Haku

VKL 159/14

Tulosta

Asianumero: VKL 159/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 20.08.2014

Korvattava vakuutustapahtuma. Näyttö. Ulkovesipostin kiinnitys.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiön asunnon makuuhuoneessa havaittiin kosteusvahinko 16.7.2013. Vahingon todettiin johtuvan makuuhuoneen koteloinnissa olevan ulkovesipostin liitoskappaleen vuodosta. Korvausta 8 809,19 euron korjauskustannuksista on haettu kiinteistövakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on katsonut 25.11.2013 päivätyssä korvauspäätöksessään, että putkimiehen selvityksen mukaan tuloputken liitos oli aikanaan kiristetty huonosti ja tästä syystä liitos oli alkanut vuotamaan. Mitään muuta selvitystä vuodon syystä ei ollut esitetty. Vuoto oli saadun selvityksen mukaan aiheutunut asennusvirheestä, eikä korvausta voida suorittaa, koska asennus- tai rakennusvirheistä johtuvia vahinkotapahtumia ei voida pitää vakuutusehtojen tarkoittamina äkillisinä ja ennalta arvaamattomina vahinkotapahtumina.

Valitus

Vakuutuksenottaja on katsonut 18.3.2014 päivätyssä valituksessaan, että kyseessä on ennalta arvaamaton vuotovahinko eikä rakennusvirhe. Rakennus oli valmistunut vuonna 2007 ja vesivahinko sattui heinäkuussa 2013, jolloin taloyhtiö oli jo kahdeksan vuotta vanha. Jos kyseessä olisi ollut rakennusvirhe, olisi se varmaan tullut esille jo aiemmin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 23.5.2014 päivätyssä vastineessaan, että putkessa tai sen liitoksessa ei ole todettu mitään rikkoutumista. Hyvä rakennustapa on rakentamisajankohtana edellyttänyt, että vesiposti on asianmukaisesti pultattu seinään niin, ettei vesiposti pääse vääntymään tai kiertymään oman vesiputkensa varassa.

Vahinko on aiheutunut siitä, ettei vesipostia ollut kiinnitetty eikä sille tulevaa putkea ollut kannakoitu asianmukaisesti, minkä seurauksena putkiliitos on löystynyt ja alkanut vuotaa. Vakuutusyhtiö katsoo, että tätä käsitystä tukee myös se, että rakennusliike on asentanut kaikkien vanhojen vesipostien tilalle uudet vesipostit ja kiinnittänyt ne ruuvikiinnityksellä tukevasti seinään, jotta vahinko ei toistuisi samasta syystä. Pelkästään se, että vuoto ei ole tullut esille aiemmin, ei tee asennuksesta asianmukaista. Puutteellisesti kannakoitu putkikin kestää aikansa, mutta jossain vaiheessa liitos alkaa löystyä ja lopulta alkaa vuotaa.

Asennus- tai rakennusvirheestä johtuvia vahinkotapahtumia ei voida pitää vakuutusehtojen tarkoittamina äkillisinä ja ennalta arvaamattomina vahinkotapahtumina. Koska kiinteistössä sattunut vesivahinko on aiheutunut asennusvirheestä ja hyvän asennustavan vastaisesta asentamisesta ja koska asennusvirheistä aiheutuneet vahingot on rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle, ei vahinkoa voida korvata.

Selvitykset

18.7.2013 tehdyn kosteuskartoituksen mukaan makuuhuoneen koteloinnissa havaittiin ulkovesipostin liitoskappaleen vuoto.

Vahinkoa tutkineen insinööritoimiston 6.11.2013 päivätyn selvityksen mukaan asunnossa tapahtui käyttövesijohdon vesivuoto. Vuotokohta oli ulkovesipostin puserrusliitinosassa. Ulkovesiposti oli kaapiston takana ja tästä syystä vuotokohta ei tullut heti näkyville. Vesi oli valunut tihkuvuotona seinälevyn pinnassa ja välissä parketin alle. Huoneiston pintoja jouduttiin uusimaan ja ulkovesiposti vaihdettiin uuteen. Isännöitsijä pyysi insinööritoimistolta lausunnon putkivuodon aiheuttajasta. Kohdekäyntiä ei tehty, koska vauriot oli korjattu eikä asunnossa voitu havainnoida putkivuodon aiheuttajaa tai selvittää luotettavasti vuodon syytä.

Insinöörin mukaan kyseessä oli ennalta arvaamaton vesijohtoputken vuoto. Vesiposti oli hävitetty korjaustyön yhteydessä eikä postia voitu tutkia laboratoriossa tarkemman syyn selvittämiseksi.

Tehdyt korjaukset ulotettiin koskemaan kaikkia ulkovesiposteja, jotta vahinko ei toistuisi samasta syystä. Vesipostien kiinnitykset seinärakenteeseen varmistettiin ruuvikiinnityksellä.

Putkimiehen isännöintitoimistolle 24.7.2013 lähettämän sähköpostin mukaan tuloputken liitos oli ilmeisesti kiristetty aikanaan huonosti.

Rakennusyrityksen edustajan 25.11.2013 lähettämän sähköpostin mukaan yhtiö ei ottanut kantaa virheeseen ennen kuin tarkempi selvitys virheestä oli toimitettu. Vaurioituneen asunnon osalta yhtiö oli kuitenkin valmis suorittamaan korvausta 3 000 euroa.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 13.1 (Neste-, kaasu- tai höyryvuoto) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut neste-, kaasu- tai höyryvuoto, kun aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan rakennuksen lämmitystä, ilmanvaihtoa tai vesihuoltoa palvelevista kiinteästi asennetuista putkistoista tai laitteista.

Vakuutusehtojen kohdan 13.2.4 (Kosteuden tiivistyminen ja homehtuminen) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka aiheuttaa kondenssivesi tai muu kosteus (esimerkiksi maanalainen kosteus tai vesi), sienettyminen, home tai haju, ellei se ole suoranainen seuraus korvattavasta vahingosta. Tällöinkin korvataan vai vuodosta vaurioituneelle rakenteelle aiheutunut seurannaisvahinko.

Yleisten vakuutusehtojen kohdan 10.6.5 (Rakennus- ja asennusvirheet) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle itselleen

- suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö-, toimitus- tai työvirheestä

- rakenne-, valmistus- tai aineviasta

- perustamis- tai rakennusvirheestä

Ratkaisu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vahinko aiheutunut ehtojen mukaisesta korvattavasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vuotovahingosta vai rajoitusehdon mukaisesta asennus- tai rakentamisvirheestä. Korvauksenhakijalla on näyttötaakka siitä, että kyseessä on korvattava vakuutustapahtuma, ja vakuutusyhtiön tulee korvausvastuusta vapautuakseen näyttää, että kyseessä on ollut rajoitusehdon mukainen tilanne.

Vahinko on vahinkoa tutkineen putkimiehen mukaan aiheutunut siitä, ettei vesipostia ollut kiinnitetty eikä sille tulevaa putkea ollut kiinnitetty seinään asianmukaisesti, minkä seurauksena putkiliitos oli löystynyt ja alkanut vuotaa. Vakuutuslautakunnalle toimitetuista valokuvista on nähtävissä, ettei vesipostia ollut kiinnitetty lainkaan seinään. Vakuutuslautakunta katsoo, että sitä, että ilman kiinnitystä seinään asennettu vesiputki ajan kuluessa liikkuessaan löysentää liitoksen, joka alkaa vuotaa, ei voida pitää äkillisenä ja ennalta arvaamattomana vahinkona. Näin ollen Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Sario, Uimonen, Laapotti ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia