Haku

VKL 159/13

Tulosta

Asianumero: VKL 159/13 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 31.01.2014

Rajoitusehdon tulkinta. Avioliiton päättymiseen liittyvä varallisuusriita.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja on hakenut korvausta oikeusturvavakuutuksesta osituksen moitetta koskevassa riita-asiassa. Avioliitto on päättynyt 29.11.2004. Ositus on tehty 15.12.2011 ja ositusta on moitittu 12.6.2012.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö katsoo, että osituksen moitteessa kyse on rajoitusehdon mukaisesta avioeroon liittyvästä varallisuusriidasta, joten korvausta ei voida suorittaa.

Valitus

Vakuutuksenottaja katsoo, että sovellettu rajoitusehto on epäselvä, ja sitä tulee näin ollen soveltaa vakuutuksenottajan eduksi. Rajoitusehtoja tulee muutenkin soveltaa suppeasti. Vakuutuksenottajan mukaan riita ei voi koskea avioeroa, koska avioliitto on päättynyt jo vuonna 2004. Vakuutuksenottaja katsoo, että vaikka vastapuolena asiassa onkin entinen puoliso, on kanteen kohteena kuitenkin pesänjakajan virheellinen toiminta. Kysymys ei näin ollen ole puolisoiden avioliiton päättymiseen liittyvästä varallisuusriidasta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on viitannut vastineessaan Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen VKL 645/00, jossa on katsottu, että osituksen moitekanne liittyy avioeroon. Ratkaisusuosituksessa VKL 120/01 on katsottu, että osituksen kohtuullistamiskanne on avioeroon liittyvä varallisuusriita. Ratkaisuosituksessa VKL 623/03, on katsottu, että ositusta koskeva riita-asia, jossa pyrittiin muuttamaan ositusta moittimalla sitä tai hakemaan sen mitättömäksi julistamista, oli avioeroon liittyvä varallisuusriita. Vakuutusyhtiö on vedonnut myös vakuutuksessa olleeseen katkokseen ajanjaksolla 1.11.2009- 1.1.2013. Vakuutuksenottajan oikeusturvavakuutus ei ole ollut voimassa riidan syntyessä 4.9.2012, jolloin vastapuoli on vastustanut kannetta. Vakuutus ei ole myöskään ollut voimassa 15.12.2011, jolloin ositus on tehty.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4 (Vakuutusturvan yleiset rajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka koskee avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista taikka avioeroon, avioliiton päättymiseen, yhteiselämän lopettamiseen, avioliitonomaiseen yhteiselämän lopettamiseen, rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia.

Ratkaisu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, voidaanko avioliiton päättymiseen liittyvää varallisuusriitaa koskevaa rajoitusehtoa soveltaa, kun kysymys on osituksen moitekanteesta.

Vakuutuslautakunta katsoo, että omaisuuden ositus on avioliiton päättymiseen kiinteästi liittyvä toimenpide. Rajoitusehdon mukaan kyseessä tulee olla asia, joka on seurausta avioerosta ja jossa puolisot riitelevät varallisuudesta. ”Liittymisellä” tarkoitetaan, että riidalla on looginen, todettavissa oleva yhteys avioeroon. Osituksessa järjestellään puolisoiden varallisuussuhteet avioeron jälkeen. Tyytymättömyys ositukseen ja sitä koskeva riita kohdistuu näin ollen avioeron jälkeisiin varallisuussuhteisiin. Tämän vuoksi lautakunta katsoo osituksen moitteessa olevan kyse rajoitusehdon tarkoittamasta avioeroon liittyvästä varallisuusriidasta. Kyseessä ei ole rajoitusehdon laajentava tulkinta. Vakuutuslautakunta katsoo, että kyseessä oleva rajoitusehto on tavanomainen, ja sen tulkinta on vakiintunut. Myöskään sillä seikalla, että avioliiton päättymisestä on kulunut paljon aikaan, ei ole merkitystä ehdon tulkinnan kannalta. Koska kyse ei ole vakuutuksesta korvattavasta vahingosta, ei Vakuutuslautakunta ota kantaa siihen, onko vakuutussopimus ollut voimassa riidan syntymisen ja osituksen hetkellä. Vakuutuslautakunta pitää edellä mainituin perustein vakuutusyhtiön päätöstä asianmukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia