Haku

VKL 17/03

Tulosta

Asianumero: VKL 17/03 (2003)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 06.05.2003

Palvelujentarjoajan vastuu Elämyspalvelut Asiakkaan vammautuminen Myötävaikutus

Lausunnonpyytäjä osallistui 17.10.2002 vakuutuksenottajana olevan yrityksen järjestämälle ns. seikkailuretkelle, jossa mm. siirryttiin vaijeria pitkin, valjaiden ja rullavaijerin varassa laskien kallionreunalta laakson vastakkaiselle puolelle. Lausunnonpyytäjän mukaan vauhti oli kova ja vaijerilaskun loppupäässä oli yrityksen työntekijä ottamassa vastaan laskijaa siten, että piti vaijerista kiinni ja yritti toisella kädellä korjailla pehmusteita edellisen laskijan jäljiltä ja siirtää ne laskukohtaan. Pehmusteena oli muutama pressu. Lausunnonpyytäjä laski ohjeiden mukaisesti jalat koukussa. Alastulokohdassa maa oli jäinen ja hieman lumen peitossa. Lausunnonpyytäjän oikea jalka ei perillä osunut pehmusteisiin, koska ne eivät olleet oikeassa paikassa. Lausunnonpyytäjälle aiheutui oikean nilkan murtuma. 

Korvausta aiheutuneesta vahingosta haettiin retken järjestäneen yrityksen vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö ilmoitti korvaavansa vahingon vastuuvakuutuksen perusteella, mutta vähentävänsä korvausmäärästä 1/3:n lausunnonpyytäjän oman myötävaikutuksen perusteella.
 
Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjä on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen. Hän katsoo, ettei ole myötävaikuttanut loukkaantumiseensa, vaan järjestävän firman tulee maksaa hänelle aiheutuneet kulut kokonaisuudessaan. Lausunnonpyytäjä noudatti kirjaimellisesti annettuja laskuohjeita. Lisäksi yritys korosti, että laskualue on pehmustettu. Laskupaikka ei kuitenkaan ollut pehmustettu riittävän laajalta alueelta ja riittävän paksuilla pehmusteilla.
 
Lausunnonpyytäjän mielestä tällaisia tilanteita voi verrata normaaliin ulkona liikkumisiin, jolloin esimerkiksi liikennetapaturman tai ylipäätään tapaturman voi välttää vain jäämällä kotiin.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että myötävaikutukseksi sanotaan vahingonkorvausoikeudessa tilannetta, jossa vahinkoa kärsinyt on itse osaltaan vaikuttanut vahingon syntymiseen tai vahingon määrään. Vaaraan antautuminen luetaan myötävaikutustilanteisiin. Kun kysymyksessä on tuottamukseen perustuva vastuu, voi vaaraan antautuminen tai vahinkoa aiheuttaneen teon hyväksyminen etukäteen merkitä sitä, että tuottamusta ei lainkaan synny. Vaaraan antautuminen voidaan ymmärtää myös myötävaikutuksena, joka ei poista vastuuta, mutta aiheuttaa korvauksen alenemisen. Vaaraan antautumista voi esiintyä esimerkiksi urheilukilpailuissa ja seuraleikeissä. Oikeuskäytännössä vahingonkärsijän myötävaikutusta on arvioitu esimerkiksi tapauksessa KKO 1994:1, jossa korkein oikeus katsoi liikuntatunnilla jalkapallopeliin osallistuneen omalla myötävaikutuksellaan vaikuttaneen vahinkoonsa ja tuomitsi korvausta 3/5 arvioidusta kokonaismäärästä.
 
Asiassa saadun selvityksen mukaan lausunnonpyytäjä osallistui vapaa-ajallaan koulutustilaisuuteen ja sen osana olevaan seikkailuretkeen vapaaehtoisesti. Lausunnonpyytäjän näki millainen laskettava reitti oli seuratessaan kahden häntä ennen laskeneen miehen suoritusta. Näin ollen voidaan katsoa, että osallistumalla seikkailuretkellään rullavaijerin varassa laskemiseen harjulta toiselle, on hän antautumalla vaaraan myötävaikuttanut vahingon syntymiseen, jonka johdosta vakuutusyhtiö voi voimassa olevan oikeuden mukaan alentaa vastuuvakuutuksen perusteella suoritettavaa korvausta.
 
Vakuutuksenottajan vastine
 
Vakuutuksenottajana olevan yrityksen puolesta lautakunnalle on puhelimitse ilmoitettu, ettei sillä ole lisättävää asiaan.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vastuuvakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuksen vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Vahingonkorvauslain 6 luvun 1 momentin mukaan, jos vahingonkärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella.
 
Korvauksen sovitteluun oikeuttavaksi vahinkoa kärsineen myötävaikutus on katsottu mm. silloin, kun hän on osallistunut sellaiseen peliin tai urheilukilpailuun, jossa vahingon sattuminen on yleisen elämänkokemuksen mukaan ollut ennalta arvattavissa.
 
Tässä tapauksessa kyseessä on ollut ns. elämysseikkailu, jossa osallistujien piti laskea valjaiden ja rullavaijerin varassa kallionreunalta alas. Vaijerilaskun loppupäässä oli tapahtuman järjestäneen yrityksen työntekijä ottamassa laskijaa vastaan ja alastuloaluetta oli pehmustettu muutamalla pressulla. Vahinkoilmoituksen mukaan pehmusteet olivat siirtyneet pois paikaltaan, minkä vuoksi lausunnonpyytäjän toinen jalka osui kovaan maahan ja murtui. Asiakirjojen mukaan lausunnonpyytäjä oli laskiessaan noudattanut hänelle annettuja ohjeita.
Nyt kyseessä olevan tyyppisten elämysseikkailujen tarkoituksena on tarjota ihmisille mahdollisuus kokeilla jotain sellaista toimintaa, jota he eivät ole koskaan aiemmin kokeilleet. Koska suurin osa asiakkaista on ensikertalaisia, tulee palvelujentarjoajan huolehtia siitä, että tapahtuma toteutetaan turvallisesti. Tämäntyyppisiin tapahtumiin voi liittyä tietty vaaran mahdollisuus, mutta yleensä oletetaan, että tilanne on niin turvalliseksi järjestetty, että osallistujan riski vahingoittua on vähäinen. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa alastulopaikka oli pehmustettu ja vaijerilaskua hoiti kaksi yrityksen työntekijää, toinen kallion reunalla ja toinen laskun loppupäässä. Näin ollen osallistujalla on ollut perusteltua syytä uskoa, että lasku oli siinä määrin turvalliseksi järjestetty, ettei vahingonvaaraa ollut. Lautakunnan käsityksen mukaan laskuun osallistujan ei voida edellyttää ennakoivan sitä, että pehmusteet laskun loppupäässä ovat riittämättömät ja poissa paikaltaan.
 
Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo, että lausunnonpyytäjän ei voida katsoa myötävaikuttaneen vahingon syntymiseen siinä määrin, että korvausta voitaisiin vahingonkorvauslain 6 luvun 1 §:n mukaisesti sovitella.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas, jäsenet Rusanen ja Savonen sekä varajäsenet Kivikoski ja Maso. Sihteerinä toimi Haapasaari.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta