Haku

VKL 167/06

Tulosta

Asianumero: VKL 167/06 (2006)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 17.05.2006

Keskeytysvakuutus Vakuutusehtojen tulkinta Korvattavien seisontapäivien lukumäärä Kertakorvaustilanne Yksipuolisesti laaditut sopimusehdot Tulkinta kuluttajan hyväksi

Tapahtumatiedot ja korvauspäätökset
 
Vakuutuksenottajan Seat Ibiza -henkilöauto vaurioitui toisen osapuolen aiheuttamassa liikenneonnettomuudessa 25.1.2006. Auto vaurioitui lunastuskuntoon. Vakuutuksenottajan kaskovakuutus ja onnettomuuteen syyllisen liikennevakuutus ovat samassa vakuutusyhtiössä.
 
Vakuutuksenottajan auton vaurioista maksettiin vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella kertakorvaus, joka vastasi suuruudeltaan vakuutusyhtiön tarjoamaa lunastussummaa (800 euroa). Liikennevakuutuksen perusteella maksettiin myös seisontapäiväkorvaus 7 päivältä 9 euroa/päivä. Lausunnonpyytäjän kaskovakuutuksen keskeytyskorvauksen osalta vakuutusyhtiö totesi, että autovakuutuksesta maksettavien keskeytyskorvauspäivien määrä on sama kuin vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella on korvattu; jos liikennevakuutuksesta korvattavien seisontapäivien määrä muuttuu, tämä vaikuttaa suoraan myös kaskovakuutuksesta korvattavien päivien lukumäärään.
 
Yhtiön mukaan lunastustapauksessa seisonta- ja keskeytyskorvauspäivien määrä olisi 14, mutta asiakas ei ole halunnut autoaan lunastettavan vaan on halunnut kertakorvauksen. Tällöin seisonta- ja korvauspäivien määrä määräytyy sen mukaan kuinka kauan auto olisi ollut korjaamolla jos se olisi korjattu. Tarkastajan mukaan auton korjaaminen olisi kestänyt 7 päivää.
 
Lausunnonpyytäjän vaatimukset
 
Autovakuutuksen perusteella pitäisi maksaa keskeytyskorvaus 14 päivältä. Kaskovakuutuksesta korvattavien seisontapäivien lukumäärää ei ehtojen mukaan ole sidottu liikennevakuutuksesta korvattavien päivien lukumäärään, ja ylipäätään kaskovakuutuksen keskeytysvakuutuksen henkenä on, että asiakkaalle korvataan liikennevakuutusta enemmän. Auto vaurioitui lunastuskuntoon, jolloin kaskovakuutuksesta pitäisi maksaa lunastamistapauksissa noudatettavan käytännön mukainen keskeytyskorvaus 14 päivältä siitä riippumatta, lunastetaanko auto vai maksetaanko kertakorvaus. Lausunnonpyytäjä toteaa, että aluksi vakuutusyhtiö ei ylipäätään antanut muita vaihtoehtoja kuin lunastamisen, mikä myös tukee sitä, että keskeytyskorvaus pitäisi maksaa lunastusvaihtoehdon mukaisesti.
 
Korvauspäätöksen mukaan auto olisi ollut korjaamolla 7 päivää, jos se olisi siellä korjattu. Vakuutuksenottajan mukaan auto ei vahingon jälkeen ollut liikennekelpoinen, koska sen etuikkuna oli rikki ja sivuikkuna murusina auton lattialla. Talvioloissa ei voi ajaa sellaisella autolla, jonka ikkuna on täysin rikki. Heti vahingon jälkeen 25.1.2006 autoa käytettiin korjaamolla, ja ensimmäinen vapaa korjausaika oli 8.2.2006. Auton ajokelpoiseksi saattamiseksi siihen etsittiin etu- ja sivulaseja, mutta niitä ei löytynyt maahantuojalta Suomesta eikä Ruotsista. Vakuutusyhtiö kielsi auton korjauttamisen siinä vaiheessa, kun auto oli seisonut jo lähes viikon ikkunoiden puutteen ja korjaamolle pääsyn viivästymisen takia. Osien odotusaika ylitti ehtojen mukaisen maksimimäärän 7 päivää, minkä päälle olisi tullut korjauksen odotusaikaa 7 päivää ja vielä aika korjaamolla (7 päivää, kuten tarkastaja on arvioinut). Näin laskien menetettyjä käyttöpäiviä olisi 21.
 
Vakuutusyhtiön vastaus
 
Lausunnonpyytäjä ei hyväksynyt autonsa lunastamista, joten asiassa maksettiin kertakorvaus. Koska autoa ei ole lunastettu, perustetta 14 vrk:n keskeytyskorvauksen maksamiselle ei ole. Vahinkotarkastuksessa on arvioitu vaurioiden korjaamisen vaativan noin 8 tunnin työn, ja yhtiö katsoo, että 7 päivältä maksettu keskeytyskorvaus on riittävä korvaus arvioidusta korjausajasta.
 
Kaskovakuutuksen perusteella maksettu keskeytyskorvaus on yhteensovitettu liikennevakuutuskorvauksen kanssa, josta on muutoksenhakemus vireillä liikennevahinkolautakunnassa.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien autovakuutuksen keskeytysvakuutusehtojen kohdan 4.6.1 mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vaunuvahingon sekä hirvi-, ilkivalta-, palo- tai varkausvahinkojen johdosta menetetyt vakuutetun ajoneuvon käyttöpäivät siltä osin kuin samalta ajalta vastaavaa päiväkorvausta ei suoriteta liikenne- tai vastuuvakuutuksesta.
 
Kohdan 4.6.2 mukaan menetetyiksi käyttöpäiviksi lasketaan ehdoissa mainitun vaunuvahingon sekä hirvi-, ilkivalta-, palo- tai varkausvahingon sattumispäivästä siihen saakka, jolloin ajoneuvo on korjaamolla valmiina luovutettavaksi tai vakuutetulle luovutetaan vakuutusyhtiön tai vakuutetun itsensä hankkima toinen ajoneuvo, luovutuspäivä mukaan lukien.
 
Ehtojen kohdan 4.6.3.1 mukaan keskeytysvakuutuksesta suoritetaan korvaus vain niiltä päiviltä, jotka ajoneuvo on ollut ajokelvoton tai korjaamolla korjattavana tai joina sitä ei ole voitu käyttää varkauden, luvattoman käytön tai käyttövarkauden vuoksi.
 
Ehtojen kohdan 4.6.3.2 mukaan keskeytysvakuutuksesta korvattavien menetettyjen käyttöpäivien enimmäismäärä on kolmekymmentä (30) päivää.
 
Kohdan 4.6.3.3 mukaan korjattavasta ajoneuvosta maksetaan korvaus enintään kolmeltakymmeneltä (30) päivältä.
 
Jos ajoneuvo lunastetaan, maksetaan korvaus enintään neljältätoista (14) päivältä.
 
Jos ajoneuvo anastetaan, eikä sitä löydy, maksetaan korvaus kolmeltakymmeneltä (30) päivältä.
 
Jos ajoneuvo on ollut anastettuna ja se löytyy vaurioituneena siten, että sen korjaaminen on kannattavaa, suoritetaan korvaus anastettunaoloajalta ja korjausajalta yhteensä enintään kolmeltakymmeneltä (30) päivältä.
 
Jos ajoneuvo on ollut anastettuna ja se löytyy vaurioituneena siten, että sen korjaaminen ei ole kannattavaa, eli ajoneuvo lunastetaan, suoritetaan korvaus anastettunaoloajalta ja lunastuksesta yhteensä enintään kolmeltakymmeneltä (30) päivältä.
 
Ehtojen kohdan 4.6.3.4 mukaan ajokelvottomaksi vaurioituneen ajoneuvon korjaukseen pääsyn odotusajalta suoritetaan korvaus enintään seitsemältä (7) päivältä. Varaosien odotusajalta korvausta suoritetaan vain siltä osin kuin kyseessä on ajoneuvon liikennekelpoiseksi saattamiseen välttämätön varaosien odotus, kuitenkin enintään seitsemältä (7) päivältä.
 
Jos ajokelvottomaksi vaurioituneen ajoneuvon korjaukseen pääsyn odotusaika ja varaosien odotusaika kohdistuvat samaan ajankohtaan, lasketaan menetetyiksi käyttöpäiviksi tältä osin yhteensä enintään seitsemän (7) päivää.
 
Kohdan 4.6.3.5 mukaan vakuutetulle samalta ajalta liikenne- tai vastuu-vakuutuksesta suoritettava vastaava päiväkohtainen korvaus vähennetään keskeytysvakuutuksesta suoritettavasta päiväkohtaisesta korvauksesta.
 
Mikäli vakuutetulla on oikeus saada samalta ajalta korvausta autovuokrauskustannuksista liikenne- tai vastuuvakuutuksesta, korvauksena suoritetaan vain se osa vuokrauskustannuksista, joka jää vakuutetun itsensä maksettavaksi kuitenkin niin, että päivää kohti maksetaan enintään sovitun päiväkorvauksen määrä.
 
Polttoainetta, omavastuun poistomaksua tai muita autovuokraukseen liittyviä vapaaehtoisia maksuja ei kuitenkaan korvata.
 
Vakuutuksenottaja on ensisijaisesti katsonut, että autovakuutuksen keskeytysvakuutuksen perusteella tapauksessa pitäisi maksaa lunastustapauksissa noudatettavan käytännön mukaisesti korvaus 14 päivältä, koska vakuutuskohde oli vaurioitunut lunastuskuntoon, ja ensisijaisesti vakuutusyhtiö esittikin autoa lunastettavaksi. Vakuutusyhtiö on puolestaan katsonut, että koska autoa ei ole lunastettu, keskeytyspäivien lukumäärä on laskettava arvioidun korjausajan mukaisesti, mikä vahinkotarkastajan mukaan tässä tapauksessa tarkoittaa 7 keskeytyspäivän korvaamista. Vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella on korvattu samoin 7 seisontapäivää.
 
Vakuutuslautakunta toteaa, että tapaukseen sovellettavissa keskeytysvakuutusehdoissa ei ole erikseen käsitelty korvattavien keskeytyspäivien lukumäärää tämänkaltaisissa tapauksissa, joissa lunastuskuntoon vaurioitunutta autoa ei lunasteta eikä vakuutusyhtiö korvaa auton korjauttamistakaan, vaan auton vaurioista maksetaan kertakorvaus. Korvattavien päivien määrää ei myöskään ole sidottu liikennevakuutuksen perusteella korvattavien seisontapäivien määrään. Autovakuutuksen ehtotekstin perusteella sekä lausunnonpyytäjän että vakuutusyhtiön esittämä tulkintavaihtoehto on tässä tapauksessa mahdollinen, eikä sopimusehdoista lautakunnan näkemyksen mukaan ole saatavissa suoraa tukea kummallekaan tulkintavaihtoehdolle.
 
Kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:n mukaan jos yksipuolisesti laaditun sopimusehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi. Lautakunnan näkemyksen mukaan tapaukseen sovellettavat keskeytysvakuutusehdot jättävät epäselväksi, miten vakuutuksesta korvattavien keskeytyspäivien määrä lasketaan nyt käsillä olevan kaltaisessa korvaustilanteessa. Näin ollen tarjolla olevista tulkintavaihtoehdoista on valittava se, joka johtaa kuluttaja-asiakkaan kannalta edullisempaan lopputulokseen.
 
Lunastusvaihtoehdossa korvattavien päivien lukumäärä olisi osapuolten mukaan ollut 14 päivää. Korjausvaihtoehtoa koskevien ehtojen kohdan 4.6.3.4 mukaan korjaukseen pääsyn ja varaosien odottamisen kohdistuessa samaan ajankohtaan näistä korvataan yhteensä enintään 7 päivää. Tässä tapauksessa on ehtokohdan tarkoittamalla tavalla odotettu samaan aikaan sekä osien saapumista että korjaamolle pääsemistä, ja odotusaika lausunnonpyytäjän mukaan olisi ollut yli 7 vuorokautta. Tämän 7 päivän lisäksi korvattavaksi tulisi korjauksen viemä aika. Vahinkotarkastuksessa tehdyn työmääräarvion perusteella lautakunta pitää todennäköisenä, että auton korjaus tarpeellisten osien saavuttua olisi kestänyt alle 7 päivää. Näin ollen kuluttaja-asiakkaalle edullisempaa on tässä tapauksessa omaksua se tulkinta, että keskeytyskorvaus maksetaan lunastusvaihtoehtoa koskevien ehtojen mukaan.
 
Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa autovakuutuksen perusteella yhteensä 14 keskeytyspäivää.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Tuomela ja Sario sekä varajäsenet Heikkinen ja Maso. Sihteerinä toimi Raulos.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta