Haku

VKL 148/13

Tulosta

Asianumero: VKL 148/13 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.08.2013

Tuottamusarviointi Haulikon rikkoutuminen kaatumisen seurauksena

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja H.S. oli 5.12.2012 ollut ampumaharjoituksissa haulikkoradalla. Kävellessään radalla hän liukastui jäisellä radalla ja liukastuessaan otti vaistonvaraisesti tukea viereisestä asetelineestä ja sattui samalla tarttumaan telineessä olevaan haulikkoon. Haulikko kaatui maahan ja osui osittain myös asetelineeseen.

H.S. haki korvausta vaurioituneen haulikon korjauskustannuksista vastuuvakuutuksestaan.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jossa se toistaa asian tapahtumatiedot ja viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Yhtiö toteaa päätöksessään, että vakuutusehtojen mukaan korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu, vakuutuksen voimassaoloaikana todettu äkillinen ja ennalta arvaamaton henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Voimassa olevalla oikeudella tarkoitetaan puolestaan vahingonkorvauslakia, jonka 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan vahingonaiheuttaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän aiheuttaa toiselle tuottamuksellaan.

Päätöksen mukaan tuottamuksella tarkoitetaan yleisesti tietynasteista varomattomuutta eli sitä, että aiheuttaja tekee jotakin, jota hänen ei tulisi tehdä, tai että aiheuttaja jättää tekemättä jotakin, jota hänen olisi tullut tehdä, ja tällaisen menettelyn seurauksena syntyy vahinko. Lisäksi aiheuttajan tulee voida ottaa huomioon menettelynsä mahdollinen vahingollinen seuraus.

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei H.S. ole käsillä olevassa tapauksessa aiheuttanut vahinkoa tuottamuksellaan, sillä kyseessä on tapaturmainen liukastuminen. Näin ollen hän ei myöskään ole voimassaolevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvelvollinen kyseisen vahingon osalta, eikä vahinkoa voida siten korvata hänen vastuuvakuutuksestaan.

 

Valitus

H.S. oli tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan H.S. toteaa, että hän on tapahtumankuvauksessa selkeästi selostanut asian tapahtumainkulun ja että hänen näkemyksensä mukaan vakuutusyhtiön tulisi korvata rikkoutuneen aseen korjauskulut. Lopuksi H.S. toteaa vielä, että tapahtuma oli ennalta arvaamaton ja äkillinen tilanne.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot ja tapaukseen sovellettavat vakuutusehdot sekä viittaa asiassa antamaansa korvauspäätökseen.

Yhtiö katsoo vastineessaan edelleen, ettei H.S. ole aiheuttanut käsillä olevaa vahinkoa tuottamuksellaan, vaan kysymyksessä on talvikeleillä tapahtunut tapaturmainen horjahtaminen ja liukastuminen, jota ei voida pitää vahingonkorvauslain edellyttämänä huolimattomuutena. Näin ollen, koska vahinko ei ole aiheutunut vakuutuksenottajan tuottamuksesta, ei hän myöskään ole velvollinen korvaamaan vahingoittuneen aseen korjauskuluja eikä vahinkoa korvata hänen vastuuvakuutuksestaan. Näkemyksensä tueksi yhtiö viittaa vielä vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen VKL 168/93.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainkohdat

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 34.1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu, vakuutuksen voimassaoloaikana todettu äkillinen ja ennalta arvaamaton henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahinkoa pidetään äkillisenä, kun se on aiheutettu äkillisesti ja vahinko (vaurio) todetaan kuuden (6) kuukauden sisällä vahingon aiheuttamisesta.

Ratkaisusuositus

Käsillä olevassa tapauksessa on kysymys siitä, onko vakuutuksenottaja H.S. liukastuessaan ja ottaessaan tukea asetelineessä olleesta haulikosta, joka oli kaatuessaan vaurioitunut, menetellyt vahingonkorvausvelvollisuuden perustavalla tavalla huolimattomasti. Huolimattomuudella eli tuottamuksella tarkoitetaan tilanteessa tarvittavan huolellisuuden laiminlyöntiä.

Vakuutuslautakunnalle toimitetun selvityksen mukaan haulikko, jonka vaurioista korvauksia vaaditaan, on rikkoutunut, kun H.S. on liukastuessaan ottanut tukea haulikosta. H.S:n selvityksen mukaan ampuradalla oli myös ollut liukasta tapahtumahetkellä ja että lumenpeittämä jäinen alusta aiheutti kaatumisen.

Kuten edellä on selvitetty, tapahtumassa ei ole mitään sellaista, jonka vuoksi H.S:n menettelyä olisi ollut pidettävä huolimattomana. Se, että hän otti kiinni vahinkoa telineessä olleesta haulikosta, oli puhdas refleksi. Kyseessä on ollut tapaturma. H.S. ei siis ole velvollinen korvaamaan vahinkoa eikä näin ollen kysymyksessä ole myöskään vastuuvakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma.

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena, eikä suosita sitä muutettavaksi.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen Sihteerinä toimi Hanén.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia