Haku

VKL 151/16

Tulosta

Asianumero: VKL 151/16 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 23.09.2016

Esinevahinko. Moottoriurheilukilpailun yhteydessä vahingoittunut moottoripyörä. Tuottamus. Ristiriitaiset tapahtumatiedot.

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsineen A:n poika B oli kaatunut moottoripyörällä 20.9.2014 rallikilpailun takia suljetulla tiealueella seurauksin, että A:n omistama moottoripyörä vaurioitui.

Vahingonkärsineen mukaan kaatuminen johtui siitä, että kilpailun järjestyksenvalvoja oli tönäissyt moottoripyörällä ajanutta B:tä sivulta sen jälkeen, kun hänelle oli annettu lupa lähteä ajamaan eteenpäin suljettua tieosuutta mökilleen ennen kilpailun alkua. Korvauksia moottoripyörälle aiheutuneista vaurioista haettiin kilpailujen järjestäjän X Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Kilpailujen järjestäjä X Oy on omassa selvityksessään kiistänyt vahingonkärsijän esittämän tapahtumien kulun. X Oy:n mukaan B:tä ei ole tönäisty missään vaiheessa, vaan hän on itse kiivastuessaan menettänyt moottoripyöränsä hallinnan ja ajanut ojaan. B:tä oli pyydetty odottamaan saattoautoa tieosuudelle, kun hän tästä huolimatta oli lähtenyt ajamaan seurauksin, että moottoripyörän etupyörä meni ojaan jolloin B kaatui.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jossa se viittasi edellä annettuihin selvityksiin ja totesi, että koska osapuolten kertomukset eroavat toisistaan, ei asiassa voida antaa päätöstä ja eikä korvausta näin ollen voida maksaa.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen asiassa ja pyysi asiassa ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A toistaa vaatimuksensa moottoripyörälle aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta täysimääräisenä sekä vaatii vakuutuksesta korvattavaksi myös kaikkia asian hoidosta aiheutuneita kustannuksia. A kertaa myös seikkaperäisesti vahingon tapahtumien kulun ja toistaa selostuksessaan sen, että B:n kuljettama moottoripyörä on kaatunut toimitsijan tönäisemisen seurauksena. Tämän lisäksi A selostaa vahinkotapahtuman jälkiselvittelyn vaiheet, joissa tuodaan esille A:sta riippumattomat hankaluudet ja viivästykset, joita asian hoitamiseen on liittynyt.

Näkemyksensä tueksi vahingon korvattavuudesta A viittaa erityisesti asiasta tehtyyn tutkintapyyntöön poliisille, jonka seurauksena B:tä tönäissyt toimitsija sai huomautuksen. A painottaa itse yrittäneensä aktiivisesti saada asian selvitetyksi ja katsoo muiden tahojen, kuten vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön hankaloittaneen prosessia. A:n mukaan kysymys on kiistatta korvattavasta vakuutustapahtumasta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä käsittelyn kulun vakuutusyhtiössä.

Vastineessaan yhtiö toteaa tapauksessa olevan kysymys siitä, että A ja vakuutuksenottaja ovat kertoneet asiassa toisistaan täysin poikkeavat kertomukset, joiden todenperäisyyttä ei ole voitu selvittää kirjallisella todistelulla. Näin ollen ei asiassa voida tehdä luotettavaa tuottamusarviointia eikä korvausta voida siten myöskään maksaa.

Lisäksi yhtiö toteaa, että vakuutuksenottajan omavastuuosuus on 600 euroa ja A:n korvausvaatimus 592 euroa. Näin ollen vahinko jäisi joka tapauksessa alle vakuutuksen omavastuun eikä korvausta jää tälläkään perusteella maksettavaksi.

Edellä selostetuin perustein vakuutusyhtiö pitää päätöstänsä edelleen asianmukaisena.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuksenottaja on omassa kommentissaan todennut, että vahinkoilmoituksen tekeminen yhtiölle viivästyi, koska puheenjohtaja oli olettanut paikalla olleiden henkilöiden hoitavan vahinkoilmoituksen tekemisen. Puheenjohtaja on myös lopulta saanut puhelimitse asiassa tiedot paikalla olleelta toimitsijalta. Puheenjohtaja painottaa, ettei itse ole ollut paikalla vahingon sattuessa ja hän pystyy vain toistamaan, mitä on tapahtumainkulusta muilta kuullut.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vakuutuksenottaja X Oy vastuussa A:n omistaman moottoripyörän vahingosta tuottamuksensa perusteella.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 201.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan sitä, että korvausvelvollinen on aiheuttanut toiselle vahingon huolimattomuudellaan, laiminlyönnillään vai virheellään. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta, varomattomuutta, laiminlyöntiä tai muuta moitittavaa menettelyä.

Vakuutuslautakunta toteaa, että voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on myös lähtökohtaisesti näyttövelvollisuus vakuutuksesta korvattavan vahinkotapahtuman sattumisesta. Näytön arvioiminen tapahtuu aina tapauskohtaisesti, eli kunkin tapauksen yksilöllisten olosuhteiden perusteella. Nyt käsillä olevassa tapauksessa A:lla on näyttövelvollisuus siitä, että B on kaatunut ja moottoripyörä vaurioitunut nimenomaan toimitsijan vahingonkorvausvastuun perustavan toiminnan seurauksena.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vahingonkärsinyt A on vaatinut tapahtumajärjestäjä X Oy:n vakuutuksesta korvattavaksi omistamansa moottoripyörän vauriot sekä vahingon hoidosta aiheutuneet kulut. A katsoo X Oy:n olevan vahingosta vastuussa, koska pyörää ajanut B on kaatunut kisatoimitsijan tönäisemänä. Rallinjärjestäjä X Oy:n tekemän vahinkoilmoituksen mukaan A on kaatunut, kun hän on ennen saattoajajan tultua paikalle pyrkinyt ajamaan erikoiskokeelle, jolloin toimitsija oli pysäyttänyt B:n seurauksin, että hän kaatui. Toimitsija on puolestaan omassa puhelimitse X Oy:n edustajalle antamassaan selvityksessä kertonut, että B on yrittänyt hänen odottamiskehotuksestaan huolimatta lähteä ajamaan tieosuudelle ilman saattajaa. B oli lähtenyt liikkeelle voimakkaasti kiihdyttäen, minkä seurauksena hän menetti moottoripyörän hallinnan etupyörän voimakkaan vispaamisen vuoksi. Toimitsijan kertoman mukaan kaatuminen ei ole aiheutunut tönäisystä.

Vakuutuslautakunta käsittelee tapaukset esitetyn kirjallisen aineiston perusteella. Vakuutuslautakunta katsoo, että tässä tapauksessa vahinkotapahtuman olennaisista tapahtumista, eli siitä onko toimitsija tönäissyt B:tä vai ei sekä siitä minkä vuoksi B on kaatunut, on annettu täysin toisistaan poikkeavat kertomukset. X Oy:n edustaja painottaa omassa kannanotossaan kertovansa sen, minkä hän oli muilta kuullut. Poliisin tutkintailmoituksesta on olennainen osa tapahtumankuvausta vahingonkärsineen selvityksen mukaista. Poliisi oli soittanut myös toiselle paikalla olleelle henkilölle, jonka mukaan hänen saapuessaan paikalle oli B jo kaatunut ja käynnissä oli ilmiriita. Näin ollen ainoat vahingon sattuessa paikalla olleiden tahojen kertomukset ovat toimitsijan ja A:n, jotka ovat merkittävästi ristiriidassa keskenään.

Vakuutuslautakunta katsoo vahinkotapahtumasta saatujen ristiriitaisten tietojen perusteella, ettei se voi luotettavasti arvioida tapauksessa esitettyä selvitystä eikä vakuutuksenottajan toimihenkilön tuottamusta. Vakuutuslautakunnan ohjesäännön 9 §:n mukaan lautakunta voi erityisestä syystä päättää kuulla asianosaisia tai muita tahoja suullisesti. Nyt esillä olevassa tapauksessa lautakunta katsoo, ettei tällaista erityistä syytä ole käsillä. Lautakunta viittaa ohjesääntönsä kohtaan 10.7 §, jonka mukaan lautakunnalla on oikeus jättää riita-asia käsittelemättä, jos riidan luotettava ratkaiseminen edellyttäisi suullisen todistelun vastaanottamista. Edellä kuvatuista syistä johtuen Vakuutuslautakunta päättää, että se ei anna asiassa ratkaisusuositusta.

Ratkaisu

Vakuutuslautakunta ei anna ratkaisusuositusta asiassa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Hanén

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta