Haku

VKL 15/15

Tulosta

Asianumero: VKL 15/15 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 23.04.2015

Lakipykälät: 31, 33, 34

Lieden jättäminen ilman valvontaa. Rasvaa sisältävän kattilan aiheuttama tulipalo. Suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella vakuutuskorvauksesta tehty vähennys.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan omakoti tuhoutui tulipalossa 11.6.2014. Palo syttyi kattilasta, jossa oli rasvaa. Vakuutuksenottajan vaimo A oli jättänyt kattilan lämpenemään liedelle ilman vartiointia, kun hän lähti ulos pitämään kiinni tikkaista vakuutuksenottajan kiivetessä katolle. A:n ollessa ulkona palo levisi liesituulettimesta kattorakenteisiin. Vakuutusyhtiö teki 30.6.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä korvauksesta yhden kuudesosan vähennyksen suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on kertonut 30.9.2014 päivätyssä valituksessa, että A poistui hätääntyneensä keittiöstä kuulleessaan, että vakuutuksenottaja oli kiipeämässä katolle tikapuilla. Vakuutuksenottaja oli pudonnut tikkailta aiemmin ja A säikähti nyt tilannetta siten, että hän unohti kattilan liedelle. Vakuutuksenottajan mukaan vahinko johtui inhimillisestä virheestä ja vakuutusyhtiön tekemä yhden kuudesosan vähennys oli kohtuuton.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 13.2.2015 päivätyssä vastineessa, että vähennyksessä on huomioitu vakuutuksenottajien olosuhteet, laiminlyöntiin johtaneet seikat ja vahingon laajuus. Vakuutuslautakunta on katsonut ratkaisukäytännössään, että suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella tehdyt vähennykset suoritettavasta korvauksesta ovat yleensä yhden viidesosan tai yhden neljänosan suuruisia. Vaikka kyseessä oli poikkeuksellisen laaja vahinko, jossa vakuutuksenottajien kotitalo tuhoutui täysin, ei vakuutusyhtiön tekemä yhden kuudesosan vähennys suoritettavasta vakuutuskorvauksesta johtanut kohtuuttomuuteen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä oikeus tehdä yhden kuudesosan vähennys vakuutustapahtuman perusteella suoritetusta korvauksesta sillä perusteella, että palon aiheuttanut kattila oli jätetty liedelle vartioimatta suojeluohjeen vastaisesti.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 31 §:n mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).

Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Lain 33 §:n mukaan mitä edellä säädetään vakuutetusta, kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön:

1) joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta taikka ilma-aluksesta;
2) joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan; tai
3) joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan.

Mitä edellä säädetään vakuutetusta, kun kysymys on suojeluohjeiden noudattamisesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perusteella on huolehtia suojeluohjeiden noudattamisesta.

Lain 34 §:n mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen palovahinkojen torjuntaa koskevien suojeluohjeiden kohdan 1.1 mukaan liettä ja uunia tulee käyttää valvotusti. Asuintiloista poistuttaessa on varmistettava, että liedet, silitysraudat ja muut palovaaralliset kotitalouskoneet on kytketty pois päältä.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa asiassa olevan riidatonta, että vakuutuksenottajaan samastettava A on suojeluohjeen vastaisesti jättänyt lieden valvomatta ja poistunut asuintiloista auttamaan miestään kiipeämään katolle. A:n teko liittyi vakuutuksenottajan kertomuksen mukaan A:n huoleen vakuutuksenottajan putoamisesta katolta. Vakuutuksenottaja oli kerran aiemmin pudonnut tikkailta lyöden päänsä. Vakuutuslautakunta katsoo, että A:n tunnetila on voinut vaikuttaa tilanteesta tehtyyn arvioon. Ottaen kuitenkin huomioon, että A olisi voinut palata sisätiloihin, eikä kyse ollut tilanteesta, jossa hänen läsnäolonsa ja tikkaiden tukeminen olisi ollut välttämätöntä, on A:n teko osoittanut vakuutussopimuslain 31 §:n mukaista vähäistä suurempaa huolimattomuutta. Vahinko on ollut myös suora seuraus suojeluohjeen laiminlyönnistä. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiöllä on ollut oikeus tehdä vakuutuksenottajalle suoritettavasta korvauksesta yhden kuudesosan vähennys suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia