Haku

VKL 155/14

Tulosta

Asianumero: VKL 155/14 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.08.2014

Lantarobotin rikkoutuminen maatalouslomituksen yhteydessä. Kunnan vastuu.

Tapahtumatiedot

A:n kunnan palveluksessa oleva maatalouslomittaja oli 2.–8.11.2013 tekemässä vuosilomitusta B:n maatilalla. Lomituksen aikana lomittaja oli ladannut lantarobotin akkua 7.11.2013. Sittemmin havaittiin robotin piirikortin rikkoutuneen ylijännitteen vuoksi.

Korvausta B:n lantarobotille aiheutuneesta vahingosta haettiin A:n kunnan vastuuvakuutuksesta.

Asian käsittely vakuutusyhtiössä

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen 8.1.2014. Yhtiö viittasi lomittajan selvitykseen, jonka mukaan lantarobotti oli toiminut pari päivää lomituksen alussa hyvin, mutta hitaasti. Robottiin oli aiemmin tilattu uudet akut ja ne oli vaihdettu. 5.11.2013 robotti alkoi oireilla, jäi välille eikä kulkenut reittiä loppuun. Lomittaja ajoi robotin latauspaikalle latautumaan yöksi. Seuraavana päivänä robotti kulki vain 10 cm latauspaikalta. Lomittaja palautti robotin latauspaikalle, joka ei enää ladannut akkuja. Lomittaja selvitti syyn, puhdisti latausnavat ja akut alkoivat latautua. Robotti jätettiin yöksi latautumaan, mutta seuraavanakaan aamuna se ei kulkenut kuin 10 cm latauspaikalta, jolloin lomittaja ajoi robotin takaisin ja jätti sen paikoilleen. Lypsyn jälkeen lomittaja kokeili robottia taas, mutta tuolloin se ei enää liikkunut. Tällöin lomittaja lähetti asiassa viestin B:lle, joka kehotti lomittajaa olemaan yhteydessä naapuriinsa. Naapuri oli ohjannut lomittajan lataamaan robotin sellaisella laturilla, jolla ladataan mm. traktorin ja auton akkuja. Lomittaja antoi robotin olla hetken tässä laturissa, mutta siihen ei tullut virtaa. Tämän jälkeen lomittaja jätti robotin paikalleen. Robotin valmistajalta saadun lausunnon mukaan akut olivat tyhjentyneet latauskaapelin kontaktivian vuoksi. Piirikortti ei rikkoudu akkujen tyhjentymisen takia, vaan rikkoutumisen takana oli todennäköisesti sopimattoman latauslaitteen käyttö. Lomittajan selvityksen mukaan uudet akut eivät käyneet alkuperäiseen latausasemaan, joka oli paikallaan lomituksen alkaessa. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei lantakoneen piirikortin rikkoutuminen johtunut lomittajan virheellisestä tai huolimattomasta menettelystä. Robotti oli alkanut oireilla lomituksen aikana ja lomittaja oli toiminut saamiensa ohjeiden mukaisesti. Näin ollen kuntaa ei voinut pitää vahingosta korvausvastuullisena eikä vahinkoa korvattu vastuuvakuutuksesta.

B reklamoi päätöksestä vakuutusyhtiön sisäiselle muutoksenhakuelimelle. Reklamaation mukaan lomittaja ei ollut noudattanut B:n naapurilta saamiaan ohjeita. Häntä oli ohjeistettu käyttämään latauksessa auton laturia (sininen Einhell-laturi), mutta hän oli käyttänyt Class Booster 350 -starttilaturia, joka antaa moninkertaisen virran auton laturiin verrattuna. Tämän johdosta useita lantarobotin sulakkeita oli palanut ja polttanut samalla lantarobotin piirikortin.

Vakuutusyhtiön sisäinen muutoksenhakuelin antoi asiassa lausuntonsa 6.2.2014. Robotin valmistajan korjausselvityksen mukaan latausvika johtui latauskaapelin huonosta kontaktista. Akkuja oli todennäköisesti ladattu vääränlaisella latauslaitteella. Oli myös mahdollista, että latauskaapeli oli ollut kytkettynä väärinpäin. Tältä osin lausunnossa kiinnitettiin huomiota siihen, ettei lomittaja ollut käsitellyt latauskaapelia. Sisäisen muutoksenhakuelimen mukaan oli kiistatonta, että lomittaja oli ladannut akkuja Class Booster 350 -starttilaturilla. Kysymyksessä oli kuitenkin kokoluokan 30–400Ah akkujen lataamiseen soveltuva laturi. Robotin akut olivat 100Ah. Ladattaessa akkuja tämä laturi ei anna virtapiikkejä tms. suurta 300A käynnistysvirtaa, vaan se toimii kuten kaikki muutkin akkulaturit, eli lataa lyijyakut. Lataustehoa voi säätää neljällä tehoalueella ja lomittaja oli käyttänyt pienintä lataustehoa. Laturin tuoteselosteen mukaan laitteessa on suojat ylikuormalle, kytkentävirheille yms. ja se soveltuu sekä 12V että 24V akuille. Robotissa on 24V akku. Erillinen akkulaturi ei ole oikea tapa ladata robotin akkuja silloin, kun ne on kytketty robotin virtapiiriin. Akut pitäisi irrottaa robotin virtapiiristä ennen niiden lataamista erillisellä laturilla. Robotin oma latausasema on suunniteltu lataamaan akut niiden ollessa kytkettynä ja on valmistajan hyväksymä laite. Koska myös latausasema oli jouduttu vaihtamaan ja robotissa ollut vikaa ennen lomittajan suorittamaa latausta ja lomittaja käyttänyt saamiensa ohjeiden mukaan auton akkulaturia, jonka olisi tullut sopia tälle akulle, vakuutusyhtiön sisäinen muutoksenhakuelin katsoi, että oli jäänyt näyttämättä, että vahinko olisi johtunut lomittajan virheellisestä menettelystä. Vahingon syy ylipäänsä oli jäänyt epäselväksi.

Valitus

Vakuutuslautakunnalle toimittamassaan valituksessa B vaatii vahingon korvaamista. B katsoo, että lomittaja on käyttänyt latauksessa vääränlaista laturia, joka pienimmälläkin latausteholla antaa liikaa virtaa. Laite on tarkoitettu vain käynnistämisen yhteydessä käytettäväksi. Lomittajaa oli nimenomaan opastettu käyttämään vain pienempää laturia, jota käytetään traktorin ja auton akkujen lataukseen. Laitteen valmistajan lausunnon mukaan akkujen tyhjeneminen ei aiheuta piirikortin rikkoutumista, vaan tämän syynä on mitä ilmeisimmin ollut sopimaton latauslaite. Tilaa edustanut B:n naapuri on kertonut B:lle, että lomittaja oli hänelle kertonut laittaneensa ensiksi kaapelit väärin päin ja käynnistäneensä tämän jälkeen laturin. Yleisohje latauksessa on, että koneen kaapelit irrotetaan ennen latauslaitteen kiinnittämistä akkuihin. Jos näin olisi toimittu, ei olisi syntynyt mitään vahinkoa. B olettaa, että tämä on lomittajien koulutuksessa itsestäänselvyys ja automaatio. Lomittaja on kuitenkin laittanut latauskaapelit irrottamatta konetta akuista. B pitää selvänä, että vahinko on seurausta lomittajan tuottamuksellisesta menettelystä eli annettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Siten vahinko tulee korvata A:n kunnan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan päätöksessään sekä sisäisen muutoksenhakuelimensä lausunnossa esitetyn. Yhtiön käsityksen mukaan piirikortin rikkoutumisen syy on jäänyt epäselväksi. Lisäksi lomittaja ei ole toiminut huolimattomasti, vaan saamiensa ohjeiden mukaan. Ei ole lomittajan vastuulla, että hänelle on annettu virheellisiä ohjeita.

Vakuutuksenottajan vastine

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajana olevalle A:n kunnalle tilaisuuden antaa asiassa vastineensa. Vakuutuksenottajan puolesta on puhelimitse ilmoitettu lautakunnalle, ettei vakuutuksenottajalla ole asiassa lisättävää.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot ja lainsäädäntö

Toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 3.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 3 luvun 1.1 §:n mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. (…)

Maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen (30.12.1996/1333) 9 §:n 1 momentin mukaan maatalousyrittäjän tulee ennen vuosiloman alkamista:

1) tarvittaessa opastaa lomittajaa lomitukseen kuuluvien tehtävien suorittamisessa sekä antaa hänelle ohjeet kotieläinten käsittelyyn liittyvistä erityiskysymyksistä;

2) huolehtia siitä, että maatila lomitustyössä tarvittavine koneineen ja laitteineen täyttää työturvallisuudelle asetettavat vaatimukset, sekä antaa lomittajille ohjeet koneiden ja laitteiden käyttämisessä;

3) hankkia maatalousyrityksen tavanomaisen kulutuksen edellyttämät kulutustarvikkeet vuosiloman ajaksi; sekä

4) ilmoittaa lomittajalle, mistä tämä voi tavoittaa hänet tai hänen edustajansa vuosiloman aikana.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sekä siitä, onko A:n kunnan palveluksessa ollut maatalouslomittaja toiminut lantarobotin akkuja ladatessaan saamiensa ohjeiden vastaisesti että siitä, onko tämä mahdollinen laiminlyönti syy-yhteydessä lantarobotin piirikortin rikkoutumiseen. Lantarobotin valmistajan edustajan antaman selvityksen mukaan piirikortin rikkoutuminen johtuu ilmeisesti sopimattoman latauslaitteen käyttämisestä. Akkujen välisiä sulakkeita on palanut useita, mikä viittaa siihen, että latauskaapeli on mahdollisesti kytketty väärin päin.

Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää lähtökohtaisesti vahingon aiheuttajan tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Työnantaja vastaa työntekijän tuottamuksellaan työssä aiheuttamista vahingoista vahingonkorvauslakiin perustuvan ns. isännänvastuun nojalla. Tuottamuksen lisäksi vahingonkorvausvastuun syntyminen edellyttää, että korvattavaksi vaadittu vahinkoseuraamus on syy-yhteydessä tuottamukselliseen tekoon tai laiminlyöntiin. Maatalousyrittäjän velvollisuus on ennen lomituksen alkamista muun muassa antaa lomittajalle ohjeet koneiden ja laitteiden käyttämisessä.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa A:n kunnan palveluksessa oleva lomittaja on ollut B:n maatilalla tekemässä vuosilomitusta, kun lantarobotti on lakannut toimimasta. Vakuutuslautakunnalle toimitetun, lomittajan laatiman kertomuksen mukaan lomitus on alkanut 2.11.2013. B oli tilannut navetassa käytössä olleeseen lantarobottiin uudet akut, jotka B:n poissa ollessa asensi hänen naapurinsa. Robotti toimi parin päivän ajan hyvin, mutta hitaasti. 5.11.2013 robotti alkoi oireilla; se ei ajanut reittiä loppuun. Lomittaja ajoi robotin latauspaikalle ja jätti sen yöksi latautumaan. Seuraavana päivänä robotti oli yhä latausasemassa. Lomittaja yritti laittaa robotin kulkemaan, mutta se kulki vain 10 cm matkan ja jäi sitten paikalleen. Tämän jälkeen latauskaan ei enää onnistunut, jolloin lomittaja puhdisti latausnavat. Robotti alkoi tämän jälkeen latautua, mutta seuraavana päivänä se ei taaskaan toiminut. Lomittaja otti tällöin yhteyttä B:hen, joka kehotti ottamaan yhteyttä naapuriinsa. Naapuri ohjeisti puhelimitse lomittajaa lataamaan akkuja laturilla, jolla ladataan esimerkiksi traktorin ja auton akkuja. Lomittaja ei selvityksensä mukaan uskonut, että piirikortin rikkoutuminen johtuisi hänen toiminnastaan, koska B lataa edelleen samalla laturilla ja se toimii. Vakuutusyhtiön edustajan kanssa 8.1.2014 käymässään puhelinkeskustelussa lomittaja on edelleen kertonut toimineensa B:n naapurilta saamiensa ohjeiden mukaan.

B:n vakuutusyhtiölle toimittamien selvitysten (sähköpostit korvauskäsittelijälle 10.1.2014 ja yhtiön sisäiselle muutoksenhakuelimelle 21.1.2014) mukaan B:n naapuri on ohjeistanut lomittajaa lataamaan lantarobotin akkuja sinisellä Einhell-merkkisellä laturilla, ei lomittajan käyttämällä Class Booster 350 -starttilaturilla. Lisäksi B on katsonut Vakuutuslautakunnalle toimittamassaan valituksessa, että lomittajan olisi peruskoulutuksensa nojalla pitänyt tietää, että akut on irrotettava lantarobotin virtapiiristä ennen niiden lataamista erillisellä akkulaturilla. Valituksessaan B on vielä maininnut naapurinsa kuulleen lomittajalta, että lomittaja olisi sanonut kytkeneensä aluksi laturin kaapelit väärin päin.

Vakuutuslautakunnan käytettävissä ei ole B:n naapurin lausuntoa lomittajalle annetuista ohjeista. Tieto siitä, että lomittajaa olisi ohjeistettu käyttämään nimenomaan Einhell-merkkistä laturia, perustuu B:n omaan kertomukseen. Lomittaja itse on ilmoittanut toimineensa naapurin antamien ohjeiden mukaan. Siitä, että lomittaja olisi kytkenyt latauskaapelit väärin päin, on vain B:n valitusvaiheessa esittämä väite, ei muuta selvitystä. Asiassa ei ole edes väitetty, että lomittajaa olisi ohjeistettu irrottamaan akut lantarobotin virtapiiristä ennen latausta, vaan B on katsonut, että lomittajan olisi tullut tietää tämä jo peruskoulutuksensa nojalla. Vakuutuslautakunta katsoo asiassa jäävän epäselväksi, millä tavalla maatalouslomittajaa on maatalousyrittäjä B:n puolesta ohjeistettu lantarobotin käytössä ja erityisesti sen akkujen latauksessa. Ainakin siltä osin ohjeistus on ollut puutteellista, että akut olisi tullut irrottaa lantarobotin virtapiiristä ennen latausta. Vastuu asianmukaisesta ohjeistuksesta on maatalousyrittäjällä eikä ohjeistuksen tarkasta sisällöstä ole selvitystä. Tämän vuoksi Vakuutuslautakunta katsoo jääneen selvittämättä, että lomittaja olisi toiminut saamiensa ohjeiden vastaisesti ja siis huolimattomasti. Koska näyttöä lomittajan huolimattomasta toiminnasta tilanteessa ei ole esitetty, Vakuutuslautakunta ei ota kantaa lomittajan suorittaman akkujen latauksen ja lantarobotin piirikortin rikkoutumisen väliseen syy-yhteyteen.

Edellä kerrotun mukaisesti Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Laine.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia