Haku

VKL 166/14

Tulosta

Asianumero: VKL 166/14 (2015)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 26.03.2015

Korvattava vakuutustapahtuma. Vakuutusehtojen tulkinta. Vakuutuksen voimassaolo. Yksityisoikeudellisen vaatimuksen esittäminen rikosasiassa. Kiistäminen. Näyttö.

Tapahtumatiedot                                                                                                                                                

Vakuutuksenottajana oleva asunto-osakeyhtiö on hakenut oikeusturvaetua rikosasiaan. Vakuutuksenottaja oli kertonut tehneensä entisestä isännöitsijä A:sta rikosilmoituksen 7.1.2010. Asunto-osakeyhtiö katsoo A:n varastaneen asunto-osakeyhtiöltä öljyä, aiheuttaneen vahinkoa asunto-osakeyhtiölle ja kavaltaneen yhtiön varoja. Vakuutuksenottaja on vaatinut yhtiötä myöntämään maksusitoumuksen asianajajan palveluiden käyttämistä varten mahdollista siviilioikeudenkäyntiä varten. Vakuutuksenottaja vaatii korvausta myös valituksen tekemiseen mennessä syntyneistä 3075 euron asianajokuluista, jotka olivat syntyneet tarkemmin määrittelemättömistä asunto-osakeyhtiölle suoritetuista oikeudellisista palveluista. Vakuutus oli irtisanottu 21.1.2010. Vakuutuksenottajan mukaan irtisanominen oli tehty epäasianmukaisin perustein.

Vakuutusyhtiö on kertonut 16.12.2011 päivätyssä korvauspäätöksessään, että oikeusturvavakuutus on päättynyt vakuutusyhtiössä 20.2.2010, eikä asia ollut riitautunut vakuutuksen voimassaoloaikana. Näin ollen mahdollisesti myöhemmin syntyviä asianajokuluja ei voida korvata oikeusturvavakuutuksesta.

Asiakkaan valitus             

Vakuutuksenottaja katsonut 28.2.2014 päivätyssä valituksessaan ja 18.8.2014 Vakuutuslautakuntaan saapuneessa lisävastineessaan, että koska vakuutukset ovat olleet voimassa poliisille ilmoitettujen tekojen suorittamisen aikaan, on vakuutusyhtiön suoritettava korvaus asianajajan käytöstä syntyneistä kuluista. Vakuutuksenottaja kertoo yhtiön irtisanoneen oikeusturvavakuutuksen ennen kuin vakuutuksenottaja ehti tehdä rikosilmoitusta.

Vakuutuksenottajan mukaan vakuutusyhtiö tiesi korvattavista vahingoista ennen vakuutuksen irtisanomista 21.1.2010. Kiinteistövakuutuksen irtisanominen oli lisäksi aiheeton, koska irtisanomisilmoituksessa mainittua törkeää tai tahallista kiinteistön kunnossapidon laiminlyöntiä ei ollut tapahtunut, vaan LVI M Oy:n työntekijä kävi huoltamassa kiinteistön kattilan ja öljypolttimon 18.8.2009 ja vesikourut oli puhdistettu.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on kertonut 4.7.2014 ja 8.10.2014 päivätyissä vastineissaan, ettei vakuutuksesta rajoitusehdon perusteella suoriteta korvausta rikosilmoituksen tekemisestä, rikosasian esitutkinnasta eikä rangaistusvaatimuksen esittämisestä aiheutuneista kuluista. Vakuutuksenottaja ei ole esittänyt näyttöä siitä, että ehtojen mukainen kiistäminen olisi tapahtunut ennen 20.2.2010, jolloin vakuutus yhtiön näkemyksen mukaan on päättynyt. Koska vakuutusehtojen mukaista vakuutustapahtumaa ei ole sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana, ei asiassa syntyneitä tai myöhemmin syntyviä asianajokuluja voida korvata vakuutuksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko korvattava vakuutustapahtuma, yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen määrältään tai perusteeltaan, tapahtunut ennen 20.2.2010.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Ehtokohdan 1 (Yleiskuvaus) mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön ja rakennusten omistukseen, hallintaan tai hoitoon liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 (Vakuutustapahtuman määritelmä) mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on rikosasiassa vakuutetun esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai määrältään.

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattunut vakuutustapahtuma. Jos tämä vakuutus kuitenkin on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Kohdan 7.5 (Kustannukset, joita vakuutuksesta ei korvata) mukaan vakuutuksesta ei korvata rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä tai rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kuluja.

Asian arviointi

23.5.2011 päivätyn poliisin tutkintailmoituksen mukaan nyt puheena olevan varkauden on ilmoitettu tapahtuneen 1.12.2009 ja 26.12.2009 välisenä ajanjaksona. Kavallusta koskevan 22.12.2010 päivätyn tutkintailmoituksen mukaan epäilty kavallus oli tapahtunut 1.11.2009 ja 18.1.2010 välisenä ajanjaksona.

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan rikosasiassa asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut siltä osin, kuin oikeudenkäynnissä on kyse rikoksesta johtuvasta vakuutetun yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta. Ehtokohdan 7.5.6 mukaan vakuutuksesta ei korvata rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä tai rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kuluja.

Vakuutusehtojen mukaan rikosasiassa vakuutustapahtuma on vakuutetun esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteiltaan tai määrältään. Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ei ilmene, että vakuutettu olisi ennen 20.2.2010 esittänyt syylliseksi epäillylle korvausvaatimuksen, jonka tämä olisi kiistänyt. Vakuutuslautakunta ei näin ollen suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen kuluista ennen 20.2.2010.

Kiinteistövakuutukseen liittyvän oikeusturvavakuutuksen irtisanomista koskevaa erimielisyyttä on käsitelty ratkaisusuosituksessa VKL 139/14, jossa lautakunta katsoi 21.1.2010 tehdyn irtisanomisen olleen tehoton. Oikeusturvavakuutus ei näin ollen tuon ratkaisusuosituksen mukaan ollut päättynyt 20.2.2010. Vakuutuslautakunta toteaa, ettei vakuutusyhtiö ole antanut korvauspäätöstä niiden asianajokulujen korvaamisesta, jotka ovat mahdollisesti syntyneet 20.2.2010 jälkeisenä aikana.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena ennen 20.2.2010 syntyneiden kulujen osalta.

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä antamaan korvauspäätöksen 20.2.2010 jälkeisenä aikana syntyneistä asianajokuluista.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander 
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta