Haku

VKL 163/13

Tulosta

Asianumero: VKL 163/13 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 21.02.2014

Ehtojen tulkinta. Korvauksen määrä. Vastavalituksesta aiheutuneiden kulujen korvaaminen. Vakuutusmäärä ja omavastuu.

Tapahtumatiedot

Vakuutetulle on myönnetty oikeusturvaetu työsuhteen päättämistä koskevaan riita-asiaan X Ry:n oikeusturvavakuutuksesta. Käräjäoikeusvaiheessa vakuutetulle korvattiin vakuutuksesta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja yhteensä 6.243,84 euroa.

Käräjäoikeuden tuomion jälkeen vakuutetun vastapuoli A Oy valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. Valituksen johdosta vakuutettu teki asiasta vastavalituksen. A Oy kuitenkin peruutti oman valituksensa ennen hovioikeuden käsittelypäivää. Tällöin vastavalittajan asemassa ollut vakuutettu ei enää saanut omaa vastavalitustansa käsiteltäväksi.

Hovioikeus velvoitti A Oy:n korvaamaan vakuutetulle tälle valitukseen vastaamisesta aiheutuneet kulut, joiden hovioikeus arvioi olevan 2.214 euroa. Päätöksen perusteluissa hovioikeus totesi, että vastavalituksesta aiheutuneet kulut jäävät vastavalituksen tekijän vahingoksi, kun valitus peruutetaan.

Vakuutettu on hakenut myös riidan hoidosta hovioikeusvaiheessa syntyneitä kuluja korvattavaksi oikeusturvavakuutuksestaan. Vakuutettu katsoo kuitenkin, että hänen osuutensa vakuutusehtojen mukaan korvattavista asian asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista hovioikeusvaiheessa on laskun mukaan ollut 6.044,89 euroa. Vakuutettu vaatii vakuutuksesta korvattavaksi kulut vakuutusmäärän (10.000 euroa) täyttymiseen asti, eli 3.756,16 euroa.

Asian jatkokäsittely vakuutusyhtiössä

Vakuutusyhtiö antoi asiasta korvauspäätöksen, jossa se katsoi vakuutusehtojen mukaan korvattaviksi oikeudenkäyntikuluiksi hovioikeuden päätöksessään hyväksymät kulut 15 %:n omavastuulla vähennettynä. Päätöksen mukaan vakuutetun osuus tuomituista kuluista on puolet, joten oikeusturvavakuutuksesta korvattava määrä on 940,95 euroa.

Päätöksessään yhtiö toteaa, että X Ry:n oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-asiassa, joka koskee vakuutetun työ tai virkasuhteen päättämistä sekä samassa yhteydessä esitettäviä ja käsiteltäviä päätettyyn työ- tai virkasuhteeseen perustuvia muita vaatimuksia.

Päätöksen mukaan, jos oikeus on tuomiossaan lausunut ja perustellut oikeudenkäyntikuluja, käytetään tätä perusteena kulujen arvioinnissa. Myös vakuutusehtojen mukaan kohtuulliset ja tarpeelliset kustannukset määräytyvät samoilla perusteilla kuin oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:ssä tarkoitetut kustannukset. Näillä ollen vakuutusyhtiö katsoo, että tuomioistuimen arvioimat oikeudenkäyntikulut vastaavat vakuutusehtojen mukaisia tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia.

Valitus

Vakuutettu oli tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta. Valituksessaan vakuutettu vaatii korvausta hovioikeudessa syntyneistä kuluista maksettavaksi vakuutusmäärän täyttymiseen asti, eli 3.765,16 euroa viivästyskorkoineen.

Valituksessaan vakuutettu katsoo ensinnäkin, että oikeusturvavakuutuksesta tulee korvata valitukseen vastaamisesta syntyneiden kulujen lisäksi myös vastavalituksen laatimisesta aiheutuneet kulut siitä huolimatta, että hovioikeus on prosessuaalisista syistä jättänyt vastavalituksen tutkimatta. Hovioikeus on tuomiossaan velvoittanut A Oy:n korvaamaan ainoastaan valitukseen vastaamisesta aiheutuneet kulut.

Vakuutetun näkemyksen mukaan kuitenkin myös vastavalituksen laatiminen ollut asian hoidon kannalta tarpeellista jo siksi, että mikäli vastavalitusta ei olisi tehty, ei A Oy:llä olisi ollut mitään aihetta luopua valituksestaan. Vakuutusehdoissa ei myöskään rajattu korvauspiirin ulkopuolelle mahdollisesta vastavalituksesta aiheutuneita kustannuksia. Valituksessa todetaan myös, ettei hovioikeus edes ole ottanut kantaa vastavalituksesta aiheutuneiden kulujen määrään taikka tarpeellisuuteen, vaan se on joutunut prosessuaalisista syistä toteamaan kulujen jäävän vastavalituksen tekijän vahingoksi. Näin ollen, koska vakuutetulle on myönnetty riita-asiaan oikeusturvaetu, on vastavalittajan kulujen katsottava vakuutuksesta korvattaviksi.

Vakuutusmäärän osalta vakuutettu katsoo vakuutusehtojen olevan epäselvät. Vakuutusehdoissa on selvästi todettu, että vakuutussopimuksen mukainen vakuutusmäärä on 10.000 euroa. Näin ollen vakuutusyhtiön soveltamaa ehtotulkintaa korvausmäärän rajaamista 8.500 euroon on pidettävä vakuutusehtojen sanamuodon vastaisena ja epäselvänä. Valituksessa viitataan vakioehtojen tulkinnassa vakiintuneesti käytettyyn epäselvyyssääntöön, jonka mukaan epäselviä vakioehtoja ei saa ilman erityistä perustetta tulkita vakuutuksenantajan hyväksi.

Edellä mainituin perustein vakuutettu vaatii korvauksen maksamista vakuutuksen täyteen vakuutusmäärään, eli 10.000 euroon asti.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot ja viittaa asiassa annettuihin korvauspäätöksiin ja uudistaa niissä lausutun kantansa.

Vastineessaan yhtiö katsoo asian tapahtumainkulun olevan sinänsä riidaton. Yhtiö toteaa kuitenkin, että tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 8.4 mukaan vakuutuksesta korvatavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Vastineen mukaan vakuutetulle on oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n mukaisesti korvattu kustannukset asianajo- ja oikeudenkäymiskuluista, jotka ovat aiheutuneet asiassa käräjäoikeuskäsittelystä sekä hovioikeuden valitukseen vastaamisesta. Vakuutetun vastapuoli valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen, jolloin vakuutettu teki asiassa vastavalituksen. Vastapuoli kuitenkin peruutti kanteensa ennen pääkäsittelyä, jolloin oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 14 b §:n mukaan myös vastavalitus raukeaa. Lain esitöissä on mainittu, että vastavalituksen laatimisesta aiheutuneet kustannukset jäävät vastavalituksen tekijän vahingoksi, silloin kun valitus peruutetaan. Myös tässä tapauksessa hovioikeus on katsonut, että vastapuolen vastuu hovioikeudessa aiheutuneisiin oikeudenkuluihin rajoittuu valitukseen vastaamisesta aiheutuneisiin tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Yhtiö toteaa vastineessaan, että koska korvattavat kustannukset määräytyvät vakuutusehtojen mukaan oikeudenkäymiskaaren mukaisesti, on yhtiön mukaan katsottava, että oikeusturvavakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajautuvat sellaiset oikeudenkäymiskulut, jotka eivät tämän lain mukaisesti tule vastapuolen vastattavaksi. Näillä perusteilla yhtiö katsoo, ettei käsillä olevassa tapauksessa ole perustetta maksaa korvausta vastavalituksen tekemisestä aiheutuneista kustannuksista.

Vastineessa todetaan kuitenkin, että mikäli vastavalituksen laatimisesta aiheutuneet kulut katsottaisiin vakuutuksesta korvattaviksi, rajautuu vakuutusyhtiön vastuu 8.500 euroon. Tältä osin vakuutusyhtiö viittaa vakuutusehtojen kohtaan 8.1, jonka mukaan vakuutussopimuksen mukainen vakuutusmäärä 10 000 euroa on vakuutuksenantajan korvausvelvollisuuden ylärajana jokaisessa vahinkotapahtumassa. Kohdassa 8.2 on määritelty, että korvattavista kustannuksista vähennetään vakuutussopimuksen mukainen vakuutetun omavastuu 15 %, kuitenkin aina 250 euroa. Vastineen mukaan vakuutetun viittaama ns. epäselvyyssääntö ei sovellu kyseisiin ehtokohtiin, vaan selvää on, että omavastuu vähennetään vakuutusmäärästä. Vakuutusmäärä on enimmäismäärä, jonka perusteella on mahdollista korvausta hakea ja kuten vakuutusehdoissa on mainittu, korvattavistakustannuksista vähennetään omavastuu.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainkohdat

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset. Korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä.

Oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 14 b §:n mukaan vastavalitus raukeaa, jos valitus peruutetaan, raukeaa tai jätetään tutkimatta taikka valittajalle ei myönnetä jatkokäsittelylupaa. Vastavalitus ei kuitenkaan raukea, jos valitus peruutetaan vasta pääkäsittelyssä.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-asiassa, joka koskee vakuutetun työ- tai virkasuhteen päättämistä (irtisanomista tai purkamista) sekä samassa yhteydessä esitettäviä ja käsiteltäviä päätettyyn työ- tai virkasuhteeseen perustuvia muita vaatimuksia.

Ehtojen kohdan 8.4 mukaan vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista, tai jos asia on ratkaistu sovintoteitse, korvattavat kustannukset määrätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut. Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.

Ratkaisusuositus

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa siitä, tuleeko oikeusturvavakuutuksesta korvata hovioikeudelle tehdystä vastavalituksesta aiheutuneet kustannukset silloin kun päävalitus on rauennut vastapuolen peruuttaessa valituksensa.

Vakuutusehtojen mukaan oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut muun muassa riita-asioissa tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa. Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on pääsääntöisesti velvollinen korvaamaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut. Lain 8 §:n mukaan oikeudenkäyntikulujen korvauksen tulee täysimääräisesti vastata oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneita kustannuksia, mikäli ne kohtuuden mukaan ovat olleet aiheellisia asianosaisen oikeuden valvomiseksi. Lain esitöissä todetaan, että asiamiehen palkkio on määrättävä huomioon ottaen asian vaikeus ja laatu sekä suoritetun työn määrä ja laatu. Huomiota on kiinnitettävä myös kysymyksessä olevan etuuden arvoon ja merkitykseen

Vakuutusyhtiö on päätöksessään katsonut, ettei vastavalituksen laatimisesta aiheutuneita kustannuksia voida korvata oikeusturvakukutuksesta, koska vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajautuvat sellaiset oikeudenkäymiskulut, jotka eivät oikeudenkäymiskaaren mukaan tule vastapuolelle vastattavaksi. Vakuutetun näkemyksen mukaan vastavalituksen laatiminen on sen sijaan ollut asian hoidon kannalta tarpeellista jo senkin vuoksi, että se on mahdollisesti edesauttanut A Oy:n päätöstä luopua omasta valituksestaan.

Vastavalitusoikeudella tarkoitetaan sitä, että asianosaisella on oikeus hakea muutosta alioikeuden ratkaisuun vielä varsinaisen muutoksenhakuajan jälkeen, jos hänen vastapuolensa on hakenut siihen muutosta. Jos vastapuoli ei kuitenkaan aja valitustaan perille tai peruuttaa sen, myöskään vastavalitusta ei yleensä tutkita. Vastavalituksen tutkiminen riippuu siten alkuperäisen valituksen ajamisesta. Näin ollen, kun valitus peruutetaan valituksen laatimisesta aiheutuneet kulut jäävät valittajan vahingoksi. Vastaavasti vastavalituksen laatimisesta aiheutuneet kulut jäävät tällöin vastavalituksen tekijän vahingoksi. Sen sijaan päävalitukseen vastaamisesta aiheutuneet kulut tulevat edelleen yleensä päävalittajan korvattaviksi. Vastamuutoksenhaku ei nimittäin korvaa vastausta valitukseen, vaan on itsenäinen muutoksenhaku.

Hovioikeus on todennut käsillä olevaa asiaa koskevassa päätöksessään vastavalituksen kulujen osalta, että oikeudenkäymiskaaren (OK) 25 luvun 14 b:n mukaan vastavalitus raukeaa, jos valitus peruutetaan. Mainitun säännöksen soveltamiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 91/2002) on lausuttu, että vastavalituksen laatimisesta aiheutuneet kulut jäävät vastavalituksen tekijän vahingoksi, kun valitus peruutetaan.

Lautakunta toteaa, että oikeusturvavakuutuksessa lähtökohtana on korvata vakuutetulle asiamiehen käytöstä aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset kulut. Näiden kulujen määrä arvioidaan samojen perusteiden mukaan kuin hävinneelle osapuolelle tuomittavien kulujen suuruus. Lautakunta toteaa kuitenkin, ettei oikeusturvavakuutuksesta maksettavaa korvausta sinänsä ole sidottu vastapuolen kuluvastuuseen. Näin ollen kaikki sellaiset kulut, jotka eivät oikeudenkäymiskaaren mukaan tule vastapuolen vastattavaksi, rajaudu oikeusturvavakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle, vaan kulujen korvattavuutta tulee arvioida sen valossa, voidaanko kuluja pitää ehtojen tarkoittamalla tavalla välttämättöminä ja kohtuullisina.

Vakuutuslautakunta toteaa, että tapauksessa vastavalituksen laatiminen on ollut aiheellista ja sen laatimisessa on ollut tarpeellista käyttää asiamiestä. Lautakunnan näkemyksen mukaan tätä puoltaa myös se, että vakuutetun vastapuoli on päätynyt peruttamaan valituksensa vastavalituksen toimittamisen jälkeen. Vastavalituksen raukeaminen on myös johtunut vakuutetusta riippumattomasta syystä, johon tämä ei ole voinut vaikuttaa. Käsillä olevassa tapauksessa ei myöskään ole esitetty kulujen olleen kohtuuttomia tai ei-välttämättömiä asian hoidon kannalta.

Tapauksessa on ollut erimielisyyttä lisäksi vakuutusmäärän ja omavastuun määräytymisestä. Vakuutusehtojen mukaan korvattavista kustannuksista vähennetään vakuutussopimuksen mukainen omavastuu 15 % tai vähintään 250 euroa. Lautakunnalla käytettävissä olevien asiakirjojen mukaan vakuutusmääräksi on merkitty 10.000 euroa. Tämä vakuutusmäärä on vakuutuksesta maksettavan korvauksen enimmäismäärä. Vakuutuslautakunta toteaa, että tällöin vakuutetulle osoitettu lasku saa olla siten omavastuumäärän verran suurempi kuin enimmäismäärä, koska vakuutuksesta suoritetaan konkreettisesti kyseinen vakuutusmäärä vakuutetulle ja tämän vakuutusmäärän ylittävä osa jää vakuutetun omaksi vahingoksi.

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella vakuutuslautakunta katsoo, ettei yhtiö voi esittämillään perusteilla evätä tapauksessa korvausta.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsen Pesonen. Sihteerinä toimi Hanén.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia