Haku

VKL 148/05

Tulosta

Asianumero: VKL 148/05 (2005)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 28.09.2005

Vakuutusehtojen tulkinta Lähestymiskieltohakemus Riidan peruste

Vakuutuksenottaja haki 4.2.2005 päivätyllä haastehakemuksella S.W:n määräämistä perusmuotoiseen lähestymiskieltoon vuoden ajaksi ja lähestymiskiellon määräämistä väliaikaisena heti. Hakemuksen mukaan vakuutettu oli ollut S.W:n kanssa seurustelusuhteessa noin viiden vuoden ajan ja suhde oli päättynyt noin vuosi sitten. Molemmat ovat seurusteluajan asuneet ja asuvat edelleen samalla alueella ja kohtaavat siksi usein sattumalta toisensa. S.W. on myös vastoin vakuutetun tahtoa aktiivisesti pyrkinyt tekemisiin hänen kanssaan. Hakemuksen mukaan S.W. käyttäytyi jo seurusteluaikana väkivaltaisesti ja uhkaavasti vakuutettua kohtaan. Seurustelun päätyttyä tämä on jatkunut. Vakuutetun pyynnöistä huolimatta S.W:n käytös ei ole muuttunut. 

Vakuutettu oli hovioikeudessa 2.2.2005 todistajana asiassa, jossa S.W. oli asianosaisena. S.W. oli uhkaillut vakuutettua, mikäli tämä todistaa ko. asiassa. Henkilötodistelun lisäksi vakuutettu vetosi lähestymiskieltohakemuksensa tueksi em. hovioikeudessa käsitellyn asian yhteydessä ilmi tulleeseen seikkaan, jonka mukaan S.W. oli pahoinpidellyt ja uhkaillut myös entistä vaimoaan.
 
Vakuutettu haki em. lähestymiskieltoasiaan oikeusturvaetua kotivakuutukseensa liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.
 
Vakuutusyhdistyksen päätös
 
Vakuutusyhdistys viittasi vakuutusehtoihin, joiden mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Koska kyseinen vakuutus on ollut voimassa alle kaksi vuotta ja syyt, mihin hakemusasia perustui ovat syntyneet ennen vakuutuksen voimaantuloa, kyseessä ei ole vakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma.
 
Uusintakäsittely

Vakuutettu pyysi asian käsittelemistä uudelleen vedoten siihen, että lähestymiskieltohakemukselle ei vakuutetun ja S.W:n seurusteluaikana S.W:n jonkinasteisesta aggressiivisuudesta huolimatta ollut riittäviä perusteita. Seurustelu jatkui pääosin hyvissä merkeissä. Vasta seurustelun päätyttyä noin vuosi sitten tilanne muuttui ratkaisevasti, kuten lähestymiskieltohakemuksesta ilmenee. Vasta sen jälkeen ovat perusteet ja näyttö hakemukselle olleet riittävät. Välitön ja akuutti tarve lähestymiskiellolle tuli vasta 2.2.2005 vakuutetun todistaessa S.W:tä vastaan hovioikeudessa.
 
Vakuutusyhdistys ei muuttanut antamaansa hylkäävää korvauspäätöstä.
 
Lausuntopyyntö

Vakuutettu viittaa vakuutusyhdistykselle lähettämään oikaisupyyntöön ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiassa, koska vakuutusyhdistyksen päätös on tosiasiallisten olosuhteiden ja vakuutusehtojen vastainen.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhdistys viittaa vakuutusehtoihin ja toteaa, että sen saaman selvityksen perusteella S.W. oli käyttäytynyt väkivaltaisesti ja uhkaavasti jo seurusteluaikana vakuutettua kohtaan, josta lähtökohtaisesti haetun lähestymiskiellon katsotaan saaneen alkunsa.
 
Edellä olevilla perusteilla vakuutusyhdistys katsoo, että sen asiassa antama korvauspäätös on oikea, voimassa olevien vakuutusehtojen ja niiden vakiintuneen tulkinnan mukainen. Lausunnonpyytäjä ei ole esittänyt mitään sellaista uutta, jonka perusteella yhdistyksen tulisi muuttaa korvauspäätöstään.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Kotivakuutukseen liittyvän oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka vakuutus vakuutetun osalta on yhtäjaksoisesti ollut voimassa yhden tai useamman vakuutuksenantajan myöntämänä.
 
Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ilmenee, että vakuutettu on seurustellut S.W:n kanssa noin viisi vuotta ja suhde päättyi alkuvuonna 2004. S.W. käyttäytyi vakuutettua kohtaan väkivaltaisesti ja uhkaavasti jo seurusteluaikana. Seurustelun päätyttyä osapuolet kohtasivat toisensa usein sattumalta ja lisäksi S.W. pyrki myös aktiivisesti tekemisiin vakuutetun kanssa. S.W:n väkivaltainen ja uhkaava käytös jatkui myös seurustelun päätyttyä, minkä vuoksi vakuutettu joutui toistuvasti pakenemaan kotiinsa lukkojen taakse ja pyytämään ulkopuolista apua. Vakuutetun pyynnöistä huolimatta S.W:n käytös ei ole muuttunut.
 
Vakuutettu oli 2.2.2005 hovioikeudessa todistajana asiassa, jossa S.W. oli asianosaisena. S.W. oli uhkaillut vakuutettua tämän todistajalausunnon johdosta. Lisäksi hovioikeudessa käsitellyn asian yhteydessä oli tullut ilmi, että myös S.W:n entinen vaimo oli joutunut tämän pahoinpitelyn ja uhkausten kohteeksi.
 
Vakuutusyhdistyksestä saadun tiedon mukaan kyseinen vakuutus on alkanut 15.1.2004. Lähestymiskieltohakemus on päivätty 4.2.2005, joten vakuutus on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta. Tällöin vakuutusehtojen mukaan tulee myös niiden seikkojen, joihin vaatimus perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.
 
Nyt kyseessä olevassa tapauksessa se seikka, johon lähestymiskieltohakemus perustuu, on S.W:n väkivaltainen ja uhkaava käyttäytyminen. Selvitysten mukaan S.W. käyttäytyi vakuutettua kohtaan väkivaltaisesti ja uhkaavasti jo seurusteluaikana, joka kesti noin viisi vuotta. Tällöin vakuutettu ei kuitenkaan ole pitänyt tarpeellisena hakea lähestymiskieltoa. Seurustelun päätyttyä S.W:n väkivaltainen ja uhkaava käytös jatkui ja hän pyrki suhteen päättymisestä huolimatta edelleen aktiivisesti tekemiseen vakuutetun kanssa.
 
Lautakunta katsoo, että mikäli vaatimuksen perusteena oleva seikka on pitempään kestänyt olosuhde, joka on jatkunut myös vakuutuksen voimassaoloaikana, voidaan myös vaatimuksen perusteen katsoa syntyneen vakuutuksen voimassaoloaikana, mikäli olosuhde on ratkaisevalta osaltaan syntynyt vakuutuksen voimassa ollessa. Erityisesti näin voidaan katsoa tilanteessa, jossa entinen seurustelukumppani jatkaa väkivaltaista ja uhkaava käytöstään vielä seurustelusuhteen päättymisen jälkeenkin. Tällöin voidaan ratkaisevana seikkana lähestymiskiellon hakemisessa katsoa olevan sen, ettei seurustelusuhteen päättyminenkään ole muuttanut tilannetta.
 
Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo, että seikka, johon vakuutetun vaatimus perustuu, on syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana eikä vakuutusyhdistys esittämällään perusteella voi evätä oikeusturvaetua.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas, jäsenet Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen sekä varajäsen Laukkanen. Sihteerinä toimi Haapasaari.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
 
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia