennes egen ansvarsförsäkring och fastighetsbolagets försäkring men att det i samtliga fall har ansetts att det inte är fråga om ett ersättningsgillt skadefall.

 

Försäkringsbolagets bemötande

I sitt bemötande upprepar försäkringsbolaget uppgifterna om händelseförloppet och de tillämpliga försäkringsvillkoren.

Enligt bemötandet kan det inte anses att PJ Oy:s rörmontör har begått ett arbetsfel, eftersom rörmontören litade på att handdukstorken var av rätt slag och avsedd att anslutas till cirkulationssystemet för tappvarmvatten, vilket allmänt taget är det för rörmontörer normala sättet att ansluta handdukstorkar i badrum. Därmed kan man inte anta att rörmontören borde ha vetat att apparaten inte skulle få kopplas till cirkulationssystemet för tappvarmvatten.

På basis av den erhållna utredningen anser försäkringsbolaget alltjämt att den aktuella skadan inte har uppkommit genom PJ Oy:s vållande och att det därmed inte heller är fråga om ett ersättningsgillt försäkringsfall.

 

Försäkringstagarens bemötande

Försäkringstagaren PJ Oy har meddelat att den inte har några kommentarer att framföra i ärendet.

 

Sakkunnigutlåtande

Frågor till den sakkunnige

Försäkringsnämnden bad diplomingenjör Seppo Petrow ge ett sakkunnigutlåtande om följande omständigheter:

1. Ansluts vattenburna handdukstorkar vanligen på det sätt som försäkringsbolaget beskriver, alltså i allmänhet uttryckligen till cirkulationssystemet för tappvarmvatten?

2. Kan man genom att titta på handdukstorken (dess utseende eller dess ventiler) sluta sig till om den ska kopplas till bruksvattensystemet eller till uppvärmningssystemet? 

3. Vilka andra omständigheter ska beaktas när handdukstorkar monteras/installeras?

Allmänt om handdukstorkar

I sitt utlåtande redogjorde Petrow inledningsvis för att det finns åtminstone följande slag av handdukstorkar och torkställningar:

• Sådana som värms med ett elmotstånd och ansluts till elnätet. De kan vara fyllda med vätska men ansluts inte till något rörsystem.

• Sådana som värms med varmvatten. På marknaden finns det handdukstorkar och torkställningar som kan anslutas till antingen vattenburen värme eller cirkulationssystemet för tappvarmvatten.

• Sådana som värms med varmvatten, men kan anslutas bara till vattenburen värme.

Enligt sakkunnigutlåtandet är den Hafa Ellips handdukstork som orsakade läckan av den sistnämnda typen. I tillverkarens monteringsanvisning och på tillverkarens webbplats, bl.a. på en videofilm som handlar om monteringen, nämns det att apparaten kan anslutas bara till ett slutet vattensystem för uppvärmning. Den har inte konstruerats så att den skulle hålla för trycket, tryckstötarna och flödeshastigheterna i bruksvattensystemet.

Svar på frågorna

Seppo Petrow har besvarat nämndens frågor på följande sätt:

  1. Enligt Petrow kan vattenburna handdukstorkar anslutas både till cirkulationssystemet för tappvarmvatten och till vattensystem för uppvärmning. Det finns apparater som kan anslutas bara till ettdera systemet. Dessutom finns det apparater som kan anslutas till vartdera systemet.

I t.ex. bostadshus med direkt elvärme ansluts vattenburna handdukstorkar till systemet för tappvarmvatten. När bostadshuset har ett system för tappvarmvatten är det sannolikast att handdukstorkarna ansluts till det. 

  1. Enligt Petrows uppfattning känner en erfaren rörmontör till hur apparaterna fungerar och är i allmänhet kapabel att montera och installera dem utan monteringsanvisning. Hafa handdukstorkar säljs bl.a. i K-järnaffärerna runtom i landet, det är fråga om ett välkänt varumärke. Apparaterna torde vara kända för de flesta montörer.

Om en apparat är okänd för montören hör det till god installationssed att montören bekantar sig med monteringsanvisningen. Om den har förkommit går den vanligtvis att hitta på tillverkarens webbplats, eller så kan man be att den affär som sålt apparaten skaffar fram anvisningen.

En erfaren montör kan utgående från apparatens konstruktion och material sluta sig till om apparaten kan anslutas t.ex. till bruksvattensystemet. Hafa Ellips har tillverkats av stål, ett material som inte används i apparater som ansluts till bruksvattensystemet på grund av att det rostar. Apparaten kan också vara försedd med ett klistermärke eller en skylt där de begränsningar som gäller anslutningen nämns.

  1. Till sist konstaterar Petrow att rörinstallationer kan utföras bara av auktoriserade företag eller av personer med behörighet att utföra rörinstallationer. Rörmontören eller en representant för installationsföretaget borde ha tagit reda på om apparaten kan anslutas till bruksvattensystemet, meddelat den som beställt arbetet att apparaten inte får anslutas till bruksvattensystemet och vägrat att ansluta apparaten till bruksvattensystemet.

 

Försäkringsnämndens rekommendation till avgörande

Lagrum

Enligt 2 kap. 1 § i skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vållande förorsakar annan skada ersätta den, om inte något annat följer av vad som bestäms i skadeståndslagen. 

Tillämpliga försäkringsvillkor

Enligt punkt 4.1 i de tillämpliga försäkringsvillkoren ersätter försäkringen person- och sakskada som orsakats någon annan inom försäkringens giltighetsområde i den verksamhet som nämns i försäkringsbrevet, och för vilken den försäkrade enligt i Finland gällande rätt står i ersättningsansvar och som konstateras under försäkringsperioden.

Rekommendation till avgörande

I det aktuella fallet gäller tvisten huruvida försäkringstagaren PJ Oy har vållat läckageskadan i S.W:s badrum genom försummelse eller oaktsamhet, då en handdukstork som PJ Oy hade kopplat felaktigt hade gett upphov till läckageskadan. Enligt den utredning som Försäkringsnämnden haft tillgång till hade handdukstorken gått sönder på grund av att det syrerika vattnet i bruksvattensystemet hade fått stålmaterialet i handdukstorken att rosta sönder.

Försäkringsnämnden anser att det i ärendet är ostridigt att, PJ Oy hade kopplat handdukstorken, som S.W. hade köpt och D Oy hade monterat upp på väggen, till bruksvattensystemet, medan den borde ha kopplats till uppvärmningssystemet.

Enligt försäkringsbolagets uppfattning kan det inte anses att PJ Oy på det sätt som avses i försäkringsvillkoren är ersättningsansvarig för den skada som den felkopplade handdukstorken orsakat, eftersom rörmontören när kopplingen gjordes inte längre hade några monteringsanvisningar till sitt förfogande och PJ Oy inte heller hade haft någon möjlighet att påverka köpet av apparaten. Dessutom har försäkringsbolaget konstaterat att handdukstorkar av nämnda slag vanligen ska anslutas till just cirkulationssystemet för tappvarmvatten och att man därmed inte kan anta att rörmontören borde ha vetat att apparaten inte skulle få kopplas till cirkulationssystemet för tappvarmvatten.

Nämnden konstaterar att det enligt skadeståndslagen och allmänna skadeståndsrättsliga principer förhåller sig så att uppkomsten av ersättningsansvar huvudsakligen förutsätter uppsåtlighet eller vållande. Med vållande avses att den aktsamhet som krävs försummas. I det aktuella fallet har nämnden begärt ett sakkunnigutlåtande för att kunna bedöma vållandet, dvs. för att kunna bedöma om PJ Oy:s rörmontör har försummat att visa behövlig aktsamhet när handdukstorken kopplades till cirkulationssystemet för tappvarmvatten utan vare sig monteringsanvisningar eller andra instruktioner.

Den sakkunnige som Försäkringsnämnden anlitat, diplomingenjör Seppo Petrow, har i sitt utlåtande konstaterat att om en apparat är okänd för montören så hör det till god installationssed att montören bekantar sig med monteringsanvisningen. Om den har förkommit går den vanligtvis att hitta på tillverkarens webbplats, eller så kan man be att den affär som sålt apparaten skaffar fram anvisningen. Enligt utlåtandet kan en erfaren montör utgående från apparatens konstruktion och material sluta sig till om apparaten kan anslutas t.ex. till bruksvattensystemet. Hafa Ellips har tillverkats av stål, ett material som inte används i apparater som ansluts till bruksvattensystemet på grund av att det rostar. Till sist konstaterar Petrow att rörmontören eller en representant för installationsföretaget borde ha tagit reda på om apparaten kan anslutas till bruksvattensystemet, meddelat den som beställt arbetet att apparaten inte får anslutas till bruksvattensystemet och vägrat att ansluta apparaten till bruksvattensystemet.

Utgående från den tillgängliga utredningen och det sakkunnigutlåtande som inhämtats anser nämnden att försäkringstagaren PJ Oy:s rörmontör inte har gått tillräckligt yrkesskickligt och omsorgsfullt till väga i det aktuella fallet. Enligt nämndens uppfattning ska PJ Oy därmed anses vara ansvarig för den skada som uppkommit i badrummet.

På de ovannämnda grunderna anser nämnden att skadan bör ersättas från försäkringstagarens ansvarsförsäkring.

I givandet av denna rekommendation deltog enhälligt ordförande Norros och ledamöterna Eskuri, Korpiola och Rusanen samt suppleant Rantala. Sekreterare var Hanén.

 

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia