Haku

VKL 158/10

Tulosta

Asianumero: VKL 158/10 (2011)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 10.03.2011

Toiminnanharjoittajan vastuu. Parvekkeiden vesieristyksen virheellisyys. Hitaasti syntynyt vuotovahinko.

Lausunnonpyytäjä on toiminut vuonna 2002 aliurakoitsijana asunto-osake­yhtiön parveketerassien korjausurakassa. Helmikuusta 2004 lähtien kohteessa on havaittu useita sadevesivahinkoja ja parvekkeet korjattiin vuonna 2009. Asunto-osakeyhtiö on kohdistanut pääurakoitsijaan korvausvaateen kohteen tutkimus-, korjaus- ja valvontakustannuksista. Pääurakoitsija on vaatinut osaa näistä kustannuksista lausunnonpyytäjältä.

Korvausta haetaan toiminnan vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö ei ole korvannut vahinkoa, koska ensimmäiset vuotovahingot on havaittu helmikuussa 2004 ja vakuutus on alkanut 14.12.2004. Vakuutusyhtiö on myös todennut vahingon aiheutuneen siitä, että lausunnonpyytäjä on tehnyt parvekkeiden vesieristykset virheellisesti. Koska kyseessä on virheellisesti suoritetun työn korjaaminen, ei vahinkoa korvata vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä on kosteuden aiheuttama vahinko, joka ei lähtökohtaisesti tule korvattavaksi vakuutuksesta. Edellytyksenä olisi se, että vahinko olisi tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. Tapauksessa virheelliset asennukset on tehty vuonna 2002 ja vahingot ovat ilmenneet vasta vuonna 2004, joten vahingot ovat syntyneet hitaasti ja vähitellen. Lisäksi vahingot ovat johtuneet toistuvista tapahtumista kuten terassien vedenpoiston häiriöistä ja sateista.
 
Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä ei ole vakuutuksen korvauspiiriin kuuluva vahinko, minkä vuoksi vakuutusyhtiö ei ota kantaa lausunnonpyytäjän korvausvastuuseen.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnön mukaan pääurakoitsija ja lausunnonpyytäjä ovat tehneet sovintosopimuksen, jonka mukaan lausunnonpyytäjä korvaa pääurakoitsijalle 37 375 euroa. Pääurakoitsija on suorittanut taloyhtiölle sen vaatiman korvauksen. Korvausta vesieristysten uudelleen tekemisestä ei ole vaadittu vakuutusyhtiöltä. Vakuutusyhtiötä vaaditaan korvaamaan lausunnonpyytäjän pääurakoitsijalle maksama summa.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiön mukaan sen vakuutuksen voimassaoloon liittynyt hylkäysperuste on virheellinen, mutta yhtiö vetoaa edelleen siihen, että kyseessä on ollut virheellisesti suoritetun työn korjaaminen, eikä vahinko ole aiheutunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.
 
Lausunnonpyytäjän vastine
Lausunnonpyytäjän mukaan vahinko on johtunut pääurakoitsijan puutteellisesta valvonnasta. Muuten lausunnonpyytäjä toistaa aikaisemmin esittämänsä.
 
Vakuutusyhtiön lisävastine
Vakuutusyhtiön mukaan vahinko on hitaasti ja vähitellen syntynyt, joten epäävä ratkaisu on tämän ehtokohdan perusteella oikea.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,
-          joka todetaan vakuutuskauden aikana ja
-          josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Kohdan 2.6 mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka johtuvat virheellisesti suoritetun työn tuloksen korjaamisesta tai työn uudelleen suorittamisesta, siinäkään tapauksessa, että työn suorittaa joku muu kuin vakuutuksenottaja.
 
Kohdan 3.2.11 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
-          kosteudesta tai
-          sadeveden tai sulamisveden, jäteveden, meren tai vesistöjen aiheuttamasta tulvimisesta.
 
Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin.
 
Ratkaisusuositus
 
Tapauksessa on kiista parveketerassien vedeneristyksen pettämisestä aiheutuneen vahingon korvattavuudesta. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen sillä perusteella, että kyseessä on virheellisen työsuorituksen korjaamisesta aiheutunut vahinko eikä se tapahtunut äkillisesti. Lausunnonpyytäjän mukaan vahinko tulisi korvata.
 
Lausunnonpyytäjän vaatimat korvaukset liittyvät sopimukseen, jossa on sovittu lausunnonpyytäjän osuudesta taloyhtiön pääurakoitsijalta vaatimista korvauksista sekä pääurakoitsijalle aiheutuneista kustannuksista. Taloyhtiön korvattavaksi vaatimat kulut ovat syntyneet vuotovahingon tutkimus- ja korjauskuluista sekä korjauksen valvontakustannuksista. Pääurakoitsijan vaatimat korvaukset liittyvät parveketerassien korjaamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin.
 
Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka johtuvat virheellisesti suoritetun työn tuloksen korjaamisesta tai työn uudelleen suorittamisesta siinäkään tapauksessa, että työn suorittaa joku muu kuin vakuutuksenottaja. Lautakunta toteaa, että kustannukset, jotka ovat syntyneet parveketerassien vesieristyksen uusimisesta, ovat johtuneet virheellisesti suoritetun työn suorittamisesta. Tämän ehtokohdan kannalta ei ole merkitystä sillä, onko työsuoritus ollut virheellinen esimerkiksi pääurakoitsijan puutteellisen valvonnan vuoksi tai muusta syystä.
 
Vakuutuksesta ei lähtökohtaisesti korvata kosteudesta ja sateesta aiheutuneita vahinkoja. Vakuutuksesta kuitenkin korvataan myös näin aiheutunut äkillinen vahinko, jonka syynä on yksittäinen virhe. Lisäksi edellytyksenä on, että myös vahingon syntyminen on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. Lautakunta toteaa, että lausunnonpyytäjän maksamat korvaukset perustuvat puutteellisen vesieristyksen aiheuttamiin vuotovahinkoihin. Puutteellisen vesieristyksen syynä ei ole ollut vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla yksittäinen tai satunnainen virhe. Lisäksi vahingot ovat aiheutuneet vähitellen veden päästessä rakenteisiin. Tällaiset vahingot eivät ole vakuutusehtojen mukaan korvattavia vahinkoja.
 
Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätön on vakuutusehtojen mukainen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Löppönen, Nyyssölä, Kallioinen, Pesonen ja Sjögren. Sihteerinä toimi Mäenpää.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia