Haku

VKL 170/09

Tulosta

Asianumero: VKL 170/09 (2009)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 26.08.2009

Tuottamus Syy-yhteys Oliko vesivahinko aiheutunut huoltoyhtiön huolimattomuudesta? Kattokaivojen puhdistusvelvollisuus

Kerrostalon katolla on ollut vettä noin 15 cm. Vesi ei ole päässyt pois, koska kattokaivo on ollut tukkeutuneena. Vettä on valunut 26.–27.10.2008 yläpohjaan sekä alapuoliseen asuntoon ja rappukäytävään. Huoltoyhtiö ei ollut puhdistanut kattokaivoja syksyn 2008 aikana. Tämän vuoksi taloyhtiö on hakenut korvauksia aiheutuneista vahingoista huoltoyhtiöltä, joka on puolestaan laittanut korvausvaatimuksen vastuuvakuutusyhdistykseensä.

Vakuutusyhdistyksen päätös
 
Vakuutusyhdistys on päätöksessään todennut, että käytettävissä olleen kosteuskartoitusraportin sekä vahinkotarkastajan tekemän tarkastusraportin mukaan vesivahinko oli aiheutunut joko vesikatteen suoranaisesta rikkoontumisesta tai tulvivasta vedestä, joka oli puutteellisen vesieristyksen seurauksena päässyt rakenteisiin. Vakuutusyhdistyksen saaman selvityksen mukaisesti huoltotoimenpiteen laiminlyönnillä ei voitu näin ollen katsoa olleen vahingonkorvauslain mukaista vastuuperustetta aiheutuneeseen vahinkoon. Tämän vuoksi vahinkoa ei korvattu vastuuvakuutuksesta.
 
Uudessa päätöksessään vakuutusyhdistys totesi, että vakuutuksenottajan ja taloyhtiön välisessä huoltosopimuksessa oli yhtenä toimenpiteenä sovittu kattokaivojen puhtaanapito. Vahinkoa kärsinyt on vedonnut tämän velvollisuuden laiminlyöntiin. Tapahtuma on aiheutunut joko vesikatteen suoranaisesta rikkoontumisesta tai tulvivasta vedestä, joka on puutteellisen vesieristyksen seurauksena päässyt rakenteisiin. Vakuutusyhdistyksen näkemyksen mukaisesti kattokaivojen lyhytaikainen tukkeutuminen ei aiheuta kunnossa olevalle kattorakenteelle tai kiinteistölle vaurioita. Vakuutusyhdistyksen tiedossa ei myöskään ole, että vakuutuksenottajaa olisi erityisesti informoitu katon puutteellisesta vesieristyksestä ja mahdollisesta vahingon vaarasta kattokaivojen tukkeutuessa. Vakuutusyhdistyksen saaman selvityksen mukaisesti kiinteistön katon vesieristysrakenteet eivät täytä hyvästä rakennustavasta annettua ohjeistusta, jolloin paikallisesti patoutunut vesi voi päästä tulviessaan rakenteisiin. Tämän vuoksi vahinkoja ei ole korvattu huoltoyhtiön vastuuvakuutuksesta.
 
 
Lausuntopyyntö
Kiinteistöhuoltoliikkeeltä oli unohtunut puhdistaa kattokaivot, minkä seurauksena lauantaisen voimakkaan sateen jälkeen tasakatolla oli vielä maanantaina 15 cm vettä. On varmaa, että jos suurella katolla on keskimäärin 15 cm vettä, niin se rupeaa vuotamaan, oli kyse minkälaisesta katosta tahansa. Katto on tutkittu syksyllä 2007 ja tällöin kaiken on todettu olleen kunnossa. Vuoden 2007 vahingon jälkeen kiinteistönhuoltotehtäviä alkoi hoitaa nykyinen kiinteistönhuoltoyhtiö ja huoltosopimusta tehtäessä painotettiin erityisesti sitä, että kattokaivojen puhtaus tulee tarkistaa keväisin ja syksyisin.
 
Vakuutusyhdistyksen vastine
 
Vakuutusyhdistyksen käsityksen mukaan tapahtumassa ei ole kyse vakuutuksenottajan unohduksesta eikä muustakaan vahingonkorvauslain mukaisen vastuuperusteen synnyttävästä laiminlyönnistä tai edes huoltosopimukseen perustuvasta korvausvastuusta. Osapuolten välisessä kiinteistönhuoltosopimuksessa ei määritellä kattokaivojen puhdistusten tarkkaa ajankohtaa, vaan se on vakuutusyhdistyksen tietojen mukaan sovittu suoritettavaksi kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Vakuutusyhdistyksen käsityksen mukaisesti syksyllä suoritettavan huoltotoimenpiteen pääasiallisena tarkoituksena on ehkäistä sadevesijärjestelmän tukkeutumisesta seuraavia talvisia jäätymisvaurioita ja se on määrä tehdä vasta puiden lehtien putoamisajankohdan jälkeen. Mahdollisten poikkeuksellisten sääolosuhteiden tai viemäreiden tukkeutumisen ei voida olettaa aiheuttavan kunnossa olevalle kattorakenteelle tai kiinteistölle tapauksessa esitettyjä sadevedestä seuranneita vaurioita. Asiassa viitataan lausunnonpyytäjän omaan ilmoitukseen vuotta aiemmin myrskysateen aikana tapahtuneesta vuodosta sekä tehtyihin raportteihin katon vesieristeiden kunnosta. Vakuutusyhdistys katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole syyllistynyt tapahtumassa laiminlyöntiin eikä huoltoyhtiötä voida pitää korvausvelvollisena kiinteistön puutteellisista vesieristysrakenteista johtuneista vaurioista.
 
Vakuutuksenottajan vastine
 
Vakuutuksenottaja ei ole antanut erillistä vastinetta asiaan.
 
Selvitykset
27.–28.10.2008 tehdyn kosteuskartoitusraportin mukaan kerrostalon ylimmän kerroksen asunnon katosta on valunut vettä huoneistoon. Vettä on valunut myös porraskäytävään huoneiston ulkopuolelle. Katolla vesi on lainehtinut (n. 15 cm) ja kattokaivo on ollut tukossa. Kattokaivon sakkakupin ruuvi on katkennut. Yläpohjassa on ontelolaatta, jonka päällä on lekapapu ja bitumihuopa.
 
Selvitys vahingon laajuudesta -osion mukaan vesi on valunut kattokaivon tukkeutumisen seurauksena kattorakenteisiin. Kattohuovassa on ilmeisesti ollut vuotokohtia ja myös kattorakenteissa olevissa sadevesijärjestelmissä on mahdollisesti vuotoja. Sadevesikaivon sakkakupin ruuvi on ollut poikki. Raportin mukaan tämä mahdollistaa veden pääsyn kattorakenteisiin. Tämän jälkeen raportissa on selvitetty vahingon laajuutta.
 
Vakuutusyhdistys tehnyt paikalla tarkastuksen 4.12.2008 ja asiasta on tehty tarkastusmuistio. Tarkastusmuistion mukaan paikalla tarkastuksessa oli tarkastuksen tekijä sekä taloyhtiön isännöitsijä. Tarkastusmuistiossa on selvitetty vahingon laajuutta. Siinä on myös todettu, että huoltoyhtiön mukaan he eivät olleet ehtineet vielä puhdistaa kaivoja syksyllä 2008 ennen vahinkoa. Muistiossa on lisäksi todettu, että aiemmin mainittu puuttuva ruuvi ei lävistänyt kaivon rakennetta. Muistioon liittyvässä liitteessä on todettu vielä mm., että katto on ns. tasakatto, josta veden poisto tapahtui noin 380 m2:n alalta kahden läpimitaltaan n. 45 mm kattokaivon poistoputken kautta. Kaivossa oli ollut ulko- ja sisäsiivilä, joista oli poistettu metallinen (tukkeutunut) sisäsiivilä. Katon hissikonehuoneen seinille olivat vesikatteen nostot pienimmillään noin 200 mm ja noston yläreuna oli noin 3–5 cm räystäiden reunan tason yläpuolella. Tuuletusputki sijaitsi aivan hissikonehuoneen seinän vierustalla, jolloin väliin jäi vedeneristyksen kannalta epävarma liitos. Tarkastusmuistion liitteessä on lisäksi tuotu esiin RT 85-10851 ohjetiedostossa annettuja ohjeita hyvästä rakennustavasta. Muistioon on liittynyt myös arvio vuodon syistä ja tässä oli todettu, että tehtyjen havaintojen perusteella tulvinut vesi oli päässyt puutteellisen vesieristysrakenteiden kautta yläpohjarakenteisiin.
 
Vakuutuslautakunnalla käytössä olleen kiinteistönhoitosopimuksen ja sen ”Käyttö- ja huoltotoimi” –liitteen mukaan huoltosopimukseen sisältyi mm. piha- ja kattokaivojen ritilöiden ja lietepesien puhtaanapito työsuojelumääräykset täyttävällä tavalla.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
Toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomessa voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.
 
Vastuuvakuutukseen otetun erityisehdon 374 mukaan poiketen vastuuvakuutusehtojen kohdasta 4.2.3 vakuutuksesta korvataan myös hoidettavaksi otetulle kiinteistölle tai sen laitteelle aiheutettu vahinko, josta vakuutuksenottajan omavastuu on vakuutuskirjaan merkityn omavastuun kolminkertainen määrä. Vakuutus ei koske hoidettavaksi otetun kiinteistön omistajan vastuuta. Muilta osin noudatetaan vastuuvakuutuksen vakuutusehtoja.
 
Ratkaisusuositus
Tasakattoisen kerrostalon kattokaivot ovat olleet tukossa. Kun vettä on satanut paljon lokakuun lopussa 2008, on katolle kerääntynyt vettä 15 cm:n kerros tukossa olleiden kattokaivojen vuoksi. Huoltoyhtiö ei ole tarkastanut eikä puhdistanut kattokaivoja syksyn 2008 aikana ennen vahinkoa. Muutaman päivän kuluessa on vettä päässyt talon rakenteisiin. Kosteuskartoitusraportissa on arveltu kattohuovassa olleen vuotokohtia, samoin sadevesijärjestelmässä puutteita. Vakuutusyhdistyksen insinööri on arvioinut kattorakenteiden vedeneristyksen olleen puutteellinen. Mitään muuta selvitystä katon kunnosta ei ole esitetty Vakuutuslautakunnalle.
Kattokaivot ovat olleet tukossa eikä niitä ole puhdistettu lainkaan vuoden 2008 lokakuun 26. päivään mennessä. Loppusyksyllä puiden lehdet ovat pudonneet ja sataa yleisesti runsaasti vettä. Vakuutuslautakunta pitää huolimattomana kiinteistöhuoltotoimintana, jos lokakuun loppupuolelle mennessä ei tasakattoisen kerrostalon kattokaivoja ole tarkastettu eikä puhdistettu. Vakuutuslautakunta katsoo saamansa selvityksen perusteella vesivahingon aiheutuneen huoltoyhtiön huolimattoman menettelyn seurauksena. Huopakatteen, sadevesijärjestelmän sekä vedeneristyksen puutteet ovat kuitenkin lisänneet vahingon määrää. Muun selvityksen puuttuessa Vakuutuslautakunta arvioi huoltoyhtiön vastuuvakuutuksesta korvattavaksi osuudeksi 2/3 aiheutuneista kuivaus- ja korjauskuluista.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Aminoff, Nyyssölä ja Sjögren sekä varajäsen Paloranta. Sihteerinä toimi Snellman.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia