Haku

VKL 154/16

Tulosta

Asianumero: VKL 154/16 (2016)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 23.09.2016

Ehtojen tulkinta. Suunniteltuun tai tulevaan työhön liittyvä asia. Koulutussopimusta koskeva riita.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A on ollut osapuolena ammattilentäjän koulutusta koskevassa sopimuksessa, jossa toisena osapuolena on koulutuslaitos X Oy. Tapauksessa on tullut riitaa, kun A on keskeyttänyt koulutuksen eikä X Oy ole suostunut palauttamaan kurssimaksua siltä osin kun A ei vielä ollut osallistunut koulutukseen.

A haki sopimusta koskevaan riita-asiaan oikeusturvaetua yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jossa se viitta sovellettaviin vakuutusehtoihin, joiden mukaan vakuutuksesta ei korvata kuluja asiassa, joka liittyy muun muassa vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen tai elinkeino- tai ansiotoimintaa. Yhtiön näkemyksen mukaan ammattilentäjän koulutus on ammattiin tähtäävä koulutus ja näin ollen riita liittyy vakuutetun tulevaan työhön eikä kuluja voida siten korvata oikeusturvavakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A toteaa, että toisin kun vakuutusyhtiö on esittänyt, ei kysymys ole suunniteltuun työhön liittyvästä riidasta vaan kuluttaja-asiakkaan ja elinkeinoharjoittajan välisestä koulutussopimuksesta. Koulutuksen suorittaminen ei myöskään automaattisesti merkitse, että opiskelija työllistyy liikennelentäjäksi. Koulutuksen suorittaminen mahdollistaa ainoastaan ansiolentäjän lupakirjan hakemisen.

Valituksen mukaan vakuutusehtoa ei tule tulkita siten laajentavasti, että se kohdistuu myös mihin tahansa toimintaan, jolla edistetään työllistymistä tai jotka liittyvät mahdolliseen työhön tulevaisuudessa.  Näillä perusteilla A katsoo edelleen, että oikeusturva tulee myöntää nyt käsillä olevaan riita-asiaan.

Vakuutusyhtiön vastineen jälkeen toimittamassaan lisäkirjelmässä A toteaa, että käsitettä ”liittyy” on tulkittava siten, että se tarkoittaa välitöntä liityntää riitaan. Yhtiön tulkinnan mukaan käytännössä kaikki inhimillinen toiminta voitaisiin katsoa kuuluvaksi rajoitusehdon piiriin. A:n näkemyksen mukaan on yhtiö vastineessaan myös katsonut, että nyt käsillä olevassa riidassa on kysymys vain välillisestä liitynnästä, vaikka väittääkin sitä virheellisesti välittömäksi. Näin ollen, koska A:n riidalla ei ole välitöntä liityntää ansiotoimintaan, ei rajoitusehto sovellu tapaukseen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian taustatiedot ja sovellettavat vakuutusehdot. 

Yhtiö toteaa vastineessaan, että ammattilentäjän opintolinjaan kuuluvien kurssien suorittaminen hyväksytysti antaa koulutettavalle henkilölle valmiuden toimia ammattilentäjän työssä tai ammatissa. Kyseessä on siten tietyn erityisalan ansiotoimintaan valmistava koulutusohjelma. Koulutuksen kalleus ja siihen käytettävä aika huomioon ottaen on selvää, että koulutukseen osallistuva henkilö ei osallistu siihen yksityistä harrastustoimintaansa varten vaan hän odottaa tuottoa investoinnilleen. Ammattilentäjän työ on siten vaativa erityisammatti ja kouluttautuminen tähän työhön liittyy vakuutetun tulevaan työhön, ammattilentäjänä toimimiseen.

Yhtiö toteaa myös, että kuluttaja-asemassa oleva henkilö voi tehdä sopimuksia ja muita oikeustoimia, joilla hän pyrkii tulevaisuudessa saamaan tuloa tai tuottoa, joko satunnaista tai toistuvaa. Tällaisiin oikeustoimiin liittyviä riitoja ei korvata oikeusturvavakuutuksesta. Rajoitusehtoa 5.2 sovelletaan mihin tahansa pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi. Soveltaminen ei edellytä vakuutetun saavan tuloja toiminnasta, vaan pelkkä tulojen hankkimistarkoitus riittää.

Rajoitusehdon mukaan riidalla on oltava jonkintasoinen looginen, todettavissa oleva yhteys ansio- ym. toimintaan. Riidan ei tarvitse siten olla välittömästi oikeudenkäynnin kohteena, vaan riittää kun sen voidaan katsoa liittyvän ansiotoimintaan. Rajoitusehdossa todetaan, että myös suunniteltuun työhön liittyvät asiat on suljettu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Näin ollen ei ole väliä, onko toiminta vielä alkanut. Myöskään merkitystä ei yhtiön mukaan ole sillä, tuleeko vakuutettu mahdollisesti työllistymään alalla vai ei.

Näillä perusteilla yhtiö katsoo edelleen, että sen tekemä päätös on vakuutusehtojen ja vakiintuneen korvauskäytännön mukainen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa siitä, onko vakuutetun ammattilentäjän koulutussopimusta koskevaa riita-asiaa pidettävä suunniteltuun työhön liittyvänä riitana.

Sovellettavat vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa.

Ehtokohdan 5.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuneita kuluja asiassa, joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi.

Asian arviointi

Lautakunta toteaa, että kodin vakuutuksiin sisältyvän oikeusturvavakuutuksen perustarkoitus on, että vakuutus on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan vakuutettujen yksityiselämään liittyviin riitoihin. Näin ollen vakuutuksen ulkopuolelle on kattavasti rajattu vakuutetun ansio-, elinkeino-, tulonhankinta- yms. toimintaan liittyvät asiat. Rajoitusehdon sanamuodon mukaan sen soveltamisen edellytyksenä on rajoitetun toiminnan liittyminen asiaan, johon oikeusturvaetua haetaan. Tämän perusteella lautakunta katsoo, ettei ehdon soveltaminen edellytä asian suoranaisesti koskevan rajoituksen kohteena olevaa toimintaa.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutettu on tehnyt sopimuksen kouluttautumisesta ammattilentäjäksi. Vakuutettu on keskeyttänyt koulutuksen ja riitaa on tullut takaisinmaksettavien kurssimaksujen määrästä.  Oikeusturvaetua on haettu tähän riitaan ja vakuutusyhtiö on katsonut riidan liittyvän vakuutetun suunniteltuun tai tulevaan työhön tai ammatinharjoittamiseen.

Vakuutusehtojen tulkinnan lähtökohtana on sopimusoikeuden yleisten tulkintaperiaatteiden mukaisesti ehtojen sanamuoto ja niiden yleisen kielenkäytön mukainen merkityssisältö. Tulkintaepäselvyyksien esiintyessä ehtoja luetaan loogisena kokonaisuutena ja niiden tarkoitusta ajatellen. Rajoitusehtojen tulkinnassa on tärkeää muistaa, että niitä on tulkittava tiukasti sanamuotonsa mukaan ja suppeasti.

Vakuutuslautakunnan mukaan nyt käsillä olevassa tapauksessa riita koskee ammattilentäjän koulutussopimuksen perusteella takaisin maksettavia kurssimaksuja, kun vakuutettu on keskeyttänyt koulutuksen. Lautakunta katsoo, että koulutuksessa on kysymys pätevöitymisestä johonkin tiettyyn ammattiin. Sen sijaan tässäkään tapauksessa ei koulutuksen päättämiseen ja pätevöitymiseen liity varmuutta ammatinharjoittamisesta. Pelkkä abstrakti mahdollisuus harjoittaa jotain ammattia ei kuitenkaan vielä merkitse sitä, että käsillä olevaa riitaa voitaisiin pitää ehdon tarkoittamalla tavalla vakuutetun tulevaan tai suunniteltuun työhön liittyvänä.

Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan on tapauksen olosuhteet huomioon ottaen katsottava, ettei riita liity vakuutetun ansiotoimintaan rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta suosittaa yhtiötä myöntämään A:lle asiassa oikeusturvaedun.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Hanén

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia