Haku

VKL 151/13

Tulosta

Asianumero: VKL 151/13 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 23.05.2014

Lakipykälät: 76

Ehtojen tulkinta. Vakuutusmäärä. Asiamiehen vaihtaminen. Korvauspäätöksen sitovuus. Korvaussopimus. Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus. Ryhmävakuutus.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu R.J. on ollut kantajana irtisanomisriitaa koskevassa riita-asiassa, johon hänelle myönnettiin oikeusturvaetu 22.2.2011 ammattiyhdistyksen jäsenien oikeusturvavakuutuksesta. Oikeusturvapäätöksen mukaan vakuutusehtojen mukainen enimmäiskorvausmäärä on 17.000 euroa.

Käräjäoikeudessa R.J:sta edusti ammattiyhdistyksen lakimies. R.J. kuitenkin vaihtoi asiamiestä käsittelyn edetessä hovioikeuteen. Hovioikeus velvoitti tuomiossaan R.J:n korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikuluja yhteensä 8.465 eurolla. R.J. haki korvausta puheena olevista kuluista myönteisen oikeusturvapäätöksensä perusteella.

Asian jatkokäsittely vakuutusyhtiössä

Vakuutusyhtiö antoi asiassa 6.2.2013 päätöksen, jonka mukaan vakuutuksesta maksettava vakuutusmäärä on ma settu loppuun yhtiön tällöin maksaman 2.135,96 euron korvauksen jälkeen. Päätöksessä yhtiö toteaa, että liiton vakuutussopimuksen mukaan vakuutusmäärä on 8.500 euroa muiden kun ammattiliiton lakimiehen hoitamissa asioissa..

Päätöksessään 27.2.2013 vakuutusyhtiö toteaa vielä, ettei asiassa ei ole kysymys vakuutusehtojen muuttumisesta kesken prosessin, vaan kysymys on ammattiliiton ja yhtiön välisestä vakuutussopimuksesta ja liiton jäsenilleen ottamasta vakuutuksesta. Vakuutussopimuksen mukaan vakuutusmäärä on 17.000 euroa vakuutustapahtumaa kohti liiton lakimiehen hoitamissa asioissa ja 8.500 euroa muiden hoitamissa asioissa. Päätöksen mukaan vastuu sopimuksen vakuutusturvan sisällöstä tiedottamisesta liiton jäsenille kuuluu liitolle.

Lopuksi päätöksessä todetaan, että R.J. on kertonut vakuutusyhtiön työntekijälle olleensa yhteydessä liittoon ennen asiamiehen vaihtamista ja että hänelle on tällöin kerrottu, ettei estettä asiamiehen vaihtamiselle ole. Näin ollen yhtiö katsoo, että liiton olisi pitänyt kertoa R.J:lle, että asiamiehen vaihtaminen vaikuttaa vakuutusmäärään.

Valitus

R.J. oli tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan R.J. toteaa, että vakuutusyhtiön ensimmäisessä korvauspäätöksessä ei ollut mitään mainintaa siitä, että asiamiehen vaihtaminen muuhun kuin liiton omaan lakimieheen vaikuttaa alentavasti vakuutusmäärään. R.J:n näkemyksen mukaan tällainen on kuluttajan kannalta täysin kohtuutonta. Jos vakuutusyhtiö katsoo liiton laiminlyöneen tiedotusvastuunsa, tulee vakuutusyhtiön ryhtyä toimiin liiton kanssa, mutta kuluttaja-asiakkaalle tulisi silti suorittaa korvaus oikeudenkäyntikuluista.

Edellä mainituin perustein R.J. vaatii yhtiötä korvaamaan hänelle hovioikeuden tuomitsemat kulut kokonaisuudessaan.

Asian käsittelyn jatkuminen

Valituksen vastaanottamisen jälkeen vakuutusyhtiö ilmoitti Vakuutuslautakunnalle, että asiassa oli saavutettu sovinto R.J:n kanssa. Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan sovintoon kuului, että vakuutuksesta korvattiin myös hovioikeuden tuomitsemat kulut kokonaisuudessaan, eli yhteensä vakuutuksesta korvattiin 13.080,48 euroa, vaikka kyseessä olevan vakuutuksen vakuutusmäärä olisi ollut 8.500 euroa sellaisessa tilanteessa, jossa asiamiehenä ei ole ollut liiton lakimies.

Sovinnon syntymisen jälkeen vakuutusyhtiö katsoi riidan olevan loppuun käsitelty eikä asiassa tultaisi enää maksamaan lisäkorvauksia.

Vakuutetun lisävaatimus

R.J. oli sovinnon syntymisen jälkeen vaatinut oikeusturvavakuutuksesta korvattavaksi vielä vastapuolen perimiä käräjäoikeuden kuluja. R.J:n näkemyksen mukaan vakuutusyhtiön kanssa ei ole sovittu mitään käräjäoikeusvaiheessa syntyneistä kuluista, eikä R.J. näin ollen myöskään katso sovinnon johdosta luopuneensa vaatia näitä kuluja. R.J. toteaa, että vakuutusmäärässä 17.000 euroa on vielä lähes 4.000 euroa maksettavaa jäljellä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä asian käsittelyvaiheet.

Vastineessaan yhtiö viittaa toimittamaansa sähköpostikirjeenvaihdon osoittamaan sopimukseen yhtiön ja R.J:n välillä. Sopimuksen mukaan yhtiö maksoi aikaisemmin maksetun lisäksi R.J:n maksettavaksi tuomittuja oikeudenkäyntikuluja alunperin sovitun 4.250 euron sijasta 4.465 euroa ja tälle viivästyskorkoa 115,48 euroa. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, että vakuutusmäärä koskeva riita on sovittu, eikä se siten katso tarpeelliseksi ottaa kantaa oikeusturvavakuutusehtojen tai -sopimuksen sisältöön.

Lisäksi yhtiö toteaa, että R.J. on esittänyt, että hänen alkuperäinen asiamiehensä J.J. ja yhdistyksen edustaja olisivat antaneet hänen ymmärtää, että asiamiehen vaihtamisella ei ole merkitystä vakuutusmäärään. Tältä osin vakuutusyhtiö viittaa sanottujen henkilöiden sähköpostivastauksiin, joiden mukaan informaatio on annettu asianmukaisesti.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainkohdat

Vakuutussopimuslain 76 §:n mukaan, jos ryhmävakuutussopimuksessa on sovittu, että vakuutuksenantaja pitää luetteloa ryhmävakuutuksen piiriin kuuluvista vakuutetuista, vakuutuksenantajan on ryhmävakuutuksen voimaan tultua ja sen jälkeen kohtuullisin väliajoin lähetettävä vakuutetuille tiedot vakuutusturvan laajuudesta, vakuutusturvan olennaisista rajoituksista, vakuutussopimukseen perustuvista vakuutetun velvollisuuksista sekä siitä, millä tavalla vakuutuksen voimassaolo riippuu vakuutetun kuulumisesta ryhmävakuutussopimuksessa mainittuun ryhmään. Jos vakuutetuista ei pidetä luetteloa, edellä mainitut tiedot on annettava vakuutetuille olosuhteet huomioon ottaen sopivalla tavalla.

Jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on jättänyt vakuutetulle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai on antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutuksen katsotaan olevan voimassa vakuutetun hyväksi sen sisältöisenä kuin hänellä oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Sopimusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 13.1 mukaan vakuutuskirjaan tai -sopimukseen merkitty vakuutusmäärä on vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa.

Liiton ja vakuutusyhtiön välisen vakuutussopimuksen kohdan 4 mukaan siltä osin kuin sopimuksessa ei ole toisin sovittu, sovelletaan vakuu­tukseen liitteenä olevia vakuutusyhtiön ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutusehtoja (voimassa 1.1.2011 alkaen) sekä soveltuvin osin niihin liitettyjä ryhmäva­kuutuksen yleisiä sopimusehtoja.

Vakuutussopimuksen kohdan 7 mukaan oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä on 17.000 euroa vakuutustapahtumaa kohti liiton lakimiehen hoitamissa asioissa ja 8.500 euroa muiden hoitamissa asioissa.

Ratkaisusuositus

Käsillä olevassa tapauksessa on kysymys siitä, tuleeko vakuutusyhtiön korvata vakuutettu R.J:lle oikeusturva 17.000 euron vakuutusmäärän mukaisena, kun R.J. on ennen valitusta hovioikeudelle vaihtanut asiamiestä liiton ulkopuoliseen asiamieheen. Asiassa on riitaa ensinnäkin siitä, onko vakuutusyhtiön ja asiakkaan välille syntynyt sitova sopimus maksettavasta korvauksesta. Lisäksi R.J. on esittänyt väitteen siitä, että tapauksessa on laiminlyöty vakuutussopimuslain edellyttämä tiedonantovelvollisuus asiamiehen vaihtamisen vaikutuksesta vakuutusmäärään.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevien asiakirjojen mukaan R.J:lle on myönnetty oikeusturvaetu irtisanomista koskevaan riita-asiaan. Päätöksessä 22.2.2011 todetaan, että vakuutusehtojen mukainen enimmäiskorvaus on 17.000 euroa. Käräjäoikeusvaiheen jälkeen R.J. vaihtoi asiamiestä ennen kuin asia saatettiin hovioikeuteen. Hovioikeuden tuomion jälkeen yhtiö antoi asiassa päätöksen, jonka mukaan vakuutuksesta voidaan enää korvata 2.135,96 euroa, sillä perusteella, että asiamiehen vaihdon jälkeen vakuutusmäärä on 8.500 euroa. Sittemmin R.J:n valitettua korvauspäätöksestä, vakuutusyhtiö ja R.J. kävivät keskenään sähköpostikirjeenvaihtoa, jonka päätteeksi yhtiö korvasi hovioikeuden R.J:lle tuomitsemat hovioikeuskäsittelystä johtuvat vastapuolen oikeudenkäyntikulut 4.465 euroa viivästyskorkoineen siten, että vakuutuksesta maksettavan korvauksen kokonaismääräksi tuli 13.080,48 euroa. R.J. oli lopulta edelleen tyytymätön maksetun korvauksen määrään ja vaati korvausta myös hänelle tuomittujen vastapuolen käräjäoikeuskulujen osalta. vakuutusyhtiö katsoi, että vakuutusmäärää koskeva riita oli sovittu osapuolten välillä, eikä aihetta lisäkorvauksen maksamiselle näin ollen enää ole. R.J. kiistää luopuneensa oikeudestaan vaatia käräjäoikeuskuluja vakuutuksestaan.

Lautakunta toteaa, että R.J:n ja vakuutusyhtiön välisestä sähköpostikirjeenvaihdosta ilmenee, että asian vakuutuslautakunnan käsittelyyn saattamisen jälkeen yhtiö on asiakkaan ehdotuksesta korvannut hänelle hovioikeudessa tuomitut vastapuolen hovioikeudessa syntyneet oikeudenkäyntikulut. Sähköposteista ei sen sijaan nimenomaisesti käy ilmi, että sovintosopimus sitoisi vakuutettua siten, hän menettäisi valitusoikeutensa myös käräjäoikeuden kulujen osalta.

Lautakunta toteaa myös, että yhtiön 22.2.2011 päivätyssä päätöksessä ei aseteta asiamiehen osalta oikeusturvavakuutuksen käyttämiseksi muita edellytyksiä kuin oikeustieteellinen koulutus. Siitä, että 17.000 euron vakuutusmäärän edellytyksenä on nimenomaan liiton lakimiehen käyttö, ei päätöksessä ole mainintaa. Lautakunnan näkemyksen mukaan yhtiö on 22.11.2011 korvauspäätöksen perusteella sitoutunut suorittamaan vakuutetulle korvauksen 17.000 euron vakuutusmäärään asti, mikäli hän käyttää asiamiehenään asianajajaa tai muuta lakimiestä. Näin ollen lautakunta ei katso tarpeelliseksi lausua asiassa siitä, onko vakuutettu saanut ryhmävakuutuksen voimaantulon jälkeen asianmukaiset tiedot vakuutusturvan sisällöstä.

Ottaen huomioon edellä selostetun sekä sen, että lautakunnan näkemyksen mukaan vakuutusyhtiön ensimmäistä korvauspäätöstä on pidettävä vakuutusyhtiötä sitovana vakuutusmäärän osalta, lautakunta katsoo, ettei R.J:n ja yhtiön välillä ole syntynyt sitovaa sopimusta vakuutuskorvauksesta.

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta suosittaa yhtiötä suorittamaan R.J:lle korvauksen 17.000 euron vakuutusmäärän mukaisena.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki ja Rusanen Sihteerinä toimi Hanén.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta