Haku

VKL 151/15

Tulosta

Asianumero: VKL 151/15 (2015)

Vakuutuslaji: Kuljetusvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.10.2015

Traktorin katon vahingoittuminen kuljetuksessa. Kuljetusliikkeen vastuu.

Tapahtumatiedot

Kuljetusliike H Ky otti 23.9.2014 kuljetettavakseen E.K:n traktorin. Kuljetuksen aikana traktorin muovikatto repeytyi yllättäen irti kiinnityspisteistään. Korvausta traktorille aiheutuneista vahingoista haetaan H Ky:n tiekuljetusvakuutuksen perusteella.

Vakuutusyhtiön mukaan vahingon syynä on ollut katon kiinnikkeiden pettäminen tai kiinnikkeiden puuttuminen. Vahingoittuminen on johtunut tavaran puutteellisesta laadusta ja avonaisen moottoriajoneuvon käytöstä. Tämän vuoksi H Ky ei ole tiekuljetussopimuslain 28 §:n ja 29.1 §:n perusteella korvausvastuussa vahingosta ja tästä johtuen vakuutusyhtiökään ei voi suorittaa korvausta H Ky:n tiekuljetusvakuutuksen perusteella.

Asiakkaan valitus

Valituksen mukaan traktorin luovutus viivästyi eikä syytä kerrottu hänelle. Traktoria ei toimitettu sovittuna päivänä. Viivästyminen johtui rahdin kuljettajasta. Traktori kuljetettiin avokuljetuksessa, vaikka siitä ei ollut nimenomaan sovittu. Kuljettaja tarkasti yhdessä myyjän kanssa, että traktori oli kunnossa ennen kuljetusta. Asiassa ei ole osoitettu, että vahinko johtuisi traktorin iän aiheuttamasta vahinkoalttiudesta.

Päivä, jolloin kuljetus tapahtui, oli myrskyinen ja tuulenpuuskat olivat kovia. Kuljettajan olisi tullut ottaa huomioon sääolosuhteet ryhtyessään kuljetukseen.

Vakuutusyhtiön vastine

Traktoreita pystyy niiden koon vuoksi kuljettamaan vain avokuljetuksena ja näin ollen avokuljetus on yleisesti hyväksytty, käytetty ja ainoa tapa traktoreiden kuljetuksessa. Kuljettaja on tehnyt kaiken voitavansa traktorin kuljetuskunnon varmistamiseksi. Lausunnonpyytäjä on itsekin lausuntopyynnössään todennut, että kuljettaja on tarkastanut traktorin kunnon ennen kuljetettavaksi ottamista siltä osin kuin se silmämääräisesti on onnistunut. Katon kiinnityksen asianmukaisuutta on ollut mahdotonta tarkistaa. Lisäksi lausunnonpyytäjän ehdottama katon sitominen ei ole ollut mahdollista, koska katon yli vedetty sidontaliina olisi voinut vaurioittaa sitä.

Vahingosta saatujen tietojen perusteella vahingon syynä on ollut katon kiinnikkeiden ennalta arvaamaton pettäminen tai kiinnikkeiden puuttuminen.

Vahingoittuminen on johtunut tavaran puutteellisesta laadusta ja avonaisen moottoriajoneuvon käytöstä. Tämän vuoksi H Ky ei ole tiekuljetussopimuslain 28 §:n ja 29.1 §:n perusteella korvausvastuussa vahingosta ja tästä johtuen vakuutusyhtiö ei voi suorittaa korvausta tiekuljetusvakuutuksen perusteella.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko H Ky vastuussa traktorin vahingoittumisesta kuljetuksen aikana.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutus kattaa näissä ehdoissa määrätyin rajoituksin sen vahingonkorvausvelvollisuuden, jonka alaiseksi vakuutuksenottaja voi tiekuljetussopimuslain (345/79) tai kansainvälisen CMR -yleissopimuksen perusteella kotimaisessa tai kansainvälisessä kuljetuksessa joutua tavaralle tapahtuneesta katoamisesta, vähentymisestä tai tavaran vahingoittumisesta taikka luovutuksen viivästymisestä.

Kohdan 8.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutusehtoissa mainituin rajoituksin se vahingonkorvaus, jonka vakuutuksenottaja on tiekuljetussopimuslain tai CMR -yleissopimuksen mukaan velvollinen maksamaan tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta taikka luovutuksen viivästymisestä.

Tiekuljetussopimuslain 27 §:n mukaan rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Hän vastaa myös vahingosta, joka aiheutuu tavaran luovutuksen viivästymisestä.

Lain 28 §:n mukaan rahdinkuljettajalla ei ole 27 §:ssä tarkoitettua vastuuta, jos hän näyttää, että katoaminen, vähentyminen, vahingoittuminen tai tavaran luovutuksen viivästyminen on johtunut lähettäjän tai vastaanottajan virheestä tai laiminlyönnistä, tämän muutoin kuin rahdinkuljettajan virheen tai laiminlyönnin johdosta antamista ohjeista, tavaran puutteellisesta laadusta tai olosuhteesta, jota rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä.

Lain 29 §:n 1 momentin 1-kohdan mukaan rahdinkuljettajalla ei myöskään ole 27 §:ssä tarkoitettua vastuuta, jos katoaminen, vähentyminen tai vahingoittuminen johtuu sellaisesta erityisestä vaarasta, jonka syynä on yksi tai useampia seuraavista seikoista:

1) avonaisen moottoriajoneuvon käyttö ilman peitettä, kun sellaisen ajoneuvon käytöstä on nimenomaan sovittu ja tehty merkintä rahtikirjaan tai, kotimaisessa kuljetuksessa kun lähettäjä on sen hyväksynyt.

Asian arviointi

Tiekuljetussopimuslain rahdinkuljettaja on vastuussa tavaralle kuljetuksen aikana tapahtuneesta vahingosta, ellei hän näytä, että vahinko johtui esimerkiksi tavaran puutteellisesta laadusta. Vastuuta ei myöskään synny, jos tavaran vahingoittuminen johtuu avokuljetuksesta, jonka käyttämisen lähettäjä on hyväksynyt.

E.K. on vedonnut siihen, että hän ei ole hyväksynyt avokuljetuksen käyttöä eikä siitä ole tehty merkintää rahtikirjaan. Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ei käy ilmi, että lähettäjä olisi hyväksynyt avokuljetuksen. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei tiekuljetussopimuslain 29 § vapauta asiassa kuljetusliikettä vastuusta.

Vakuutusyhtiö on vedonnut siihen, että traktorin katon irtoaminen on johtunut kiinnikkeiden pettämisestä tai puuttumisesta. Vakuutusyhtiö ei ole esittänyt näyttöä väitteensä tueksi. E.K:lle traktorin myyneen liikkeen mukaan traktorin luukut ja ovet tarkastettiin ennen lastausta eikä niissä havaittu puutteita. Lautakunta katsoo, että H Ky ei ole näyttänyt, että vahinko olisi aiheutunut traktorissa olleesta virheestä. Tämän vuoksi kuljetusliike on vastuussa vahingosta.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa E.K:lle aiheutuneen vahingon.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia