Haku

VKL 16/14

Tulosta

Asianumero: VKL 16/14 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.10.2014

Koiran purema. Tilapäinen haitta. Kipu ja särky. Pysyvä kosmeettinen haitta.

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsinyt A (synt. 2009) sai koiran hyökkäyksestä puremia kasvoihinsa. Puremista jäi A:n kasvoihin arpia nenänvarteen sekä oikeaan suupieleen. Vahingosta haettiin korvausta koiran omistajan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on päätöksessään 6.3.2012 soveltanut liikennevahinkolautakunnan normeja ja ohjeita tilapäisen haitan korvauksen määrittelyyn. Haittakorvaus maksetaan kertakorvauksena. Vakuutusyhtiö on arvioinut A:n saamat vammat lieviksi (tilapäisen haitan luokka 2).

Liikennevahinkolautakunnan luokituksen mukaisiin lieviin vammoihin kuuluvat mm. ruhjevammat, yksinkertaiset luunmurtumat ja kaularangan retkahdusvammat. Toiminnallinen toipuminen vammoista kestää enintään kaksi kuukautta ja vammojen aiheuttama pysyvä toiminnallinen haitta on vähäinen. Luokassa 2 korvaus on 200 – 1000 euroa. Vakuutusyhtiö on korvannut A:lle kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta 200 euroa.

Pysyvän haitan osalta vakuutusyhtiö on korvannut ensin 2.7.2012 antamallaan päätöksellä lievästä kosmeettisesta haitasta haittaluokan 1 mukaisesti 1600 euroa. Yhtiö on antanut uuden päätöksen 27.2.2014 ja korottanut haittaluokkaa kosmeettisen haitan osalta haittaluokkaan 2 ja korvannut A:lle perusmäärän suuruisena 2.500 euroa sekä maksanut haittaluokan korotuksen johdosta myöhemmin maksetulle osuudelle viivästyskorkoa.

Vakuutusyhtiö on todennut että korvattavaksi kosmeettiseksi haitaksi katsotaan tapaturmasta jäänyt ulkonäöllinen haitta siltä osin kuin se ei tyypillisesti kuulu toiminnalliseen haittaan. Myös pysyvän haitan korvaus määritellään liikennevahinkolautakunnan normien mukaan ja maksetaan kertakorvauksena. Korvaukseen vaikuttaa myös vahinkoa kärsineen ikä. Kosmeettinen haitta on arvioitu lievää suuremmaksi (haittaluokka 2).

Liikennevahinkolautakunnan luokituksen mukaan lievää suurempiin kosmeettisiin haittoihin (pysyvän kosmeettisen haitan luokka 2) kuuluvat mm. selkeästi näkyvät kasvoarvet, jotka eivät kuitenkaan vääristä kasvonpiirteitä eivätkä ole erityisen laajoja, vartalon ja raajojen monilukuiset arvet, yhden tai useamman sormen menetys ja alaraajan menetys säärestä. Korvaus on laskettu perusmäärästä 2200 – 5900 euroa.

Lausuntopyyntö

A:n huoltajan näkemyksen mukaan syntynyttä kosmeettista haittaa on tulkittu virheellisesti siten, että haittaa on vähätelty ja seurauksena on maksettu tarkoituksenmukaista pienempi korvaus. Korvauspäätöksessä on jätetty huomioimatta, että rumentavat kasvojen arvet eivät ole ihon värisiä, eivätkä sopeudu ihon poimuihin, varsinkaan nenänvarren arpi. Lisäksi korvauksessa on jätetty huomiotta se, että erityisesti nenänvarren arpi on huomiota herättävä ja vääristävä ilmehtiessä (esimerkiksi A:n syödessä, hymyillessä tai nauraessa). Lisäksi A:n huoltajan mukaan kivusta ja särystä maksettu korvaus on ollut liian pieni. A:n huoltaja vaatii vakuutusyhtiön päätöksen oikaisemista vastaamaan todellista aiheutunutta pysyvää haittaa sekä kipua ja särkyä. Lisäksi vakuutusyhtiötä vaaditaan maksamaan viivästyskorkoa sille korvauksen osalle, joka maksetaan myöhässä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että vahinkohetkellä voimassa olleen vahingonkorvauslain mukaan sillä, jolle on aiheutettu ruumiinvamma tai henkilövahinko, on oikeus saada korvaus muun muassa sairaanhoitokuluista ja muista vahingosta aiheutuneista kuluista, kivusta ja särystä sekä mahdollisesta pysyvästä kosmeettisesta haitasta.

Tilapäisen haitan osalta vakuutusyhtiö on arvioinut A:n saamat vammat lieviksi ja vastaavan tilapäisen haitan haittaluokkaa 2. Kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta on maksettu korvausta 200 euroa, jota vakuutusyhtiö pitää vakiintuneen korvauskäytännön mukaisena.

Kosmeettisen haitan vakuutusyhtiö on katsonut lievää suuremmaksi ja vastaavan luokkaa 2. Vakuutusyhtiö pitää korvausmäärää 2500 euroa vakiintuneen korvauskäytännön sekä liikennevahinkolautakunnan normien ja ohjeiden mukaisena.

Asiantuntijalausunto

Vakuutuslautakunnan pyynnöstä antamassaan lausunnossa lääketieteen ja kirurgian tohtori, ortopedian ja traumatologian dosentti Aarne Kivioja on todennut, että A on joutunut koiran puremaksi 25.5.2011, josta hän sai haavoja kasvoihinsa. Ensimmäisen lääkärikäynnin yhteydessä 25.5.2011 tehtyjen merkintöjen mukaan koira on purrut A:ta kertaalleen kasvoihin. Nenän tyvessä oli 0,5 senttimetrin kokoinen ihon pintakerroksen raapaisema, oikean suupielen vieressä oli 2 millimetrin kokoinen ihon lävistävä pistohaava, joka ei ulottunut limakalvon läpi.

Valokuvien perusteella Kivioja toteaa, että nenänpielen arpi on selvästi havaittavissa. Suupielen arpi aiheuttaa ilmehtiessä vähäistä vääristymistä. Kiviojan käsityksen mukaan A:lle ei ole aiheutunut liikennevahinkolautakunnan ohjeiden ja normien mukaisen haittaluokan 2 ylittävää tilapäistä haittaa, kipua ja särkyä. Kivioja toteaa myös, ettei A:lle ole aiheutunut haittaluokan 2 ylittävää kosmeettista haittaa.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys A:lle aiheutuneen tilapäisen haitan, kivun ja säryn korvauksen sekä pysyvän kosmeettisen haitan korvauksen suuruuden arvioinnista.

Henkilövahingossa korvaukset määräytyvät vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n mukaan, jossa todetaan, että henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen mm. tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista, kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta ja pysyvästä haitasta.

Vahingonkorvauslain 5 luvun 2 c § :n mukaan kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta määrätään korvaus ottamalla huomioon erityisesti henkilövahingon laatu ja vaikeusaste, sen edellyttämän hoidon laatu ja kestoaika sekä haitan kestoaika. Pysyvästä haitasta määrätään korvaus ottamalla huomioon henkilövahingon laatu ja vaikeusaste sekä vahinkoa kärsineen ikä. Korvausta korottavana tekijänä voidaan lisäksi ottaa huomioon henkilövahingosta vahinkoa kärsineelle aiheutunut elämänlaadun erityinen heikentyminen.

Arvioidessaan henkilövahingosta A:lle jäänyttä pysyvää kosmeettista haittaa sekä vahingonkärsijälle aiheutunutta tilapäistä haittaa, kipua ja särkyä lautakunta on käyttänyt apunaan liikennevahinkolautakunnan antamia normeja ja ohjeita, joita yleisesti sovelletaan vahingonkorvauskäytännössä. Lautakunnan käsityksen mukaan kyseisiä normeja voidaan pitää yleensä vahingonkärsijälle kohtuulliseen lopputulokseen johtavina.

Vakuutusyhtiö on maksanut A:lle korvausta tilapäisestä haitasta, kivusta ja särystä haittaluokan 2 mukaisesti. Haittaluokan 2 mukainen lievien vammojen korvaus on liikennevahinkolautakunnan ohjeiden mukaisesti ollut 200 – 1000 euroa. Vakuutusyhtiö on maksanut A:lle korvausta 200 euroa tilapäisestä haitasta, kivusta ja särystä. Liikennevahinkolautakunnan normien mukaan tilapäisen haitan, kivun ja säryn osalta lieviä, haittaluokkaa 2 vastaavia vammoja ovat mm. ruhjevamma, yksinkertainen viilto- tai repimähaava, sormijäsenen menetys, tärykalvon repeämä, 1-5 hampaan menetys sekä ohimenevä kuulon alenema. Lievät vammat eivät vaadi leikkaustoimenpiteitä, tarvitsevat sairaalahoitoa enintään viikon ja toiminnallinen toipuminen vaatii enintään kaksi kuukautta.

Vakuutusyhtiö on korvannut A:lle aiheutuneesta pysyvästä kosmeettisesta haitasta haittaluokan 2 mukaisesti. Haittaluokan 2 mukainen korvaus on maksuvuoden tason mukaisesti 2200 – 6000 euroa. Vakuutusyhtiö on maksanut A:lle korvausta 2500 euroa. Liikennevahinkolautakunnan normien ja ohjeiden mukaan haittaluokan 2 mukaisen lievää suuremman kosmeettisen haitan tunnusmerkkejä ovat kasvoarvet, jotka eivät kuitenkaan vääristä kasvonpiirteitä eivätkä ole erityisen laajoja, karsastus, huomiota herättävät pakkoliikkeet pään ja kaulan alueella ja alaraajan menetys säärestä.

Hankkimansa asiantuntijalausunnon perusteella lautakunta katsoo, että A:lle aiheutunut tilapäinen haitta, kipu ja särky vastaavat lieviä vammoja kuvaavaa haittaluokkaa 2 ja A:lle aiheutunut pysyvä kosmeettinen haitta lievää suurempaa kosmeettista haittaa kuvaavaa haittaluokkaa 2. Lautakunta pitää vakuutusyhtiön maksamia korvauksia asianmukaisina.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia