Haku

VKL 161/16

Tulosta

Asianumero: VKL 161/16 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.10.2016

Kunnan vastuu. Tuottamus. Urheilukentän huoltorakennuksen seinää vasten asetettuna olleen teräsristikon kaatuminen ohi kulkeneen lapsen päälle. Tuliko henkilövahinko korvata kunnan vastuuvakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

A (s. 2004) oli 7.8.2015 viettämässä kaverinsa kanssa vapaa-aikaa kunnan ylläpitämällä urheilukentällä ja sen lähimaastossa. Urheilukentällä on huoltorakennus, jonka seinustalla oli teräsverkko nostettuna seinää vasten. A oli kävellyt verkon ohi ja sattumalta ottanut siitä kädellä kiinni, jolloin verkko lähti saman tien kaatumaan. A jäi kaatuvan verkon alle ja hänelle aiheutui reisiluun murtuma sekä ruhjeita eri puolille kehoa. Korvausta A:n henkilövahingosta haettiin urheilukenttää ylläpitävän kunnan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksissään, että kunnan vastuulla on alueidensa asianmukaisesta hoidosta ja turvallisuudesta huolehtiminen. Kunnossapitovelvoitettaan voi hoitaa myös antamalla hoitotehtävän ulkopuoliselle taholle. Yhtiö viittasi kunnalta saatuun selvitykseen, jonka mukaan urheilukentän hoito oli järjestetty antamalla tehtävät ulkopuoliselle kyläyhdistykselle. Kyläyhdistyksen selvityksen mukaan teräsverkko oli ollut nurmikolla, josta se oli nostettu huoltorakennuksen seinää vasten ruohonleikkuun tieltä. Yhtiö katsoi, että kunta oli osoittanut huolehtineensa urheilukentän kunnossapidosta asianmukaisesti antamalla kunnossapitotehtävän ulkopuoliselle taholle. Verkon nostaminen seinustalle nurmikon leikkauksen ajaksi ja verkon kaatuminen olivat sellainen yksittäinen tapahtumaketju, johon kunta ei ollut voinut alueen omistajan vaikuttaa tai jota se ei ollut voinut ennakoida. Vahinko ei ollut aiheutunut kunnan toiminnan seurauksena, vaan muista syistä. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei kunta ollut A:n henkilövahingosta korvausvastuussa. Vahinkoa ei näin ollen korvattu vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A:n huoltaja ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. Vahinko on tapahtunut kunnan omistamalla urheilukentällä, jossa lapset ja nuoret viettävät vapaa-aikaa. Huoltorakennuksen seinustalle jätetyn metalliverkon kaltaisia vaaranpaikkoja ei tule jättää tällaiselle alueelle. Valituksessa viitataan myös koulun rehtorilta ja opettajalta saatuihin tietoihin, joiden mukaan kunnalle on ilmoitettu kaikista epäkohdista koulun ja urheilukentän alueella. Tarvittaviin toimenpiteisiin turvallisuuden parantamiseksi ei kuitenkaan ole ryhdytty, mikä osoittaa välinpitämättömyyttä ja huolimattomuutta kunnan puolella. A:n huoltaja vaatii korvausta vahingosta aiheutuneista kuluista sekä korvausta A:lle aiheutuneesta väliaikaisesta haitasta, kosmeettisesta haitasta ja mahdollisesta pysyvästä haitasta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa päätöksessään esittämänsä kannan. Lisäksi yhtiö toteaa, että jos Vakuutuslautakunta vastoin yhtiön käsitystä katsoo kunnan olevan vahingosta korvausvastuussa, tulee asiassa arvioitavaksi vahingonkärsineen myötävaikutus vahingon syntymiseen vahingonkorvauslain 6 luvun 1 §:n mukaisesti.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutettuna olevalle kunnalle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. Kunnan puolesta on ilmoitettu lautakunnalle, ettei kunnalla ole asiassa lisättävää.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, tuleeko A:n henkilövahinko korvata kunnan vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen,

jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Lain 6 luvun 1 §:n mukaan jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella.

Julkisyhteisön vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 203.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön

- toiminnassa toiselle aiheutuneen esine- ja henkilövahingon (…) joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. (…)

Asian arviointi

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa A on loukkaantunut, kun urheilukentän huoltorakennuksen seinustalle jätetty teräsverkko on kaatunut hänen päälleen. Verkon on omistanut urheiluseura, joka on kunnan toimeksiannosta huolehtinut urheilukentän kunnossapitotöistä. Verkko on ollut nurmikolla, josta se on nurmikonleikkuun tieltä nostettu huoltorakennuksen seinustalle.

Vakuutuslautakunta toteaa, että kiinteistön tai rakennuksen omistaja ei useissa tapauksissa hoida kunnossapitoon ja korjaamiseen liittyviä tehtäviä itse. Tehtävien delegoiminen ei kuitenkaan tarkoita, että vastuu velvoitteiden täyttämisestä siirtyisi ja omistaja vapautuisi laiminlyöntitapauksessa korvausvastuusta suhteessa kolmanteen. Omistaja on vastuussa kunnossapidon toteutumisesta myös silloin, kun konkreettinen toteutus on annettu toisen tehtäväksi. Lautakunta viittaa tältä osin Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksiin KKO 1928 II 360, KKO 1958 II 130 ja KKO 1983 II 109. Vakuutuslautakunta katsoo, että nyt kyseessä olevan kaltaisen teräsverkon jättämiseen huoltorakennuksen seinustalle sisältyy ennakoitavissa oleva vahinkoriski etenkin, kun urheilukenttä on paikka, jossa lapset ja nuoret viettävät vapaa-aikaa. Lautakunta katsoo, ettei kunta voi vapautua tästä laiminlyönnistä seuraavasta korvausvastuusta vain sillä perusteella, että urheilukentän kunnossapitotyö on annettu toisen tehtäväksi. Vakuutuslautakunta katsoo vahingon aiheutuneen kunnan vastuulle kuuluvasta huolimattomuudesta.

Vakuutusyhtiö on katsonut vastineessaan, että mikäli Vakuutuslautakunta katsoo vahingon johtuneen kunnan tuottamuksesta, asiassa tulee arvioida vahingonkärsineen myötävaikutus vahingon syntymiseen vahingonkorvauslain 6 luvun 1 §:n mukaisesti. Kyseisen lainkohdan mukaan korvausta voidaan kohtuuden mukaan sovitella mm., jos vahingonkärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon. Vakuutuslautakunta toteaa, että metalliverkon on kuvattu kaatuneen A:n päälle sen jälkeen, kun vahinkohetkellä 11-vuotias A on huoltorakennuksen vierestä kulkiessaan sattumalta tarttunut kädellään verkkoon. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei selvitysten perusteella voida todeta, että A olisi menetellyt tilanteessa sillä tavalla huolimattomasti, että A:n menettely antaisi aiheen korvauksen sovitteluun vahingonkorvauslain 6 luvun 1 §:n tarkoittamalla tavalla. Metalliverkkoon tarttumista voi lautakunnan näkemyksen mukaan verrata esimerkiksi tuen ottamiseen seinästä rakennuksen vierestä kulkiessa. Koska A:n ei voida katsoa menetelleen tilanteessa huolimattomasti, Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan A:n henkilövahingon täysimääräisenä kunnan vastuuvakuutuksesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan A:n henkilövahingon kunnan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Laine

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia