Haku

VKL 160/13

Tulosta

Asianumero: VKL 160/13 (2013)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 16.08.2013

Matkan peruuntuminen Vakuutusehtojen tulkinta Matkan siirtäminen Matkanjärjestäjän suorittama hyvitys

Tapahtumatiedot

Korvaushakemuksen mukaan vakuutetun oli tarkoitus mennä lomamatkalle ulkomaille 31.10.- 28.11.2012. Lokakuussa 2012 vakuutetulla todettiin vakava sairaus, ja leikkauspäiväksi määrättiin 7.11.2012.

Matka vaihdettiin uuteen matkaan ajalle 27.10.- 5.11.2013. Matkaa muutettiin vielä kertaalleen siten, että paluupäiväksi muutettiin 3.11.2013. Alkuperäisen matkan hinta vakuutetulta ja hänen mieheltään oli 929,60 euroa. Korvaushakemuksen mukaan uuden matkan hinta oli 1363,29 euroa ja erotus vanhaan matkaan oli 433,69 euroa. Hakemuksen mukaan vakuutettu haki korvausta alkuperäisen matkan hinnasta tai vaihtoehtoisesti uuden matkan ja vanhan matkan hintaerosta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on 29.1.2013 antamassaan korvauspäätöksessä todennut, että lentoyhtiöltä 14.2.2012 saadun tiedon mukaan vakuutetulla oli otettu peruutusturva matkan peruuntumista varten. Lentoyhtiöltä saadun tiedon mukaan matkan peruuntuminen äkillisen sairauden takia korvattaisiin täysimääräisesti lääkärintodistusta vastaan.

Lentoyhtiöltä puhelimitse 27.6.2013 saatujen lisätietojen mukaan vakuutettu ei ole lähettänyt lääkärintodistusta lentoyhtiölle. Todistus olisi pitänyt lähettää viikon kuluessa peruutuksesta ruotsiksi tai englanniksi. Tällöin vakuutettu olisi saanut rahat takaisin. Jos vakuutettu olisi sen jälkeen ostanut uudet lennot, olisivat ne olleet todennäköisesti melko kalliit, koska uudet lennot olisi varattu vain kolme päivää ennen matkalle lähtöä. Varausta ei ollut tässä tapauksessa peruttu vaan varaukseen oli tehty muutos. Vakuutusyhtiö toteaa, että siirtokuluja ei voida korvata, koska ne ovat olleet suuremmat kuin peruutuskulut olisivat olleet.

 

Valitus

Vakuutuksenottaja toteaa, että lentoyhtiö on kieltäytynyt korvaamasta peruuntumista, ja tästä syystä vakuutuksenottaja ja hänen miehensä hakevat korvausta matkavakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että vakuutettu olisi voinut saada alun perin varaamansa matkan kustannukset, täysimääräisinä takaisin, jos hän olisi toiminut lentoyhtiön ohjeistusten mukaisesti. Vakuutetulle ei siis olisi aiheutunut mitään peruutuskuluja. Uusien lentojen kulut tai lennon siirtokulut eivät ole matkustajavakuutusehtojen mukaisesti korvattavia kustannuksia. Edellä mainituista syistä perusteita korvausten maksamiseen matkustaja vakuutuksesta matkan peruuntumisesta aiheutuneista kuluista ei ole. Vakuutusyhtiö on lisäksi todennut, että matka aikaistui, eikä kyseessä ollut ehtojen mukainen matkan peruuntuminen.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisuositus

Ehdot

Vakuutusehtojen kohdan 2.3 mukaan matkan peruuntumisella tarkoitetaan matkalle lähdön estymistä.

Matkan peruuntuminen korvataan, jos se on aiheutunut

•  vakuutetun äkillisestä ja odottamattomasta sairaudesta, tapaturmasta tai kuolemasta

•  vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneesta odottamattomasta ja merkittävästä aineellisesta vahingosta

•  vakuutetun lähiomaisen, äkillisestä ja odottamattomasta sairaudesta, tapaturmasta tai kuolemasta.

Matkan peruuntuminen korvataan, jos jokin edellä mainittu syy on pakottavasti estänyt vakuutetun matkalle lähdön. Pakottavuus arvioidaan tapaturman tai sairauden osalta lääketieteellisin perustein. Omaisuusvahingoissa pakottavuus on olemassa, jos vahinko edellyttää vakuutetun läsnäoloa vahinkopaikalla.

Korvauksena matkan peruuntumisesta maksetaan se osuus ennen matkan alkamista maksetun matkan hinnasta, jota matkanjärjestäjä ei valmismatkalain mukaan hyvitä vakuutetulle.

Jos kyseessä ei ole valmismatkalain mukainen matka, korvauksena maksetaan se osuus ennen matkan alkamista maksetun matkan hinnasta, jota matkanjärjestäjä ei matkaehtojensa mukaan hyvitä vakuutetulle. Korvausta matkan peruuntumisesta maksetaan enintään 5000 euroa matkaa ja vakuutettua kohden.

Vakuutetun on viipymättä ilmoitettava matkanjärjestäjälle tai kuljetusyhtiölle matkan peruuntumisesta. Jos vakuutettu laiminlyö ilmoitusvelvollisuuden, vakuutusyhtiöllä on oikeus vähentää vakuutetulle maksettavasta korvauksesta ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin johdosta matkanjärjestäjältä tai kuljetusyhtiöltä saamatta jäänyt hyvitys.

Vakuutuksesta ei korvata matkan peruuntumista, jos vakuutus on otettu myöhemmin kuin kolme vuorokautta ennen matkan alkamista tai peruuntumisen syy on ilmennyt ennen vakuutuksen ottamista tai matkan varaamista.

Ratkaisu

Kyse on sen arvioimisesta, onko korvauksenhakijalle syntynyt vakuutuksesta korvattavia kuluja matka-ajankohdan siirtämisestä vakavan sairauden takia. Tässä tapauksessa ennen matkan alkamista maksettu hinta on ollut 929,60 euroa. Toteutuneen matkan hinta oli 1363 euroa. Siirtokuluja matka-ajankohdan siirtämisestä on syntynyt 433,69 euroa.

Vakuutuslautakunta katsoo, että ylimääräiset kulut johtuvat matkan siirtämisestä. Matkan peruuntumista koskevan ehtokohdan perusteella korvausta ei suoriteta uudesta matkasta. Korvattavia ovat ainoastaan ennen matkan alkamista maksetun matkan hinta tai sen osa. Edellä mainituin perustein Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä ehtojen mukaisena.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Korpiola, Rusanen ja varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia