Haku

VKL 161/03

Tulosta

Asianumero: VKL 161/03 (2003)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 18.06.2003

Lakipykälät: 31, 34

Ennalta arvaamaton tapahtuma Suojeluohjeen laiminlyönti Matkatavaroiden jättäminen tuntemattomien ihmisten valvottavaksi

Vakuutettu saapui aamulla 28.5.2002 junalla Moskovaan ja hänellä oli tarkoituksena jatkaa samana iltana matkaa Ulan Batoriin. Hän jätti matkalaukkunsa rautatieasemalle säilytykseen päivän ajaksi. Palattuaan asemalle hän otti laukkunsa säilytyksestä ja meni erääseen ravintolaan tarkoituksenaan käydä WC:ssä ja juoda jotakin. Vakuutettu jätti laukkunsa ravintolapöydän viereen ja pyysi viereisessä pöydässä olevaa pariskuntaa vahtimaan sitä. Vakuutetun palattua WC:stä paikalla ei ollut laukkua eikä kyseistä pariskuntaa. Vakuutetun selvitellessä asiaa juna ehti lähteä. Junasta myöhästymisen seurauksena vakuutetulle syntyi ylimääräisiä matka- ja asumiskuluja.

Vakuutettu haki matkatavaravakuutuksen perusteella korvausta menetetystä matkalaukusta, sen sisällöstä ja ylimääräisistä matkakuluistaan.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö katsoi, että kuvatuissa olosuhteissa riski matkalaukun menettämisestä on suuri, minkä vuoksi matkalaukun varkautta ei voida pitää ennalta arvaamattomana. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö ei suorittanut korvausta varkaudesta eikä siitä aiheutuneista muista kustannuksista.
 
Uusintakäsittely

Vakuutettu pyysi yhtiötä käsittelemään asian uudelleen. Hän totesi, ettei WC:hen ole mahdollista mennä suuren ja painavan matkalaukun kanssa. Yksin matkustettaessa jää tällöin ainoaksi mahdollisuudeksi järjestää matkatavaroiden silmälläpito paikalla olevien henkilöiden toimesta, mikä onkin varsin tavanomaista kaikkialla. Vakuutettu totesi, ettei hänellä ollut pienintäkään syytä epäillä kyseisen pariskunnan rehellisyyttä. Vakuutettu toteaa vierailleensa kymmeniä kertoja eri puolilla Venäjää eikä hän kokemuksensa perusteella voi yleistää tavallista venäläistä kansaa epärehelliseksi.
 
Lisäselvityksen perusteella vakuutusyhtiö maksoi korvausta matkatavaroiden menetyksestä. Suojeluohjeiden laiminlyöntiin vedoten vakuutusyhtiö vähensi korvauksesta puolet.
 
Lausuntopyyntö

Vakuutettu on tyytymätön yhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiassa.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vakuutusehtojen kohtiin 5.2 ja 5.3.1. Yhtiö toteaa, että matkatavaroiden jättäminen ventovieraiden ihmisten kaitsettavaksi sisältää aina suuren riskin niiden joutumiselle varkauden kohteeksi varsinkaan, kun vartiointitoimeksiantoa ei kukaan muu ole kuullut. Omaisuuden jättäjällä ei voi olla mitään takeita kaitsijoiden rehellisyydestä. Houkutus Venäjällä selvästi länsimaisen matkailijan omaisuuden suhteen on korostunut vakuutuksenottajan päinvastaisista vakuutteluista huolimatta. Anastetun matkalaukun kantaminen rautatieasemalla on myös anastajan kannalta riskitöntä. Näistä syistä johtuen vakuutusyhtiö ei alun perin ole pitänyt vahinkoa ennalta arvaamattomana.
 
Lisäselvityksen nojalla vakuutusyhtiö on korvannut vahingosta puolet korvauspäätöksessä todetuin perustein. Vakuutusyhtiö pitää silmälläpidon laiminlyöntiä huomattavana ja korvausta ehtojen mukaisena. Vakuutusyhtiö toteaa myös, että matkalaukun säilytys oli mahdollista Moskovan rautatieasemalla valvotussa säilytyksessä.
 
Yhtiö toteaa lisäksi, että matkatavaravakuutuksen nojalla korvataan suoranaiset esinevahingot. Tämän vuoksi vakuutetulle aiheutuneet ylimääräiset välilliset kustannukset jäävät vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Matkatavaravakuutuksen ehtojen kohdan 5.2 mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.
 
Ehtokohdan 5.3.1 mukaan vakuutettu ei saa jättää matkatavaraa ilman jatkuvaa silmälläpitoa liikenneasemilla, toreilla, ravintoloissa, kauppaliikkeissä, majoitusliikkeiden auloissa, yleisissä kulkuneuvoissa ja yleisissä nähtävyys- ja vierailukohteissa.
 
Vakuutussopimuslain 31 §:n mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä. Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita. Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt edellä säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.
 
Vakuutussopimuslain 34 §:n mukaan harkittaessa, onko korvausta edellä mainitulla perusteella alennettava tai se evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys vakuutetun toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.
 
Asiakirjoista ilmenee, että vakuutettu on Moskovan rautatieasemalla otettuaan laukkunsa säilytyksestä mennyt ravintolaan matkalaukku mukanaan. Mennessään ravintolan WC:ssä käymään hän jätti laukkunsa pöytänsä viereen pyytäen viereisessä pöydässä ollutta tuntematonta pariskuntaa vahtimaan laukkua. Vakuutetun palattua WC:stä laukku oli anastettu ja kyseinen pariskunta kadonnut. Matkalaukun anastamisen johdosta vakuutettu myöhästyi junastaan. Lisäksi hänelle aiheutui ylimääräisiä matka- ja yöpymiskustannuksia.
 
Matkalaukun anastamisesta vakuutetulle aiheutui suoranaisen esinevahingon lisäksi myös varallisuusvahinkoa matka- ja asumiskustannusten muodossa. Vakuutusehtojen mukaan kyseisestä vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, minkä vuoksi kyseiset varallisuusvahingot eivät kuulu vakuutuksen korvauspiiriin.
 
Vakuutettu on jättänyt matkalaukkunsa ravintolassa täysin tuntemattomien ihmisten valvottavaksi. Tällaisessa tilanteessa omaisuuden menettämisen riski on erittäin suuri. Lautakunta katsoo, että vakuutettu ei ole asianmukaisesti järjestänyt omaisuutensa silmälläpitoa siksi aikaa, kun on itse poistunut paikalta. Ottaen huomioon vahinkoriskin suuruuden tämäntyyppisessä tilanteessa lautakunta pitää asianmukaisena vakuutusyhtiön tekemää vähennystä.
 
Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on ehtojen mukainen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas, jäsenet Määttä, Rusanen ja Eskuri sekä varajäsen Kivikoski. Sihteerinä toimi Haapasaari.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta