Haku

VKL 148/08

Tulosta

Asianumero: VKL 148/08 (2008)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 17.06.2008

Leikkuupuimurin rikkoutuminen Törmäys vai sisäinen rikkoutuminen?

Vakuutuksenottaja O.U-H:n puhelimitse 7.9.2007 vakuutusyhtiölle antamien tietojen mukaan hän oli ollut edellisenä päivänä puimassa kauraa vuosimallia 1980 olevalla leikkuupuimurillaan Sampo 500. Vakuutuksenottaja oli törmännyt maassa olleeseen kiveen, jonka seurauksena puimurin variaattori oli rikkoutunut. Puimurissa oli ollut myös voimakasta kipinöintiä, mutta vakuutuksenottaja oli ehtinyt sammuttaa sen ennen suurempia vahinkoja. 

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksenottajaa ohjeistettiin toimimaan parhaaksi katsomallaan tavalla vahingon minimoimiseksi, koska puinnit olivat kesken. Korjaamista ei tarvinnut lykätä vahinkotarkastuksen vuoksi, mutta rikkoutuneet osat tuli pitää tallessa.
 
Suomen Vahinkotarkastus Oy:n vahinkotarkastaja R.B. tarkasti osat 26.9.2007. Niistä otettiin myös valokuvia. Vahinkotarkastajan lausunnon mukaan variaattorin pitkän akselin laakeri oli leikannut kiinni vaurioittaen akselin siimapyörän ja laippakytkimen. Kyseessä oli tekninen vika. Puimurissa ei ollut muita ulkoisia vaurioita akselin kohdalla.
 
Vakuutuksenottaja haki korvausta maatilavakuutuksestaan, joka sisälsi myös leikkuupuimurin kaskovakuutuksen.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Päätöksessään 29.1.2008 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot ja vahinkotarkastuksessa todetun.
 
Kyseessä on koneen sisäinen rikkoutuminen ja tekninen vika, joka aiheutuu todennäköisimmin kulumisesta. Leikkuupuimuriin olisi syntynyt myös muita vaurioita ja jälkiä, mikäli törmäys kiveen olisi ollut niin voimakas, että se olisi rikkonut ehjän laakerin.
 
Kaskovakuutuksen korvauksen edellytyksenä on ulkopuolisen tekijän aiheuttama rikkoutuminen. Tällaisia ulkopuolisia tekijöitä ovat isku, törmäys, putoaminen tai kaatuminen. Törmäyksellä tulee olla selkeä syy-yhteys vahingon syntymiseen.
 
Vakuutuksesta ei korvata työkoneen sisäisiä rikkoutumisia tai kulumisen aiheuttamia vaurioita.
 
Tämän jälkeen vakuutusyhtiö toteaa korvauksen perusteena olevat ehtokohdat.
 
Kohta 20.1.4, Törmäysvahingot
 
Vakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut
-         työkoneen tieltä suistumisesta tai kaatumisesta
-         iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä
-         kuljetettaessa vakuutuksen kohdetta toisella kulkuneuvolla
-         työkoneen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta kaatumisesta kuormaa lastattaessa tai purettaessa
-         hirvieläimeen törmäämisestä.
 
Kohta 20.2.6, Kuluminen ia varomaton käsittely
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut työkoneen osalle tai laitteelle kulumisesta, puutteellisesta kunnossapidosta tai varomattomasta käsittelystä.
 
Vakuutuksesta ei korvata varastetun työkoneen tai sen varusteiden käyttämisestä johtunutta kulumista esim. polttoaineen kulumista.
 
Lausuntopyyntö
 
Lausuntopyynnössään 4.2.2008 vakuutuksenottaja O.U-H. toteaa olevansa tyytymätön korvauspäätökseen. Hänen mielestään viat eivät ole teknisiä tai kulumia. Vauriot sattuivat tilanteessa, kun variaattori törmäsi kiveen. Heikommasta materiaalista olleet osat, laippakytkin ja akselilla ollut laakeri pesineen, rikkoutuivat. Valurautainen variaattori kesti törmäyksen.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vastineessaan 27.3.2008 vakuutusyhtiö kertaa tapahtuma- ja käsittelytiedot sekä korvauspäätöksessä 29.1.2008 olleet vakuutusehdot.
 
Vakuutusyhtiö toteaa lisäksi vakuutusehtokohdan 10.4.2.3. Vakuutuksen kohteena ovat maatalouskäytössä oleva vakuutuskirjassa yksilöity traktori, leikkuupuimuri ja rekisteröimättömät omalla konevoimalla kuljetettavat työkoneet. Jäljempänä ehdoissa näistä käytetään yhteistä nimitystä työkone.
 
Vakuutuksen kohteena ovat myös vakuutetun työkoneen ohjehintaan sisältyvät vakiovarusteet, levikepyörät sekä työkoneeseen kiinteästi asennetut ja työkoneen käyttöön olennaisesti liittyvät tavanomaiset lisävarusteet ja ‑laitteet. Vakiovarusteet ja lisälaitteet ovat vakuutuksen kohteina, kun ne ovat kiinnitettyinä vakuutetussa työkoneessa. Kaikki traktoreihin liitettävät työkoneet, mukaan lukien myös maataloustraktorin etukuormain, vakuutetaan maatalouskoneet ja –kalusto –kohteessa tai liitännäiselinkeinon kohteena.
 
Vakuutuksen kohteena ovat myös työkoneesta tavanomaisesti irrotettavat lisälaitteet ja vakiovarusteet palon, varkauden ja tahallisen vahingonteon varalta.
 
Yleiset sopimusehdot, kohta 10.3
Vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen vakuutusyhtiö antaa korvauksenhakijalle, kuten esimerkiksi vakuutetulle ja kohdassa 16.4 tarkoitetuissa tilanteissa vastuuvakuutuksessa vahinkoa kärsineelle, tietoja vakuutuksen sisällöstä ja korvauksen hakemismenettelystä. Korvauksenhakijalle mahdollisesti annetut ennakkotiedot tulevasta korvauksesta, korvausmäärästä tai korvauksen suorittamistavasta eivät vaikuta vakuutussopimuksen mukaiseen suoritusvelvollisuuteen.
 
Vakuutusyhtiön käytettävissä olevan selvityksen perusteella yhtiö katsoo, että vahinko on aiheutunut laakerin kulumisesta.
 
Vahinkotarkastaja R.B:n lausunnossa todetaan, ettei puimurissa ole muita ulkoisia vaurioita akselin kohdalla, vaan että kyseessä on tekninen vika. Mikäli vaurio olisi syntynyt vakuutuksenottajan kertoman törmäyksen seurauksena, olisi törmäyksen täytynyt olla niin voimakas, että siitä olisi jäänyt jälki myös variaattorin suojapeltiin, jotta myös variaattorin laakeri olisi vaurioitunut. Suojapellissä tai valurautaisessa siivapyörässä ei näy vaurioita. Siivapyörä on valurautaa, joka on materiaalina kulutusta kestävää, mutta lohkeaa herkästi iskuista. Puintityössä myös leikkuupöytä olisi osunut kiveen, koska se on huomattavasti variaattoria alempana. Päisteessä tai muuten leikkuupöytä ylhäällä ajettaessakaan variaattori ei ole alimpana osana ottamassa ensimmäisenä törmäystä vastaan.
 
Vahinkotarkastajan kyseltyä vakuutuksenottajalta lisätietoja, hän ei osannut tarkemmin kertoa vahinkotapahtumasta. Vahinkoilmoituksessa mainittiin lisäksi, että puimurissa ilmeni kipinöintiä, mikä osaltaan tukee käsitystä siitä, että laakeri on leikannut kiinni ja aiheuttanut vauriot kuumenemalla.
 
Puimuri on voinut ottaa kosketuksen maakiveen, mutta kiveen törmääminen ei ole aiheuttanut kaskovakuutuksen tarkoittamaa välitöntä esinevahinkoa; ehjän laakerin olisi pitänyt kestää törmäys.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Maatilavakuutuksen ehdot, voimassa 1.1.2007 alkaen
 
Kohta 10.4.2.3, Moottorikäyttöiset työkoneet
Vakuutuksen kohteena ovat maatalouskäytössä oleva vakuutuskirjassa yksilöity traktori, leikkuupuimuri ja rekisteröimättömät omalla konevoimalla kuljetettavat työkoneet. Jäljempänä ehdoissa näistä käytetään yhteistä nimitystä työkone.
 
Vakuutuksen kohteena ovat myös vakuutetun työkoneen ohjehintaan sisältyvät vakiovarusteet, levikepyörät sekä työkoneeseen kiinteästi asennetut ja työkoneen käyttöön olennaisesti liittyvät tavanomaiset lisävarusteet ja ‑laitteet. Vakiovarusteet ja lisälaitteet ovat vakuutuksen kohteina, kun ne ovat kiinnitettyinä vakuutetussa työkoneessa. Kaikki traktoreihin liitettävät työkoneet, mukaan lukien myös maataloustraktorin etukuormain, vakuutetaan maatalouskoneet ja –kalusto –kohteessa tai liitännäiselinkeinon kohteena.
 
Kohta 20.1, Korvattavat vahingot
Kohta 20.1.4, Törmäysvahingot
Vakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut
-           työkoneen tieltä suistumisesta tai kaatumisesta
-           iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä…
 
Kohta 20.2, Korvausrajoitukset
Kohta 20.2.6, Kuluminen ja varomaton käsittely
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut työkoneen osalle tai laitteelle kulumisesta, puutteellisesta kunnossapidosta tai varomattomasta käsittelystä…
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse leikkuupuimurin rikkoutumisesta ja siitä, onko sen aiheuttanut törmäys vai sisäinen rikkoutuminen.
 
Vakuutuksenottaja O.U-H:n antamien tietojen mukaan hän on 6.9.2007 törmännyt kauraa puidessaan 1980–mallisella Sampo 500 –leikkuupuimurillaan kiveen, jolloin puimurin variaattori on rikkoutunut. Puimurissa on ollut voimakasta kipinöintiä, minkä vakuutuksenottaja on sammuttanut.
 
Suomen Vahinkotarkastus Oy:n vahinkotarkastaja R.B. on tarkastanut puimurin vaurioituneet osat 26.9.2007. Hänen lausuntonsa mukaan vahingossa on ollut kyse variaattorin akselilaakerin kiinnileikkautumisesta ja siitä johtuneesta rikkoutumisesta. Puimurissa ei vaurioituneen akselin kohdalla ole ollut havaittavissa törmäysjälkiä.
 
Korvausta vahingosta on haettu vakuutuksenottajan maatilavakuutukseen sisältyvästä leikkuupuimurin kaskovakuutuksesta. Sen mukaan vakuutuksen kohteena ovat olleet leikkuupuimuri ja siihen kiinnitettyinä olleet tavanomaiset vakiovarusteet ja lisälaitteet. Ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan mm. törmäyksestä välittömästi aiheutunut esinevahinko. Vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu vahinko, joka on aiheutunut työkoneen osalle tai laitteelle kulumisesta. Vahingonkorvausoikeudessa noudatetun periaatteen mukaan vakuutuksenottaja on vakuutuksesta maksettavan korvauksen vaatijana näyttövelvollinen vaatimuksensa perusteiden osalta.
 
Esillä olevassa tapauksessa vahinko on suoritetun tarkastuksen mukaan johtunut laakerin kiinnileikkautumisesta. Vakuutuksenottajan havaitsema kipinöinti on viitannut leikkautumisesta aiheutuneeseen kuumenemiseen. Variaattorin suojapellissä tai muualla vaurioituneen akselin kohdalla ei ole ollut havaittavissa törmäysjälkiä. Leikkuupuimuri on vahinkotapahtuman sattuessa ollut 27 vuoden ikäinen.
Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole osoittanut vahingon aiheutuneen törmäyksestä, vaan kyse on ollut laakerin kulumisesta johtuneesta vauriosta. Tämän vuoksi lautakunta pitää vakuutusyhtiön epäyspäätöstä ehtojen mukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Aminoff, Kaivola, Meincke, Nyyssölä ja Sjögren sekä varajäsen Paloranta. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia