Haku

VKL 17/10

Tulosta

Asianumero: VKL 17/10 (2010)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 26.08.2010

Lakipykälät: 9

Ylimääräiset asumiskustannukset Tuliko palvelukodin hoitojaksosta aiheutuneet kustannukset korvata laajemmin kuin asumista koskevan vuokran osalta?

Tapahtumatiedot
Lausunnonpyytäjän (synt. 1928) ja hänen puolisonsa A:n (synt. 1929) omakotitalossa havaittiin vesivahinko 27.6.2009. Vahingon havaitsemishetkellä A toimi lausunnonpyytäjän omaishoitajana. Kun korjaustyöt alkoivat, lausunnonpyytäjä muutti palvelukotiin. Korjauksen edetessä myös lausunnonpyytäjän puoliso A muutti asumaan tilapäisesti kunnan omistamaan yksiöön. 

Korvausta LVI-vakuutuksen sisältävästä peruskotivakuutuksesta haettiin muun ohella lausunnonpyytäjän hoitojaksosta palvelukodista aikana 3.7.–14.9.2009. Hoitojakson kokonaishinta oli 6 642,42 euroa. Selvityksen mukaan asumiskulujen osuus tästä oli 794,76 euroa. Lausunnonpyytäjä sai 14.9.2009 päättyneen hoitojakson jälkeen vakituisen paikan palvelukodista.    
 
Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö suoritti korvausta esinevahingosta. Ylimääräisten asumiskustannusten osalta vakuutusyhtiö suoritti korvausta A:n vuokrayksiöstä sekä lausunnonpyytäjän hoitojaksosta asumiskulujen osalta.  
 
Lausuntopyyntö
Lausunnonpyytäjän asiamies kertoo, että vahingon satuttua A enää kyennyt hoitamaan lausunnonpyytäjää ja talon remonttiasioita samanaikaisesti. A palkkasi kirvesmiehen hoitamaan remonttiin liittyviä asioita. Kirvesmies hoiti lausunnonpyytäjälle paikan palvelukodista. Talon paljastuttua asumiskelvottomaksi kirvesmies sai järjestettyä A:lle yksiön kirkonkylältä. Tässä vaiheessa kukaan ei kertonut, että A:n pitäisi ottaa myös lausunnonpyytäjä asumaan yksiöön. Käytännössä se ei olisi kyllä onnistunutkaan, koska A ei pienessä ja vieraassa tilassa olisi pystynyt hoitamaan sekä remonttiasioita että lausunnonpyytäjää, sillä A on näkövammainen. Tässä vaiheessa vakuutusyhtiön edustaja kertoi puhelinkeskustelussa asiamiehelle, että asiat ovat vakuutuksen puolelta kunnossa: Remontin ajan lausunnonpyytäjä asuu palvelukodissa, A kunnan omistamassa yksiössä ja kirvesmiehet tekevät remonttia.
 
Elokuun alkupuolella A sai laskun palvelukodista. Lasku kehotettiin lähettämään vakuutusvirkailijalle palvelukodin antamaan osoitteeseen. Tässä vaiheessa A:lle ilmoitettiin, että vakuutus ei korvaa lausunnonpyytäjän asumis- ja hoitomaksuja hoitokodissa. Asiaa selviteltäessä palvelukodin johtaja sanoi, että asia oli sovittu vakuutuksen kanssa. Vakuutusyhtiön virkailijan mukaan taas mitään sellaista ei ollut sovittu. A sai aivoinfarktin 18.9.2009.
 
Asiamies viittaa vakuutusehtojen kohtaan, jonka mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymät kohtuulliset, ylimääräiset asumis-, kuljetus-, varastointi- ja muut vastaavat kustannukset, joita vakuutetulle aiheutuu vakinaiseen asuntoon kohdistuneesta, tämän sopimuksen perusteella korvattavasta vahingosta (korostus asiamiehen). Lausuntopyynnön mukaan A:n omaishoidon tuki lakkautettiin elokuun alusta, koska hän ei enää toiminut lausunnonpyytäjän omaishoitajana. Vakuutusyhtiön tulee korvata palvelukodin lasku, josta vähennetään jo korvattu vuokran osuus, omaishoidon tuen osuuden heinäkuulta ja aterioiden osuus palvelukodin tämän hetkisen laskutuksen mukaan eli vähennykset huomioiden yhteensä 4 551,09 euroa korkoineen.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö viittasi vastineessaan vakuutusehtojen tilapäistä asumista koskevaan ehtokohtaan. Vakuutuksesta korvataan kohtuullisia ylimääräisiä asumiskustannuksia 95 prosenttia. Vakuutusyhtiö ilmoittaa korvenneensa palvelukodin laskusta asumiskulut sekä yksiön vuokrakulut 95 prosenttisesti. Korvausta on yhtiön mukaan suoritettu vakuutusehtojen mukaisesti.
 
Palvelukodin laskuttamia hoitokustannuksia ei ole perusteltua korvata esinevakuutuksesta, koska hoitokulut eivät ole suoranaista esinevahinkoa eivätkä seuraus vesivahingosta. Hoitokulut eivät ole asumiskuluja, joita korvataan vakuutusehtojen tilapäistä asumista koskevan ehtokohdan perusteella. Lausunnonpyytäjälle on järjestynyt palvelukodissa vakituinen asuinpaikka, joten kyseessä ei ole myöskään vahingon johdosta aiheutuneista tilapäisistä kustannuksista.
 
Hoitokulujen korvaamisesta ei ole vakuutusyhtiön mukaan etukäteen sovittu sen kanssa. Vakuutusyhtiön edustajat eivät ole luvanneet vakuutetulle, heidän asioita hoitaneelle kirvesmiehelle taikka palvelukodin edustajalle, että hoitokuluja korvataan. Vakuutusyhtiö ei korvaa riidanalaisia kuluja.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Lainsäädäntö ja vakuutusehdot
Vakuutussopimuslain 9 §:n (Vastuu puutteellisista tai virheellisistä tiedoista) mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Vakuutusehtojen kohdan 3.4.3 (Tilapäinen asuminen) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymät kohtuulliset, ylimääräiset asumis-, kuljetus-, varastointi- ja muut vastaavat kustannukset, joita vakuutetulle aiheutuu vakinaiseen asuntoon kohdistuneesta tämän sopimuksen perusteella korvattavasta vahingosta, jonka vuoksi vakuutettu joutuu tilapäisesti muuttamaan vakinaisesta asunnostaan muualle.
 
Kustannuksia korvataan 95 % enintään vuoden pituiselta ajalta. Korvauksen määrää laskettaessa otetaan huomioon todelliset ylimääräiset kustannukset, josta vähennetään säästyneet kustannukset, kuten matkakustannukset ja vahingoittuneen asunnon vuokrakustannukset. Korvattavista kustannuksista vähennetään lisäksi omavastuu.
 
Asetelma
Tapauksessa on kysymys siitä, tuleeko vakuutusyhtiön korvata palvelukodin hoitolaskua laajemmin kuin jo korvaamiensa asumiskulujen osalta. Lausuntopyynnössä on myös viitattu vakuutusyhtiön tulevasta korvauksesta antamiin ennakkotietoihin. Tämän johdosta tarkasteltavaksi otetaan vakuutusyhtiön vakuutusehtojen mukainen korvausvastuu ohella se, voidaanko vakuutusyhtiö katsoa antaneen hoitokulujen korvauksesta sellaisia ennakkotietoa, joista se olisi vastuussa.
 
Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan asiassa on riidatonta, että vakuutusyhtiö on suorittanut vakuutusehtojen mukaisen osuuden lausunnonpyytäjän palvelukodissa aiheutuneista asumiskuluista sekä myös A:n yksiön vuokrasta. Korvaamatta jäänyt osuus on syntynyt lausunnonpyytäjän hoitomaksuista.
 
Vakuutusehtojen mukainen korvausvastuu
Vakuutusehtojen mukaan tilapäisen asumisen johdosta vakuutuksesta korvataan ylimääräisiä asumis-, kuljetus-, varastointi- ja muita vastaavia kustannuksia. Vakuutuslautakunta katsoo, että ylimääräisillä asumiskuluilla tarkoitetaan pääsääntöisesti vakuutettujen tilapäisestä asumisesta aiheutuneita vuokrakuluja. Asumiskuluina korvattavaksi voi tulla myös muita sellaisia kuluja, jotka aiheutuvat tilapäisen asumisen järjestämisestä. Tällaisia kuluja voivat joissakin tilanteissa olla esimerkiksi vakuutetun omistaman toisen asunnon lämmittämisestä aiheutuneet ylimääräiset kustannukset.
 
Vakuutusehdoissa tarkoitetuilla muilla vastaavilla kustannuksilla tarkoitetaan lautakunnan näkemyksen mukaan asumis-, kuljetus- ja varastointikustannuksiin rinnastettavia kustannuksia. Tällaiset kustannukset voivat tapauksesta riippuen ilmetä esimerkiksi muuttotavaroiden pakkauksesta aiheutuneina kustannuksina taikka henkilökohtaisen hygienian hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista, kuten uimahallilipuista aiheutuneina kuluina.
 
Vakuutusyhtiön korvaamatta jättämät hoitokulut ovat selvityksen mukaan palvelukodin hoitomaksuja. Asiamiehen toimittaman laskelman mukaan vuokran osuus päivittäisestä maksusta oli 10,74 euroa/vrk, ateriapalvelun osuus oli 13,20 euroa/vrk ja hoitomaksun osuus ilman aterioita oli 65,82 euroa/vrk. Lautakunnan käsityksen mukaan hoitomaksun osuus muodostuu palvelukodin tarjoamista palveluista, kuten esimerkiksi asukkaiden valvonnasta ja henkilökunnan saapuvilla olosta sekä palvelukodin ylläpitämisestä aiheutuvista kustannuksista, kuten esimerkiksi siivouksesta aiheutuvista kustannuksista. Tällaiset kulut eivät lautakunnan näkemyksen mukaan johdu vakuutetun tilapäisen asumisen järjestämisestä, vaan muusta syystä.
 
Vakuutuslautakunta katsoo, että palvelukodin hoitomaksut eivät esitetyn selvityksen perusteella ole vakuutusehtojen tarkoittamia asumis- tai muita vastaavia kustannuksia, vaan kysymys on lausunnonpyytäjän hoitokuluista, jotka eivät vakuutusehtojen perusteella tule korvattavaksi. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön ylimääräisten asumiskulujen korvaamisesta antamaa korvausratkaisua asianmukaisena. Koska korvattavaksi vaaditut kustannukset eivät ole vakuutusehdoissa tarkoitettuja ylimääräisiä asumis-, kuljetus-, varastointi- tai muita vastaavia kustannuksia ja vakuutusyhtiö on myös korvannut asumiskulujen osuuden, ei asian arvioinnissa merkitystä ole sillä, onko palvelukodissa asuminen ollut ainoa käytettävissä oleva vaihtoehto lausunnonpyytäjän asumisen järjestämiseksi.
 
Tulevasta korvauksesta annetut tiedot
Lausunnonpyytäjän asiamies on vedonnut myös siihen, että vakuutusyhtiön edustaja tai edustajat ovat antaneet asioita hoitaneen kirvesmiehen, asiamiehen itsensä sekä palvelukodin edustajan käsittää lausunnonpyytäjän palvelukodissa asumisen kuuluvan kokonaisuudessaan vakuutuksen korvauspiiriin. 
 
Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutussopimuslain 9 §:n mukaan vakuutusyhtiön tai sen edustajan vahingon sattumisen jälkeen tulevasta korvauksesta antamat tiedot eivät sido vakuutusyhtiötä. Yhtiö on velvollinen maksamaan lain ja vakuutusehtojen mukaisen korvauksen. Jos annetuista vääristä tiedoista on aiheutunut korvauksen hakijalle jotain lisävahinkoa, vakuutusyhtiö voi kuitenkin olla vastuussa tällaisen lisävahingon korvaamisesta sopimusoikeudellisten vahingonkorvausperiaatteiden mukaisesti.
 
Vakuutuslautakunta käsittelee asiat käytettävissään olevan kirjallisen selvityksen perusteella. Lautakunta ei sille toimitetun aineiston perusteella ole voinut todeta vakuutusyhtiön luvanneen lausunnonpyytäjälle tai korvausasiaa hoitaneelle, että palvelukodin hoitokulut korvattaisiin lausunnonpyytäjälle. Tapauksessa ei tämän takia ole perusteita arvioida vakuutusyhtiön vastuuta vakuutusehtojen sisällöstä poikkeavalla tavalla.
 
Ratkaisu
Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön ratkaisu asianmukaisena eikä suosita asiassa lisäkorvausta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Korkeamäki.
 
Tulosta