Haku

VKL 163/15

Tulosta

Asianumero: VKL 163/15 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 22.09.2015

Lakipykälät: 30, 31, 34, 75

Palovahinko. Vahingon syy. Suojeluohjeet. Alkoholi. Oliko vakuutettu aiheuttanut vahingon törkeästä huolimattomuudesta?

Tapahtumatiedot

Irtaimistovakuutuksen vakuutuspaikkana oleva A:n kerrostaloyksiö tuhoutui tulipalossa 7.7.2014. Palo havaittiin aamulla klo 6.16. A:lla oli ollut illan ja yön aikana vieraita. He olivat ruokailleet ja nauttineet runsaasti alkoholia. Vieraiden lähdettyä A:lle ja hänen tyttöystävälleen oli tullut riitaa, jossa yhteydessä A oli kaatanut olohuoneen pöydän ja heittänyt pöytätietokoneen lattialle. Tyttöystävä oli poistunut asunnosta.

A:lle tuli paha olo, ja hän soitti klo 4.28 hätäkeskukseen päästäkseen yöksi putkaan. Poliisipartio oli paikalla klo 5.05–5.21 rauhoittelemassa A:ta. Poliisien poistuttua A oli potkinut tavaroitaan ja tupakoinut sisällä huoneistossa. Sitten A poistui asunnosta ja meni lähistöllä asuvan isänsä luokse nukkumaan. Hän heräsi puolen päivän aikaan ja sai kuulla asuntonsa palovahingosta.

Pelastuslaitoksen onnettomuusselosteessa palon oli arvioitu aiheutuneen ihmisen huolimattomasta tai varomattomasta toiminnasta, mutta palon syytä ei voitu arvioida. Palonsyyn tutkinnassa A:n oma arvio oli se, että syttymissyynä oli huolimaton tupakointi/tupakan tumppaaminen tai nurin kaadetusta tietokoneesta aiheutunut sähkölaitteen vika. Tutkinnan päätöksen mukaan asunnossa oli paljon tavaroita ja syttymisherkkiä materiaaleja kuten sohvia, verhot, matot ja vuodevaatteet. Tutkimuksissa ei todettu jäänteitä palavista nesteistä. Lieden uunin ei todettu olleen päällä. Palon varsinainen syttymissyy ei ollut tutkinnassa selvinnyt. Ei myöskään ollut näyttöä rikoksesta.

Vakuutusyhtiö korvasi kiinteistövakuutuksesta rakennuksen omistajalle yli 100.000 euroa. A:n kotivakuutuksen osalta yhtiö arvioi irtaimiston vahingon määräksi 10.000 euroa. Yhtiö katsoi, että A oli aiheuttanut vahingon törkeästä huolimattomuudesta ja hänen alkoholin käyttönsä oli vaikuttanut vahinkoon. Tämän johdosta yhtiö alensi A:lle maksettavaa korvausta 50 %. Yhtiö katsoi lisäksi, että kun A oli menetellyt törkeän huolimattomasti ja vakuutusyhtiö oli korvannut tästä vahingosta muille tahoille yli 100.000 euroa, yhtiöllä oli oikeus saada A:lta takaisin vähintään irtai­mistokorvausta vastaava määrä. Yhtiö kuittasi saatavansa A:n korvauksesta, eikä A:lle maksettavaa korvausta jäänyt.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii korvausta ja katsoo, ettei hän ole aiheuttanut vahinkoa törkeästä huolimattomuudesta. Viranomaisten mukaan kyse oli huolimattomuudesta tai varomattomuudesta. Palon syytä ei voitu arvioida.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö vetoaa tupakointia koskevan suojeluohjeen laiminlyöntiin, alkoholin käytön vaikutukseen ja törkeään huolimattomuuteen.

A vieraineen oli ottanut runsaasti alkoholia illan ja yön aikana. Hän oli aggressiivisessa tilassa kaatanut pöydän, heittänyt tietokoneen lattialle ja potkinut tavaroitaan. Lisäksi hän oli jättänyt tupakan tumppaamatta tai tumpannut sen muualle kuin palamattomaan alustaan. Asiaa kokonaisuutena arvioiden ja alkoholinkäyttö huomioon ottaen yhtiö katsoo A:n aiheuttaneen vahingon törkeästä huolimattomuudesta.

Vaikka palon varsinaista syttymissyytä ei ole saatu selvitettyä, kaikki muut syyt kuin ihmisen toiminta on suurella todennäköisyydellä suljettu pois. Lieden nappien asennoista päätellen levyissä ei ole ollut lämpö päällä. Nurin kaadettu tietokone ei sytytä tulipaloa. On siis hyvin todennäköistä, että A on joko sytyttänyt tulipalon tai muutoin aiheuttanut sen törkeästä huolimattomuudesta. A oli poistunut asunnostaan noin klo 5.30, ja palo oli havaittu klo 6.16. Palo oli siis syttynyt hyvin nopeasti A:n poistumisen jälkeen.

Yhtiö katsoo edelleen, että sillä on oikeus tehdä irtaimistokorvauksesta 50 %:n vähennys törkeän huolimattomuuden ja alkoholin perusteella. Irtaimistokor­vauksen A:lle maksettava osuus on kuitattu. Kiinteistövakuutusehtojen mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus vaatia maksamansa korvaus takaisin törkeän huolimattomasti menetelleeltä vahingonaiheuttajalta.

Toissijaisesti yhtiö perustelee 50 %:n vähennystä alkoholin käytöllä ja tupakointia koskevan suojeluohjeen laiminlyönnillä. A on itsekin arvellut palon syttymissyyksi huonosti tumpattua tupakkaa. Vakuutuskorvaus ei määräydy poliisin rikosasiassa tekemän tutkinnan perusteella vaan sen perusteella, mikä on asiaa kokonaisuutena arvioiden todennäköisin vahingon syy.

Selvitykset

Lautakunnalle on toimitettu hälytysseloste, pelastuslaitoksen onnettomuusseloste ja poliisin palonsyyn tutkinnan tutkintailmoitus ja tutkinnan päätös. Lisäksi on toimitettu selvitystä A:n koti-irtaimistosta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiöllä oikeus alentaa A:lle maksettavaa kotivakuutuskorvausta suojeluohjeen laiminlyönnin, alkoholin käytön tai törkeän huolimattomuuden perusteella. Samalla kyse on siitä, onko vakuutusyhtiöllä oikeus vaatia A:lta takaisin kiinteistövakuutuksesta rakennuksen omistajalle maksettua korvausta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 30 §:n mukaan vakuutuksenantaja on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Vahinkovakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan lisäksi määrätä, että vakuutetulle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos hänen alkoholin tai huumausaineen käyttönsä on vaikuttanut vakuutustapahtumaan. Moottoriajoneuvovakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan määrätä alkoholin, huumausaineen tai muun huumaavaan aineen käytön vaikutuksesta vakuutuskorvaukseen siten kuin liikennevakuutuslain 7 §:n 4 ja 5 momentissa säädetään.

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutuksen yleisten sopimusehtojen kohdassa 6.1 on lain 30 §:n 3 momentin mukaisia määräyksiä.

Vakuutussopimuslain 31 §:n mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).

Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Lain 34 §:n mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen paloturvallisuutta koskevien suojeluohjeiden kohdan 5.2.9 mukaan tupakanpoltto ja avotulen teko on kielletty tiloissa, joissa on herkästi syttyviä aineita tai materiaaleja. Tupakanpoltto vuoteessa on kielletty. Tupakat on sammutettava palamattomaan astiaan.

Vakuutussopimuslain 75 §:n 1 momentin mukaan vakuutetun oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä korvausmäärä, jonka vakuutuksenantaja on hänelle suorittanut, siirtyy vakuutuksenantajalle vain, jos kolmas henkilö on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta taikka on lain mukaan velvollinen suorittamaan korvausta huolimattomuudestaan riippumatta. Vakuutuksen­antajan takautumisoikeuden rajoituksista eräissä vakuutuksissa säädetään tuotevastuulain 13 a §:ssä.

Tapaukseen sovellettavien kiinteistövakuutuksen yleisten sopimusehtojen kohdassa 15 on yksityishenkilöiden osalta lain 75 §:n mukaisia määräyksiä korvauksen takaisinhausta.

Asian arviointi

Korvauksen alentaminen vakuutetun menettelyn perusteella edellyttää syy-yhteyden toteamista hänen toimintansa ja vahingon välillä. Lisäksi on voitava todeta vakuutetun toimineen tavalla, joka osoittaa vähäistä suurempaa tai jopa törkeäasteista huolimattomuutta.

Tapauksessa palovahingon syy on jäänyt tutkinnassa epäselväksi. Selvitys ei kuitenkaan viittaa liedestä tai uunista alkaneeseen paloon. Pöydän kaataminen tai tavaroiden potkiminen ei ole palon syynä, ja lautakunnalle jää epäselväksi, miten tietokoneen kaataminen olisi aiheuttanut palon. Viranomaisselosteiden perusteella kyse on kuitenkin ihmisen huolimattomasta toiminnasta, ja A:n omankin arvion mukaan palo on todennäköisesti alkanut huolimattomasti tumpatusta tupakasta.

Tapahtumien kulusta olevan selvityksen perusteella lautakunta pitää todennäköisenä, ettei A ollut suojeluohjeiden edellyttämällä tavalla sammuttanut tupakkaansa palamattomaan astiaan, vaan hän oli laiminlyönyt suojeluohjetta vähäistä suuremmasta huolimattomuudesta. A:n nauttima alkoholi oli todennäköisesti tällöin vaikuttanut hänen toimintaansa. Lautakunnalle esitetty selvitys ei kuitenkaan osoita A:n menetelleen tupakan suhteen niin huolimattomalla tavalla, että kyse olisi törkeäasteisesta huolimattomuudesta.

Lautakunta katsoo näin ollen, että vakuutusyhtiöllä on oikeus tehdä A:lle maksettavasta irtaimistokorvauksesta 1/4:n vähennys paloturvallisuutta koskevan suojeluohjeen laiminlyönnin ja alkoholin käytön vaikutuksen perusteella. Törkeän huolimattomuuden jäädessä näyttämättä kiinteistövakuutuksesta maksetun korvauksen takaisinhaun edellytykset eivät täyty.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö luopuu kuittausvaatimuksestaan ja maksaa A:lle hänen koti-irtaimistostaan ehtojen mukaisen korvauksen 1/4:lla alennettuna.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Raulos

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vuori

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia