Haku

VKL 153/05

Tulosta

Asianumero: VKL 153/05 (2005)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 23.05.2005

Keskeytysvahinko Maidon vastaanotto meijeriin keskeytynyt Vahingon korvattavuus

Vakuutuksenottaja T.K:n maatilan tuottaman maidon vastaanotto meijeriin oli keskeytyksissä 1.11.2004 – 16.1.2005 välisen ajan. Keskeytys johtui siitä, ettei maito täyttänyt maitohygienia-asetuksen laatuvaatimuksia. 

Vakuutuksenottaja haki korvausta keskeytysvahingosta maatilavakuutukseensa sisältyvästä rajoitetusta keskeytysvakuutuksesta.

 
Vakuutusyhdistyksen päätös
 
Päätöksessään 1.2.2005 vakuutusyhdistys toteaa tapahtumatiedot.
 
Korvausta on haettu vakuutuksenottajan rajoitetusta keskeytysvakuutuksesta. Vakuutusehtojen kohdan 1 ”Yleiskuvaus” mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti esinevakuutuksella vakuutetulle, kohdassa 3.1 mainitulle omaisuudelle aiheutuneista valitun turvatason mukaisesti korvattavista vakuutustapahtumista aiheutuvat, maatalouden tuotantotoiminnassa käytetyn rakennuksen käytön estymisestä johtuvat lisäkustannukset.
 
Vakuutuksesta korvataan myös keskeytysvahinko, joka aiheutuu vakuutussopimukseen liitetyllä tuotantoeläinvakuutuksella vakuutettujen tuotantoeläinten menettämisestä valitun turvatason mukaisesti korvattavan vakuutustapahtuman vuoksi.
 
Kohdan 3.2 ”Eläinvahingot” mukaan vakuutuksesta korvataan tuotantoeläinvakuutuksella vakuutetun eläimen menetyksestä korvattavan vakuutustapahtuman vuoksi aiheutuva tuotannon menetys tai vähentyminen seuraavasti:
-         maidontuotanto, enintään 30 % eläimen menetyksestä suoritettavan korvauksen perusteena olevasta arvosta (eläimen käypä arvo tai eläimen teurasarvo).
 
Kysymyksessä ei ole vakuutusyhdistyksen ehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma, koska maidontuotannon menetys ei ole johtunut tuotantoeläinvakuutuksella vakuutetun eläimen menetyksestä. Näin ollen vakuutusyhdistys ei voi suorittaa vakuutuksenottajalle korvausta vahingosta.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössään 18.2.2005 vakuutuksenottaja T.K. toteaa, että hänellä on vakuutusyhdistyksessä maatilavakuutus. Vakuutuksen perusteella vakuutuksenottaja haki yhdistykseltä korvausta tilan tuotantotoiminnan keskeytymisen takia. Vakuutusyhdistys eväsi korvauksen. Tämän vuoksi vakuutuksenottaja pyytää Vakuutuslautakuntaa tutkimaan, onko vakuutusyhdistys menetellyt asiassa ehtojen ja lakien mukaan.
 
Vakuutuksenottajan tilalla harjoitetaan maidontuotantoa ja maito toimitetaan meijeriin. Meijeri keskeytti maidon vastaanottamisen ajaksi 1.11.2004 – 16.1.2005 sillä perusteella, ettei maito täyttänyt sille asetettuja laatuvaatimuksia. Maidon laadun heikkeneminen ei johtunut maidon käsittelystä, vaan syynä oli rehun pilaantuminen, joka puolestaan johtui kesän 2004 vaikeista kasvu- ja korjuuolosuhteista.
 
Koska maatilavakuutuksessa on vakuutettu myös tilan tuotantotoiminnan keskeytyminen vakuutuksenottaja katsoo, että hänellä on oikeus vakuutuskorvaukseen. Tilan päätuotantosuunta on maidontuotanto ja valtaosa tilan tuloista saadaan maidosta. Tulon keskeytyminen 2,5 kuukauden ajaksi aiheuttaa niin suuren tulonmenetyksen, ettei siitä ole mahdollisuutta selvitä ilman korvaavia tuloja. On vaikea käsittää, että vakuutus, jossa nimenomaan on vakuutettu tulonmenetykset, ei korvaisi tämänkaltaista, lähes totaalista 2,5 kuukauden mittaista ennalta odottamatonta tulonmenetystä.
 
Vakuutusyhdistyksen vastine
 
Vastineessaan 7.4.2005 vakuutusyhdistys kertaa tapahtumatiedot ja vakuutusehdot sekä antamansa korvauspäätöksen ja toteaa yhteenvetona, että asiassa annettu korvauspäätös on oikea ja voimassa olevan vakuutuksen ja sen vakiintuneen tulkinnan mukainen. Vakuutusyhdistyksen käsityksen mukaan vakuutuksenottaja ei ole esittänyt lausuntopyynnössään mitään sellaista uutta, jonka perusteella vakuutusyhdistyksen tulisi muuttaa korvauspäätöstään.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Maatilavakuutuksen ehdot, voimassa 1.1.2002 alkaen
 
Rajoitettu keskeytysvakuutus (sisältyy vakuutussopimukseen, mikäli siitä on erikseen sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan)
 
Kohta 2, Yleiskuvaus
Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti esinevakuutuksella vakuutetulle kohdassa 3.1 mainitulle omaisuudelle aiheutuneista valitun turvatason mukaisesti korvattavista vakuutustapahtumista aiheutuvat, maatalouden tuotantotoiminnassa käytetyn rakennuksen käytön estymisestä johtuvat lisäkustannukset.
 
Vakuutuksesta korvataan myös keskeytysvahinko, joka aiheutuu vakuutussopimukseen liitetyllä tuotantoeläinvakuutuksella vakuutettujen tuotantoeläinten menettämisestä valitun turvatason mukaisesti korvattavan vakuutustapahtuman vuoksi.
 
Kohta 3.2, Eläinvahingot
Vakuutuksesta korvataan tuotantoeläinvakuutuksella vakuutetun eläimen menetyksestä korvattavan vahinkotapahtuman vuoksi aiheutuva tuotannon menetys tai vähentyminen seuraavasti:
-         maidontuotanto, enintään 30 % eläimen menetyksestä suoritettavan korvauksen perusteena olevasta arvosta (eläimen käypä arvo tai eläimen teurasarvo).
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse maidon vastaanoton keskeytymisestä meijeriin ja siitä aiheutuneen vahingon korvaamisesta keskeytysvahinkona.
 
Vakuutuksenottaja T.K:n maatilan tuottaman maidon vastaanotto meijeriin on ollut keskeytyksissä 1.11.2004 – 16.1.2005 välisen ajan, koska maidon laatu ei täyttänyt sille asetettuja vaatimuksia. Vakuutuksenottaja on hakenut korvausta vahingosta maatilavakuutukseensa sisältyvästä rajoitetusta keskeytysvakuutuksesta.
 
Rajoitetusta keskeytysvakuutuksesta maksettavan korvauksen perusedellytyksenä on, että vahinko on aiheutunut vakuutetun tuotantoeläimen menettämisestä. Esillä olevassa tapauksessa ei ole ollut kyse eläinmenetyksestä, vaan maidon asetuksessa määritellyn laadun täyttämättä jäämisestä. Tämän vuoksi lautakunta katsoo vakuutusyhdistyksen epäävän päätöksen ehtojen mukaiseksi.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Aminoff, Henriksson, Kallioinen, Laasonen ja Sjögren sekä varajäsen Paloranta. Sihteerinä toimi Savonen.
 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia