Haku

VKL 164/15

Tulosta

Asianumero: VKL 164/15 (2015)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 23.10.2015

Vakuutusehtojen tulkinta. Rajoitusehto. Vakuutetun omien kulujen korvaaminen. Vakuutuksenottajan toimitusjohtajan kuulemisesta aiheutuneet kulut.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olleen osakeyhtiön toimitusjohtaja A:ta oli kuultu käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa todistelutarkoituksessa asianosaisen laillisena edustajana työsuhteen irtisanomista koskevassa riidassa. Vakuutuksenottaja oli hakenut oikeusturvavakuutuksesta korvausta A:n kuulemisesta syntyneistä kustannuksista.

Vakuutusyhtiö on päätöksessään 15.8.2014 katsonut, että toimitusjohtaja A ei ollut ollut tuomioistuimessa todistajana. Hänen matkakulujensa osalta kyse oli vakuutetun omista kuluista, joita ei vakuutuksen rajoitusehdon mukaan korvattu vakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on vaatinut, että myös toimitusjohtajalle aiheutuneet matkakulut tuli suorittaa oikeusturvavakuutuksesta todistelukuluina, koska kustannukset olivat aiheutuneet toimitusjohtajalle, eivät vakuutuksenottajayritykselle.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 16.4.2015 päivätyssä vastineessaan, ettei vakuutus korvaa vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä tai siitä aiheutuvia kustannuksia, tulon tai ansiomenetystä tai oleskelukustannuksia. A on edustanut vakuutettua yritystä, eikä häntä kuultu todistajana.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vakuutetun yrityksen toimitusjohtajan A:n kuulemisesta tuomioistuimessa aiheutuneet matkakulut korvattava oikeusturvavakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 240.1 mukaan riita- ja hakemusasiassa vakuutuksesta korvataan vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut.

Vakuutusehtojen kohdan 240.2 mukaan vakuutus ei korvaa vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä tai siitä aiheutuvia kustannuksia, tulon tai ansiomenetystä tai oleskelukustannuksia.

Asian arviointi

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan toimitusjohtaja A:ta on kuultu asiassa todistelutarkoituksessa. Tällainen kuuleminen on Vakuutuslautakunnan mielestä vakuutusehdoissa mainittua todistelua. Sen vuoksi ja kun ei ole väitettykään, että toimitusjohtaja A olisi ollut oikeudenkäynnissä läsnä osakeyhtiön prosessiedustajana sen asianosaispuhevaltaa käyttäen, Vakuutuslautakunta katsoo, että matkakulut ovat aiheutuneet vakuutusehtojen mukaisella tavalla todistelusta ja että kyseessä on oikeusturvavakuutuksesta sen ehtojen perusteella korvattava kulu.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen A:n matkakuluista.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sarpakunnas

Tulosta