Haku

VKL 16/11

Tulosta

Asianumero: VKL 16/11 (2012)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.02.2012

Palovahinko Palossa tuhoutunut omaisuus Vakuutuksen kohde Sijaintipaikka Poissa-ehto

Tilalla K, osoitteessa H sijainnut korjaamorakennus tuhoutui tulipalossa 17.10.2008 ja vahinkohetkellä rakennuksessa säilytettiin mm. osoitteessa L sijaitsevaan lämpökeskusrakennukseen liittyviä vanhoja kiertovesipumppuja sekä uuteen rakennettavaan tehdasrakennukseen tulevia tarvikkeita kuten kaukolämpöputkia sekä lämpömäärälaskimia.

Energiantoimitukseen liittyvien laitteiden arvoksi vakuutuksenottaja ilmoitti 15.700 euroa.

Korvausta palossa tuhoutuneesta irtaimistosta haettiin yrityksen esinevakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö totesi 23.3.2010 antamassaan päätöksessä, että energiatuotantotarvikkeet on vakuutettu ”Lämpökeskuksen koneet ja laitteet” sijaintipaikalla L, Lämpökeskusrakennus. Palossa vahingoittunut korjaamorakennus on sijainnut osoitteessa H. Siten lämpökeskuksen koneet ja laitteet ovat olleet poissa sijaintipaikaltaan. Vakuutusyhtiö on pyytänyt vakuutuksenottajalta selvitystä siihen, onko lämpökeskuksen koneiden ja laitteiden varastointi korjaamorakennuksessa ollut tilapäistä, ja mistä syystä kyseiset laitteet ovat olleet korjaamorakennuksessa.

 

Lisäselvitys

Vakuutuksenottaja on 27.6.2010 antanut kirjallisen selvityksen vakuutusyhtiölle koskien energiatuotantotarvikkeiden sijaintipaikkaa. Selvityksessä todetaan seuraavaa. Lämpölaitoksen koneet ja laitteet ovat olleet tilapäisesti varastoituna korjaamohallissa lämpölaitoksen vuosihuolto-, korjaus- ja puhdistustöiden takia. Kaukolämpöputkien ja muiden osien osalta varastointi oli tilapäistä, uuden tehdasrakennuksen rakentamisen vuoksi, lämpölaskimet yms. olivat valmiina asennusta odottamassa. Kiertovesipumput ja putkistot vaihdettiin valmiiksi lämpölaitoksella tehokkaampiin lisääntyvän lämmöntarpeen takia. Käytössä olleet pumput tuotiin korjaamoon huoltoon ja tarkistukseen tarkoituksena käyttää ne varalaitteistoksi lämpölaitokseen, varastointi oli tilapäinen.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on antanut 2.8.2010 asiassa päätöksen. Päätöksen mukaan aihetta lisäkorvauksen suorittamiselle ei ole.

Vakuutusyhtiö on päätöksessään viitannut vakuutusehtoihin todeten, että tilapäiseksi poissaoloksi katsotaan korkeintaan 6 kk:n ajanjakso. Poissaolon peruste on, että omaisuus on poikkeuksellisesti siirretty kiinteästä sijaintipaikastaan ja tarkoitus on siirron syyn poistuttua, että omaisuus palautetaan välittömästi takaisin sijaintipaikkaansa.

Yhtiö on todennut, että lämpölaitoksen aiemmat teholtaan pienemmät pumput ovat käytöstä poiston jälkeen olleet sijoitettuna korjaamorakennukseen. Jos lämpölaitoksen kiertovesipumppujen osalta pumppujen tehoa on tarvinnut nostaa, on vanhojen, vähempitehoisten pumppujen käyttötarve tulevaisuudessa todennäköisesti pieni. Vakuutusyhtiön tiedossa ei ole, koska lämpökeskusrakennukseen on uusittu kiertovesipumput, ja mistä asti vanhat kiertovesipumput ovat olleet varastoituna korjaamorakennukseen. Tässä tapauksessa ei kuitenkaan voida osoittaa, että kiertovesipumppujen siirto takaisin lämpökeskusrakennukseen olisi tapahtunut määrätyn ajan kuluessa. Vakuutusyhtiö on siten todennut, että tilapäisen poissaolon edellytykset eivät täyty.

Jos kaukolämpöputket ja lämpömäärälaskimet ovat korjaamorakennuksessa odottamassa uutta tehdasrakennusta, liittyvät ne tulevaisuudessa rakennettavaan rakennukseen eivätkä siten ole olleet tilapäisesti poissa sijaintipaikaltaan, sillä ne eivät ole olleetkaan käytössä sijaintipaikassaan. Tällöin ei tilapäinen poissaoloehto näiden kohteiden osalta täyty.  

 

Lausuntopyyntö

Vakuutuksenottaja on hakenut asiamiehensä välityksellä muutosta korvauspäätökseen, koska ei hyväksy vakuutusyhtiön päätöstä asiassa.

Lausunnonpyytäjä vaatii, että vakuutusyhtiön antamaa korvauspäätöstä muutetaan siten, että päätöksessä tarkoitetuista tulipalossa tuhoutuneista lämpökeskusrakennuksen koneista ja laitteista määrätään täysarvon mukainen vakuutuskorvaus vakuutusehtojen ja vakuutuslainsäädännön mukaisine korkoineen. Lisäksi vakuutusyhtiön on maksettava vakuutuksenottajan muutoksenhakukulut Vakuutuslautakunnassa.

Lausunnonpyytäjä on todennut kirjelmässään seuraavaa. Yrityksen vakuutusta koskevassa vakuutuskirjassa on omaisuuden sijaintipaikaksi todettu K ‑niminen tila sijaintipaikkoineen. Tulipalossa tuhoutunut korjaamorakennus on sijainnut edellä mainitulla tilalla. Siten vakuutusyhtiö ei voi vakuutusehtojen poissaoloehdon perusteella evätä korvausta kysymyksessä olevassa tapauksessa. Vakuutusehdon Y100 kohdan 1.1 mukaisesti vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä kiinteässä sijaintipaikassa. Tämä sijaintipaikka on vakuutuskirjassa yleisesti todettu olevan juuri se kiinteistö, jolla tuhoutunut korjaamorakennus sijaitsi.

Vakuutuskirjan mukaisia sijaintipaikkoja ovat vakuutusehdon 1.1 kannalta sekä vakuutuskirjaan merkitty yleinen omaisuuden sijaintipaikka eli K‑niminen tila että vakuutuskirjaan merkitty erityinen sijaintipaikka eli lämpökeskusrakennus. Olipa tuhoutunut omaisuus kummassa sijaintipaikassa hyvänsä vakuutustapahtuman sattuessa, omaisuus on ollut täyden vakuutusturvan alaisena edellä mainitun yritysvakuutuksen nojalla. Molemmat edellä mainitut sijaintipaikat ovat täten vakuutusehtojen mukaisia kiinteitä sijaintipaikkoja. Jos omaisuus on jommassakummassa sijaintipaikassa vahingon tapahtuessa, omaisuus ei ole ollut poissiirrettynä tai siirrettävänä pois kiinteästä sijaintipaikastaan.

Koska omaisuus on ollut vakuutuskirjan mukaisen sijaintipaikan mukaisella kiinteistöllä olevassa rakennuksessa vahingon tapahtuessa, tuhoutuneesta omaisuudesta olisi tullut määrätä täysi vakuutuskorvaus. Tällöin merkitystä ei ole sillä ajalla, milloin omaisuus on siirretty tuhoutuneeseen rakennukseen lämpökeskusrakennuksesta.

Lausunnonpyytäjä on todennut, että jos asiassa vastoin hänen käsitystään katsottaisiin kysymyksessä olevaan asiaan voitavan soveltaa vakuutusehtojen Y100 kohdan 1. 1 poissaoloehtoa, vakuutusyhtiön päätös tällöinkin perustuu virheellisiin näkemyksiin. Ratkaisevaa ehdon soveltamisen kannalta ei ole se, milloin esineen käyttö kiinteässä sijaintipaikassaan päättyy vaan se, milloin esine on tosiasiallisesti siirretty tilapäisesti pois kiinteästä sijaintipaikastaan. Tässä tapauksessa merkityksellistä on se ajankohta, jolloin kiertovesipumput on siirretty tuhoutuneeseen rakennukseen.

Edellä mainittua poissaoloehtoa sovellettaessa merkitystä ei ole sillä, mistä syystä omaisuus on siirretty pois kiinteästä sijaintipaikastaan, jos poissaolo on tilapäistä eikä liity vakuutuksenottajan varsinaiseen liiketoimintaan ja omaisuus on tarkoitus palauttaa siirron syyn poistuttua vakuutuskirjaan merkittyyn kiinteään sijaintipaikkaan 6 kk:n kuluessa. Esimerkiksi varalaitteina olevia laitteita voidaan säilyttää poissaoloehdon mukaisesti tilapäisessä säilytyspaikassa, jos 6 kk:n kuluessa laitteita olisi käytetty varalaitteina kiinteässä sijoituspaikassa.

Jos kaukolämpöputket ja lämpömäärälaskimet ovat olleet vakuutuskirjaan merkityssä kiinteässä sijoituspaikassa, kyseinen omaisuus on poissaoloehdon piiriin kuuluvaa omaisuutta vaikka ne olisivatkin odottamassa jotain uutta rakennusta. Asiassa ei ole selvitetty omaisuuden aikaisempaa käyttöä eikä sitä, onko omaisuus ollut pois kiinteästä sijoituspaikasta yli 6 kk:n ajan. Omaisuus olisi voinut olla yhtä hyvin odottamassa uutta rakennusta kiinteässä sijoituspaikassa. Jos omaisuus on tilapäisesti viety toiseen paikkaan ja tarkoitus on ollut palauttaa ne sieltä takaisin entiseen sijoituspaikkaan, omaisuus on poissaoloehdon tarkoittamaa tilapäisesti poissa olevaa omaisuutta vaikka omaisuuden lopullisena tarkoituksena olisi omaisuuden käyttäminen jossain uudessa rakennuksessa.

Edellä olevan vakuutuksen perusteella lausunnonpyytäjällä on oikeus saada täysarvon mukainen korvaus kysymyksessä olevasta tuhoutuneesta omaisuudesta.  

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut, että alkuperäinen korvausratkaisu on vakuutusehtojen mukainen, eikä sitä ole syytä muuttaa.

Vakuutusyhtiö on todennut perusteluinaan seuraavaa. Yrityksellä oli vahinkohetkellä voimassa yritysvakuutus, joka sisältää vakuutusturvaluettelosta ilmeneviä esinevakuutuksia lämpökeskusrakennukselle, lämpökeskuslaitteistolle ja putkistoille sekä turpeennoston koneille, laitteille ja työkaluille. Palossa tuhoutunut korjaamorakennus ei ollut vakuutettuna tässä vakuutuksessa. Vahingossa tuhoutuneet ja tässä vakuutuksessa vakuutetut lämpökeskuslaitteistot ja putkistot olivat vahinkohetkellä vakuutettu mm. palon varalta.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä kiinteässä sijaintipaikassa. Vakuutuksen voimassaoloalue määritellään sijaintipaikkojen avulla. Ehdoissa puhutaan yhdestä sijaintipaikasta, jolla omaisuus kulloinkin on vakuutettuna lukuun ottamatta tästä säännöstä poikkeuksen tekevää poissa-ehtoa.

Rakennusten osalta sijaintapaikka pyritään määrittelemään siten, että vakuutuskirjaan merkitään mahdollisimman tarkasti osoite, paikkakunta, tila, tilan rekisterinumero tai muu rakennuksen sijaintipaikan yksilöintitieto. Nyt kyseessä olevan asiakkaan vakuutuskirjalla lämpökeskusrakennuksen sijaintipaikka on yksilöity kunnan, kylän sekä tilan nimen ja rekisterinumeron mukaan. 

Vakuutuksen voimassaoloalue irtaimen omaisuuden osalta ilmoitetaan yleensä siten, että vakuutuskirjalle yksilöidään se vakuutuspaikka, jossa irtain omaisuus sijaitsee. Asiakkaan vakuutuskirjalla irtaimen omaisuuteen kuuluvat lämpökeskuksen laitteistot on määritelty olevan vakuutettuina silloin, kun ne ovat “lämpökeskusrakennuksessa”. Toisin sanoen lämpökeskusrakennuksen on oltava vakuutuskirjalla yksilöidyllä tilalla ja irtaimen puolestaan lämpökeskusrakennuksessa.

Edellä mainittuun pääsääntöön vakuutuksen voimassaoloalueesta on ehdoissa tehty poikkeus poissaolo-ehdolla, jossa on määritelty, millä edellytyksillä vakuutus kuitenkin on voimassa myös muualla kuin kiinteässä sijaintipaikassa. Vakuutuksen voimassaolon edellytyksinä ovat seuraavat seikat: poissaolo on tilapäistä, omaisuus on tarkoitus palauttaa siirron syyn poistuttua takaisin vakuutuskirjaan merkittyyn kiinteään sijaintipaikkaan ja, että tilapäinen poissaolo kestää enintään kuusi kuukautta.

Nyt kyseessä olevassa vahingossa tuhoutuivat kiertovesipumput ja — putkistot sekä kaukolämpöputket ja lämpömäärälaskimet. Nämä kaikki laitteet olivat vakuutettuina vain ja ainoastaan sijaintipaikalla “lämpökeskusrakennus”. Sijaintipaikka ”tila K” koskee ainoastaan lämpökeskusrakennusta. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan asiakkaan esittämää tulkintaa kahdesta samaa aikaa voimassaolevasta sijaintipaikasta ei voida pitää oikeana.

Siten on myös katsottava, että koska kyseiset laitteet eivät olleet lämpökeskusrakennuksessa, tulee ehtokohdan 1.1 (Y100) poissa-ehto sovellettavaksi. Vakuutusyhtiö katsoo, että asiakkaan esittämä tulkintaa, ettei poissa-ehtoa voitaisi soveltaa lainkaan tapaukseen, on sitäkin pidettävä virheellisenä.

Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan poissa-ehto soveltuu tapaukseen, mutta sen edellytykset eivät täyty siten, että sen perusteella voitaisiin maksaa korvausta ko. laitteista. Asiakas on ilmoittanut vakuutusyhtiölle, että kiertovesipumput ja -putkistot on uusittu. Vanhojen laitteiden tulevasta säilytyspaikasta tai ajasta, jonka ne ovat olleet poissa lämpökeskusrakennuksesta, asiakas ei ole tehnyt selkoa. Vahingon aikaan ne ainakin oli korjaamorakennuksessa.

Kaukolämpöputkien ja lämpömäärälaskimien osalta asiakas on kertonut, että ne ovat säilytyksessä korjaamorakennuksessa ja ne oli tarkoitus siirtää uuteen tehdasrakennukseen. Koska laitteita ei ollut tarkoitus palauttaa lämpökeskusrakennukseen, poissa-ehdon perusteella niistä ei voida maksaa korvausta. Näidenkään laitteiden osalta asiakas ei ole kertonut, kuinka kauan laitteet olivat jo olleet korjaamorakennuksessa.

Lisäksi vakuutusyhtiö toteaa, että lämpökeskuslaitteistot ja putkistot olivat vakuutettu vahinkohetkellä vakuutusmäärällä 201.360 euroa. Mikäli Vakuutuslautakunta katsoo, että lämpökeskuslaitteistot ja putkistot tulee korvata asiakkaan yrityksen vakuutuksesta, niin niitä ei voida korvata täysarvon perusteella vaan ehtojen mukaan huomioiden vakuutusmäärä ja mahdollinen alivakuutus.  

Mitä tulee asiakkaan vaatimuksiin muutoksenhakukustannusten korvaamisesta, vakuutusyhtiö on todennut, ettei niitä korvata esinevakuutuksen perusteella. Asiakas voi hakea kyseisiä kustannuksia oikeusturvavakuutuksensa perusteella, jolloin hän saa siltä osin erillisen päätöksen.

 

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutusehdot

Esinevakuutus

Kohta 1, Esinevakuutusten voimassaoloalue

Kohta 1.1, Esinevakuutuskirjaan merkitty kiinteä sijoituspaikka

Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä kiinteässä sijaintipaikassa

Kiinteässä sijaintipaikassa vakuutetun käyttö- ja vaihto-omaisuuden osalta vakuutus on voimassa myös muualla Suomessa, jos omaisuus on poikkeuksellisesti siirretty tai siirrettävänä pois kiinteätä sijaintipakasta (poissa-ehto). Voimassaolon edellytyksenä on, että poissaolo on tilapäistä (ei liity vakuutuksenottajan varsinaiseen liiketoimintaan) ja omaisuus on tarkoitus palauttaa siirron syyn poistuttua vakuutuskirjaan merkittyyn kiinteään sijaintipaikkaan. Tilapäiseksi poissaoloksi katsotaan enintään 6 kuukautta kestävä omaisuuden poissaolo kiinteästä sijaintipaikasta.

 

Ratkaisusuositus

Tilalla K ollut korjaamorakennus tuhoutui tulipalossa. Varastossa säilytyksessä olleet lämpökeskusrakennukseen liittyvät koneet ja laitteet tuhoutuivat palossa. Vakuutusyhtiö katsoi, etteivät kyseiset koneet ja laitteet tule korvattaviksi yrityksen vakuutuksesta, koska ne eivät olleet vakuutuskirjaan merkityssä sijaintipaikassaan eikä vakuutusehdoissa mainitun poissa-ehdon mukainen tilanne sovellu tilanteeseen.

Tapauksessa on riitaa siitä, ovatko palossa tuhoutuneet laitteet kuuluneet vakuutuksen piiriin.

Yrityksen vakuutuksen vakuutusehtojen mukaan vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä kiinteässä sijaintipaikassa. Nyt käsiteltävässä tapauksessa yrityksen vakuutuskirjaan esinevakuutuksen sijaintipaikaksi on merkitty tilan nimi, lisäksi alakohtina ovat lämpökeskusrakennus, lämpökeskuslaitteistot ja putkistot, turpeennoston koneet, laitteet ja työvälineet. Alakohdan Lämpökeskuslaitteistot ja putkistot sijaintipaikaksi on merkitty lämpökeskusrakennus ja hankintavuodeksi 2002. Kyseinen omaisuus on vakuutettu palovakuutuksella, rajoitetulla luonnonilmiövakuutuksella, vuotovakuutuksella sekä rikkovakuutuksella. 

Vakuutuslautakunta pitää vakuutuskirjan sisältöä selkeänä ja yksiselitteisenä. Lämpökeskuslaitteistojen ja putkistojen sijaintipaikaksi on merkitty lämpökeskusrakennus. Siten korjaamorakennuksessa olleet koneet ja laitteet eivät ole olleet vakuutuskirjaan merkityssä sijaintipaikassaan vahingon tapahtumahetkellä.

Koska vakuutuksenkohteet ovat olleet poissa sijaintipaikastaan, voidaan vakuutusehtojen mukaan soveltaa ns. poissa-ehtoa. Jotta ehdon perusteella maksetaan korvausta, olisi selvitettävä milloin koneet ja laitteet ovat olleet poissa sijaintipaikastaan eli lämpökeskusrakennuksesta.

Vakuutuksenottaja ei ole esittänyt selvitystä siitä, milloin kiertovesipumput ja -putkistot on siirretty pois sijaintipaikastaan. Niiden myöhemmästä käytöstä on todettu, että niitä on tarkoitus säilyttää varalaitteina.

Vakuutuksenottaja on todennut, että kaukolämpöputket ja lämpömäärälaskimet tullaan sijoittamaan myöhemmin uuteen tehdasrakennukseen.

Edellä mainituin perustein Vakuutuslautakunta katsoo selvitetyksi, etteivät mitkään lämpökeskuslaitteistot tai putkistot ole olleet vahingon tapahtumahetkellä vakuutuskirjan mukaisessa sijaintipaikassaan, ja siksi ne ovat olleet korvauspiirin ulkopuolella. Asiassa ole esitetty myöskään selvitystä, jonka perusteella voitaisiin arvioida tuleeko korvausta maksaa poissa-ehdon perusteella.

Vakuutuslautakunnan ohjesäännön 6 §:n mukaan Vakuutuslautakunta ei käsittele sille osoitetun lausuntopyynnön tekemisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamista lukuun ottamatta riitaa siitä, ovatko nämä kustannukset korvattavia oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusyhtiön asiassa tekemä päätös on ollut ehtojen mukainen.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Kallioinen, Löppönen, Nyyssölä, Pesonen ja Sjögren sekä varajäsen Taivalmaa. Sihteerinä toimi Paloposki-Sainio.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia