Haku

VKL 161/13

Tulosta

Asianumero: VKL 161/13 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.11.2013

Toiminnanharjoittajan vastuu. Rajoitusehto. Kosteuden aiheuttama vahinko. Oliko kattokaivon tukkeutuminen ja vesikaton tulviminen korvattava huoltoyhtiön vastuuvakuutuksesta? Sopimukseen perustuva vastuu. Perustuiko korvausvastuu ehtojen tarkoittamalla tavalla yksinomaan sopimukseen?

Tapahtumatiedot

Rankkasateen aikana 7.–8.6.2010 vettä kertyi tasakattoisen asunto-osakeyhtiön omistaman kerrostalon katolle niin runsaasti, että vesi pääsi vuotamaan vesikatteen läpivientien juurien kautta rakenteisiin. Kattokaivo oli tukkeutunut katon roskaantumisen, muun muassa lehtien vuoksi. Huoltosopimuksen mukaan huoltoyhtiön tehtäviin kuului muun muassa vesikaton kunnon ja sulatusjärjestelmien tarkkaileminen sekä kattokaivojen ja –kourujen puhdistus. Kun selvisi, ettei huoltoyhtiö ollut puhdistanut kattoa lainkaan keväällä 2010, asunto-osakeyhtiö katsoi, että kattokaivo oli tukkeutunut ja katto tulvinut huoltoyhtiön laiminlyönnin vuoksi, mistä oli seurauksena talon rakenteisiin valunut vesi. Korvauksia asunto-osakeyhtiö haki huoltoyhtiöltä, joka oli tehnyt asiassa vahinkoilmoituksen vastuuvakuutusyhtiöönsä.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on 25.1.2012 antamassaan päätöksessä lausunut, etteivät kosteudesta tai sade- ja sulamisvesien tulvimisesta aiheutuneet vahingot kuuluneet vastuuvakuutuksesta korvattaviin paitsi, jos kyseessä oli äkillinen vahinko, jonka syynä oli satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika, edellyttäen myös, että vahingon syntyminen oli tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. Tässä tapauksessa vahingon syntyminen eli veden valuminen rakenteisiin oli tapahtunut äkillisesti, mutta vahingon syynä ollut kattokaivon tukkeutuminen ei ollut tapahtunut satunnaisen tai yksitäisen laiminlyönnin seurauksena, eikä se ollut syntynyt äkillisesti tai odottamatta, vaan syynä oli katon kunnon vähitellen tapahtunut heikentyminen. Sen vuoksi vahinkoa ei tullut korvata vastuuvakuutuksesta.

Käräjäoikeus oli asunto-osakeyhtiön huoltoyhtiötä vastaan ajamassa vahingonkorvausta koskeneessa asiassa vahvistanut ratkaisullaan 13.12.2012 asianosaisten samana päivänä tekemän sovinnon. Käräjäoikeus oli ratkaisussaan lausunut asianosaisten todenneen, että huoltoyhtiö oli keväällä 2012 laiminlyönyt sopimukseen perustuneen asunto-osakeyhtiön kattokaivojen puhdistukseen, minkä seurauksena veden pinta oli katolla noussut ja aiheuttanut asunto-osakeyhtiölle asiassa kysymyksessä olleet vesivahingon, ja että asunto-osakeyhtiö oli myötävaikuttanut vahinkoon laiminlyönnillä katon läpivientien juurien asianmukaisen eristämisen. Käräjäoikeus oli vahvistanut sovinnon, jonka mukaan huoltoyhtiö korvasi kolme neljäsosaa asunto-osakeyhtiölle aiheutuneesta vahingosta.

Käräjäoikeuden ratkaisun jälkeen huoltoyhtiö saattoi asian uudelleen vakuutusyhtiön ratkaistavaksi.

Vakuutusyhtiö on 4.1.2013 antamassaan päätöksessä toistanut aikaisemmassa korvauspäätöksessään lausumansa ja todennut, että uutena seikkana oli tullut tieto, että huoltoyhtiö ei ollut käynyt lainkaan katolla keväällä 2010, vaikka näin oli sovittu. Vakuutusyhtiö on todennut, että huoltoyhtiön korvausvastuu perustui ainoastaan sopimukseen, koska sillä ei ollut muussa tapauksessa velvoitetta käydä tyhjentämässä kattokaivoja. Rajoitusehtokohdan mukaan tällainen vahinko ei ollut vastuuvakuutuksesta korvattava.

Valitus

Huoltoyhtiö on lausunut, että kattokaivot oli puhdistettu ennen lumentuloa ja katto ja kaivot olivat puhtaita syksyllä 2009. Talvella katolla oli lunta eikä puissa ollut lehtiä, jotka olisivat voineet varista katolle. Keväällä lumien sulaessa roskat jäivät paikoilleen katolla, koska sulamisvesistä ei tullut sellaista virtaamaa, että roskat olisivat voineet kulkeutua kattokaivolle. Tämä tapahtui ensimmäisen rankkasateen aikana keväällä. Kattokaivo tukkeutui tuolloin äkillisesti ensimmäisen sateen jälkeen. Siten vakuutusehtojen vaatimus sekä vahingon syyn että vahingon syntymisen äkillisyydestä täyttyi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on vastineessaan todennut, että vastuuvakuutuksesta suoritettiin korvausta ainoastaan siinä laajuudessa kuin vakuutussopimukseen sovellettavissa vakuutusehdoissa oli määritelty. Vakuutuksen korvauspiiri määräytyi muun muassa rajoitusehtojen kautta eikä vastuuvakuutus kattanut kaikkia vahinkoja, joita vakuutuksenottajan toiminnasta saattoi kolmansille aiheutua.

Vaikka kattokaivon tukkeutumisen tarkkaa ajankohtaa ei pystytty määrittämään, tukkeutuminen oli kuitenkin hyvin todennäköisesti tapahtunut pidemmän ajan kuluessa eikä kyse siten ollut nopeasta ja äkillisestä tapahtumasta vaan hitaasta, vähitellen syntyneestä vaikutuksesta. Vakuutuslautakunnan käytännön mukaan lausunnonpyytäjällä oli näyttötaakka sen suhteen, että kattokaivon tukkeutumisessa oli kyse nopeasta ja äkillisestä tapahtumasta eikä hitaasta, vähitellen syntyneestä vaikutuksesta. Vakuutusyhtiön mukaan lausunnonpyytäjä ei ollut näyttänyt vahingon aiheutuneen korvattavuuden edellyttämällä tavalla kattokaivoon äkillisesti ja odottamatta syntyneen tukkeuman seurauksena. Vaikka kaivot oli tyhjennetty ennen lumien tuloa syksyllä 2009, roskaantuminen ja tukkeutuminen oli hyvin todennäköisesti alkanut jo ennen lumien tuloa. Kattokaivoja ei ollut tarkistettu keväällä ja alkukesän aikana, joka tuki sitä, että kattokaivot olivat tukkeutuneet pitkän ajan kuluessa.

Sopimusvastuurajoitusehdon osalta vakuutusyhtiö on lausunut, että selvitysten mukaan huoltoyhtiö ei ollut käynyt lainkaan katolla keväällä tai alkukesästä 2010, vaikka sen tehtävänä oli tehdyn kiinteistöhuoltosopimuksen mukaan muun muassa vesikaton kunnon tarkkaileminen ja kattokaivojen ja ‑kourujen puhdistaminen. Huoltoyhtiön korvausvastuu voi tässä tapauksessa perustua ainoastaan sopimukseen, koska heillä ei olisi muussa tapauksessa velvoitetta käydä tyhjentämässä kattokaivoja. Vakuutusyhtiö on viitannut tältä osin muutamaan Vakuutuslautakunnan aikaisempaan lausuntoon. Vakuutuslautakunnan tulkinnan mukaan sopimusvastuurajoitus jättää vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle sellaiset vahingot, jotka ovat aiheutuneet siitä, ettei vakuutuksenottaja lainkaan tee sovittua sopimussuoritusta. Huoltoyhtiö ei ollut kiinteistöhuoltosopimuksen nimenomaisista määräyksistä huolimatta käynyt kevään ja alkukesän 2010 aikana tyhjentämässä kattokaivoja. Näin ollen huoltoyhtiö oli jättänyt sopimusvelvoitteen täyttämättä.

Vakuutusyhtiön mukaan vahinko ei kuulunut toiminnan vastuuvakuutuksen korvauspiiriin.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Rajoitusehtokohdan 3.2.7 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin korvausvastuu perustuu sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta.

Rajoitusehtokohdan 3.2.11 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

- kosteudesta tai

- sadeveden tai sulamisveden aiheuttamasta tulvimisesta.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin.

Ratkaisu

Kosteus tai tulviminen

Asunto-osakeyhtiön omistaman tasakattoisen rakennuksen kattokaivot ovat tukkeutuneet alkukesästä 2010 ja tämän seurauksena vesi on noussut katolla niin korkealle, että se on valunut läpivientien kautta talon rakenteisiin. Selvitysten mukaan kattokaivot ovat tukkeutuneet lehdistä ja muusta katolla olleesta roskasta. Nämä ovat tulleet katolle ilmeisesti joskus myöhäissyksyn 2009 ja alkukesän 2010 välisenä aikana. Lehtien ja muun roskan kerääntymistä katolle syksyn ja kevään/alkukesän aikana ei ole pidettävä äkillisesti ja nopeasti, vaan hitaasti ja vähitellen vahingon syynä. Lehtien kerääntymistä katolle talven ja kevään aikana eli usean kuukauden aikana ei voida myöskään pitää odottamana. Vaikka itse tulviminen on tapahtunut nopeasti, ei vahingon syy ole aiheutunut nopeasti ehtojen edellyttämällä tavalla. Vahinko ei ole myöskään syntynyt odottamatta. Kosteuden aiheuttamat vahingot eivät ole tämän vuoksi korvattavia huoltoyhtiön vastuuvakuutuksesta.

Sopimusvastuu

Lehtien ja muun roskan kerääntyminen katolle on johtunut siitä, ettei huoltoyhtiö ole kevään ja alkukesän aikana puhdistanut kattoa roskista. Huoltoyhtiö ei ole käynyt katolla lainkaan syksyn 2009 ja alkukesän 2010 aikana. Katon kunnon seuraaminen ja roskien poistaminen sieltä on ollut yksi huoltoyhtiön huoltosopimuksen mukaisista keskeisistä työtehtävistä. Kun huoltoyhtiö on laiminlyönyt katon huoltotehtävät usean kuukauden ajan, eivät huoltosopimuksen mukaiset sopimusodotukset ole täyttyneet. Kattokaivon tukkeutuminen on seurausta huoltoyhtiön huoltosopimuksen mukaisen tehtävän laiminlyönnistä. Ilman huoltosopimusta ei huoltoyhtiöllä olisi ollut velvollisuutta puhdistaa kattoa ja kattokaivoja. Täten huoltoyhtiön korvausvastuu nyt kyseessä olevassa tapauksessa perustuu yksinomaan huoltosopimukseen ja huoltosopimuksen velvoitteiden laiminlyöminen on seurausta tästä sopimuksesta. Korvauksia ei tule tämän vuoksi tule maksaa sopimusvastuurajoitusehdon perusteella. Vakuutusyhtiön korvauspäätöstä on pidettävä vakuutusehtojen mukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos, jäsenet Makkula, Nyyssölä, Pesonen ja Sjögren sekä varajäsen Rantasalo. Sihteerinä toimi Snellman.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia