Haku

VKL 154/15

Tulosta

Asianumero: VKL 154/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.01.2016

Korvattava vakuutustapahtuma. Tuottamus. Valurautaviemäriputken tuenta rakenteissa. Toimeksiantoon liittyvä huolellisuusvelvoite. Rakennusmääräysten vastainen rakentaminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana oleva LVI-alalla toimiva A Oy asensi B Oy:n omistaman pienkerrostalon ullakkotilaan rakennettavien huoneistojen viemärit kesäkuussa 2014. Tämän vuoksi A Oy oli liittänyt vanhan, rakennuksessa jo olleen valurautaisen viemäriputken yläosaan muovisen viemäriputken.

A Oy on kertonut 19.9.2014 lähettämässään sähköpostiviestissä tilaajan ilmoittaneen 3.9.2014, että ensimmäisen kerroksen asuntoon valui vettä. Asiakas oli itse purkanut alakerran alaslaskukaton ja yläkerran lattiarakenteen. Vakuutuksenottaja kävi vahinkopaikalla seuraavana päivänä 4.9.2014, jolloin vian syyksi todettiin irronnut muhviliitos viemärin yläpäässä. 23.9.2014 tehdyn vahinkokartoituksen mukaan liitoksen irtoaminen johtui vanhan valurautaviemärin alas vajoamisesta ja sen alapuolisen tuennan pettämisestä. B Oy:n kiinteistövakuutus ei korvannut vahinkoa. Kiinteistövakuutusyhtiön 15.9.2014 teettämän vahinkotarkastuksen mukaan putken kannakkeet puuttuivat kolmannesta kerroksesta ja myös ensimmäisen kerroksen tuenta oli puutteellinen. Vahinko johtui vakuutusyhtiön mukaan rakennusmääräysten vastaisesta rakentamisesta. Korvausta vahingon korjauskuluista oli haettu A Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen 20.10.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä. Vakuutusyhtiön mukaan putkiasennus oli tehty oikein eikä vahinko ollut aiheutunut vakuutuksenottajan tuottamuksesta. Vahinko oli vakuutusyhtiön mukaan aiheutunut rakennuksessa jo ennen putkitöiden suorittamista olleesta virheestä.

Asiakkaan valitus

Vahingonkärsineen B Oy:n mukaan asentajalle oli mainittu valurautaviemärin yläpuolisen tuennan puuttumisesta. Tuennan puuttumisen takia vanha valurautainen pystyputki pääsi heilumaan liitoksen kohdalta vaakasuunnassa. Myös asentajan oli tullut havaita tämä liitosta tehdessään. Liitoksen pettämisen jälkeen vakuutuksenottajayritys oli lopulta tehnyt kannakoinnin, mikä osoittaa, että asentaja jätti alkuperäisen toimeksiannon yhteydessä kannakoinnin suorittamatta tarkoituksellisesti. Kannakointi olisi tullut tehdä työsuoritukseen kuuluvana toimenpiteenä ilman erillistä mainintaakin.

LVI-kortissa LVI12-103370 on todettu, että pystyviemäri kannakoidaan jokaisen kerroksen kohdalta. Näin ei kuitenkaan tässä tapauksessa tehty, vaikka asiasta mainittiinkin asentajalle. LVI-kortissa LVI12-103370 on todettu, että jokainen valurautaviemärin liitospanta- ja/tai putken osa kannakoidaan. Näin ei ollut kuitenkaan tehty.

B Oy:n mukaan vahinko ei johtunut vanhan viemäriputken putoamisesta. Vanha pystyosuus oli kannakoitu jykevillä palkeilla. Tämä kannake jouduttiin purkamaan, jotta vahingon syytä oli mahdollista päästä selvittämään. Vahinkotarkastajan tultua paikalle kannake oli jo purettu. Vahinkotarkastaja ei nähnyt alkuperäistä kannaketta. Näin ollen vahinkokartoitusraportti perustuu vääriin johtopäätöksiin vahingon syystä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että vakuutuksenottajayrityksen toimeksiantona ei ollut korjata rakennuksessa jo olleita viemäreitä vaan sen tehtävät olivat kohdistuneet ainoastaan ullakkotilan vesijohtoihin, viemäröintiin ja ilmastointiin. A Oy oli voinut luottaa siihen, että rakennuksen viemäri oli rakennusmääräysten mukainen ja oikein rakennettu. A Oy oli tehnyt kaikki toimeksi saamansa viemäriasennukset rakennusmääräysten mukaisesti kannakoiden.

Kaikissa käytössä olevissa vahinkokartoitusraporteissa vahingon syyksi oli ilmoitettu valurautaviemärin putoaminen. Myös B Oy:n kiinteistövakuutusyhtiön vahinkotarkastaja K.J oli todennut viemärin pudonneen pohjatuen päältä. Myös ulkopuolisen vahinkotarkastajan mukaan kannakointi oli pudonnut ja rikkoutunut.

B Oy:n väitteet siitä, että asentajalle olisi mainittu valurautaviemärin yläpuolisen tuennan puuttumisesta, ja että asentajan olisi tämän perusteella täytynyt havaita tuennan puuttuminen, eivät pitäneet paikkaansa. Asentaja ei ollut saanut tietoa siitä, että vanhan viemärin kannakoinnissa tai tuennassa olisi puutteita. Vanhan viemäriputken osa oli jatkunut liitoskohdasta alaspäin kiinteästi rakenteisiin koteloituna, eikä tuennan puuttumista ollut voitu havainnoida. Jos B Oy tiesi vanhan viemärin tuennan ja kannoinnin puutteellisuudesta, olisi sen tullut teetättää myös vanhan viemärinosan kunnostustyöt. B Oy oli teetättänyt A Oy:llä ainoastaan ullakkotilan viemäröinnin, eikä sille ollut tämän toimeksiannon perusteella syntynyt vastuuta vanhan valurautaviemärin kunnosta.

Vanha valurautainen viemärilinja oli rakennettu aikanaan alhaalta ylöspäin siten, että linjan alle asennettujen kannatinpuiden ja tuennan oli tarkoitus kannattaa ylöspäin rakennettavaa viemärilinjaa. Vaikka vanhaan pystyviemäriin olisi ullakkotilan viemäröinnin yhteydessä lisätty yksi kannake vanhan viemärilinjan yläpäähän, ei tämä olisi pelkästään estänyt vanhan viemärin putoamista.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajalle tilaisuuden lausua asiassa. Vakuutuksenottajalla ei ollut lisättävää asiaan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko A Oy näyttänyt suorittaneensa sovitun toimeksiannon asianmukaisesti ja oliko valurautaviemärin ja muoviviemärin liitoskohdan irtoamisesta aiheutunut vesivahinko syy-yhteydessä A Oy:n tuottamukselliseen menettelyyn.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4 mukaan vakuutus korvaa vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Vakuutuksenottajana oleva LVI-alan yritys A Oy asensi B Oy:n omistaman pienkerrostalon ullakkotilaan rakennettavien huoneistojen viemärit. A Oy oli liittänyt vanhan rakennuksessa jo olleen valurautaisen viemäriputken yläosaan muovisen viemäriputken. Liitos irtosi 3.9.2014.

Vakuutuslautakunta toteaa, että suoritusvelvollisen, tässä tapauksessa A Oy:n tulee näyttää, että sen B Oy:n toimeksiannon perusteella tekemä työsuoritus oli asianmukainen. Korvausta vaativan B Oy:n on näytettävä vahingon ja puutteellisen työsuorituksen välinen syy-yhteys. Vakuutuslautakunta toteaa, että putkiasennuksen tekevän yrityksen tulee suoritusvelvollisuuttaan täyttäessään noudattaa rakennushetkellä voimassa olevia rakennusmääräyksiä.

Rakennusmääräyksen D 1 kohdan 4.5.1 mukaan viemäri on kiinnitettävä rakenteisiin siten, ettei siihen pääse syntymään haitallista painaumaa ja siten, ettei lämpölaajeneminen aiheuta haittaa. Milloin jäteveden virtauksesta syntyvien voimien vuoksi on tarpeellista, viemäri on ankkuroitava. Ohjeen 4.5.1.1 mukaan viemärin asennuksessa otetaan huomioon mekaaniset ja muut voimat, joille putket tai niiden osat saattavat joutua alttiiksi. Edellä mainittu koskee sekä viemärin sijoitus että tuki-, ohjaus- ja kiintopisteiden etäisyyksien valintaa.

LVI-kortin LVI12-103370 mukaan pystyviemäri kannakoidaan jokaisen kerroksen kohdalta. LVI-kortin LVI12-103370 mukaan jokainen valurautaviemärin liitospanta- ja/tai putken osa kannakoidaan.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan A Oy:n tekemä muoviputken ja valurautaputken liitos ja kannakointi oli tehty asianmukaisesti. Vahingonkärsineen B Oy:n mukaan asentajalle oli mainittu valurautaviemärin yläpuolisen tuennan puuttumisesta rakenteiden sisällä, josta johtuen valurautainen pystyputki pääsi heilumaan liitoksen kohdalta vaakasuunnassa. Vakuutusyhtiö on kiistänyt tämän. Asiassa on riidatonta, että A Oy teki tuennan vasta vahingon sattumisen jälkeen B Oy:n pyynnöstä.

Vakuutuslautakunta katsoo, että A Oy:n on tullut ammattimaisena LVI-korjausyrityksenä selvittää, oliko toimeksiannon mukainen liitos ollut mahdollista tehdä ilman vahingon vaaraa.

Asennus koski tässä tapauksessa valurautaviemärin ja muoviputken välistä asennusta ullakkotilassa. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei asentajalla ollut velvollisuutta tutkia ullakkokerroksen alla olevan valurautaviemäriputken kannatuksien asianmukaisuutta, eikä siihen olisi ollut mahdollisuuttakaan. Vakuutuslautakunta katsoo, että vaikka vanhaan valurautaiseen pystyviemäriputkeen olisi lisätty yksi kannake vanhan viemärilinjan yläpäähän estämään uuden liitoksen aiheuttaman vedenpaineen liikevaikutusta, ei kannake olisi todennäköisesti estänyt vanhan ja padottamisen myötä jopa 200 kilogrammaa painavan viemärin putoamista, ottaen myös huomioon, että 23.9.2014 päivätyn vahinkotarkastusraportin mukaan valurautaputken alapuolella oleva tuki oli pettänyt ja kiinteistövakuutusyhtiön 15.9.2014 teettämän vahinkotarkastuksen mukaan ensimmäisen kerroksen tuenta oli puutteellinen. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole korvausvastuussa vuotovahingosta, eikä vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta vastuuvakuutuksen perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta